งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 279
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ปิ่นสิรานนท์
2. นางสาวอัจฉรา    วิเศษสินธุ์
3. นางสาวอำนวยพร    พรหมอินทร์
1. นางชณากานต์    ศิลปรัศมี
2. นางสาวศิริพร    รอดเกิด
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวศุจินันท์    นาคแสง
2. นางสาวเบญจา    คุณรักษ์
3. นางสาวเกณิกา    ทรัพย์สกุลแก้ว
1. นางมัณฑนา    ทวีผล
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายตั้งปณิธาน    ญาณวโร
2. นางสาววรรณาภรณ์    ยศยิ่งยงค์
3. นางสาวจิตฎาภา    เหมพิจิตร
1. นางนุกูล    สันทัดค้า
2. นางอัญชลี    พ้นชั่ว
4 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    ประเสริฐศิริสร
2. นางสาวจิตติมา    นุชนุ่ม
3. นางสาวฐิติยา    บัวกลิ่น
1. นางอารีย์    นะเสือ
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนพล    บุพชาติ
2. นางสาวแคทริยา    ฐิตญาโณ
3. นางสาวมัชฌิมาย์    พฤษพาพร
1. นางพัชราวลัย    ศิริประจักษ์
2. นางสาวสุวรรณา    ทองชุม
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์    เกตุนวม
2. นางสาวณัฐธิดา    พงษ์พรหม
3. นางสาวเจสริน    คล้ายสุข
1. นางประภัสสร    มีชัย
2. นางสาววิรัชดา    หรั่งแร่
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามณี    เพชรขุนศรี
2. นางสาวสายธาร    ภมรผล
3. นางสาวพนิดา    อยู่คง
1. นายกฤษณะ    เสาพรม
2. นางสาวิตรี    วงษ์ปัญญา
8 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวหฤทยา    พุกเจริญพร
2. นางสาวจันทกานติ์    เจระทน
3. นางสาวอรปรียา    สุภาภรณ์ประดับ
1. นางสาวลักขณา    อ่อนฤทธิ์
2. นายอานุภาพ    เอมประณีตร์
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติมา    ฉัตรสิริกุลชัย
2. นางสาวชมภูนุช    ละอองศรี
3. นางสาวอิงค์พิศา    พรชัยวัฒนากร
1. นางคำนึง    ผุดผ่อง
2. นางวิภารัตน์    พุกอินทร์
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวรรณา    ศรีรักษา
2. นางสาวณัชฐานันท์    ปั้นทองคำ
3. นางสาวศวิตา    กิตติวงศากุล
1. นางอรวรรณ    จันลา
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    บรรเทา
2. นางสาวชนิญญา    ลาภพิสิฐพิทยา
3. นางสาวณัฐชยา    ไวยวิฬา
1. นางสาวจรัสพิมพ์    ศิริมาตร์
2. นางสาววรรณวิสา    สมัยมาก
12 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    ดาบปี
2. นางสาวภริตา    วันทะมาศ
3. นางสาวสุวรรณี    สุทธิแสน
1. นางสกุลเพ็ญ    พันธ์อิ่ม
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายนิรภัฎ    ช้างแดง
2. นางสาวอาทิตยา    มาลัยพันธุ์
3. นางสาวชาลิสา    ปิ่นทอง
1. นางสาวปิยลักษณ์    เสียงก้อง
2. นางเสาวภา    เพชรคง
14 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายชญานนท์    อินทร์ภิรมย์
2. นางสาววารวี    หลินศุวนนท์
3. นางสาวสุภัทรา    จิตสงบ
1. นางรัตนา    เกิดขาว
2. นางสาวสุชาณี    ทองน้อย
15 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปารีณา    ร่มกลาง
2. นางสาวปฐมพร    สำราญดี
3. นางสาวพีรดา    เพชรดำดี
1. นางสาวขวัญเรือน    เนียมศิโรรัตน์
2. นางทิพยา    คุ้มฉายา
16 16 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงพร    โตส้ม
2. นางสาวดวงรัตน์    โตส้ม
3. นางสาวดวงใจ    อินทร์เจริญ
1. นางนฤพัชร    มิลังค์
2. นายสมบูรณ์    ทองสำอางค์
17 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐยา    กลับไชย
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์    เกื้อธนะอนันต์
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ยิ้มใหญ่
1. นางสาวพลอยนภัส    ปุรณะวณิชย์
2. นางสาวอรสุมา    ศรีอนันต์
