งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 285
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัชชา    สังข์นาค
2. นางสาวจันทรกานต์    พิมพ์รัตน์
3. นางสาวพรสวรรค์    ตุ้มฉิม
1. นางนรารัตน์    จีนแสร์
2. นางสาวพรรธน์ชญมน    ทวีศักดิ์
30
2 2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายศิริวัฒน์    สิบแสน
2. นายทิวนนท์    วนาลัย
3. นางสาวนริศรา    หงษ์ตนุ
1. นางสาวพรสิริ    สัมมา
2. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
7
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพจุฑา    เจริญเตีย
2. นางสาวศรัญญา    แก้วอุดม
3. นางสาวมรกต    อ่องประเสริฐ
1. นางกัณทิมา    เจริญเตีย
2. นางสาวสุดสายใจ    กิจไกรลาศ
17
4 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภรัสมิ์    ชุ่มชื่น
2. นางสาวณลิลรัตน์    เนื่องภิรมย์
3. นางสาวสุพรรณษา    ฟักขำ
1. นางสาวประภัสศร    เทียมทัศ
2. นางสาวอรอุมา    แซ่เล้า
28
5 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐพร    พวงเงิน
2. นางสาวอารียา    ชนะชัย
3. นางสาวธัญญลักษณ์    พรหมโสด
1. นางสาวนริศรา    มาลาศรี
2. นางหทัยชนก    ขันติกุล
13
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐนนท์    บุญเกิด
2. นายสุรธัช    นกพลับ
3. นางสาวเมธาวี    อนุศักดิ์
1. นางดารารัตน์    ศรีธงไชยะ
2. นางสาวดิฐารัตน์    ลีวรางกุล
34
7 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายภาณุพงศ์    สุขเจริญยิ่งยง
2. นายพศุตม์    สระศรีทอง
3. นายวศิน    ลิ
1. นางจุไรรัตน์    ปึ้งผลพูล
2. นายสราวุธ    ปึ้งผลพูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกกานต์    โถวสกุล
2. นางสาวฑิตฐิตา    อินตาต่อ
3. นางสาวสิตานันท์    โชติไชยฤทธิ์
1. นายประเชิญ    เฟื่องฟู
2. นางสาวปิยวรรณ    นิลศรี
27
9 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายวรัชญ์    ทองสีจัด
2. นายศุภกิตติ์    แก้วประดิษฐ์
3. นายวราชัย    ป้อมทอง
1. นางสาวยุดารัตน์    เพ็ชร์รุ่ง
2. นายอนุชาติ    จงรัก
16
10 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายพลวัต    พุตติ
2. นางสาวชญานีย์    เจริญจิตร์
3. นางสาวจิดาภา    ปานรัตน์
1. นางนฤมล    กลิ่นบุบผา
5
11 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายจตุพร    แสงศรี
2. นางสาวรุจิรา    ไหมสมสู
3. นางสาวนจิรา    พันธ์จันทร์
1. นางนลินี    ย้อนเพชร
2. นางสิริรัตน์    อายุวัฒน์
19
12 16 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายภาณุ    สุขประเสริฐ
2. นางสาวจิตรลดา    แสงงาม
3. นางสาวชาลีน่า    ซาบีดี
1. นางพัทธ์ธีรา    โยธราช
2. นางสาวเจนจิรา    เรือนสอน
23
13 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวปรียา    กฤตถิรพุทธิ์
2. นายสายชล    ระมั่งทอง
3. นายจักริน    คำหงษา
1. นางวราภรณ์    แสนเสนาะ
2. นายวัชรศักดิ์    จิตรแน่น
15
14 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายพีรสรณ์    มีน้อย
2. นายภูชิสส์    ห้องสวัสดิ์
3. นายจิรายุส    เภกะสุต
1. นางสาวนิภา    อภิญญาณสัจจะ
2. นางปรุง    อินทมาตร์
4
15 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดารัตน์    โรจนัด
2. นางสาวณัฐกฤตา    บุญหิรัญโชติ
3. นางสาวณัฐฐา    การณ์สุข
1. นางสาวกนกวรรณ    สาลีติด
2. นายชวัลวิทย์    จินดา
31
16 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญญาพร    กำไม
2. นายพงศธร    เส็งใหญ่
3. นางสาวลินดา    สินคง
1. นายกฤษฎา    วรพิน
17
17 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกนก    แสงวิรุณ
2. นางสาววนิฎา    ฮวบบางยาง
3. นายปวรปรัชญ์    มหาดิเรกชัย
1. นางสาววิไลวรรณ    คู่บุญประเสริฐ
2. นายไพบูลย์    พิมพ์สุวรรณ
29
18 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายปณตกร    มงคลศิริโรจน์
2. นายธนกร    พุทธบูชา
3. นางสาวสุขะกุล    วิชญเศรณี
1. นางขวัญฤทัย    ทั่งเหล็ก
2. นางสาวพัชรินทร์    มีศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายชนะชัย    เกตุเพ็ง
2. นายพุฒิพงศ์    ทศพันธ์ุ
3. นางสาวศศิธร    กลิ่นพยอม
1. นายศรัญญู    วรรณคง
2. นางสาวสุวารี    เมตรพรมราช
37
20 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนัตถ์    กระแจะเจิม
2. นายฉัตรมงคล    แนบเนียน
3. นายธนพล    ไชยชนะ
1. นางสาวนันท์สินี    เหลืองสถิตย์
2. นางเจียรนัย    พิมใจใส
19
21 27 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธิติพงศ์    หอเพชรรุ่งเรือง
2. นายชญานนท์    เนตรสว่าง
3. นายภัทรธร    ปัทมังสังข์
1. นางกนิษฐ์ชามน    หนูทอง
2. นางสาวกัลยา    สุนทราจารย์
8
22 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายจิรเมธ    จึงเปรมปรี
