งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 278
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    จันเมธากุลวัฒน์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    เหล็กใหล
3. เด็กหญิงภภัทร์ฉัตร    ม่วงปั้น
1. นางจริยา    ขนิษฐบุตร
2. นายวีรภัทร    ศุภรสิงห์
23
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรัลชนา    ปฏิโยเก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ช่วงเวฬุวรรณ
3. เด็กหญิงกีรนุช    แย้มสี
1. นางมัณฑนา    ทวีผล
28
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ประจวบลาภ
2. เด็กหญิงปานชีวัน    คำต่าย
3. เด็กหญิงมาฌิตา    บุญมี
1. นางนุกูล    สันทัดค้า
2. นางอัญชลี    พ้นชั่ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริยากร    จิตผ่องแท้
2. เด็กหญิงศิริมาส    เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงชมฐิตา    ฮวดโสภา
1. นางสาวกิติพร    พลศร
2. นางสาวดาวเรือง    สังฆวรรณ
48
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิพร    แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    กิจเมธี
3. เด็กหญิงชลกร    จิตรธรรม
1. นางขนิษฐา    บุญด้วยลาน
2. นายจรรยวรรธน์    ลิ้มสร้อยเพชร
45
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณี    ศรีประจันต์
2. เด็กหญิงอักษราภัค    ลุกจันทึก
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    บัวกลิ่น
1. นางพูลศรี    อวยพร
2. นางสุวัสดา    ประสาทพรชัย
17
7 7 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    พิลาโพธิ์
2. เด็กหญิงแพรวภิลัย    ปีสิงห์
3. เด็กหญิงรศญา    เครือมาก
1. นางภัณฑิรา    จงอ่อน
2. นายสุชาติ    จงเจริญไพสิฐ
50
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอธิชา    ชนประทาน
2. เด็กหญิงชนากานต์    คัมภีรปกรณ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา    พัฒนาภากรณ์
1. นายภรัณยู    วุฒินันท์
2. นางภาวดี    ผสมทรัพย์
13
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    โชติจตุภัทร
2. เด็กหญิงปาณิสรา    คำสิน
3. เด็กหญิงนภัสสร    บุญสวน
1. นางคำนึง    ผุดผ่อง
2. นางวิภารัตน์    พุกอินทร์
22
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชริษา    รามมาศ
2. เด็กหญิงณิรยา    คลังศิริ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    มีประเสริฐ
1. นางอรวรรณ    จันลา
42
11 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพาคิน    นาคะ
2. เด็กหญิงศิรินทร์    จั่นโพธิ์เตี้ย
3. เด็กหญิงยุพิน    ทิพย์พันธ์
1. นายสมศักดิ์    ลาภานิกรณ์
2. นางสาวเพ็ญพร    พวงเพชร
18
12 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไอรดา    จันทร์สงวน
2. เด็กหญิงณภาภัช    สุขนอก
3. เด็กหญิงปานรวี    สงเคราะห์
1. นางสาวปราณี    ตรีรัตน์
2. นางสาวศศิธร    พิมพขันธ์
10
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกองทัพ    บรรลังเดช
2. เด็กหญิงอรพรรน    แจ้งรุ่ง
3. เด็กหญิงศรัญญา    ศิริรัตน์
1. นางสาวนราทิพย์    เจนสัญญายุทธ
2. นางบุษรินทร์    มีสัตย์
37
14 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่    เสาวนิช
2. เด็กหญิงสุกัญญา    สารคุณ
3. เด็กหญิงสวิชญา    ปฐมมีโชค
1. นางรัตนา    เกิดขาว
2. นางสาวสุชาณี    ทองน้อย
35
15 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เปรมศิริพัฒน์
3. เด็กหญิงวีรยา    ศรีเหรา
1. นางสาวขวัญเรือน    เนียมศิโรรัตน์
2. นางทิพยา    คุ้มฉายา
8
16 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายปณิธาน    ฤทธิ์เพชร์รัตน์
2. เด็กชายบดินทร์    สุพรรณวงศ์
3. เด็กหญิงจุธารทิพย์    จันทวิเศษ
1. นางทองดี    จุลไชย
2. นางสุทธิโชค    โภชนะสมบัติ
21
17 17 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    ธงชัย
2. เด็กหญิงอัญนิพา    แย้มเกษ
3. เด็กหญิงธัณภรณ์    จันทรัตน์
1. นายณวัฒน์ศไนส์    ศิริเลิศรุ่งเรือง
2. นางธรารัตน์    จันทร์กระจ่าง
44
