งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวราเมธ    นุ้ยเพียร
1. นางสาววรรณรัตน์    โปษกานนท์
41
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลิศร์    เลิศวีระวัฒน์
1. นางสาวดุษฎี    อภิบาลศรี
21
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉัตริน    พวงทับทิม
1. นางวิเชียร    ขันคำ
5
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐานันดร    วัชโรทน
1. นางจารุณี    สีหนาท
27
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายดิษรินทร์    ปานบัณฑิตย์
1. นางอมราภรณ์    แสงทอง
30
6 8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายวสวัตติ์    สร้อยทอง
1. นางวรรณวิภา    สุทธเกียรติ
14
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัชพล    พิมพ์นาวี
1. นายสมพงษ์    ปิติทรัพย์สกุล
34
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    ตันติสถิระพงษ์
1. นางสุเมตตา    ฉิมพาลี
32
9 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัตตโชติ    โภคา
1. นายชยุตม์    ล้อธีรพันธ์
39
10 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิมพ์เพชร    พิมพ์กระโทก
1. นางผึ้งทิพย์    สอนเมือง
42
11 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ศรีพลวารี
1. นางอารีย์    สุกใส
32
12 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิทย์    ศรีสุราษฎร์
1. นางสาวนันทวดี    มีเนตรทิพย์
36
13 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    อยู่ออง
1. นายสามารถ    สรรพ่อค้า
25
14 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    สัตถาวะโห
1. นายภราดร    แสงพิรุณ
28
15 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิจักษณ์    ตันทางกูล
1. นางสาวศิรปภัสร์    คัมภีระ
28
16 22 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    สอนพันธ์
1. นางสุวรรณณี    พึ่งสุนทร
37
17 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ศรีวัฒนศักดิ์
1. นางวิไลวรรณ    กลั่นเกษร
22
18 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกวัฒน์    ถาวร
1. นางสุปราณี    แพทย์วงษ์
11
19 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    เพ็งบุญ
1. นายนพ    นาคถม
34
20 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชลกร    มธุรสจำนรร
1. นางพรทิพย์    โรจน์ประเสริฐสุด
40
21 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริ    ยิ่งยอด
1. นายชาคริต    แจ่มศรี
9
22 28 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสันติ    วงศ์กำภู
1. นางสุกัญญา    สรรพาณิช
30
23 29 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวิทย์    ยอดเพ็ชร์
1. นางศิริพร    มามาตร
19
24 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภา    มานะวงศ์เจริญ
1. นางสายสมร    ศิริศักดิ์
16
25 31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร    จันทร
1. นายวรุตม์    พุฒฉาย
12
26 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายธีรวัฒน์    วิชยานานนท์
1. นางชญาภา    ดรุณพันธ์
20
27 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวินธร    สิริพิพัฒน์วรคุณ
1. นายโกสินทร์    พูลสวัสดิ์
4
28 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายณัฐวีรภัทร    เวลาดี
1. นางวรินทร์พร    เอี่ยมวราฤทธิ์
5
29 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนัชกร    อนันตประยูร
1. นายศุภงค์    ศรีศาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 37 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุภวัส    อินทปัชฌาย์
1. นางสาวปาริฉัตร    ยอดระยับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    พลทะรักษา
1. นางพงศ์ผกา    รุ่งโรจน์
24
32 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร    เอี่ยมมีลาภ
1. นายประดิษฐ์พร    งามแสง
18
33 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิศ    วานิกร
1. นางสาวแสงเดือน    บัวเจริญ
12
34 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิษฎา    บัณฑิตย์ชาติ
1. นายแมน    อาชีพสมุทร
22
35 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายกษิดิศ    ยาคำ
1. นางปุญยนุช    เอกศิริ
17
36 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายเขตแดน    โหตระวารีกาญจน
1. นางสาวอังคณา    กรีณะรา
25
37 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนอร    บำรุงเชาว์เกษม
1. นางสาวบุญมา    วรรธนะวลัญช์
ชนะเลิศ
38 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูมินทร์    ก้องรัตนโกศล
1. นายพีระ    จันทร์ลอย
37
39 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชญุตม์    บำรุงศิริ
1. นางน้ำอ้อย    สามัญ
15
40 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรากฏ    งามละมัย
1. นางกฤติยา    ปิยะแสงทอง
7
41 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภสัณห์    เกษดี
1. นางสาวสีนวล    มรุตกรกุล
10
42 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายเปมกิตติ    ปุกทะเล
1. นางสาวสุชาดา    สวัสดี
8
43 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายเดชฤทธิ์    ครู่กระโทก
1. นางขวัญเรือน    โพธิ์กลาง
43
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................