งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 269
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนวัดคลองสน สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายชาย    เท่ง
2. นายบัณณฑัต    อ่าวเกษม
1. นายธีรภาพ    ทิบุญมี
2. นางสาวศศิธันว์    สกุลหอม
2 4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรองกาญจน์    ฉิมพลี
2. นางสาวสายธาร    เกิดศรีประเสริฐ
1. นางสาวพนารัตน์    พิมพ์พัฒน
2. นางสาวพุทธวรรณ    มงคล
3 8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัตตพล    อนันต์สิริภูมิ
2. เด็กหญิงสุชาดา    ตู้เพชร
1. นายจักรินทร์    โอวาทมหาศิลป์
4 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    ยุ่นประยงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    วิลาศ
1. นางสาวจิตรลดา    มนต์ปรีชาวิทย์
5 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายภูบดี    ดอนปานไพร
2. นางสาวพิจิตรา    สระทองย้อย
1. นายกัณฐภษ    พาทยโฆษิต
2. นายวรเดช    เจริญค้า
6 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายวันเฉลิม    อุ่นปรี
2. นายธีรวุฒิ    ศรีบุญเพ็ง
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
7 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศิริวัฒน์
1. นางสาวสุภาพร    มาสมบูรณ์
8 20 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    กลั่นวารี
2. นายณัฐวัตร    สิงคิวิรัตน์
1. นางพัทยา    คีรีศรี
2. นางสาวเพ็ญสิณี    รัตตนวิเชียร
9 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายชัชพล    คลังอุดมฤกษ์
2. นายวิศรุต    แสนคำอ้าย
1. นายณัฐพงศ์    ฉัตรเกษ
2. นางอารี    คำปู่
10 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอโรชา    ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุวรรณวานิช
1. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์    เนียะแก้ว
2. นายหิรัณย์    พุทธปรก
11 24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธิ    ฉวีวรรณ
2. เด็กหญิงศิริพร    เลียบวัน
1. นางสาวสุอนงค์    บัวทอง
12 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์    อุบาลี
2. นางสาววราภรณ์    วงษ์พันธุ์
1. นายภาคภูมิ    ขันธควร
2. นางสุชาดา    สุวรรณหงษ์
13 34 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายศิริชัยชาญ    อายุยงค์
2. นายสมสกุล    ทรงคาศรี
1. นางสาวอุทุมพร    มีเนตร์
14 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลินทรา    ฉิมนิกร
2. เด็กชายจตุวัฒน์    ภารา
1. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
2. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
15 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถชัย    นิรพุฒ
2. เด็กชายอติคุณ    ใจแก้ว
1. นายนพดล    ขันธ์เงิน
2. นางมธุรส    เอียตระกูล
16 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายนรบดี    คู่กระสังข์
2. เด็กชายกฤษฎา    เนตรทิพย์
1. นางพิศมัย    สายแก้วลาด
2. นายไพบูลย์    สายแก้วลาด
17 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองสา
2. เด็กชายสหวรรษ    ทองเรือง
1. นางบุญรัตน์    แจ่มกระจ่าง
18 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายทรงวุฒิ    ศรีเพ็ญ
2. นายศุภฤกษ์    อุตมา
1. นางสาวกาญจนารัศมิ์    แจ่มฟ้า
2. นางอัฉราวรรณ    จันทรเนตรี
19 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายรัฐนนท์    ทิพย์โม
2. นายปกรรัตน์    สุทธิสาคร
1. นายพรเทพ    เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวสุพิศตรา    วิไลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................