18 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพา    สุขวิทย์
2. นางสาวพัชลิตา    สระทองแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ตั้งพยุงเกียรติ
1. นางสาวญาณี    น้อยเวช
2. นางสาวธิดานันทน์    บุญเพิ่ม
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายสรวิศ    มาปากลัด
2. นางสาวจีรวรรณ    มาบรรดิษ
3. นางสาวสาธิตา    มาเป้า
1. นายชนาภิวัฒน์    วอนวัฒนา
2. นางสาววรัญญา    บุรินทร์รัตน์
20 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐณิชา    วิทยาภรณ์
2. นางสาวธนพร    มาดี
3. นางสาวปรียา    สุธีรปรีชานนท์
1. นางดวงเดือน    นามนัย
2. นางศศิวรรณ    ฮึกหาญ
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวรรณ    ไพฑูรย์
2. นางสาวธิดาวรรณ    หวังพลาย
3. นางสาวปรางค์ทิพย์    เอื้อสลุง
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    รัตนะ
22 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายศิลาดล    ผิวขาว
2. นางสาวธัญญนุช    ลุเอี่ยม
3. นางสาวรัชนีกร    สุวรรณวิเศษ
1. นางนุชจิรา    มหาพัฒนไทย
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายกฤษณะ    ภิรมย์อยู่
2. นางสาวอรวรรณ    เรืองตระกูล
3. นางสาวศิริลักษณ์    สุนเลี้ยง
1. นางสาวดวงรัตน์    กงเหลียง
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสรัลพร    ปานเนียม
2. นางสาวทิพาวรรณ    ยิ้มแย้ม
3. นางสาวพงศ์ญาณินท์    สุริยศศิธร
1. นางสาววาสนา    เงินทอง
2. นางสาวสุรีรัตน์    หลิมเล็ก
25 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิณี    พิชิ
2. นางสาวชัญญา    ศรีวิเศษ
3. นางสาวจริยาพร    บุราณรมย์
1. นางสาวฐิตารีย์    เตมิยาธนะพงษ์
2. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
26 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกร    ขำวงษ์
2. นางสาวโสฬญา    ส่งแสง
3. นางสาวปาริสา    จันทร์แสง
1. นางสาวอรนุช    แม้นเทวฤทธิ์
27 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวปุณยาพร    เด็ดแก้ว
2. นายเพิ่มบุณศ์    อักษรดี
3. นางสาวปวีณา    ริ้วทอง
1. นางสาวอรินยา    สถิรชาติ
2. นางสาวเปรมฤดี    จรรยานันทจิต
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวพุธศจิ    ใคร่ครวญ
2. นางสาวกุลธิดา    เสมอภาค
3. นางสาวอรทัย    แก้วคำ
1. นางฉัตตพิรุฬห์    ท้าวเพ็ชร
29 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพุทธิศักดิ์    พนมสารนรินทร์
2. นายกันตณัฐ    ตระกูลวีระยุทธ
3. นางสาวจารุดา    สุ่มดี
1. นางบุญยิ่ง    มงคลลักษณ์
2. นางสาวสุนิสา    ปริมาณ
30 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    ยุวนะวณิช
2. นายสิรวิชญ์    บุญสร้าง
3. นางสาวสจี    พงษ์บุตร
1. นางทัศนา    โพธิ์เงิน
2. นางสาวศิริพร    แก้วพวง
31 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชฌาย์    บุญมี
2. นางสาวปุณณจิตรา    ล้อสุนิรันดร์
3. นายนพนัย    รักษาถ้อย
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
2. นางอภินันทนา    แสนทวี
32 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำเพชร    รอดประเสริฐ
2. นางสาววันเพ็ญ    อรัญ
3. นายสุรพงษ์    โลกนิมิตร
1. นางสาววนิดา    อยู่เย็น
2. นางวันเพ็ญ    ตันจ้อย
33 33 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพีระพัฒน์    พุกทอง
2. นางสาวจำปา    ไร่เกษมสุข
3. นางสาวรุ้งนภา    บุญจันทร์
1. นายบรรจบ    คำเพราะ
2. นายรณฤทธิ์    พิมพ์บึง
34 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    แสงชาลี
2. นางสาวเบญจวรรณ    เร่งเงียบ
3. นางสาวลดาวัลย์    วงษ์ห้วยแก้ว
1. นางสาวบุษกร    มูลธิโต
2. นางสวิง    ดาวลอย
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชาดา    ชูศรีจันทร์
