งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิตา    ทองสาลี
1. นายกิตติพงศ์    สมรัตน์
27
2 2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายพิทวัส    สุเมผา
1. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    นัดพบสุข
1. นายปรีชา    ไชยเพชร
11
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอศัลยา    อุ่นธวัชนัดดา
1. นางอรสุชา    ภัทรสิริวรกุล
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีนุช    สุขวาสนะ
1. นางสาวสุพรรษา    เอี่ยมโชติช่วง
33
6 6 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายหลักเขต    โกษา
1. นายกฤษณ์    ปืนแก้ว
39
7 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    จารุอำพรพรรณ
1. นายธนวัฒน์    เจริญวิวัฒนศิลป์
10
8 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิทธิพงษ์    พันธ์สุข
1. นางสาวพัชรี    อุตถา
19
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    ทองคงหาญ
1. นายสมชาย    ถาวร
4
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนิธิกร    ช่อฟ้าบัณฑิต
1. นางสยุมพร    นาคจรูญ
33
11 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวยลดา    เต๋งจงดี
1. นางสาวจิรภา    อินจันทร์สุข
29
12 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุรเชษฐ์    หัตสระ
1. นางสาววาสนา    มณฑาลพ
43
13 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลสินี    บุญถนอม
1. นายอุทัยพงศ์    ชาญเชิงค้า
24
14 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิตา    ลาแพงดี
1. นางสาวนิตยา    เหิมใจหาญ
29
15 16 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายสุรศักดิ์    วงษ์เกษ
1. นายสนธยา    ช่วยญาติ
19
16 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรนิษฐา    กรุงแสนเมือง
1. นายไพฑูรย์    เอื้อบุญประดิษฐ์
27
17 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ    เวียงคำ
1. นายสมภพ    ออกกิจวัตร
12
18 21 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริวิมล    จินาพุก
1. นางสาวศิราณี    ศาตศิลป์
43
19 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราวรรณ    คล้ำมณี
1. นางสุพัตรา    ชมเด็จ
37
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวนพรัตน์    นุชิตประสิทธิชัย
1. นางกมลชนก    ภาคภูมิ
17
21 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธีริศรา    เงินวิลัย
1. นายมาฆรัตน์    เลิศศิริรักษ์
ชนะเลิศ
22 25 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายปรัศนนท์    บุญแสง
1. นางสาวกนกพร    จันมา
42
23 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    เปี่ยมธรรม
1. นายบรรเทิง    ท่าฉลาด
24
24 27 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    ชลวิสัยขจร
1. นางสาวขวัญใจ    ภาสพันธุ์
39
25 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    ยุวรรณศรี
1. นายอัฐพงศ์    จารุทรัพย์สดใส
12
26 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัสสร    นาคสิงห์
1. นางสาวจินตนา    ดวงกุลสา
4
27 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายนารายญ์    เมฆพฤทธิ์
1. นายวิชัย    ยอดปัญญา
19
28 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายชวานนท์    กิ่งรุ้งเพชร์
1. นางสาวชมพูนุท    ชาวบ้านเกาะ
29
29 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจมาศ    ขันแข็ง
1. นางสุชาดา    ศุภอักษร
39
30 33 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายชาครีย์    พุทธชาติเสวี
1. นางกัลธิมา    จึงเกรียงไกร
12
31 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชัยพร    พรหมทอง
1. นางสาวชัชดา    ครองตน
17
32 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายวิชัย    -
1. นายอุดร    มีทรง
7
33 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายฤทธิไกร    โสภาคย์
1. นางสาวจันทนา    เปรมฤดีปรีชาชาญ
12
34 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิวพร    ดีชิต
1. นายสมยศ    หาญวีระ
46
35 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกช    สุบงกฎ
1. นายปัญญา    กินสูงเนิน
9
36 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมา    ชัญถาวร
1. นางสาวอกนิษฐ์    อ้วนแก้ว
37
37 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายณภพ    ณ ระนอง
1. นางสาวสนฤดี    ศรีสวัสดิ์
29
38 42 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวปวันรัตน์    เกิดเล็ก
1. นางสาวอรณัส    เอ่งฉ้วน
47
39 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายธงทร    กาฬภักดี
1. นางยุพิน    เอมเจริญ
19
40 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายกรพล    น้อยประเสริฐ
1. นางธัญวรัตน์    แก้วรักษา
43
41 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายเสกสรรค์    จันทร์ภิรมย์
1. นางจุฑาภรณ์    นาคประวัติ
24
42 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวรัศมี    น้ำแก้ว
1. นางบุษบา    กัลวงษ์
33
43 47 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยไพลิน    รักธรรม
1. นางพีรกานต์    โหงจำรัส
7
44 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิมา    สว่าง
1. นายสุรกฤต    กุหลาบเพ็ชรทอง
12
45 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาววิชุลดา    งามธโนปจัย
1. นายโอภาศ    ชื่นบานเย็น
6
46 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญญา    สาธารณพร
1. นายอลงกรณ์    อยู่เจริญ
33
47 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายนทีกานต์    ฟูเกียรติ
1. นางสุภาพร    สุขสบาย
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................