งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัจกร    อยู่หุ่น
1. นายสุชาติ    พละเสวีนันท์
26
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณวลี    จิตรสถาพร
1. นางเกษราพร    สุทธิ
36
3 3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายนฤรงค์    เจริญบูลย์วิวัฒน์
1. นายสุเมธ    พุทธเมฆ
12
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายชยุต    ตั้งมั่นคงวรกูล
1. นางสาวเปรมฤดี    เปรมพงษ์
26
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายทักษิณ    ทองเอื้อ
1. นางสาววรรณวิภา    สินมา
18
6 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภัส    กุลอึ้ง
1. นายมนตรี    เหรียญไพโรจน์
9
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    สุขศร
1. นางนงลักษณ์    สุขสว่าง
33
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิชา    ศรีชะเอม
1. นายสมชาย    ถาวร
22
9 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์ณภัส    เปรมศรี
1. นายนัฐพร    ครองยุติ
42
10 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายดุลยวัตร    ศิริ
1. นางสาวณัฎฐ์ชยธร    ธีวากรวิชญ์ภาส
42
11 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายพิพัฒน์    สุนทรพัฒนะกุล
1. นางสาวแสงเดือน    อาตมียนันท์
37
12 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายปราเมศร์    ม่วงอุ่น
1. นางสาวสุริศา    วิทยถาวรวงศ์
39
13 16 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายชลากร    กุสุมามาลย์
1. นายปริญญา    วิชา
8
14 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิประภา    รมณียจิตโต
1. นางปราณี    ไชยวงศ์
24
15 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายปรมินทร์    คีรีรักษ์
1. นายสิงหา    รุ่งเจริญ
38
16 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายแบงค์ชาติ    แย้มเกตุ
1. นายสิทธิพงษ์    ธงศิลา
35
17 22 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายปองภพ    เจริญผล
1. นางสุภาพร    อัมพรพิทักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    ตั้งสมบูรณ์
1. นายรังสรรค์    ทองสุกนอก
25
19 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายอชิระ    เบญจานุวัตรา
1. นายบวร    ทองสัมฤทธิ์
13
20 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายวชิรวิทย์    สุนทรวรจันทร์
1. นางจิรนันท์    สีนอก
32
21 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายมนตรี    ใจดี
1. นายพิเชษฐ    ผาสุข
7
22 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกัมปนาท    อุปนันท์
1. นางรพีพัชญ์    ภู่ววรรณชัยกุล
11
23 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    สมบูรณ์ทรัพย์
1. นางสาวรัญญา    คำตรง
41
24 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายกษิดิศ    ป้องขันธ์
1. นายชาคริสต์    ทองรักชาติ
4
25 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายรัชชานนท์    เหล่าจันอัน
1. นายสราวุธ    ทองงาม
13
26 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐา    เชื้อสุข
1. นางสาวอรวรรณ    จันทองเทศ
20
27 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายกันต์ภิสิฏฐ์    โกสุมศุภมาลา
1. นายชัยวุฒิ    เปี่ยมทอง
22
28 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายสุชาญ    วิวัฒน์เศรษฐชัย
1. นางสมจิตต์    ติณจินดา
ชนะเลิศ
29 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายเวสารัช    ทองพันชั่ง
1. นายนิพนธ์    ทุ่งทอง
31
30 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายชนะพล    ศิริบุญ
1. นางสาวมณีนุช    พรหมอารักษ์
4
31 37 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายโกศล    โกเมนเอก
1. นางสาวปาริฉัตร    ยอดระยับ
15
32 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายรชต    แจ่มเมือง
1. นายชูเกียรติ    เจริญศิลป์
29
33 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายศุภชัย    ทองสว่าง
1. นายพลภัทร    พรคุณานุภาพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายรวม    รองขุน
1. นางสาวพิชญ์สินี    คงสุคนธ์
17
35 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุภาส    พัฒนชัยวิทย์
1. นายสมชาย    บุษบงค์
40
36 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายณภัทร    ตั้งใจช่วยชาติ
1. นางสาวสารภี    จูงวิศาลชัย
29
37 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    เหลืองจรุงรัตน์
1. นายทักษิณ    เรทนู
21
38 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายกรธัช    เข็มทอง
1. นางสาวสมศรี    เส็งหลวง
10
39 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายเอกรัตน์    สถิตย์วัฒนาสันติ์
1. นางสาวธัญญธร    อนันต์
19
40 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวมนัญชยา    เรืองเนตร
1. นางกฤติยา    ปิยะแสงทอง
26
41 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพิตรพิบูล    จริงรักวงษ์
1. นายสายัณห์    สุวรรณเครือ
15
42 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายปฏิภัค    รติยานุวัฒน์
1. นางสาวศิวพร    ชาลีชาญ
6
43 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายจิรโรจน์    อ่อนสว่าง
1. นายรังสรรค์    พลอยสุวรรณ์
33
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................