2. นายจักรภพ    ปรีพุ่ม
3. นางสาวชนนิกานต์    แซ่จาง
1. นายธนายุรัชช์    สุขแม้น
2. นางสาวพเยาว์    สาละสาลิน
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภภัสสร    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายจักรี    ปานสมัย
3. นางสาวชุตานันท์    รัศมีงาม
1. นายนิรันดร    อมรพันธุ์
2. นางรัชนีบูล    ศรีสมัย
37 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวประภาพร    พวงมาลา
2. นางสาวอัชฌา    ทองแคล้ว
3. นางสาวณัฐชยาพร    เรืองฤทธิ์
1. นางสาวลาวัลย์    ยัญญลักษณ์
38 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอายรา    คงคะพันธ์
2. นางสาวตรีรัตน์    ทนงศิลป์
3. นางสาวปิยวรรณ    สาประเสริฐ
1. นายศรายุทธ    ฬียากร
2. นางสาวสาวิตรี    พฤกษาชีวะ
39 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญานิน    ไรวินท์สุรดิษ
2. นางสาวกนกพร    รัตนกร
3. นางสาวจิราพร    แซ่คู
1. นายถิร    ฟูอินช่วย
2. นางผกาเพ็ญ    จรมาศ
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวธีรัตน์    คำพร้อม
3. นางสาวกาญจนา    จะดอม
1. นางสาวปิยนุช    แหวนเพชร
2. นางสาวพรพิมล    ดิษฐวงษ์
41 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายวนัช    คำอุ่นสาร
2. นางสาวภัทรกันย์    ปลื้มใจ
3. นายณัฐพงศ์    เกิดสุวรรณ
1. นางกรวรรณ    คล่องยุทธ์
2. นายรัตนศักดิ์    ก้อนเพชร
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    บุญยะโท
2. นางสาวกุลนิษฐ์    จันทราภัย
3. นายธงรบ    ภักดีรักษ์
1. นางพวงเพ็ญ    เปล่งปลั่ง
2. นางอรพินธ์    แม้นญาติ
43 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิมล    ลอดอุปโป
2. นางสาวณัฐพร    สมุทรเซ่ง
3. นางสาวจิรัชญา    ลบไพริน
1. นางรัตยา    แสงศิวะฤทธิ์
2. นายสุภัทรพงศ์    รวงผึ้งรุ่งโรจน์
44 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัญญา    โซวเซ็ง
2. นางสาวสวรรยา    มังคุด
3. นางสาวสุทธิดา    จิ๋วแหวว
1. นางรัชฎาภรณ์    คาวีรัตน์
45 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัชรินทร์    มาลา
2. นางสาวธิดามาศ    วรรณภักดี
3. นางสาวขนิษฐา    แซ่โค้ว
1. นางจันทรา    รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
2. นางสาวเพชรประภาร์    ชุมสาย
46 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยธิดา    ศรีเอี่ยม
2. นายวิริยะ    ทาเอื้อ
3. นางสาวพรรษมล    กรองแก้ว
1. นางสาวนิศรา    วงษ์สุบรรณ์
2. นางวรัตน์    พิทักษ์วงศ์
47 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวไอยวริญ    สุประภาศ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    เอมรุจิ
3. นางสาวภิญญกาญจน์    บุญมีโชติ
1. นางอุราวรรณ    เรืองจรูญ
48 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุณยวีร์    ปิตินานนท์
2. นางสาวศุภัชชา    พรมบุตร
3. นางสาวสินีนุช    สุขรุ่งเรือง
1. นางสาวภัทรา    สังข์ประสิทธิ์
2. นางสาวศิริโสภา    บุญลอย
49 49 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายภัคพล    วรรณโชติ
2. นายวชิร    ปลื้มสกุลไทย
3. นายโชติพงศ์    ธรรมสว่างสุข
1. นางกันยารัตน์    เจริญสุข
2. นางสาวชนิดา    สุกก่ำ
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    โสภณ
2. นางสาวมาริน    ทองเจือ
3. นางสาวปรียานุช    ออสุวรรณ์
1. นางฉัตรอมร    คงธนาคมธัญกิจ
2. นางสาวสุกัญญา    พลาหาญ
51 51 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายจีรศักดิ์    ชาญศิริ
2. นางสาวชยุตรา    วงศ์ชัยยา
3. นางสาวกนกวรรณ    นวนเท่า
1. นายนพเกล้า    ทองธรรมมา
2. นางสาวนิลาวัลย์    ราชเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................