งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 284
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพันธุ์    เวชสิทธิ์
2. เด็กชายนพดล    กุมภะ
3. เด็กหญิงอัครชา    โรจนศิลป์
1. นางสาวพรสิริ    สัมมา
2. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
4
2 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชวิศา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ทองสุข
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    นุกูลวรรณ
1. นางชูศรี    จันทร์อ่ำ
2. นางนาถนภา    โชควิริยะสัมพันธ์
18
3 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมสฤณา    สุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สิงห์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัญชิสา    เทียนมนต์
1. นายธงชัย    เจนโกศล
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์    สิงห์มนัส
11
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกสรา    ศรีธัญญา
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    นิจอาคม
3. เด็กหญิงสุทธิดา    พันเพชร์
1. นางชุติมา    นิลทสุข
2. นายละออง    นิลทสุข
32
5 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    จันทร์โนทัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ทิมกัน
3. เด็กหญิงขนิษฐา    นุชอยู่
1. นางสาวนริศรา    มาลาศรี
2. นางหทัยชนก    ขันติกุล
29
6 8 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิริญา    หมวกไหม
2. เด็กหญิงกุลรัตน์    สาตประเสริฐ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พรรณโรจน์
1. นางสาวศมลพัชญ์    พัฒน์ปภพชัย
2. นางสาวศศิธร    หลาบนารินทร์
25
7 9 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรวนัช    ทีปกากร
2. เด็กหญิงสุนัฐฎา    วายุโชติ
3. เด็กชายพีระพงษ์    อภิรัตนานนท์
1. นางสาวชนิกานต์    บุญราศรี
2. นางสาวดวงนภา    เครืออยู่
25
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีพันธุ์    คุ้มโต
2. เด็กชายภาคภูมิ    พลรัตน์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เพ็ชรสว่าง
1. นายประเชิญ    เฟื่องฟู
2. นางสาวปิยวรรณ    นิลศรี
29
9 11 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายสราวุธ    กิจเพ็ชรณี
2. นางสาวสุจิตตา    มีชัย
3. นางสาวนิภาพร    ตรีวรรณ์
1. นางวราภรณ์    เหรียญหิรัญ
2. นายวีระยุทธ    วิชัย
38
10 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ฉิมไทย
2. เด็กหญิงพัชราภา    หิ้งทอง
3. เด็กหญิงระติรัตน์    นุสิทธิ์
1. นายธนพล    นกน้อย
2. นางรุ่งทิพย์    เทศพรม
35
11 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    ปริวัฒน์บวร
2. เด็กหญิงจิตติมา    ญานะมงคล
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    จันทร์อนันต์
1. นางนันทิยา    จตุรพาหุ
2. นางพิบูลพรรณ    ตังคะพิภพ
ชนะเลิศ
12 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิพจน์    มหาเมฆ
2. เด็กหญิงพงนิดา    อ่อนศรี
3. เด็กหญิงณัฐวรา    อาจคงหาญ
1. นางสาวธิติยา    แจ่มถาวร
2. นางสิริรัตน์    อายุวัฒน์
6
13 16 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริโสภา    อารีมานะกิจ
2. เด็กหญิงวนิดา    นามพลเสน
3. เด็กหญิงอารียา    ทัพจันทร์
1. นางกันรญานี    ศรีสุรักษ์
2. นางมาลี    ปักษี
15
14 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตวงรัตน์    แสงดี
2. เด็กหญิงดวงกมล    บุญมั่งมี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ยงควิสัย
1. นางสาวมธุรส    เหมโส
2. นางแพว    เฉลิมญาติวงศ์
7
15 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชานันท์    นั้วตู้แก้ว
2. เด็กหญิงณิชกานต์    เติมสายทอง
3. เด็กหญิงพัชรี    ลิมปนะพฤกษ์
1. นางสาวรจนาพรณ์    ติ๊บปัน
2. นางสาวสุธิดา    เกตุแก้ว
9
16 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    คงปลาดเปรื่อง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    มีประวัติ
3. เด็กหญิงชลลดา    อินทร์ล้วน
1. นางสาวทัศนีย์    เขียวขำ
2. นางสาววันดี    ทองนวลจันทร์
5
17 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    ศิริบุรี
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์    จุนแสง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    บุญมี
1. นางสาวกนกวรรณ    สาลีติด
2. นางน้ำทิพย์    สุโพธิ์ภาค
17
18 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จันทร์เค
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    ทุเครือ
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ทิมแสง
1. นางสาวศุภรแพร    ปากเพรียว
12
19 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี    สีวรรณา
2. เด็กชายชิตพล    กลิ่นฟุ้ง
3. เด็กหญิงศกลวรรณ    ตระการรังสี
1. นางสาวขนิษฐา    สว่างจิตต์
