งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 314
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุณิชา    จุลอักษร
1. นางสาวนิตยา    วุฒิยา
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาคร    อุ่นบางหลวง
1. นางสาวสุรีรัตน์    ร่วมญาติ
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายตรงฤกษ์    เบ็ญจฆรณี
1. นางสาวนันทิยา    และอิ่ม
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ศานต์รักษ์
1. นางสาวจิตติพร    ใจคำ
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเยี่ยนหลิง    หลิว
1. นางสาวอภิปกา    มาทา
6 6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    สินวิลัย
1. นางสาวนฤมล    สุภสุข
7 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    สุภานันท์
1. Mr.Andrew    Brain Evans
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนารี    น้อยมีสุข
1. นางประภาสิริ    ทรัพย์วิริยา
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    สกุลรัตนภูมิ
1. นางสาวพัทธ์หทัย    สุขแสงดาว
10 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    เฉื่อยรัมย์
1. นางสาวไพรัช    บรรจง
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคุณาวัล    วงษ์พึ่งตน
1. นางธานี    พระชาติ
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฐมพร    ตั้งธราธร
1. นางสาวธัญยธรณ์    หิรัญวรรธน์ธนา
13 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    บุญส่ง
1. นายธนเวท    ธูสรานนท์
14 16 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุพศิน    ศิริทัตธำรง
1. นางบุญธิดา    ทองเจริญพานิช
15 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลชฎิล    ชอบชื่นชม
1. นางช่อทิพย์    อยู่หลาย
16 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมธุรดา    ใจสุทธิ
1. นางปัทมา    ตู้จินดา
17 20 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวซูซ่านเนอร์ โยเซฟฟินเนอร์    กราฟฟ์
1. นายเมธา    ตั๊งถาวรการ
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    วงษ์ว่องไว
1. นายสมคิด    สุขสมัย
19 23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐรดา    อมรรัตนเกศ
1. นางสาวอรณิชา    วัฒนศิริบุตร
20 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพร    ศรีสุวรรณ
1. นางจิราภรณ์    มานะดี
21 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพระพร    แหวนหลวง
1. นายจรัญ    แสงประเสริฐ
22 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวริศา    ศรีสัตยเสถียร
1. นายเอกวีร์    รัศมี
23 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปณิธิ    ขำวังยาง
1. นายสาธิต    สมใจ
24 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญา    พูนพัชรพัฒน์
1. นางสาวมาลีนาน    ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
25 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติพงศ์    มหัทธนะสิน
1. นางปรียาวรรณ    พิพัฒน์ณัฐพงศ์
26 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปานเทพ    พรมอินทร์
1. นางสาวธัญญาวดี    พนมเขต
27 31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายบารเมษฐ์    สมท่า
1. นางสาวภัทราวดี    รักยงค์
28 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธกานต์    จันทร์ศรี
1. นางนพวรรณ    กฤตยานวัช
29 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรานต์    ชโลธรพิเศษ
1. นายอติพล    สุกฤษฎานนท์
30 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลทิชา    กีรติวิทยากร
1. นางสาววาสนา    ศรีมาพันธุ์
31 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิตา    ชุมจันทร์
1. นางอรัญญา    เตียวสามารถ
32 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริษา    ปิ่นแก้ว
1. นางสาลี่    ฉัตรจันทร์
33 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิณฑิรา    ภาษีผล
1. นายศรัณย์    ตรีคุณ
34 39 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิศว์    ตั้งสะสม
1. นางศศิธร    เกาะน้อย
35 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกรัตน์    จันทร์แก้ว
1. นางนัยนา    ลิ้มเจริญ
36 42 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ยุยงค์
1. นางนิศากร    เก่งกสิกิจ
37 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุจิรดา    จุลละวร
1. นางสาวขันทอง    หวานเสนาะ
38 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูไท    ทับมณี
1. นางนฤมล    โชติศิริคุณวัฒน์
39 45 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปวิชญา    อรัญญา
1. นางสาวสมหญิง    สุพรรณพยัคฆ์
40 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาณุพงษ์    ไหลสงวนงาม
1. นางเยาวพา    พนาสกุลการ
41 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพบพร    เพิ่มลาภ
1. นางอติพร    ทองใหม่
42 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    หม่องห้อง
1. นางสาวรัชนี    สิงหะนาม
43 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาดา    เตชะวงศ์ชัย
1. นางจันทิรา    พลเดช
44 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางดารณี    แสงอ่อน
45 51 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกียง    เชือน
1. นางสาวรัชนี    มีตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................