18 18 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรัตน์    บ่อบัวทอง
2. เด็กหญิงวลีพร    เสาร์เพชร
3. เด็กหญิงบวรลักษณ์    จีนคง
1. นางสาวสมพิศ    สิทธิประเสริฐ
2. นายสามารถ    รัตนโอภา
40
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายบอย (พม่า)    -
2. เด็กหญิงทิวาพร    ตวงกวย
3. เด็กหญิงณิชา    สระทองแพ
1. นางสาวศรีนวล    บุญมาพิลา
2. นางสุรัชดา    แก้วเกลื่อน
5
20 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    เข็มกลัด
2. เด็กหญิงสิริมาศ    ปิ่นเจริญพรทวี
3. เด็กหญิงศาลิณี    พุ่มพฤกษา
1. นายสายันต์    เดชสายบัว
2. นางสาวสุจินดา    รอดกูล
49
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    หอมกระจาย
2. เด็กหญิงขวัญหทัยรัตน์    มิ่งมาลี
3. เด็กหญิงนารีลักษณ์    ชุ่มชื่น
1. นางสาวมนัญชยา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
41
22 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิชานาถ    ชมญาติ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แม้นพัก
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ลุงกอ
1. นางสาวมาริสา    นพคุณ
16
23 23 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ราชแสง
2. เด็กหญิงกัลยาณี    แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงจันทร์นวล    จันทร์
1. นางสาววิชยา    กลั่นหุ่น
15
24 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ช่องลมกรด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ผ่องภักต์
3. เด็กชายณฐกร    ทองสมนึก
1. นางสาวศุภาพิชญ์    เอี่ยมสะอาด
2. นางเตือนใจ    อินทร์จันทร์
25
25 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอชิระ    วชิระประพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงวิชญาพร    อริยะดิบ
1. นางสาวฐิตารีย์    เตมิยาธนะพงษ์
2. นางสาววัชรินทร์    ฐิตรัตนาภรณ์
11
26 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิณญาณวัฒน์    ขุนทอง
2. เด็กหญิงทัชชกร    เดชะศิริพงษ์
3. เด็กหญิงทิวาสิริ    บัวบาน
1. นางกรรณิกา    ไววิทยะ
2. นายอาทิตย์    เอกลาภ
39
27 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    อยู่เย็น
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา    สืบศรี
3. เด็กหญิงปลายฟ้า    อ่ำสกุล
1. นางสาวดลพร    อาจนาวัง
46
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิทยา    ชุติรัตนพันธ์
2. เด็กหญิงนันทพร    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงจินตนา    บุญกระจาย
1. นางฉัตตพิรุฬห์    ท้าวเพ็ชร
2. นางพรรณี    แสงอรุณ
29 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมัชฌา    ภูทองหล่อ
2. เด็กชายคริษ    แก้วพูลทรัพย์
3. เด็กหญิงนภัสสร    โกสิยวัฒน์
1. นางสาวสุภาลักษมี    จันทุมมา
2. นางเดือนเต็ม    ลิมปตานนท์
6
30 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัติยา    พหลกุลบุตร
2. เด็กหญิงบุญนภา    ถามานาศาสตร์
3. เด็กหญิงอรณิช    บัวงาม
1. นางสาวกมลชนก    เห็นจงชม
2. นางสาวสุธัมมา    เพ็ชรเจริญ
11
31 31 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    แก้วมาเมือง
2. เด็กหญิงปาลิน    ตันติสุุวิชวงษ์
3. เด็กหญิงจานิสตา    ชมกลิ่น
1. นายพชรพล    ผลเพียร
43
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิยา    บุญคำแสน
2. เด็กหญิงชลลดา    จินุกูล
3. เด็กชายวงศธร    วัฒนรงคุปต์
1. นายวีระวิทย์    กุลประสูติ
2. นางสาวอธิศา    สังฆสุบรรณ์
26
33 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยชนก    อ้มชาติ
2. เด็กหญิงปิยธิดา    คำแดง
3. เด็กหญิงนัฐฐาวดี    ภักดิ์ชัยภูมิ
1. นายประจักษ์    น้อยเหนื่อย
2. นายอิทธิโชค    นาคสนอง
30
34 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วีร์    พุทธพงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สินธุประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แนบสนิท
1. นางสาวบุษกร    มูลธิโต
2. นางสวิง    ดาวลอย
31
