งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 281
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภูษณิศา    ทองรักษ์
2. นางสาวกุลสินี    อ่วมสวัสดิ์
1. นายชาตรี    กิ่งวงษา
2. นางสุรางค์    ทองเพชร
25
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงศ์    สืบเพ็ง
2. นางสาวมาริสา    สวัสดี
1. นางสาวอรพรรณ    เทียนคันฉัตร
3 3 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายศรนรินทร์    สีแดง
2. นางสาวศิริรัตน์    เรืองศรี
1. นางปิยะนุช    มีสรรพวงศ์
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายชัยมงคล    แก้วหนองโรง
2. นายธนกฤต    กิจธนากำจร
1. นางสาวจรัสศรี    จอนเจิดสิน
2. นายฐาปกรณ์    กระแจะจันทร์
5
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนริสา    ภาสบุตร
2. นางสาวรัชภัสสร    วิริยะ
1. นายจตุพร    ตระกูลปาน
2. นายสุดสาคร    อินทร์ทอง
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวลัทธพรรณ    สมบูรณ์กุล
2. นางสาวศิยารัตน์    ศิริสุนทรชัย
1. นายกุนที    กลัดสุข
2. นายสุรชัย    บุญโต
7 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิทธิยา    ฉัตรนากร
2. นางสาวนฤมน    ต่อมสุวรรณ์
1. นางสาวจีระนันท์    จับใจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    บัวลังกา
8
8 9 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจลักษณ์    โสโพธิ์
2. นางสาวณัฐธิดา    มธุรส
1. นายชานนท์    ผลากุลสันติกร
2. นางอาภรณ์    ศรีศาลา
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสา    ไทยเดิม
2. นางสาวธมนวรรณ    อั๋นประเสริฐ
1. นายณัฐพงษ์    ญานวัฒนะ
10 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    ทรงไทย
2. นางสาวธารารัตน์    สนใจ
1. นางสาวฐิติมา    พรหมทอง
2. นางพรพิมล    ผลวัฒนะ
14
11 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายนิกร    ด้วงเคน
2. นางสาวกัญญารัตน์    ฉิมวัฒน์
1. นางสายแพ    ลัยเลิศ
2. นางสาวสุธีกานต์    สุวรรณอำไพ
12 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรายุทธ    สุวรรณสังข์
2. นายธิติสรรค์    สีลา
1. นายกังวาล    ชาญณรงค์
2. นางสาวถิรนันท์    ถกลประจักษ์
ชนะเลิศ
13 14 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายภาคภูมิ    ทองดอนจุย
2. นายอนันต์    ภู่มาก
1. นางสาวนิตยา    มูลทองชุน
2. นางสาวอรุณรัตน์    หว่างชูเชื้อ
16
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายรัชพล    เหมลี
2. นายพชร    ทรัพย์ศิริ
1. นางนงเยาว์    จิระสถิตย์พร
2. นางสาวสมปอง    อู่อรุณ
15 16 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวฉัตฑริกาญจน์    เผ่าพันธ์แพทย์
2. นางสาววรัญญา    ใจกล้า
1. นายสมบูรณ์    ทองสำอางค์
2. นายเอกรัตน์    โพธิ์ทอง
21
16 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาภัค    โชติสวัสดิ์
2. นางสาวเจนจิรา    พ่วงคง
1. นางจิตกานต์    ขุมทรัพย์
2. นางสาววาทิณี    หล่าจันทึก
26
17 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤภร    ยุทธนา
2. นางสาววิภาพร    ไม่มีนามสกุล
1. นางสาวสุจิตรา    พึ่งฮั้ว
18 19 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวดนยา    เหลืองทอง
2. นางสาววิไล    แก่นสาร
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    คชาชัย
2. นางสาววงเดือน    แสงผึ้ง
13
19 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพชรภรณ์    เพ็ชรกรด
2. นางสาวสมฤทัย    ศรีรอบรู้
1. นางณัฐิกา    ปัตยุรักษ์
2. นางเมธาวี    อู่เงิน
12
20 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายมนตรี    ไก่แก้ว
2. นางสาวแพรพลอย    ครองตรี
1. นางวิภาวรรณ    เรืองวิรัตน์
30
21 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    เหลาทำ
2. นางสาวสุวิมล    นภนฤมิต
1. นางสาวจิตติมา    จันโททอง
21
22 23 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายเจริญ    พูนบางยูง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    รัดรอดกิจ
1. นายโกศล    พจนารถ
31
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวโยษิตา    มะฮะหมัด
2. นางสาวทิพากร    เนียมแก้ว
1. นางน้ำผึ้ง    น้อยบาท
2. นางแพรวนภา    ทองสุขโข
19
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตร    จ้อยสาคู
2. นางสาวปพัชญา    เปรมปรีดา
1. นางสาววิจิตรา    ทาโสม
2. นายสุรพงษ์    วีระพงษ์
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษกร    เรืองเดช
2. นางสาวกันยารัตน์    วรรณปทุมจินดา
