งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 273
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปภัสสร    ยลโสภณ
1. นางจุฑารัตน์    ภู่สวด
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณรัตน์    สินธุนาคิน
1. นางสาวลำใย    อภิบาลศรี
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    กิจวิวัฒนกุล
1. นางสาวมาลัย    ปูผ้า
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติมา    ใบบัว
1. นางณพิชญา    เพชรพิมล
5 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    สุพันทมาตย์
1. นางดวงตา    แสนสวย
6 6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายทวิวัฒน์    ขันทอง
1. นางสาวนิตยา    ศรีพุฒ
7 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวดี    สุขศรี
1. นางสาวจีระนันท์    จับใจ
8 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายภูริต    ทวีวุฒิชัย
1. นางสาวพนิตอนงค์    ประเสริฐพรม
9 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรยา    ดนัยธรรมกุล
1. นางสาวนุสรา    กล้วยจำนงค์
10 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายสิทธิรักษ์    จงรักษ์
1. นางเติมสิริ    เขตต์กรณ์
11 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรพร    พุงธิราช
1. นางสาวจันทิรา    เวียงจันทร์
12 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรณัฐ    ประทีปสุขจิต
1. นางอัมพร    ถกลประจักษ์
13 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษยมาศ    บุญก่อสร้าง
1. นางกนกรัตน์    กลัดสมบูรณ์
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐตะวัน    ทองฤทธิ์
1. นายธนกาญจน์    อยู่หลาบ
15 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเมธินีกร    สิงห์คำคูณ
1. นางกนิษฐา    รื่นรมย์
16 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวคำนึงนิจ    บูรณ์เจริญ
1. นางสาววาสนา    ทองทวียิ่งยศ
17 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤติกา    ไกลหา
1. นางสาวสุรีรัตน์    พวงศิริ
18 20 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอรณา    วิชิตกูล
1. นางจงดี    บูรณประเสริฐกุล
19 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสรัญญา    แสงเคลือบ
1. นายพินิต    ศรีหาตา
20 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวผกามาศ    เชยกลิ่น
1. นางสาวสกุลการ    สังข์ทอง
21 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนารี    ปืนเงิน
1. นางวิลาวัณย์    ธรรมมา
22 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิตรา    ศรีเพียงจันทร์
1. นางสาวธันยสร    ศรีธัญญา
23 27 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงสุรีย์    เด่นดวง
1. นางสาวเกวารี    ดรุณเพ็ชร
24 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    แก้วเรียน
1. นางสาวรุ่งทิพย์    แว่นจันลา
25 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปฐมาวดี    ไชยมาตย์
1. นางสาวบุญญารัตน์    วัตตธรรม
26 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญานิตย์    โชคอดิภา
1. นายรามิล    ปัญญพัทธ์
27 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนัท    องอาจ
1. นางสาววรรณี    สิริบุญ
28 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญธร    บุญวิเศษ
1. นางอุไรวรรณ    ศรีสุระ
29 34 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    บัวศรี
1. นายพิทยา    ทัศกุลณี
30 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวยลรดี    หอมทวนลม
1. นายสมศักดิ์    สุกุลธนาศร
31 36 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนา    บุญศรี
1. นางรุ่งนภา    แดงเดช
32 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกีรติ    ศรีษะทอง
1. นางจินดารัตน์    ชาติงาม
33 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิมล    ชารีรมณ์
1. นายนันทิวัฒน์    กุลคำ
34 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชพร    อนุภาพประเสริฐ
1. นางปริศนา    วีราภรณ์ประสิทธิ์
35 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชนก    กลิ่นอุบล
1. นางสันติยา    เรืองเดช
36 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมาริษา    แสงหมึก
1. นางจีรนันท์    เกตุแก้ว
37 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษยพัตร์    สืบศรี
1. นางพวงเพ็ญ    เปล่งปลั่ง
38 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญรัตน์    เอิบสภาพ
1. นางเรไร    ใจดี
39 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญจันทร์    แทนนิกร
1. นางสาวกนกจันทร์    เยสูงเนิน
40 46 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวลักษณา    ลอยสง
1. นายสุวิตร    เพ็งสุข
41 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ดาวกระจ่าง
1. นางสาวกัญญา    ดำรงศักดิ์
42 49 โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาววิลาสินี    อินทิแสง
1. นางสาวเพลินพิศ    ประชุมเทศ
43 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวไกวัลสิริ    ไกรวัลย์
1. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์    สีวัง
44 51 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายวันชัย    ใยจันทึก
1. นางสาวภัทรวดี    อุทธา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................