งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 312
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอธิยุติ    คงสุทธิ
1. นางจินตนา    ก้อนอินทร์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    ถนอมวงษ์
1. นางสาวพิมพ์เพ็ญ    โล่กันภัย
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    โสภณพุทธพร
1. นางนิภา    บรอสแนน
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลวดี    สืบใหม่
1. นางสาวภัทรพร    วัชรโชติ
5 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิภา    ชาปลิก
1. นายไพรวัลย์    กลั่นแสง
6 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายไทเลอร์    เชฟแบสเตียน โคล
1. Mr.Jeffrey    Roberts
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    ตั้งวงศ์พุฒิ
1. นางรองรัตน์    เอกรังษี
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีนาม
1. นางผกาพันธ์    ศรีนาม
9 11 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    บทมาตย์
1. นายมนตรี    แสงภู่
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายเทโว    อุกระโทก
1. นางอัมพร    เรืองศรี
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนิฎา    สโมสร
1. นางสาวคัคนางค์    กิจไพบูลย์สมบัติ
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรารัตน์    หงษ์พงษ์
1. นายธัชปชา    จิรเดชดิษกุล
13 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทวิตียา    บูรณเกียรติศักดิ์
1. นางอรุณศรี    ปาณิวรรณ
14 16 โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    มอร์แกน
1. นางสุรินทร์    ถือสมบัติ
15 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    จำนงค์ชอบ
1. นางสาวณัฐชานันท์    เจือจันทร์
16 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    วงษานุทัศน์
1. นางบุญเรือน    ชื่นอิ่ม
17 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรายุส    บุญนอก
1. Mr.Carlo    Jerwin Bangundang
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรตญาพร    บรรชรรัตน์
1. นางเรณู    อ่ำพันธุ์
19 22 โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    ศรีพิจารณ์
1. นางนลินรัตน์    อรรถศิรสิทธิ์
20 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายคเณศ    แตงแก้ว
1. นางสาวอัษฎาพร    ปวนเต็ม
21 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัทสิทธิ์    วิบูลศิลป์โสภณ
1. นางกุนทินี    จำปาเรือง
22 25 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรวี    ธูปทอง
1. นางสาวศิรินทร์    บุตรอินทร์
23 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประกายมุก    ผลวงษ์
1. นางสาวฐาปนีย์    พลเสน
24 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญา    สิงห์ทอง
1. นายทศพล    เปียแก้ว
25 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายไอ้โล้น    เก็บมังกร
1. นายกอบศักดิ์    สุทัศน์ ณ อยุธยา
26 30 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    วิวัฒน์ภัทรกุล
1. นางวาริษา    ตั้งมั่นดี
27 31 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลิดา    จุณศิริ
1. Mr.Jared    Mason
28 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    บุญยะสิทธิ์
1. นางกษิรา    ประเสริฐสงค์
29 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    ตรัยศิริมงคล
1. นางสาวอาทิตตยา    พุ่มพิบูลย์
30 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    เอมสุทธิ
1. นางวิฑูรย์    นพปรางค์
31 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรุตม์    บูรณะโสภณ
1. นางสาววารุณี    สุรังสี
32 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรชนก    พราหมณโชติ
1. นางอัญชลี    ประวัตรานุรักษ์
33 38 โรงเรียนสัตยาไส สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายยศวร    คตตระกาล
1. MissLoraine    B.
34 39 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    แสงจันทร์
1. นางสาวสุทธิวรรณ    พึ่งสุข
35 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิง สุนันทา    ปทุมวดีรัตน์
1. นายทรงวุฒิ    ภาคยาสิทธิ์
36 42 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    สิงหนาท
1. นางนงลักษณ์    ยศสมบัติ
37 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    วรรณสุข
1. นางสมพร    ทาตะภิรมย์
38 44 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ    อุทัยเกษม
1. นางสาวฐิติวรดา    เตชาภรณ์พงศ์
39 45 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัคริมา    สุขดี
1. นางสาวดวงฤดี    ไทยตรง
40 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์รวี    ระวิพงษ์
1. นางสาวภาพตะวัน    สันธนพิพัฒน์
41 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    แก้วแหวน
1. นางสาวอำภาภรณ์    ธรรมวรางกูร
42 48 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินดา    จีนปรุ
1. นางสาวอรวรรณ    ฐีติโภคา
43 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    เหลืองกังวานกิจ
1. นางเพียงใจ    วัฒนาสันติกุล
44 50 โรงเรียนสองภาษาระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจมมี่    เดวิด ชาโค้
1. นายณฐภณ    สุขสงวน
45 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    เอมมี่ วอลเลซ
1. นางยศศิรพัฒน์    โสดแนว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................