งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 272
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปริชมน    คงคล้าย
1. นางเพชราภรณ์    มิ่งเมือง
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรัตน์    ฐิติขจรโชติ
1. นางสาวลำใย    อภิบาลศรี
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ภาคกุล
1. นางวรารัตน์    นาวารัตน์
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ปู่ดำ
1. นางภาวินี    บุญพา
5 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิ่นมณี    ทองปันดี
1. นางสาวอุษา    สุวรรณโชติ
6 6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจฉรียา    ทองผึ้ง
1. นางสาวสมศรี    อ่อนตุ้ม
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนรมน    ปิ่นทอง
1. นางสาวอัจฉราพร    รอดภัย
8 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนารีรัตน์    มะใบ
1. นางสาวธัญชนก    ศรีสมัย
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพร    ปรีดานันต์
1. นางสาวอาภามาส    นิโกรธา
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เดชตานนท์
1. นายวิทิต    บัวประเสริฐ
11 12 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อินทราลัย
1. นางแว่นคำ    ขยันสการ
12 13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรวิมล    เพ็ดตะกั่ว
1. นางสมรัตน์    มะกอกเดิม
13 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    พระตลับ
1. นางสาวศุภาพิชญ์    อาศุวณิชย์พันธุ์
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    จันทร์กลาง
1. นางพิกุล    พลายพิชิต
15 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปองทิพย์    ศรีสมัย
1. นางสาวพัทธนันท์    บุญมาก
16 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ชุนสอน
1. นางสาวอาภรณ์    กลแกม
17 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ไทรสังขเจติย
1. นางสาวสุรีรัตน์    พวงศิริ
18 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรุณกมล    แย้มศรวล
1. นางสาวเพ็ญศิริ    บุญแสน
19 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจณิสตา    ทิพย์คูนอก
1. นายพินิต    ศรีหาตา
20 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพณิชา    อยู่รุ่ง
1. นางสาวภารดี    มีเจริญ
21 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธาทิพย์    อินทร์จันทร์
1. นางศิกานต์    นาคจั่น
22 25 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สรรพนา
1. นางสาวพัชรี    หัดเจริญ
23 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมกิตติ    กิจพิทยาฤทธิ์
1. นางบังอร    จำปาเงิน
24 27 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจรรย์ธิดา    ยางตาล
1. นางสาวนิดา    นิ่มวงษ์
25 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมธุรดา    ฮวดเจริญ
1. นางธัญวัลย์    เนียรศิริ
26 29 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    อุทัยรุ่งเรือง
1. นางสาวกัญญารัตน์    ยวนเมือง
27 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตุลญาณี    ชุมมุง
1. นางสาวโชติรส    สุขสำราญ
28 31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ขำจันทร์
1. นางสาวสุปราณี    วันชูเสริม
29 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญสิตา    วันทอง
1. นายพงศธร    ปัญญา
30 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    สุวรรณเพ็ญ
1. นางสาวงามพันธ์ุ    สัยศรี
31 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกาญจนา    จันทอง
1. นางสาวมนัสยา    เฉลิมศักดิ์รักษา
32 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปาฏิหาริย์    เติมศิริเกียรติ์
1. นางสาวรุ่งนภา    มั่งคั่ง
33 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสา    ไตรโชค
1. นางกัลยภร    กมลาสิน
34 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    วงศ์ชู
1. นายสินชัย    มิธิดา
35 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริสรา    พึ่งบุญ
1. นางสาววิไล    โพธิศัย
36 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปารณีย์    หอยนกคง
1. นางสาวปิยนุช    แหวนเพชร
37 41 โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวี    วิรุณพันธ์
1. นางจิราภร    สิริภคยาพร
38 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์    หร่ายลอย
1. นางอรพินธ์    แม้นญาติ
39 43 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์    ภาคจิตร์
1. นางกันยารัตน์    ศรีเนตร
40 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงสมร    เต่าเงิน
1. นางสาวสุขสันต์    พลสูงเนิน
41 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ทองสุข
1. นางประอรศิริ    ชวีวัฒน์
42 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัทธพล    พลมหาลาภ
1. นางสาวอนันต์    บุญชู
43 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    สร้อยนาค
1. นางสาวสายจิตรา    คงวิจิตร
44 49 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจติพัทธ์    มโนธรา
1. นางสาวมณฑิรา    กล้าหาญ
45 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    หลังปูเต๊ะ
1. นางสาวอนัญญา    ใจเฉื่อย
46 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    จันดาผล
1. นายชาญวุธ    ตะเพียนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................