งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิภาส    ไชยแว่น
1. นางอุษณีย์    ด่านกุลชัย
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายธนินทร์ธร    ช่างทอง
1. นางสาววัลภา    เทียนดำรง
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณา    วรชาติตระกูล
1. นางงามพิศ    ลิ้มสวัสดิ์
4 4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนารีพร    พักธนาไมตรีกาญ
1. นายบดินทร์    ศรีธัมมา
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐมล    มณีโรจน์
1. นางสาวสุทา    วงษ์สถิตย์
6 6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐสุดาพร    มาพรม
1. นางนิภา    บุญอิ่ม
7 7 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายยุทธนา    บ่อคำ
1. นางสาวสุพรรณา    จันทร์แย้ม
8 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัชญา    เดชเลิศประยูร
1. นางสาวนพนันท์    ชูกะสิ
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    อุ่นกอง
1. นางเพชรรัตน์    สาพิมาน
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ขำเอก
1. นายกรเอก    เผื่อนผัน
11 11 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายอัมพุ    เจริญปล้อง
1. นายสุุรินทร์    ยิ่งนึก
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลพรรณ    สำราญ
1. นางภิรมย์    ปลื้มคิด
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์รวี    อินคง
1. นางเสาวภา    เพชรคง
14 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาพัชร    พูลตาล
1. นางเพ็ญจิตต์    สุวรรณศรี
15 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายทินภัทร    สารทอง
1. นางศุภร    จินดาเวชช์
16 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายวรายุทธ    บุตรดี
1. นางสาวกาญจนา    พิทยาคุณ
17 17 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรพรรณ    ทองสอน
1. นางสาวธัญชนก    พรรณวงษ์
18 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนุชฎา    สุขสวัสดิ์
1. นางสาวสุรีรัตน์    พวงศิริ
19 19 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิไลพร    ขอใหญ่กลาง
1. นางเพ็ญนภา    ชาญณรงค์
20 20 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนัชพร    ไกรสังข์
1. นางสาวศรีศราลักษ์    สดวิไลย
21 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกสรี    บุญศรี
1. นางสาวกรองแก้ว    จันทร์อินทร์
22 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิมพ์วิภา    อุสาหะ
1. นางอันติมา    รุ่งสว่าง
23 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธมลวรรณ    ศรีสุวรรณ
1. นายวิชชากร    แสงเพชรอ่อน
24 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยาภรณ์    พิชิตวิจัย
1. นายแสนรัก    บัวทอง
25 25 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยไพลิน    ศาสนกิจ
1. นางสุนิดา    จันทร์เทศ
26 26 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายมาโนช    พลายละหาร
1. นางสาวรวงพร    เลิศปฏิภานพงษ์
27 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายแรกขวัญ    ผลธัญญา
1. นางสาวอรินยา    สถิรชาติ
28 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    คำภา
1. นางงามจิตร    เฉลยทรัพย์
29 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิรภัทร    วีระเดชะ
1. นางบุญยิ่ง    มงคลลักษณ์
30 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวนววรรณ    ยอดทรัพย์
1. นางยุพิน    ป่าตาล
31 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    แจ่มดอน
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
32 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    เดชเกาะเก่า
1. นางจำลอง    เดชเกตุ
33 33 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายอนุกูล    หีบแก้ว
1. นางสาวฐณิพิชญ์    บัวสด
34 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    พันธ์ทรัพย์
1. นางสาวณัฐสรัญ    ศุขะพันธุ์
35 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายภิเษก    จันทร์สวัสดิ์
1. นางสาวภิรัญรัช    ลือกิจ
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    กาบสำโรง
1. นางจิราภรณ์    เล็กเริงสินธุ์
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายต้นตระการ    ทรัพย์ภักดี
1. นางปฐมาวดี    คุ้มภัย
38 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภาพร    ศรีหาคำ
1. นางวันทนา    มากบุญดี
39 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติยา    ตู้เจริญ
1. นางพรพิมล    วงศ์จันทร์
40 40 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายเกษม    เลียบดี
1. นางพันทิพา    ภูชนะศรี
41 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพรัตน์    ลีลาศ
1. นางสาวกานต์สินี    กิตติพันธุ์โสภณ
42 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวกันยารัตน์    เปียจันทร์
1. นางสาวสุพิชฌาย์    แก้วขาว
43 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายมารุตพงศ์    เจริญขวัญ
1. นายประยุทธ์    ไทรย้อยสกุลเลิศ
44 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรัฏฐ์    วงษ์วินิจสร
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ขลิบสี
45 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุขวันดี    สงวนศิล
1. นางสาวเพชรประภาร์    ชุมสาย
46 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชริกา    โพธิ์แฉล้ม
1. นายประจิน    ทับโชติ
47 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรชนก    ชัยวงค์
1. นางสาวพิชญ์สินี    นิจสุข
48 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชวรา    ถนอมรูป
1. นางเตือนจิตต์    ศรีอนันต์
49 49 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวธาริณี    สุวรรณคง
1. นางสาวนันทพร    แสงอุไร
50 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธ์หทัย    ปานทอง
1. นางสาวมณฑา    เจริญประโยชน์
51 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายอภิรมย์    หนองพร้าว
1. นางสมัยพร    อุปมัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................