1. นางลักขณา    พรหมใจรักษ์
26 27 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    คงสองเมือง
2. นายนันท์นิทัศน์    เพชรสงค์
1. นายจารุพงศ์    กวางษี
2. นางญาณิศา    จันทะแจ่ม
24
27 28 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายธนิษฐา    แซ่เตีย
2. นางสาววาสนา    หอระตะ
1. นางรัศมี    วัฒนอรุณวงศ์
2. นางสาวลักขณา    ถนอมเงิน
15
28 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชลี    บัวเพชร
2. นางสาวสิริประภา    น้อยหา
1. นางมนพร    เกื้ออรุณ
2. นางอำไพพรรณ    น้อยหนูจัตุรัส
10
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายมาวิน    โพธิ์จันทร์
2. นายชายญา    แจ่มคล้าย
1. นางสาวสุธัมมา    เพ็ชรเจริญ
2. นางสาวสุภัทรา    แสงวัฒน์
28
30 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริพร    นครสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา    สืบเนียม
1. นางอภินันทนา    แสนทวี
2. นางสาวอินทร์นัดดา    สีเดือน
20
31 32 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวมาริสา    กลิ่นหอม
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ร่มโพธิ์ภักดิ์
1. นางสาวบัวสวรรค์    ทองทิว
2. นางประเทือง    สังเกต
27
32 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสิเรียม    น้อยหนัน
2. นางสาวณัฐพร    มีเฟือง
1. นางรุจี    โกสยะมาศ
4
33 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวภัสรา    วิมลทิพย์
2. นางสาวขวัญชนก    ศรีคง
1. นายณัฐวุฒิ    ชื่นชอบกมล
2. นางสาวปิยนาถ    บุญท้วม
34 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมติมา    ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวปาริฉัตร    จันทร์สมปอง
1. นางรดากานต์    กาญจนวิสิษฐผล
7
35 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายอรรถพล    ใคร่ครวญ
2. นายวัชรากร    ทวีทรัพย์
1. นางมันทนี    บุญฤทธิ์
2. นางไพรัตน์    ชูกิตติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาภรณ์    แซ่ลี้
2. นางสาวพิชญ์สินี    มั่นสติ
1. นายกฤษณ์    อัตตโรจนกุล
2. นางบังอร    ชินบุตร
9
37 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    มาละ
2. นางสาววราภรณ์    ภู่ถาวร
1. นางศิริมา    เจนจิตมั่น
6
38 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทัศวรรณ    สังข์สุด
2. นางสาวนิยดา    อิสระกูล
1. นางขวัญหทัย    ภักษา
2. นางสาวรักชนก    อยู่ใจเย็น
39 41 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรสวรรค์    ชโลวัฒนะ
2. นางสาวนุชสรา    ฉัตรแก้ว
1. นายธนวัฒน์    ทับทิมไทย
2. นางสาวอาทิตยา    กลั่นยิ่ง
17
40 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววันดี    น้ำจันทร์
2. นางสาวพิมวาด    แพเขียว
1. นางเพ็ญสินี    ทองคำเภา
10
41 43 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายกิตติ    อัมพรมหา
2. นางสาวธิดารัตน์    อินทโชติ
1. นางสาวพัชนี    ควรหา
42 44 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปฏิญา    ฮวดใช้
2. นางสาวพราวนภา    ทองชมภูนุช
1. นางชุติมา    ริ้วเลิศศิริกุล
2. นางสุภาพ    หุตะจิตต์
43 45 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวประภาพร    พลประสิทธิ์
2. นางสาววจีพร    คำบุญเกิด
1. นายจักรกฤษณ์    ดิษฐปัญญา
2. นางนัยนา    จันทมิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฏฐิยา    อินลอย
2. นางสาวสิมิตา    อู่ทอง
1. นางสาวนิศรา    วงษ์สุบรรณ์
2. นายบัลลังก์    แก้วโกสีย์สกุล
29
45 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายชินดนัย    แก้วภูบาล
2. นายสุชาครีย์    รจนากูล
1. นายสุเทพ    เอกปัจชา
18
46 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายจตุธรรม    แซ่ลี้
2. นางสาวภัทรมนตร์    ธนเดชา
1. นายธีรศักดิ์    บัวสาย
2. นางอมรศรัณย์    ณ บางช้าง
47 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนนทย    เจริญรัตน์
2. นางสาวกรวีร์    คงมานนท์
1. นางสาวศรีสวาสดิ์    บุนนาค
2. นายศิรวินทร์    ฉินเฉลิมวงศ์
48 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายนภทีป์    ป้อมสันเทียะ
2. นางสาวศศิธร    จันทมงคล
1. นายวรรณกรัยซ์    ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ    กิจสำเร็จ
23
49 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวปวริศา    วรนาม
2. นางสาวจรรยพร    จ่าพันธ์
1. นางบุญญวีร์    บุญศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................