งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกรินทร์    สอนถึง
2. นางสาวจีระนุช    ต่ายสกุล
1. นางยุพดี    สมร
2. นายสุรศักดิ์    สว่างแก้ว
20
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายทนง    ศรีสวัสดิ์
2. นายพงศกร    เวียงดอนก่อ
1. นางกาญจนี    จำนงค์พล
2. นายระพี    ทองอินทร์
21
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรภา    เลิศไพรัตน์
2. นางสาวนงนภัส    โชติชนกพาณิช
1. นางสาวจรรยารักษ์    กุลพ่วง
2. นายดรุณ    ตอรบรัมย์
46
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายเขมทัต    ธีรนนท์
2. นายจิรพัฒน์    จบสัญจร
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล    จิณแพทย์
2. นายเชาวลิต    ชัยศักดิ์สกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภา    อินทรประเสริฐ
2. นางสาวอารียา    เรืองเกษา
1. นางสุวารี    จำนงค์ศาสตร์
16
6 6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวรรณ    สินธุรส
2. นางสาวปวันรัตน์    พานเทา
1. นายวันชัย    แสงประทีปทอง
2. นางสาวแสงเดือน    คำภู
4
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุพล    เซี่ยงหลิว
2. นายปริญญา    เอมมะ
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    แสนสุข
2. นายพรพีระ    สังข์กระแสร์
14
8 8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอรยา    วรกิจ
2. นางสาวสิริรักษ์    สันติทวีฤกษ์
1. นางสาวชญานิศ    ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา    พิมพ์สิน
16
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายอภิวิชญ์    อิทธิสิริสิน
2. นายเอกพจน์    บุญธรรม
1. นางวรรณภา    ดำรงค์ไชย
37
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายมนัญชัย    แสงสาคร
2. นายธนภูมิ    ลูกน้ำเพชร
1. นางสาวจุไรรัตน์    อ่อนมุข
2. นางสาวปิยวดี    โสมนัส
33
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิฎา    โคนกระโทก
2. นางสาวโชติกา    พรรณลำเจียก
1. นางสาววรรณนภา    จำเนียรพืช
10
12 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายทักษิณ    อันสมศรี
2. นายวีรพงษ์    เฟื่องจันทร์
1. นางสาวชุติกาญจน์    สาวันดี
28
13 13 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพรัตน์    โฉมยงค์
2. นายเกียรติศักดิ์    โอชาวงษ์
1. นางแก้วตา    แก้วลมูล
ชนะเลิศ
14 14 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    ชัยประเสริฐโกศล
2. นายจิรายุทธ    รุ่งพรมมา
1. นางสาวการะเกด    ดำสุวรรณ
2. นางสาวกิ่งแก้ว    พรจิรวิชญ์
38
15 15 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายกมล    ลิ้มเจริญ
2. นายจิรายุ    แซ่ลิ้ม
1. นายปิติภูมิ    น้ำแก้ว
2. นายศิริชัย    โสภณ
18
16 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายพชรพล    ชิษณุพัฒน์
2. นางสาวศศิประภา    ห้วยใหญ่
1. นายพงศ์รัฐ    ศีรษะภูมิ
2. นางเฉลิมศรี    เปียปาน
8
17 17 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววิจิตรา    บุญมี
2. นางสาวชิษณุชา    ผาช้างเผือก
1. นางธนนันท์    เย็นทรัพย์
2. นางสาวภูริตา    หงษ์หาร
9
18 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายชาคริต    ธนวิศรุติกุล
2. นายวัลลภ    นวลคำ
1. นางสาวณิชสรณ์    ชื่นบุญมา
2. นางสาวนิดสัน    นนศิริ
43
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายธนกร    ร้อยอำแพง
2. นางสาวมนฑกานติ    กล่ำโหมด
1. นางสาวสุมาลี    เมฆสว่างวงศ์
2. นายสุเมธ    โชติพิศาล
5
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    ขาวพันธ์
2. นางสาววิจิตรา    โชติอำไพรัตนพงษ์
1. นางสาวปริญดา    สุดสาระ
2. นางสาวเข็มทอง    ภูกองชนะ
12
21 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายภาสิทธิ์    เจริญจิตรกรรม
2. นางสาวปาลิตา    พูลประศาสตร์
1. นางวิไลวรรณ    ชูเลิศ
23
22 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวตะวันนา    แสงเมฆ
2. นางสาวอาทิตยาพร    สุขสงวน
1. นางสาวประภาพร    อุยยาหาญ
2. นายวินัย    พึ่งคำ
40
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรโชติ    เจียมจำเริญสุข
2. นายภัคพล    ภาสุรกาญจน์
1. นางจุฑามาศ    วงษ์สวาท
2. นางสาววราภรณ์    บัวงาม
7
24 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายวรวุธ    สุทธิโยก
2. นายขวัญชัย    ครสิงห์
1. นายชาญณรงค์    โยธาพันธุ์
2. นายเกรียงศักดิ์    คังคายะ
10
