งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    วัฒนวรางศิกูร
1. นางสาววรางคณา    ชั่งโต
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ขำน้อย
1. นางสุพัตรา    บุุญรอด
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชจรี    พลายงาม
1. นางงามพิศ    ลิ้มสวัสดิ์
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์    อบมาลี
1. นางวรรณนิภา    อารักษ์
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์    หนูสอนศรี
1. นางลดาวัลย์    ช้างเนียม
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เกตุแป้น
1. นายธวัชชัย    กุศลสุข
7 7 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    สืบเกลี้ยง
1. นางสายัณห์    โพธิ์ศรีทอง
8 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    มีเจริญ
1. นายอาทิตย์    จิตรมั่น
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    แสงแก้ว
1. นางสาวนภาภรณ์    วงษ์แก้ว
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    สิทธิขำ
1. นายชูชีพ    ศรีอยู่
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    คำประกอบ
1. นางสาวฐิติมา    พรหมทอง
12 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ประจันทร์ทา
1. นางสาวศรินทิพย์    รักชาติ
13 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์    ปลูกสกุล
1. นายสมบัติ    เสริมศิลป์
14 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศักดิ์เมือง
1. นางศิริรัตน์    สิทธิบูรณาญา
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพงษ์    ประสงค์สุข
1. นางกัลยา    มีแสง
16 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา    แดนแก้ว
1. นางอรพรรณ    รักกลิ่น
17 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ศาสนนันทน์
1. นางธรารัตน์    จันทร์กระจ่าง
18 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมะลิ    ไม่มีนามสกุล
1. นายขวัญมงคล    สายสวาท
19 19 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    อยู่เขียว
1. นางเพ็ญนภา    ชาญณรงค์
20 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรพล    แซ่โค้ว
1. นางสาวเบญจพร    มีจิตร
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาพร    รักแดง
1. นายปฐมพงษ์    มะลาศรี
22 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญพวง
1. นางสาววาสนา    สุกใส
23 23 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชิตชัย    กองสี
1. นางอารีย์    อ่อนพันธ์
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินธรา    สีรุ้ง
1. นางอรัญญา    มหาแก้ว
25 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรทัย    พรมเทา
1. นางสาวหทัยรัตน์    ไพโรจน์
26 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    ทองน้อย
1. นางสาววราวรรณ    จันชัง
27 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    สุจริต
1. นางสาวณัฐกฤตา    ขุนเศรษฐี
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัสรา    ขุนวิเศษ
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
29 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเบนยามิน    คติรัมย์
1. นางสาววิชิตา    ศิวภักดิ์วัจนเลิศ
30 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์    แป้นจันทร์
1. นายยศวันต์    จันทร์ศรี
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรดา    ชมกลิ่น
1. นางสาวณัฐนรินทร์    คำเพิ่ม
32 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนานันท์    ศรีมงคล
1. นางจำลอง    เดชเกตุ
33 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลภัทร    แก่นเพิ่ม
1. นางมลศิริ    คงทน
34 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    เลิศนันทกุล
1. นางดวงใจ    พรมชาติ
35 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรรษมน    ศรีโปฎก
1. นางจตุพร    วงษ์พานิช
36 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรมนูญ    แซ่ลี้
1. นางสาวเสาวนีย์    สุขทนารักษ์
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิพัฒน์พล    มั่นเขตวิทย์
1. นางอารี    การสมธร
38 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพล    ทีจันทึก
1. นางศิริพร    วรกาญจน์
39 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนนทิวา    สุขบาล
1. นางปริศนา    วีราภรณ์ประสิทธิ์
40 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    จุลแวง
1. นางสาวกานต์สินี    กิตติพันธุ์โสภณ
41 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รักกสิวิทย์
1. นางสาวสุพิชฌาย์    แก้วขาว
42 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    ภักดีงาม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา    เห็นงาม
43 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรวิมล    เพ็งอุดม
1. นางณอาภา    รวมทรัพย์
44 45 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    สุวงค์
1. นางสาววรณมนต์    วงศ์เสาร์
45 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิทักษ์    พูนดังหวัง
1. นายประจิน    ทับโชติ
46 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    โพธิกิจ
1. นางสุภาพร    รัตนวิจารณ์
47 48 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชฌาณัญจ์    ทับทิม
1. นางสาวอนงนภา    จันทร์ลา
48 49 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิพาพร    บัวแก้ว
1. นางวรรณา    ราชเทวินทร์
49 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภเศรษฐ์    ผลจันทร์
1. นางชุติมา    ปรารถนา
50 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    ขันขึง
1. นางสาวชัชฎาภรณ์    จำแบบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................