งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 280
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    แตงอ่อน
2. เด็กหญิงจันทวรรณ    ไข่ช่วย
1. นายชาตรี    กิ่งวงษา
2. นางสุรางค์    ทองเพชร
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลีมน    แพน
2. เด็กหญิงเกษร    ภารพันธ์
1. นางบานชื่น    ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์    เขียวขจี
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวรา    เจี่ยเพิ่มสุข
1. นางวรรณเพ็ญ    พลอยแหวน
2. นางสาวสุรีรัตน์    รอดเกตุกูล
4 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ปิ่นตกแต่ง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    เมืองแก้ว
1. นางมณี    บุญกอง
5 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัฉริยา    บุญทวี
2. เด็กหญิงทัศน์ศิกา    บุดดะกาศ
1. นางสาวประนิตฏา    พวงมาลี
2. นางอนงค์    ด่านเวชนุเคราะห์
6 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ใจพุก
2. เด็กหญิงนวลพรรณ    พูลมี
1. นางจินตนา    อนุสนธิ์
2. นายอภิชาติ    โปร่งใจ
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ทัพใจหาญ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    วงศ์พัฒนา
1. นางวันดี    สุขห่วง
2. นางสาวิตรี    วงษ์ปัญญา
8 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดุสิตธร    ศรีบวรมงคล
2. เด็กหญิงชัญญา    ไชยรัตน์
1. นางสาวกมลวรรณ    บุรีขวัญ
2. นางวงดาว    สุภาเกตุ
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรลักษณ์    ช่างหล่อ
2. นางสาวภัทราพร    คลองสามสิบ
1. นางคำนึง    ผุดผ่อง
2. นางประไพพร    ศรีสวัสดิ์
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชนันท์    ศรีสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์    สุวรรณการ
1. นายกรกฎ    เอี่ยมลออ
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรินธร    นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภากร    วรวงษา
1. นายวิทิต    บัวประเสริฐ
2. นางเจียมจิตร    บัวประเสริฐ
12 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรินทร    ต่อโชติ
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์    เพ็งธรรม
1. นางสาววรางคณา    กิจยรรยง
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    อิ่มกูล
2. เด็กหญิงธนพร    เขจรจิตร
1. นางบุษรินทร์    มีสัตย์
2. นางสาววารินทร์    โพธิ์พันธ์
14 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธิวา    ทรายทอง
2. เด็กหญิงอรทัย    เทียนสมบัติ
1. นางเพ็ญจิตต์    สุวรรณศรี
15 15 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา    จีนโต
2. เด็กหญิงจิฬาภรณ์    เพ็ชรหวล
1. นางทิพารัชต์    รอดโรคา
2. นางรัตนาวรรณ    เลาหเรณู
16 16 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญวี    สุภาพาส
2. เด็กหญิงนิติมา    เกิดรอด
1. นายสมบูรณ์    ทองสำอางค์
2. นายเอกรัตน์    โพธิ์ทอง
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานิต    ทรัพย์ชิด
2. เด็กหญิงจุฑาพร    ฉลาดเอื้อ
1. นางสาวชวาลัย    เกิดโพธิ์พ่วง
2. นางรมณี    กลับเผื่อน
18 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิทธิกุล
2. เด็กหญิงดารารัตน์    ใครหอม
1. นางสาวกัตติกา    จันทจิตร
2. นางสาวญาณี    น้อยเวช
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ปิมปา
2. เด็กหญิงวาสิตา    โพธิ์ตั้งธรรม
1. นางสาวประภา    กองบัวแก้ว
20 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริพร    เลื่อยกระโทก
2. เด็กหญิงสุภานันท์    คงกระพันธ์
1. นางรัตนาวัลย์    นิธิภัคนันท์
2. นางสิริรัตน์    วิริยาภรณ์ประภาส
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิรากานต์    รักวุฒิ
2. เด็กหญิงทิพย์สิริน    ศิลเทพาเวทย์
1. นางวิภาวรรณ    เรืองวิรัตน์
22 23 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนชาติ    คำจุมพล
2. เด็กชายสิริวิชญ์    เทพอวยพร
1. นางสาวภัทรา    ภัทรภิรมย์
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์    รัตนพร
2. เด็กหญิงนวรัตน์    จุ้ยจงรักษ์
1. นางนงลักษณ์    พงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวสานิต    บัวตูม
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกองทอง    เกิดโภคา
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์    โคกกระชาย
1. นางสาววิจิตรา    ทาโสม
2. นายสุรพงษ์    วีระพงษ์
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    วิจิตร์แสงศรี
2. เด็กหญิงญาณิศา    แช่มประเสริฐ
1. นางสาวชลธิชา    เชิดตระกูล
26 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัฎ    ประสิทธิเกตุ
