งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 275
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรกมล    ตันธนศักดา
1. นางวลี    สุมิพันธ์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    พ่วงวงษ์
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    หรี่จินดา
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวประภาพร    สังข์เจริญ
1. นางพรรณทิพา    เจริญชัยชนะ
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพร    คำชื่น
1. นางสุภาพ    มัธยมนันท์
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐ์ธัญวรท    คงนาขา
1. นางสาวกนกลักษณ์    ชินศรี
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญ์ชิตา    ฟักโต
1. นางกอบแก้ว    มุกด์สุวรรณ์
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจรัตน์    วงศ์เกิด
1. นางสาววันลิษา    ขำอิ่ม
8 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายเทวฤทธิ์    ดีเจริญเกียรติ
1. นางจุฑามาศ    นุชนาถ
9 9 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุณี    แซ่หาญ
1. นางสาวอุทัย    บุตรนนท์
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมาลัย    อัมมาร
1. นางสาววงเดือน    บุญแก้ว
11 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธันยาพร    สุขสัมผัส
1. นายเอนก    สาระสันต์
12 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวเกษรินทร์    วิรุณพันธ์
1. นางสาววาสนา    ฮาหนับ
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิภา    ยืนยง
1. นางกิตติรัตน์    พลเจริญ
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตน์ฟ้า    มูนีกุล
1. นางสาววรรณา    เชาว์พานนท์
15 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    หทัยปิติสุข
1. นางปราณี    เที่ยงอินทร์
16 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามณี    นามศร
1. นางจันทร์ศรี    รัตนโชติ
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวมธุรดา    ธรรมจิต
1. นางกัญญาภัค    สุทธิชาติ
18 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธาลิณี    ศรีเอี่ยม
1. นางสาวญาณี    น้อยเวช
19 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายสิทธิกร    กล่อมดวงจันทร์
1. นางนิตยา    บุญเฉลิม
20 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนันทา    เดชธนู
1. นางสาวสุนทรี    ใบแย้ม
21 21 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศุทธินี    มงกุฎ
1. นางสาวอุมาพร    ทัศนุรักษ์
22 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    ตั้นอุ้ย
1. นางนฤมล    นาคทอง
23 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิตรา    รักการรบ
1. นางสาวสุพัตรา    ไพบูลย์วัฒนกิจ
24 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนาเดีย    สนับแน่น
1. นางนันทวรรณ    หล้าแหล่ง
25 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศมณี    กลิ่นขำ
1. นายณัฐพงษ์    กิตติพงศ์พิทยา
26 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายอธิคม    แสงภู่วงษ์
1. นางสาวเบญญา    สุขาทิพยพันธุ์
27 27 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวมานิตรา    เม่นสิน
1. นางจีรวัฒน์    นัยชิต
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญรัตน์    ยนสุวรรณ์
1. นางอุษา    ศิริรักษ์
29 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    จำเริญดี
1. นางสาวสุรีพร    โพธิ์ทอง
30 30 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายอุเทน    โพธิ์ทอง
1. นางสาวพูลทรัพย์    ภูนุช
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    ขิขุนทด
1. นางชูศรื    เกิดสาย
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    สามารถ
1. นางรัตนาภรณ์    แจ่มดวง
33 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธนวุฒิ    วัชรเสถียร
1. นางสาวอุมาพร    พิมพ์สุตะ
34 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอันฑิภา    กลัดดี
1. นางสุกัญญา    จันทนา
35 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวเรนุกา    มั่นคงดี
1. นางนฤมล    อังคณาแสงมณี
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิไล    จันลือชัย
1. นางสาวสุรีย์พร    สำราญรณศักดิ์
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัญญา    แย้มมั่งมี
1. นางกุลชรี    พันธุ์พิพัฒน์
38 38 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนันทา    ศรีวัฒนา
1. นางสาวสุธาสินี    สอนทรัพย์
39 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    อ่างทอง
1. นางกาญจนา    สุดชานัง
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนานันท์    งามจรุงจิต
1. นายพรไพรสน    คนมี
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    ทองดอนเหมือน
1. นางสาวปนิดา    ผิวอ่อน
42 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    ทาเอื้อ
1. นางสาวสุพิชฌาย์    แก้วขาว
43 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวมัชฌิมา    รัชสมบัติ
1. นางสาวอารี    บัวคุ้มภัย
44 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ขวัญธำรง
1. นางยุพา    แก้วกอง
45 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรรณี    กวางทอง
1. นางสาวกุลวดี    กลสิทธิ์
46 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริมาตร    สว่างศรี
1. นางพนิสา    ทรงเพียรธรรม
47 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีโกศัย
1. นางอัจฉรา    วงศ์ไพโรจน์
48 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    ธนะเนตร
1. นางผาณิต    ขนันไพร
49 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชีวาพร    สุขดี
1. นางเย็นจิตต์    ศรีใจงาม
50 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวรรณ    จันทร์มนตรี
1. นางสาวสุรภี    หนูเรียงสาย
51 51 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเนตรนภา    ภักดีโต
1. นายรุ่งโรจน์    คุณนาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................