งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 313
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเฉลิมรัช    จันทรานี
1. นางศุภาพร    พรหมมาศ
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภิญญา    กูลนรา
1. นางสาวพิมพ์เพ็ญ    โล่กันภัย
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายศุภฤกษ์    ธีระรังสิกุล
1. นางนิภา    บรอสแนน
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    คุรุจินดามัย
1. นางสาวภัทรพร    วัชรโชติ
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายภูรินทร์    จึงธีรพานิช
1. นางเบญญพร    ภัทรโยธิน
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐศรุต    ฉิมภู่
1. นายนพรัตน์    เสือหล้า
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    แจ่มศรี
1. Miss์Nayla    Miranda
8 8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอินทิรา    โชติวุฒิ
1. นางสาวกาญจนา    วุฒิศักดิ์
9 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    วรรณเพ็ชร
1. Mr.Rey    Villamora
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    จือเหลียง
1. นางนันทวดี    เวชกิจ
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวทิฆัมพร    จันทร์เภา
1. นางสาวกุณณฑี    ธัญนายก
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีดาภรณ์    ศรีทองคำ
1. นางสาวจารุวรรณ    อำนวยสมบัติ
13 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายปรเมศวร์    ประเสริฐพงษ์
1. นายวิทยา    ถิระสัตย์
14 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวสรนลัท    อังกูรศุภากุล
1. นางอิศราวรรณ    พูลดี
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเณยาวี    ชาวปลายนา
1. นางสาวณปภัช    พลฤทธิ์
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวแจสมิน    ลี สมิธ
1. นายสุคนธ์    อนุไพร
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชุฏิพร    ปราบหงษ์
1. นางสุนีย์    ทาทอง
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวรรณ    จันทร์เมฆา
1. นางสาวกอบแก้ว    วิมานจันทร์
19 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิราวรรณ    เลิศสิทธิพรชัย
1. นางกาญจนา    อาร์โนลด์
20 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพิทยาธร    กิจบุญชู
1. นางสาวบรรจง    เงินสมบัติ
21 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริญา    ปรียานนท์
1. นางสาวธนาพร    ศรีภักดี
22 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทรรศมณ    แสงดึก
1. นายสหาย    สุระเสียง
23 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายเจตวัฒน์    ประวัติ
1. นางสาวฐาปนีย์    พลเสน
24 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเวชิยา    ขันเชื้อ
1. นางภคพร    เฉวียงหงษ์
25 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมธกานต์    หลายทอง
1. นางสาวสมพิศ    เยอรเจริญ
26 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพาณิภัค    บุญนาค
1. นางสาวจันทร์จีรา    หัตถยาธิพล
27 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวอดิศา    ทรัพย์ประเสริฐ
1. นางสาวนลินรัตน์    วงษ์สุวรรณ
28 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพจนสิทธิ์    กิตติธรสมบัติ
1. นายอมรชัย    สถานนท์
29 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    สุดประเสริฐ
1. Mrs.Harrieth    Bagtas
30 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนันท์ธนิก    ตันติวัสดาการ
1. นางสาวอาทิตตยา    พุ่มพิบูลย์
31 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายธีทัต    ตรีสุคนธ์
1. นางวิฑูรย์    นพปรางค์
32 35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวรติพร    อุ่นเพชร
1. นางสาววชิรา    บุญเกื้อ
33 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายนนทวิชญ์    มากจันทร์
1. นางสาววารุณี    สุรังสี
34 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายแดน    สุวรรณเสรี
1. นางวิมล    ขันธมาศ
35 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิตาพัชร    บาร์เร็ตต์
1. นางสาวเบญญทิพย์    แป้นเรือง
36 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    พวงจันทร์
1. นางสมลักษณ์    มาสุริยะ
37 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    พลีบัตร
1. นางนุชนาช    พุทธวิโร
38 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวมานิกา    คำแก้ว
1. นางศลิษา    รัตนนาคินทร์
39 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวภรณ์ระพีร์    พึ่งจะแย้ม
1. นางสาวชลกิตย์    วงศ์คช
40 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิดาภรณ์    จันทร์เหมือน
1. นางวาสนา    เกิดผล
41 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนิรชา    ทองพันธุ์
1. นางสาวศรีอุษา    วรรธนะบูรณ์
42 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญพัทธ์    อัครพันธุ์ทวี
1. นางสาวนิธิกนก    ศรีธีระปภา
43 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายเกรท    มงคลสินธุ์
1. นางสาวจารุวรรณ    ประมูลศิลป์
44 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    พงษารัตน์
1. นางพรพิชญ์    บุญมานิช
45 50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยนภัทฒ์    เล้ากอบกุล
1. นางสาวนภาพร    สุขสว่าง
46 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวภิรมล    เนื่องแก้ว
1. นางสุรางคนา    ใหม่เอี่ยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................