งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายศิเรศ    อ่ำบุญ
2. นายจิรวัฒน์    ศรีเจริญโชติ
1. นายอรุณ    นามวงษ์
25
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิพิมพ์    แสนบุญศิริ
2. นางสาวณัฐชยา    ประสิทธินาวา
1. นางสาวปิยนุช    นุตตะรังค์
2. นางสาวเบญจพร    สาคเรศ
5
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายศุภกฤษ    เจริญทรงธรรม
2. นายปพน    เดชาวาศน์
1. นายดำรงฤทธิ์    แสงทอง
2. นายไพโรจน์    ทระกุลพันธ์
28
4 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุรวุธ    ปวุตินันท์
2. นางสาวสุภิชา    แก้วรักษา
1. นางสาวศศิชา    ทรัพย์ล้น
2. นางสาวอุทัยรัตน์    รื่นจิตร
29
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายปวัตณ์    ตรีโภคา
2. นายฐปกรณ์    ตรีรัสสพานิช
1. นางดวงพร    ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา    ศิริกมลทิพย์
15
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    ธรรมาภรณ์
2. นางสาวจิณห์นิภา    ทองทา
1. นางปิยวรรณ    คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา    สระ
13
7 8 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายเทวฤทธิ์    ดีเจริญเกียรติ
2. นายสาธิต    ล้อกิจไพบูลย์
1. นางทักษิณา    เสริมศรี
2. นางสาวปฤศณี    พจนา
10
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายชิษณุชา    ทรงกลิ่น
2. นางสาวณัชชา    เพชราวุฒิไกร
1. นายจตุพันธ์    รุจิรานุกูล
2. นางดารารัตน์    สายดาราสมุทร
14
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวนันท์    เกิดเทวา
2. นายรังสิมันต์    เกิดเทวา
1. นางสาวทัศนา    จรจวบโชค
2. นางสาวพิไล    พงศ์คุณาธรรม
6
10 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนัฐพงษ์    คุณเลิศดี
2. นายชาคริณ    หอมฟุ้ง
1. นางสาวนภสินธุ์    กลิ่นบำรุง
2. นางสาวน้อย    หว่างเจริญศักดิ์
21
11 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายศิรัส    สมบัติวงษ์
2. นางสาวมัทนีย์    ริ้วอินทร์
1. นางอนงค์    หันจันทร์
2. นายอนุชิต    โฉมงาม
33
12 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรายุส    วิเชียร
2. นายวรวุฒิ    ยอดศรี
1. นางสาวจินตนา    พันธ์ธรรม
2. นางสาวศิรฺิลักษณ์    ล่องคลอง
31
13 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติรัตน์    ศรีภัทราพันธุ์
2. นางสาวทิพย์วารี    ทัศนานุตริยกุล
1. นายกฤษฎากรณ์    แจ้งสว่าง
2. นายทวี    วรรณกูล
ชนะเลิศ
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายปริญญาภัทร    คำเรียง
2. นายภีมพนธ์    ทองคำ
1. นางสาวน้ำเพชร    ศรีสุข
2. นายระบอบ    คุ้มฉายา
26
15 16 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายญาณวร    ชื่นชม
2. นายประเสริฐ    ฉิมพลิกานนท์
1. นางสาวจารุณี    วนิชย์ถนอม
2. นางพัทธ์ธีรา    โยธราช
4
16 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมพร    เล็กสถาน
2. นางสาวปวีณา    เก้าลิ้ม
1. นางบุษยา    การสามารถ
2. นายวัชรศักดิ์    จิตรแน่น
34
17 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    ภูสุรินทร์
2. นายอมรกาญจน์    คู่สุขมา
1. นายนริศ    ไชยแก้ว
2. นางสาวมัทนา    สีดำ
47
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายกิตติเดช    อินคชสาร
2. นายภูชิสส์    ห้องสวัสดิ์
1. นายจักรินทร์    ชินณะ
2. นางปรุง    อินทมาตร์
9
19 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายวริศ    สุ่มประดิษฐ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    นำชัย
1. นางเกศินี    แสงฉัตรแก้ว
36
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายกาญจนภูมิ    อินทร์อ่ำ
2. นางสาวสิปาง    สายสุข
1. นางสาวจีรนันท์    แสดงฤทธิ์
2. นางสาวรัชนีวรรณ    อิ่มสมัย
32
21 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายณรงค์ฤทธิ์    ท่าไว
2. นางสาวนิภาพร    หอมไกร
1. นายปราโมทย์    เพ็งเลา
2. นายปรีชา    กุลพิพัฒน์สัจจะ
41
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายฐิติพงศ์    เทพสิทธิ์
2. นายกันตภณ    เลิศสิทธิพร
1. นายธีรภัทร    พูลสวัสดิ์
2. นางสุกัญญา    มีงาม
12
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายวัทนพร    บุญชู
2. นายณัฐวัฒน์    โอบอ้อม
1. นางสาวสุชดา    บัวงาม
2. นางเอกอนงค์    โอปณะโสภิต
17
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายอรรถชัย    ราชอาษา
2. นางสาวนัฐธิชา    ทรัพย์เย็น
1. นางสุดารัตน์    ซายอ
2. นายสุริยา    สุวรรณรัตน์
43
25 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธรรมพร    เจริญสวัสดิ์
2. นายปฏิญญา    พลสารทูล
