งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายตวงพล    นพกุลสถิตย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    กุลอนุญญาภิสิทธิ์
1. นายกิตติพงศ์    สมรัตน์
2. นางสาวสุกัญญา    ภูรักษา
ชนะเลิศ
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรเสกข์    ปะฉิมะ
2. เด็กหญิงชิดชนก    พูลสวัสดิ์
1. นายนัฐพล    นพเก้า
2. นางอารีวรรณ์    โหระโช
8
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ฉลาดถ้อย
2. เด็กหญิงกนกพรรณ    ตันนิธิสถาพร
1. นางสาวนุชนารถ    ทองกระจ่าง
2. นางรุจี    ขำขาว
20
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ธราธารกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ลำดวล
1. นางกมลฉัตร    โล่ห์สุวรรณ
2. นางปวีณา    เห็นประเสริฐ
25
5 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์    การธนะศาษฐ์
2. เด็กหญิงสุพรรณี    เฮียงทอง
1. นางสาวอิศราภรณ์    ปินธง
30
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณานนต์    สุขสโมสร
2. เด็กชายสิรวิชญ์    พรประเสริฐสุข
1. นางปิยวรรณ    คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา    สระ
12
7 7 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ปานเพชร
2. เด็กหญิงบุษราคัม    พลกลาง
1. นางสาวปรียกร    คินาสินธุ์
2. นางวนิดา    ปรัชญรัตน
50
8 8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปุณณภา    ไชยชัชวาล
2. เด็กหญิงสรัลธร    เขื่อนแก้ว
1. นางลักษณ์    ทรงธรรม
4
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอลงกต    อินทรกำแหง
2. เด็กชายธนพนธ์    สุวรรณมณี
1. นางทัสสนา    บุณยรัตนสุนทร
2. นางสาวพัชรี    ปิโย
9
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ศิริธรรม
2. เด็กหญิงปพิชญา    ใจหวัง
1. นางชมพูนุช    เคล้าจันทร์
2. นางสาวยศอารีย์    รวยธนพานิช
45
11 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิติภัทร    จิตรีเดช
2. เด็กชายพัชระ    แข็งฤทธิ์
1. นางสาวจิตรลดา    ศรีจันทร์ดี
2. นายถนอม    เอื้อสุนทรสกุล
35
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัฐสวดี    เพลินสุขดี
2. เด็กหญิงอภิสรา    ก่อปฐมกุล
1. นางสาววศวรรณ    หันจันทร์
2. นายอมรศักดิ์    อรรฆผลประสิทธิ์
6
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิรวิชญ์    แสนใจกล้า
2. เด็กชายจิรภัทร    วงษ์มิตรแท้
1. นางรุ่งทิพย์    เทศพรม
2. นางอำพร    ดีช่วย
34
14 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงสัจจพร    งามยิ่งยศ
1. นายกฤษฎากรณ์    แจ้งสว่าง
2. นายอำพล    ทรัพย์สมบูรณ์
7
15 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจงกล    สมรูป
2. เด็กชายพงศ์ภีระ    ศรีแก้วเกิด
1. นางนัยน์ภร    วิริยะประสิทธิ์
2. นางสาวสกุลรัตน์    ธัญญเจริญ
40
16 16 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมณีวัลย์    อมรวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงพีรดา    ฉายพุดซา
1. นางสาวกนกวรรณ    สงวนแบบ
2. นางสิริกร    บุดดีคำ
5
17 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    อภิรัฐประชา
2. เด็กหญิงจุฑามณี    บุญฤทธิ์
1. นายชาญณรงค์    เผือกเพี้ยน
2. นางสาวศิวาพร    ไชยสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จิตผ่องแท้
2. เด็กชายรังสิมันต์    อบอาย
1. นายนริศ    ไชยแก้ว
2. นางสาวรุ่งดาว    สีดำ
48
19 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    จันทร์หงษ์
2. เด็กหญิงอักษราภัค    สุขมอญ
1. นายณรงค์ภัทร    ดวงชัย
2. นายนครินทร์    แสบงบาล
16
20 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครพงษ์    เอื้อการ
2. เด็กชายธนธัช    ไวพยาบาล
1. นางเกศินี    แสงฉัตรแก้ว
38
21 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรทัย    คงสมบูรณ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์    สุทธิผาสุข
1. นางสาวนารินทร์    บัลลังสผล
2. นายศักดา    ยอดไฟอินทร์
32
22 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายฑวัต    สุริยะโชติตระกูล
2. เด็กหญิงเณศรา    ทันใจชน
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต    ศรีสุข
2. นายพิษณุ    ยงดี
43
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพศิน    เอกรักษา
2. เด็กชายกฤษฎา    ช่วยชูวงค์
1. นางสาวจิราภรณ์    จับจิต
2. นายธีรภัทร    พูลสวัสดิ์
21
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิทย์พงษ์    คงคาสุริยฉาย
2. นายณัฐพล    กรรณเทพ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่สมบุญ
2. นายพลเทพ    ทับศรีนวล
14
25 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติพงษ์    พรมเมืองขวา
2. เด็กชายทิฆัมพร    เมตตาปราณี
1. นายธนากรณ์    บุญเพ็ง
2. นายสุริยา    สุวรรณรัตน์
46
26 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุณยกร    ทรัพย์สวนแตง
2. เด็กหญิงพาขวัญ    เจริญสวัสดิ์