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายนัฐพล    หอมฉุน
2. เด็กชายภานุวัฒน์    แป้นเขียว
3. เด็กหญิงอาทิตยา    เพ็งปาน
1. นางสาวประกายกาญจน์    แดงมาดี
2. นางสาวพเยาว์    สาละสาลิน
29
36 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    แสงสุรเดช
2. เด็กชายนวพล    มงคลธีระสกุล
3. เด็กชายกันตวิชญ์    พงษาวดาร
1. นายพงศ์ศิริ    ปิตะธารา
2. นางอัจฉรา    สร้อยตัน
13
37 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสวัลย์    ทองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐรดา    จำปาศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐา    นาวายนต์
1. นางสุดารัตน์    บุญวงษ์
20
38 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัคจีรา    สารภีเงิน
2. เด็กหญิงกรวีร์    เกตุอยู่
3. เด็กหญิงเกวลิน    จงโวหาร
1. นายมานะชัย    ชลชีชินเทศน์
2. นางสาววิภาวดี    ริบุญมี
33
39 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    พวงแสงเพ็ญ
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ    รื่นบุญ
3. เด็กหญิงธันยธร    จันเสถียร
1. นางชวนชื่น    เจริญฤทธิ์วัฒนา
2. นางสาวธนิตา    หมาดนุ้ย
38
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวรส    มีเนียม
2. เด็กหญิงณติญา    ทองเสน
3. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ    ศรีจันทร์ดี
1. นายสิรวิชญ์    นกทอง
2. นายสุรพล    ทองเหลือ
47
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภสร    อัตตะ
2. เด็กหญิงอัญญาณี    รานบัว
3. เด็กชายเอกรินทร์    เฟื่องเนียม
1. นางรัชฎา    จันทวะฤทธิ์
2. นางศุภมาศ    ดิลกศรี
32
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจรรยพร    ผิวศรี
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ด้วงไทย
3. เด็กหญิงรติ    นักฟ้อน
1. นางพวงเพ็ญ    เปล่งปลั่ง
2. นางอรพินธ์    แม้นญาติ
ชนะเลิศ
43 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรลักษณ์    ใจตรง
2. เด็กหญิงวาสิตา    เชื้อวังคำ
3. เด็กชายธีรภัทร    สามบุญเรือง
1. นางอาภรณ์    โสมสอน
18
44 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุณฑีรา    กุศลทรามาส
2. เด็กหญิงนภัสสร    ตันวิยะ
3. เด็กหญิงนีรนารา    เพิ่มพวง
1. นางพัชรี    เปล่งผิว
33
45 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ยุติธรรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์    บุตรสะอาด
3. เด็กหญิงรัตติยา    ผลกิจ
1. นางสาวกนกจันทร์    เยสูงเนิน
2. นางสาวสุขสันต์    พลสูงเนิน
9
46 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชนี    โพธิ์หวี
2. เด็กหญิงพลอยนวล    ทวีสุวรรณไกร
3. เด็กหญิงพัชรมัย    ขำกา
1. นางสาวน้ำอ้อย    ชัยศิรินทร์
2. นายบัลลังก์    แก้วโกสีย์สกุล
24
47 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลา    ชีพสมุทร
2. เด็กหญิงณฐพรรณ    เดิมกะยอม
3. เด็กหญิงปริณดา    เทียนศรี
1. นางอุราวรรณ    เรืองจรูญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
48 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญญา    แสงเงิน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงปิยมาศ    หนูขำ
1. นายชนะชนม์    สวัสดิ์นุชาติ
2. นางสาวสมรักษ์    อินทนุพัฒน์
26
49 49 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนัชชา    ประยูรโยธิน
2. เด็กหญิงบุญนิกา    ชลาลัย
3. เด็กหญิงสุจิตรา    บุระเนตร
1. นางลัดดา    ไพลดำ
2. นางวิภา    ดาราเพ็ญ
36
50 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรพัชร    วงศ์โกศลจิต
2. เด็กหญิงอมรา    คมกล้า
3. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ชุนทอง
1. นางกรรณิการ์    ผิวลออ
2. นางเกษศิรินทร์    ตั่นเล่ง
7
51 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา    แกมนิล
2. เด็กหญิงฐิติพร    เจริญพร
3. เด็กหญิงจันทกานต์    พาทอง
1. นางพนัสชญา    ไวกัง
2. นางสุมาลี    ผดุงญาณ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................