งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    ประดิษฐ์ศิลป์ดี
1. นายกิตติพงศ์    สมรัตน์
26
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    คณานันท์
1. นางสาวสุนิสา    รุ่งเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรัตน์    สวัสดิผล
1. นายสุนทร    สร้อยเรืองศรี
7
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวันต์    พันธ์สุข
1. นางคนึงนิตย์    เนียมหอม
7
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัถ    ศรีเพ็ชร
1. นางสาวปุณยนุช    รัตนกุล
20
6 6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรกนก    เสือคง
1. นางสาวสัภยาพร    แก้วศรีทอง
29
7 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์    สวาทะสุข
1. นายธนวัฒน์    เจริญวิวัฒนศิลป์
ชนะเลิศ
8 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายเปรม    สุขสมแดน
1. นางสาวเฟื่องระยา    ศรีนวล
45
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    ลิ้มสัจจาพาณิชย์
1. นางสาวทัศนา    จรจวบโชค
4
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรวรรตน์    มุ่งเอื้อมกลาง
1. นายนิคม    พรมณี
34
11 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรหมบุศย์    เชิดชู
1. นายธนูศักดิ์    มูลตองคะ
39
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทวี    เพชรศาสตร์
1. นางสาวพรพิไร    แก้วสมบัติ
32
13 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนวพล    เด่นชัยประดิษฐ์
1. นางศิริลักษณ์    คำเรียง
13
14 16 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    พันเดช
1. นายกฤษณะ    พวงบานชื่น
24
15 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัททิรา    ดอมไธสง
1. นายไพฑูรย์    เอื้อบุญประดิษฐ์
26
16 18 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงซานอ่อง    -
1. นางสาววรรณนิษา    ฦาชา
17
17 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครวินท์    เชื้อบ้านเกาะ
1. นายประยุทธ    ธนากาญจโนภาส
10
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนบดี    พุ่มทอง
1. นางพัชรีย์    ช้างงาม
38
19 22 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุทธวีร์    คล้ายแดง
1. นางสุวรรณี    พึ่งสุนทร
39
20 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    นาควงศ์วานกุล
1. นางสาวนฤมล    ถิรวัลย์
22
21 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิมนต์    ฤกษ์มี
1. นายมาฆรัตน์    เลิศศิริรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียานุช    จันทรา
1. นางสาววารุณี    พลพฤกษ์
16
23 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรพันธ์    ฉ่ำใจดี
1. นางบุศรา    อิ่มทรัพย์
36
24 27 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนภัส    วรรณกะลัศ
1. นายสายรุ้ง    เนื้ออ่อน
39
25 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์    เหลาเป
1. นายอัฐพงศ์    จารุทรัพย์สดใส
44
26 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ดวงกุลสา
1. นางสาวจินตนา    ดวงกุลสา
13
27 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภาพร    วชิรเมธีกุล
1. นางสุภาภรณ์    จตุพรชัยมงคล
36
28 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัษฎากร    อยู่ญาติมาก
1. นางสาวจริยาวดี    บรรทัดเที่ยง
29
29 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภากร    ชุตินันท์
1. นางสาวภัสราภรณ์    เสียงเย็น
29
30 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรพรรดิ    เทพผ่องศรี
1. นายวิชัย    พรสิริโชคชัย
26
31 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ผลจันทร์
1. นางสาวชัชดา    ครองตน
34
32 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอวยชัย    พอนเบ้า
1. นายวุฒิพงษ์    ประทุมมา
10
33 37 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระภัทร    ไพจิตจินดา
1. นางสาวปาริฉัตร    ยอดระยับ
22
34 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนสันเทียะ
1. นายปัญญา    กินสูงเนิน
6
35 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรินทร    ยิ้มมา
1. นางสาวอนงค์ทิพย์    ขันทอง
39
36 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสราวุฒิ    นุชนารถ
1. นางสาวสนฤดี    ศรีสวัสดิ์
13
37 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติสรรค์    เอี่ยมกรั่น
1. นางสาวปิยพร    บุญครอบ
39
38 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายน่านฟ้า    เกตุวิเชียร
1. นายสาธิต    สกุลวงษ์
10
39 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา    โพธิ์วัฒนะชัย
1. นางสาวพนาพร    อ่อนสีน้อย
32
40 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐ์กิตต์    เนตรศิวะวิเชียร
1. นายพัฒนกร    ปานฑสูตร
17
41 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สุขนาคกิจ
1. นางพีรกานต์    โหงจำรัส
17
42 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    หอมเดิม
1. นายสุรกฤต    กุหลาบเพ็ชรทอง
4
43 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมุกระวี    วสุวิทย์
1. นายเล็ก    สินวิชัย
25
44 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    วีระไวทยะ
1. นางสาวธิพาภรณ์    อ่วมสั้น
20
45 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวัฒน์    วงศ์โกเมศ
1. นายวิชัย    พุ่มมรินทร์
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................