1. นายปัญญา    บุญเติมเต็ม
2. นายเอกรัตน์    ตรีบุญนิธิ
23
27 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุชาครีย์    สุโกสิ
2. เด็กชายองอาจ    ไพศาลเสถียรวงศ์
1. นางนันทิยา    ชนะวรรณโณ
2. นางสาวปาทิตตา    จันทร์ไพสนธิ์
19
28 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    คนหมั่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ไพบูลย์
1. นางบูรณา    พันธุ์ธรรม
2. นายพรเทพ    พรมตา
26
29 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาณิศรา    ปัญดิษฐ์
2. เด็กหญิงพิมภากร    ตระกูลนุช
1. นางสาวสุดารัตน์    พิบูลย์สังข์
2. นายเพิ่มพัฒน์    นาคนิล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนินทร์    ผลพึ่งคิด
2. เด็กหญิงกษมรัฎฐ์    ทรัพย์สมบูรณ์
1. นายกติกร    กมลรัตนะสมบัติ
2. นายภัทรพล    แก้วเสนา
49
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัสยา    อ่อนคล้าย
2. เด็กหญิงศิริประภา    ประโมงมุข
1. นางพรพรหม    สังวาลย์
2. นางเยาวลักษณ์    ปานขาว
36
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนก    โชติธรรม
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    รักอิสสระ
1. นายชวนากร    ชาติชาญณรงค์
2. นางไพวรรณ    เอี่ยมสะอาด
27
33 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธเนศพล    รักษา
2. เด็กชายธราวุธ    ชิณเพ็ง
1. นางสาวมณฑิชา    ศิริรัตน์
2. นางสาวอรชา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
17
34 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภูมิ    สระบัว
2. เด็กชายกรวิชญ์    สุวรรณรัตน์
1. นายปิยะพงศ์    หรือตระกูล
2. นางสาววรรณนารียา    รักชะนะงาม
28
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกิตติยา    โชระเวก
2. เด็กหญิงวิลาสินี    ผิวเหลือง
1. นายคชานนท์    ธนะสกุล
2. นายบรรหาร    เชื้อทอง
44
36 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรวิชญ์    ประสิทธิเวชานนท์
2. เด็กหญิงกรรณ์วิญา    ภิลัยวัลย์
1. นางสาวสำลี    แสงเขียว
2. นายสุรเดช    สอนภักดิ์
13
37 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณหทัย    สิทธิศุข
2. เด็กหญิงณัฏฐหทัย    แสงขาว
1. นายสมคิด    คำเพราะ
2. นางสาวสุมาพร    เลาะฟอ
47
38 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรพล    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรพรรณ    โพธิ์ประจักษ์
1. นางสาวทักษญา    เจริญเวช
2. นางเทพสุดา    เมฆวิลัย
41
39 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายขจรศักดิ์    อำพิทักษ์
2. เด็กชายศุภกร    ศรีช่วง
1. นางสาววรรณศิริ    หลงรัก
33
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมธัส    โพธิ์ผลิ
2. เด็กหญิงวรพรรณ    แสนพรหม
1. นายศรัณย์    แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสายใจ    ประเสริฐสุข
17
41 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    เจริญลักษณ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ปันอ้าย
1. นางเปรมใจ    แสงชาตรี
2. นางเปรมใจ    แสงชาตรี
22
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายหรรษธร    ฟักบัว
2. เด็กชายพิมุกข์    โมรา
1. นางสาวศิริรัก    อินทร์ไทยแสง
2. นางสาวสุกัญญา    ด้วงกลัด
15
43 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายณฤเบศร์    อนุกูลวงษ์
2. เด็กชายอิศรา    รื่นรมย์
1. นางหฤทัย    อนุกูลวงษ์
2. นางสาวอรุณนภา    นพเวช
11
44 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานตะวัน    แสงอุทัย
2. เด็กชายวัชรพล    ริ้วเลิศศิริกุล
1. นายชลิต    สมศรี
2. นางเจนจิรา    เพิ่มพูนทวีชัย
10
45 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนธรณ์    แก้วเรือง
2. เด็กหญิงณัฐสลิล    แก้วตา
1. นายคนอง    พิมศร
2. นางสาวจุฑาภร    เข็มทอง
29
46 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรญา    บุญสาร
2. เด็กหญิงชนัญสิริ    วรรณคูหา
1. นางกรวิกรานต์    เจริญพวก
2. นางสาวสุกัญญา    หอมเจริญ
42
47 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูเบศ    อรุณวัฒนามงคล
2. เด็กชายศิรบดินทร์    สิงหเดช
1. นางสาวพรทิพย์    จับจิตต์
2. นางอำไพ    ตันติกุล
24
48 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    มหาวังสวัสดิ์
2. เด็กชายภูเบศวร์    วานิ
1. นางสาวอมรรัตน์    ศิริอมรพรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์    ศิริรอมรพรรณ
31
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกณัฐ    ธาราสันติสุข
2. นางสาววรรณชยา    ทิพย์พินิจ
1. นางนิศา    มีมงคล
2. นายปัทม์    สินพานิช โรจนพงษ์
37
50 51 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเอมณิกา    ตะเพียนทอง
2. เด็กหญิงเกศินี    นวมมณีรัตน์
1. นายสุริยา    เพลินหัด
39
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................