งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 274
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทักษพร    มวลทอง
1. นางนงนภัส    โตขำ
2 2 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    แพน้อย
1. นางอุไรวรรณ    สิงห์เส
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สุวรรณะ
1. นางบำเพ็ญ    บูรณโกศล
4 4 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฐากาญจน์    เอกพร
1. นางลดารัตน์    วารีศรี
5 5 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หนักเพ็ชร
1. นางพิมพ์พันธุ์    เดชสนธิ
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกีรติกร    ยะสะโร
1. นางสายพวน    คุ้มไพรี
7 7 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    สิงห์เล็ก
1. นางสาวนันทนา    ยศอินทร์
8 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจริยา    กรุดมินบุรี
1. นางสาวชไมพร    เปรมอำพล
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฟ้าฤทัย    กองขุนทด
1. นางศุทธภา    อัครเจษฎากร
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัยนา    วรรณะ
1. นางวรรดี    พิพรณ์พงษ์
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมิตา    พิมพ์พลดิษฐ์
1. นางกมลรัตน์    เครือคำ
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงสมร    สินลับ
1. นางทัสณี    ฆ้องคำ
13 13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิตา    แสงสว่าง
1. นางสมรัตน์    มะกอกเดิม
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี    จันทโคตร
1. นางสาววรรณา    เชาว์พานนท์
15 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    บัวงาม
1. นางสาวอำภา    จันทร์แก้ว
16 16 โรงเรียนเลิศปัญญา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญเปลี่ยน
1. นางสาววรรณภา    นาคะพุฒ
17 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ทุมวงษา
1. นางอรวรรณ    จันดาหาร
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    วิสุทธิ์วรกานต์
1. นางสาววรรณวิมล    ร่วมกูล
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ภูมิชิน
1. นายธนู    ทอมุด
20 20 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    อุดมปัญญาวิทย์
1. นางสาวยุภาวดี    วรรณสิงห์
21 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    กระจ่างศรี
1. นางแสงอุษา    แสนสวย
22 22 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ประกอบแก้ว
1. นางสาวจรัส    จงจอหอ
23 23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัทธมน    น่วมใจดี
1. นางสาวสายฝน    โหจันทร์
24 24 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    ศรีคงเจริญ
1. นายพีรวัฒน์    เจริญรัตน์
25 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจินดา    บางประสิทธิ์
1. นางรุ่งทิพย์    คำพา
26 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    วัฒนะ
1. นางสาวเบญญา    สุขาทิพยพันธุ์
27 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัชพร    สีหอำไพ
1. นางสุกัญญา    แคนจา
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ชีวาจร
1. นางสายันห์    นาน้ำเชี่ยว
29 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุลิตา    ปราบปัญจา
1. นางศรีสุวรรณ    บุญข่าย
30 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันตพร    บุญประเสริฐ
1. นายประเสริฐ    อุ้ยคัชชะ
31 31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เชียงแสงทอง
1. นางสิริมน    แก้วจินดา
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภาพรรณ    พรรณทัศนกุล
1. นางรัตนาภรณ์    แจ่มดวง
33 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายศุภณัฐ    ห้วงทรัพย์
1. นางนันทนา    เพ็งสมบัติ
34 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายอลงกรณ์    เกษหอม
1. นางสาวจตุพร    ตันติกำธน
35 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรววา    เต็งชาตะพันธุ์
1. นางสาวสุรีย์พร    สำราญรณศักดิ์
36 37 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    กวยาวงศ์
1. นายปัณณทัต    อ่องทับน้ำ
37 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แพรเขียว
1. นางสาวศิรินภา    เติมสูงเนิน
38 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรพินท์    หารประทุม
1. นางเขมณัฏฐ์    สาระสิทธิ์
39 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชนัญญ์    มั่งมีธนพิบูลย์
1. นายพรไพรสน    คนมี
40 42 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสรา    คูณหนองแวง
1. นางแก้วใจ    สุชัยรัตน์
41 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    ชูบูระ
1. นางสาวกรรณิการ์    ดาวธง
42 44 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสหัสวัลย์    บางลานทอง
1. นางชุติมา    ริ้วเลิศศิริกุล
43 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    ทับทิม
1. นางสาววิภา    วัฒนะ
44 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธยา    บุญประคม
1. นางรัชนีกร    รุ่งโรจน์ธีระ
45 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนะพนธ์    นาคช้อย
1. นางสาวกนกรัตน์    บัวเหลือง
46 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนนทวรรณ    วระพันธ์
1. นางสาววรรณา    วัฒนะโชติ
47 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    หาบุศย์
1. นางสาวปานรัชนี    ลิ้มพิมลรัตน์
48 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารินทร์    แพนแก้ว
1. นางสาวมณฑา    เจริญประโยชน์
49 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรพัศ    ฤาดี
1. นางสาวสุวิมล    พงษ์เก่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................