2. นางสาวสุปราณี    สุขประเสริฐ
24
20 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เจริญวรวัฒน์
2. เด็กหญิงธิญดา    รัตนดิลกธรรม
3. เด็กหญิงสิรีธร    ยามมา
1. นางจิรนันท์    สีนอก
2. นางสาวสาวิตรี    อดกลั้น
34
21 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา    แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีอินทร์งาม
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    สุขเสริม
1. นางสาวอรสุรางค์    ปานทรัพย์
2. นางสาวเฉลิมวรรณ    โชคดี
13
22 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลกนก    เบญจลักษณพร
2. เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์    เสวิสิทธิ์
3. เด็กหญิงอริสรา    กรสา
1. นายวรายุทธ    ทวีธรรม
2. นางสาวหทัยภัทร    สุขสว่าง
15
23 31 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์    โค้วดวงจันทร์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงกนิษฐา    แก้วประวัติ
1. นางเกษร    พุ่มลำเจียก
20
24 32 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียานุช    คุนพานิช
2. เด็กหญิงเมย์    เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์    หลีเกี๊ยะ
1. นายอรรถวุฒิ    บรรเลงการ
2. นางสาวอ้อยใจ    วรขันธ์
23
25 33 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวศิน    ทักษิณวราจาร
2. เด็กชายปฏิญญา    รังรักษ์ถาวร
3. เด็กชายอัจฉริย์    วสีโชติพงศ์
1. นายจำเริญ    อนันตธรรมรส
2. นางสาวรพิรัตน์    ตะเภาสิรวิทย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกุศลิน    หาญตระกูล
2. นางสาวณัฐมล    พลอยดี
3. นางสาวจิตราภรณ์    เนียมสุข
1. นางสาวนฤมล    ชักนำ
2. นายเอกพงษ์    โตชัยศรี
9
27 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประวรรณา    มหามาตย์
2. เด็กหญิงรัตนพร    แซ่อุ๊ย
3. เด็กหญิงรุ่งรวี    ปิ่นรัมย์
1. นางสาววาสนา    เจริญไทย
2. นางสุวพร    วรรณบุบผา
29
28 37 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริพร    แจ่มสี
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์    คำพร
3. เด็กหญิงวรัญญา    อากาศเย็น
1. นางสาวจันทนา    แสงสุกใส
2. นางเพ็ญภิรมย์    บุญเสริม
39
29 38 โรงเรียนลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียานนท์    น้อยมนตรี
2. เด็กหญิงวรลักษณ์    อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงนันทิตา    ไข่น้อย
1. นายนฤนาท    ดาโสม
2. นายสุมิตร    พิทักษ์พงศ์พาณิชย์
32
30 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิกขวิชญ์    ตั้งสกุล
2. เด็กหญิงปุณยนุช    แสนวงศ์
3. เด็กชายอดิศร    ขันทอง
1. นายศรัณย์    แสงนิลาวิวัฒน์
2. นายศักดิ์นรินทร์    จันทร์นาค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงมณีสินี    มณีวงษ์
3. เด็กหญิงสุวพีร์    แสงสว่างเสรีกุล
1. นางจีรภา    ดุงศรีแก้ว
2. นางสาวไอริณ    ถาวรนันท์
19
32 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายยศกร    โล่งจิตร์
2. เด็กหญิงมัชฌิมา    เกิดผล
3. เด็กหญิงจารวี    จักรวาฬนรสิงห์
1. นายจักรพงษ์    แช่มเมืองปัก
2. นายอธิพันธุ์    เหลืองชัยชาญ
35
33 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภีมพล    เยื่อปุย
2. เด็กหญิงสุพิชชา    แก้วพ่วง
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา    โพธิ์ประสิทธิ์
1. นางพรศรี    สุขพรหม
2. นางสาวรัชนีกร    ทิพย์สุข
14
34 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญา    ทีปะลา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ผู้ตระกูล
3. เด็กหญิงจิตรดา    โลห์ประเสริฐ
1. นายปราโมทย์    เจตนเสน
2. นางผาสุข    อุบลทัศนีย์
20
35 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรดนย์    กลิ่นหม่น
2. เด็กชายธีรภัทร    งามกิจ
3. เด็กชายวีรภัทร    ชีพเมืองแมน
1. นางน้ำอ้อย    สามัญ
2. นายเปรมศักดิ์    บุบผามาลาสกุล
8
36 48 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธกานต์    แตงเขียว
2. เด็กชายวงศกร    พันธุ
3. เด็กหญิงสุพัตรา    บัวแก้ว
1. นางสมปอง    ใจยาว
2. นางสุจินต์    ปลอดทอง
22
37 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ผดุงพัฒโนดม
2. เด็กหญิงกตพร    พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แสงมณีวร
1. นางสาวกาญจนา    คำรศ
2. นางสาวเกศวดี    เสาสิน
27
38 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    กิจฉนวน
2. เด็กหญิงสุชาวดี    บันลือเขตต์
3. เด็กหญิงณัฎฐา    นานอน
1. นางกรรณิกา    เตียงทอง
2. นางสุดตา    จำรัสแนว
27
39 51 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐรุจา    วงศ์วิศิษฎ์กุล
2. เด็กหญิงนิเฌอนา    สีเนือน
3. เด็กหญิงประภัสสร    หนองหาร
1. นางสาวเสน่หา    ดาทา
35
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................