2. นางสาวศิริพร    โอ้ระลึก
3. นายปฏิภาณ    รัตนมณี
1. นางสาวศศิธร    สิงหธรรม
2. นายศิระณัฐพล    โล่ห์นารายณ์
11
23 30 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวนทีกานต์    น้ำนิล
2. นางสาวปาริตา    แสงสกุล
3. นางสาวสุพัตรา    สยุมพร
1. นางสาวจุไรรัตน์    อิ่นคำ
22
24 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายเชาว์วรรธน์    มาลา
2. นายพบธรรม    วรชัยคุณาธาร
3. นายสุรวิชญ์    เขื่อนชนะ
1. นางสอาด    ฉ่ำแสง
2. นายอำนาจ    สุขสุเสียง
ชนะเลิศ
25 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายพสธร    อินทเศียร
2. นายพรสุพัฒน์    ฉายกำเหนิด
3. นางสาวธนติกาล    เปมะกิติ
1. นายกิตติพนธ์    เพื่อนงามพงศ์
2. นางไพวรรณ    เอี่ยมสะอาด
25
26 33 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายชินวัฒน์    จันทร์ตรง
2. นายรุจิภาส    อภิพัฒน์สกุล
3. นายจาตุรพงศ์    รักพยัคฆ์
1. นายจำเริญ    อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี    สุทธิจักษ์
8
27 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายมัธยะ    บุญฤทธิ์ลักขณา
2. นางสาววรัญญา    ครุธฉ่ำ
3. นางสาวนัทธมน    เฉลยแพร
1. นางนุชรี    อ่อนละม้าย
2. นายเอกพงษ์    โตชัยศรี
6
28 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ    เหมือนจำลอง
2. นายกฤษฎา    ศรีเพชร
3. นางสาวขวัญแก้ว    เพ่งอุ่น
1. นายนพพล    ใจดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร    ตินิโส
35
29 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวดุษฎี    ศรีทองอ่อน
2. นางสาวอัฌมาภรณ์    รักการ
3. นางสาวศุภรดา    ผ่องศรี
1. นายบุญนำ    เกษี
10
30 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายฐิติพงศ์    ศาสตร์ศิริ
2. นางสาวเบญจมาส    ขุมทรัพย์
3. นางสาวรมย์ธีรา    มนต์ฤาษี
1. นายสมพร    เชื้อพันธ์
2. นางสมร    รื่นกมล
23
31 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายเกียรติชัย    อ่อนนางาม
2. นางสาวณัฐนิชา    วุฒิ
3. นางสาวกนกวรรณ    จิตรมาลา
1. นางรจนา    เดชพล
21
32 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายชวิน    เวชชะ
2. นายตรัยภพ    กล่ำแสง
3. นายเอกชัย    พนมทิพย์
1. นางนิตยา    นาโควงษ์
2. นางสาวมานิตา    หมดภัย
13
33 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    ฤทธิ์ชัยพร
2. นายปกรณ์    กลิ่นประศรี
3. นายวสันต์    เข็มเมือง
1. นายจารุวัตร    นาควิมล
2. นางสาวอัญชลี    ทองจันทร์
33
34 41 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาภา    เกิดวั่น
2. นางสาวภัคจิรา    แจ่มจำรัส
3. นางสาวสุนิสา    บุญโก
1. นางสาวสายพิณ    เมืองนก
2. นายไพรัช    คงเจริญ
38
35 42 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวเตือนใจ    กิมหงวน
2. นางสาวกิตติยา    จันทร์สุระคล
3. นายศุภมิตร    แจ้งอุบล
1. นางสาวสายฝน    อยู่กรุง
2. นางสาวเจริญรัตน์    จงสัมฤทธิ์ดี
40
36 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษราคัม    เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวชัญญาพร    สังข์วงศ์
3. นางสาววรรณนรี    โททวี
1. นางสาวรัชตา    เกาะเสม็ด
2. นางวิไลภรณ์    อินป้อ
41
37 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธินนท์    ยิ้มแย้ม
2. นางสาวลภัสรดา    ป้อมสุข
3. นางสาวธันยพร    ช่วยดำรงค์
1. นางสาวพินธุ์สุดา    จันทร
2. นางเบญจรัตน์    ศิริยิ่ง
39
38 45 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    บรรทองทิพย์
2. นางสาวนุสรา    สุขสถิตย์
3. นางสาววันดี    สำเภาทอง
1. นางสาวธนัฎฐา    คุณสุข
2. นางสาวพนิดา    สุวรรณมาลา
41
39 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายธวัชชัย    มนไธสง
2. นายกิติพัฒน์    ประทีปพรศักดิ์
3. นางสาวณัฐภัสสร    แก้วตา
1. นางสาวนิษฐ์ธิมา    ศรีบวรสกุล
2. นายพัฒนกร    ปานฑสูตร
12
40 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนม์ฑิมา    เจนจัดการ
2. นางสาวบุษบาวรรณ    เกียรติประวัติงาม
3. นายอภิสิทธิ์    หอมหวาน
1. นางรัศมี    เนตรสมานนท์
2. นางสุนันท์    ชวาลารัตน์
25
41 48 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายศรันย์    ฤทธิ์นาคา
2. นางสาวณัฐจริยา    เหรียญศรีสุข
3. นางสาวนัทธมน    ศรีสว่าง
1. นางสาวสุพัตรา    ชายป่า
2. นายอดุล    หลาบโพธิ์
36
42 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวรรณ    เสาศิริ
2. นางสาวภานุมาศ    รอดเทศ
3. นางสาวรินรำไพ    ไชยยนต์
1. นางกรรณิกา    เตียงทอง
2. นางสุดตา    จำรัสแนว
32
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................