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร    จันทร์แดง
1. นางสาวทิพรสย์    ระโหฐาน
2. นางสาวทิพรสย์    ระโหฐาน
27 28 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรญานี    แย้มศรี
2. เด็กหญิงวรรษพร    ขุนทร
1. นางสาวนฤมล    หนูหล้า
2. นางสาวเจษฎาภรณ์    รสกระโทก
28 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ชัยสมิต
2. เด็กชายกิตติพันธ์    บุบผานนท์
1. นางสาวน้ำฝน    ทะกลกิจ
2. นางสาวโชติกา    พูลทรัพย์
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงษ์ศิริชัย    สมคะเน
2. เด็กชายปานเทพ    พรมอินทร์
1. นายพร้อมยศ    ถาริยะ
2. นางสาวสุธัมมา    เพ็ชรเจริญ
30 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    พานทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา    พิมพ์ปรุ
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
2. นายจำเริญ    เนาวรจิพินิจ
31 32 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภาพรรณ    ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    มูลเชื้อ
1. นางสาวบัวสวรรค์    ทองทิว
2. นางประเทือง    สังเกต
32 33 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิกานต์    ท้วมวรเดช
2. เด็กหญิงวรนารี    ท้วมมีชัย
1. นางบุษบา    โหระวงศ์
2. นางสาวพรพัสนันท์    แสนสีสม
33 34 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุสรา    ชื่นบาล
2. เด็กหญิงอรรมพิกา    เทพจันทร์
1. นายสมชาย    ขจรศักดิ์ชัย
34 35 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายอาทิตย์    แสงทอง
2. เด็กหญิงบุษบา    ใจกล้า
1. นางกาญจนา    บุญพา
2. นายสุจินดา    วารุกะ
35 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัทธมน    สีอ่อน
2. เด็กหญิงกรกนก    รุจิเพิ่มพูน
1. นางรดากานต์    กาญจนวิสิษฐผล
36 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชพล    นกศิริ
2. เด็กชายพงศ์พันธ์    อรรถจินดา
1. นางมันทนี    บุญฤทธิ์
2. นางไพรัตน์    ชูกิตติกุล
37 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ฉิมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา    อโนดาษ
1. นายกฤษณ์    อัตตโรจนกุล
2. นางบังอร    ชินบุตร
38 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    กรวดไธสงค์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โยธาทิพย์
1. นางสาวนิตยา    ฮวดนาง
39 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชวินนุช    มณีโชติ
2. เด็กหญิงกชกรรวี    พุ่มนึก
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
2. นายพรไพรสน    คนมี
40 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    บุญสุวรรณ
2. เด็กชายคมสันต์    สายสกล
1. นางสาวปนิดา    ผิวอ่อน
2. นางสมสุข    ทิพย์คีรี
41 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายประภากร    คล้ายสมาน
2. เด็กหญิงชุตินันท์    ทับโพธิ์
1. นางสมจิตร    จั นทรา
2. นางสุทัศษา    อินมณี
42 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาธิป    ใจหาญ
2. เด็กหญิงปาจรีย์    เสาวคนธ์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    บุบผาสังข์
43 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฤทัยธรรม    แซ่เจ็ง
2. เด็กหญิงสุชาดา    แย้มสินธ์
1. นางอมรา    นาคผจญ
44 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองพยุง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    อุ่นแก้ว
1. นางสาวกนกจันทร์    เยสูงเนิน
2. นางสาวเพชรประภาร์    ชุมสาย
45 46 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรานนท์    ภูฆัง
2. เด็กหญิงณัฐชาพร    ดำขำ
1. นางสาวศิวมาศ    ศิลปหัสดี
2. นางเรณู    ตันติจรูญโรจน์
46 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัทมพร    พิสุทธิพงษ์บูรณ์
2. เด็กหญิงพิชยาพร    ตั้งกมลสถาพร
1. นางชณัฐา    สุโข
47 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    ยะเสน
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เขี้ยวงา
1. นายธีรศักดิ์    บัวสาย
2. นางนุกูล    งามละมัย
48 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรณิศวร์    ศิลป์ชีวะกิจจา
2. เด็กชายลักษม์    ตริยเจริญ
1. นายธนูชัย    สืบทิม
2. นางสิริลักข์    ศรีสมรักษ์
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวิชญา    อำไพเทศ
2. เด็กหญิงภูริชญา    ขันทอง
1. นางจุไรรัตน์    ศิริภูล
2. นางสาวสุดใจ    กิจสำเร็จ
50 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาธินี    มณีรัตนนาวิน
2. เด็กหญิงภัควิภา    โคตรคำ
1. นางนลิตา    เทียมสวรรค์
2. นางสาวพิมพ์ชนก    กิตติชัยฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................