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุปรียา    ศรีสม
2. นางสาวปณิดา    ศรีบรรจง
1. นางสาวฉันทนา    บุญมาก
2. นายภัทรพล    พุ่มเข็ม
6
26 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายปัญญาวุฒิ    สุขสำราญ
2. นายณัฐนันท์    คันโธ
1. นายชิด    วงค์ใหญ่
48
27 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุทธิโรจน์    ศรีโกมลภัสร์
2. นายอิทธิวัฒน์    คำบรรลือ
1. นางสาวพรพิมล    ณัฐสิฐโสภณ
2. นางสาวพิภาพร    วงษ์ปัตตา
45
28 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชยา    ภูปราง
2. นางสาวปพิชญา    อ่วมขาว
1. นายอิทธิเดช    สิทธิจันทร์
28
29 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวลักขณา    เลิศภักดีนนท์
2. นางสาวสุธาสินี    เชื้ออยู่
1. นางสุดารัตน์    บุญเรือง
30
30 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายธนภูมิ    สุวรรณวารี
2. นายศุภศิษฐ์    สีลา
1. นางประวิทย์    ขุนหาญ
2. นางสาวศภิสรา    กรุษวงษ์
32
31 33 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนิชาดา    เอี่ยมเจริญวิทย์
2. นางสาวนีนนิมมาน    ยอดเมือง
1. นางสาวชยากร    นรินทร์หงษ์ทอง
2. นายสิทธิศักดิ์    อยู่รัตน์
22
32 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายอรรคพล    สืบสุข
2. นางสาวอัจฉรา    แก้วแดง
1. นางสาวศศิธร    ทองย้อย
2. นางสาวศิริรัตน์    หวังสะแล่ะฮ์
40
33 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายอาภากรณ์    ทองสุข
2. นางสาวพรชิตา    พรมรักษ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา    เอี่ยมทิพย์
2. นางสาวรุ่งทิวา    สุขมาก
27
34 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ้งฟ้า    จั่นท้วม
2. นางสาวทัศนี    ลออรุ่งเรืองกิจ
1. นางสาวอังคณา    ธรรมวิริยสติ
33
35 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภา    ศุภพันธ์
2. นางสาวธนัญญา    เกิดผล
1. นางสาวมณฑา    ธัชประมุช
2. นายอดุลย์    ม่วงกรุง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายจิรพนธ์    หนูอ้น
2. นางสาวบุษกร    พันธ์จันทร์
1. นางบุญเรือน    หาลาภ
2. นายสุนทร    จิตต์สว่าง
13
37 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายวีระยุทธ    เปียศิริ
2. นางสาวอภิวรรณ    นาคกร
1. นายกฤษฎา    ดีทานิน
2. นายศราวุธ    โหน่งบัณฑิต
18
38 40 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายอลงกรณ์    เหมือนจันทร์
2. นายพิสิฐ    คำสังข์
1. นางสาวปิยะพร    ไพรทอง
2. นายสรายุธ    โภคะสุวรรณ
25
39 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติปกรณ์    มาลาพันธ์
2. นายธนาธิป    เจตบุตร
1. นายวิฑูล    มณีชัย
38
40 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยารัตน์    สินทอง
2. นางสาวสิราวรรณ    อิทธิฤิทธิพันธ์
1. นางสาวภัทรดา    ชูทอง
2. นางสาวอรุณี    ทองมาก
44
41 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    สุวรรณโชติ
2. นายสุรศักดิ์    แถลงสัตย์
1. นายภาณุพงศ์    ลาภเกิน
2. นางสาวอรพรรณ    ฉันทานุมัติ
15
42 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    แตงโม
2. นายธนชาติ    บุรณศิริ
1. นางศุภวรรณ    ศรีประทุม
2. นางสาวอำไพ    ห่วงทอง
35
43 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุรพงษ์    ศุภมงคล
2. นายพงษ์สิทธิ์    บำรุงสวน
1. นายนรินทร์    จันทร์เรือง
2. นายประดิษฐ์    ทองคำวัน
36
44 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายพงศธร    แสงสุวรรณ
2. นายกัมพล    จันทร์แก้ว
1. นายณวรรธน์    ยาสุวรรณ
2. นางสาวสุรีรัตน์    พึ่งชอุ่ม
23
45 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    มากเจริญ
2. นางสาวณัฐชา    พราหมชม
1. นางจรีรัตน์    เจริญสรรพพืช
2. นายชาญ    เถาวันนี
47
46 48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติรส    คงวิทยา
2. นางสาวณิชกานต์    ชาติชำนาญ
1. นายธันยวัฒน์    แสงเดือน
2. นายเอกสิทธิ์    ปิยะแสงทอง
42
47 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวลี    ทองมณี
2. นางสาวมาลินี    ภักดีคำ
1. นางพรพรรณ    โมกระหงษ์
2. นายสุพลวัฒน์    จันทร์คง
26
48 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒิ    สายศิลป์
2. นางสาวพิกุลทอง    พินแพทย์
1. นายวัฒนพงษ์    ปัญญาวิภาส
2. นายโชคอนันต์    เพ็ชรประเสริฐ
30
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................