1. นายปัญญา    บุญเติมเต็ม
2. นายเอกรัตน์    ตรีบุญนิธิ
41
26 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายนทีธร    เอี่ยมเกตุแก้ว
2. นางสาวณัฐวรา    พันธ์ศรีมังกร
1. นางสาวสมศรี    แจ้งสุทิมล
24
27 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณธิภา    ทองตา
2. นายขวัญชัย    นนทวิชิต
1. นางบูรณา    พันธุ์ธรรม
2. นายพรเทพ    พรมตา
49
28 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนัท    สระแก้ว
2. นายพศิน    เลิศสุขีเกษม
1. นางสาวสุจีรา    บุญเรืองรอด
2. นายเพิ่มพัฒน์    นาคนิล
18
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายราเชนทร์    ปู่ยิ้ม
2. นายกิตตินันท์    ใจยิ้ม
1. นางสาวบุญชู    กันเกตุ
2. นางสาวปาลีภัสร์    ธัญเมธจารุโรจน์
43
30 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายวิวัฒน์    ศิลารักษ์
2. นางสาววริยา    เปลี่ยนชัย
1. นางสาวกมลวรรณ    หาวัน
2. นางอุษณีย์    สนพลอย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยมาศ    แสงสว่าง
2. นางสาวรัชนีกร    อิ่มเจริญ
1. นายประวัติ    สายรัตน์
2. นางยุพา    ลำเจียก
26
32 33 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายก้องเกียรติ    ไทยนิยม
2. นายสรวิศ    อินทรวงศ์ศักดิ์
1. นายจำเริญ    อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี    สุทธิจักษ์
19
33 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายสุรชา    เชาว์ขุนทด
2. นายศิรพัชร    รุ่งโรจน์ไพศาล
1. นายวศิน    เกิดดี
2. นายเอกพงษ์    โตชัยศรี
20
34 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายศักรินทร์    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ    หินสมุทร
1. นางดุษฎี    เนาวรัตน์
2. นายสุวรรณ    บุญศรี
39
35 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐกิตติ์    จั่นรอด
2. นายชิติพัทธ์    อุตราภิรมย์สุข
1. นางสุคนธ์    สุขศร
2. นายอากร    พุทธรักษา
8
36 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายอิทธิวัฒน์    สิงห์คง
2. นางสาวภัทราพร    พินสำราญ
1. นางลัดดา    ภูดิน
2. นายสมชาย    วรดิเรก
35
37 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายกนกพล    หรรษภิญโญ
2. นายปรวัฒน์    นุชจุ้ย
1. นางสำเภา    สุทธิเสถียร
2. นายอุทัย    บุญจันทร์เชย
40
38 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายวรวุฒิ    โคงาม
2. นายนราวิชญ์    อินทรโชติ
1. นางสาวรพีพร    ขาวหอม
11
39 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวระพีพรรณ    ดวงจันทร์โชติ
2. นางสาวยอดฉัตร    จรูญรัตน์
1. นายศรัณย์    แสงนิลาวิวัฒน์
2. นางสายใจ    ประเสริฐสุข
16
40 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายสุภาพ    การภักดี
2. นายบุรินทร์    มาลัย
1. นางทิพวรรณ    โพธิ์ขำ
2. นางพรทิพย์    ดีประสิทธิ์
37
41 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายศานติ    สรรเสริญ
2. นายธนัท    บุญคง
1. นางหฤทัย    อนุกูลวงษ์
2. นางสาวอรุณนภา    นพเวช
7
42 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ลภัส    ทองเหลือ
2. นางสาวชญานี    คงกระพันธ์
1. นางสาวนริศรา    สุขผ่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ    สุวิชัย
45
43 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัชพล    เพิ่มญาณวรรธนะ
2. นางสาวปาริฉัตร    เจริญรูป
1. นางสาวกันตาธรณ์    ฆ้องย่ำ
2. นายวทัญญู    สิงสอ
23
44 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริประภา    สมประสงค์
2. นางสาวณัฐกานต์    คล้ายวัน
1. นางประไพ    พลายโถ
2. นางลาวรรณ    ยังศิริ
48
45 47 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายนิวัฒน์    สาริการ
2. นายพิษณุ    โฉมเฉลา
1. นางสาวขวัญใจ    วรรณสุข
2. นายสุเมธ    เชี่ยวชาญ
22
46 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวมีน่าร์    จอง
2. นางสาวจตุรพร    ใจดี
1. นางสาวดาวเรือง    บุตรทรัพย์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    รักษาศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายณตะวัน    ลิ้มชูพรวิกุล
2. นางสาวรชตวัน    เนตรสุวรรณ
1. นางเพ็ญศรี    ปาทา
2. นางเพ็ญศรี    ปาทา
38
48 50 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    พัญญะ
2. นางสาวชีวรัตน์    รอดเงิน
1. นางภัสพร    วรรณพฤกษ์
2. นายอาศิระ    วรวงษ์
30
49 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายวรายุทธ    ดีมาก
2. นายตระการ    เย็นอุดม
1. นายนุกูล    ไชยสุข
2. นายสมหมาย    สุขสบาย
46
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................