งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 315
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัธนา    บุญเกิด
1. นางสาวพชรวรรณ    มณฑา
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    แก่งอินทร์
1. นางสาวสุมาศ    เตชานันท์
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    สวัสดี
1. นางอัมพร    จตุนิรัติศัย
4 4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐพงศ์    โตเขียว
1. นางสาวศศิวิมล    ส่งกุล
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรินธร    เลาหเจริญสมบัติ
1. นางสาวสุภาวดี    อัคนิจ
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายศัจธร    ขำนุรักษ์
1. นางสาวสุชาดา    โพธิสมภาพวงษ์
7 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวรัญชิดา    ยุกแผน
1. นางสาวอาทิตยา    ศรีสุขคำ
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชนันทน์    อนันต์ศุภมงคล
1. นางอนุช    แสงเจริญ
9 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสสร    ภู่อาวรณ์
1. นางสาววรรณสโรบล    รุจิร์ญานันท์
10 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาววิมลรัตน์    พรมที
1. นายอนันต์    ฉิมยงค์
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    วังเหลิม
1. นางธานี    พระชาติ
12 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายชัยเกษม    ศิริสุขพงศา
1. นางกันทิมา    ชุ่มบุญชู
13 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรรถกานท์    หงษ์ทอง
1. นางอมรพรรณ    กิตติภควัต
14 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายอภิวัฒน์    บัลลินเจอร์
1. นางสาวสุพัตรา    ศรีตระกูล
15 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติรัตน์    ดำรงทวีศักดิ์
1. นางสาวกนกนาค    แสงรัสมี
16 19 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    อารีประเสริฐกุล
1. นางสาวชลธิชา    ชัยมงคล
17 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัญญา    ไทยอุดมทรัพย์
1. นางสาวสังวาลย์    จันละมูล
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายชีวิน    เขียวหวาน
1. นางรัชนี    สุขสมัย
19 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญญา    ด้วงเดช
1. นายสมชาย    ฤทธิเพรชอัมพร
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายศุภวิชญ์    โพธิ์นาค
1. นางจุไรวรรณ    มาเบ้า
21 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐสรร    เรียบร้อยกมน
1. นางสาวปณิธิ    เรืองอร่าม
22 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบอลนี่ ลี    ไนโฮลท์
1. นายจรัญ    แสงประเสริฐ
23 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกมลวดี    คนึงเหตุ
1. นายเอกวีร์    รัศมี
24 27 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายภควัต    มิคสิรกุล
1. นางสาวพรรณทิพย์    พันธะมา
25 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายศุภมงคล    เรืองเดช
1. นางสาวสมจิตต์    เอี่ยมอาภรณ์
26 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิทธิพัฒน์    อยู่โปร่ง
1. นายพรชัย    เฉนียง
27 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    จิตสุภาพ
1. นางสาวรุจาภา    สัมมา
28 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายชัจจ์    ขวัญศรี
1. นางสาวศิริณี    นันทศรี
29 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายปฐวีร์    บุญมี
1. นางวราภรณ์    ชุมวงศ์
30 33 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธรรมชาติ    จันทพลาบูรณ์
1. นางทัศนีย์    คำภูแสน
31 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวภทรพรรณ    ชัยพฤฒิพงศ์
1. นางรัชนีกร    ขำประไพ
32 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลฉัตร    กลัดทอง
1. นางอรัญญา    เตียวสามารถ
33 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวินี    รสหอม
1. นางนิตยา    โมกขเสน
34 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจีระนันท์    ตะกรุดแจ่ม
1. นางนธญา    ปราสีวงศ์
35 39 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวรวิสรา    พลคำมาก
1. นางนันทยา    เชื้อทอง
36 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวญาดา    บุญศรีสุวรรณ
1. นางศิริพร    คำสิงห์
37 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายศุภากร    บุญกาญจน์วนิชา
1. นางศจี    โรจนอุดมวุฒิกุล
38 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งระวี    บุญมั่น
1. Mr.Grigorios    Christodoulou
39 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายเมธี    ใจสุภาพ
1. นางบุหงา    ชาญประโคน
40 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายชวัลย์วิทย์    พะโยม
1. นางสำเนา    เจริญพงษ์
41 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิรญาณ์    อภิรติมัย
1. นางตวงทรัพย์    เสาะแสวง
42 49 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายกิตติ์นิติ    วิชญไพศิฐสกุล
1. นางสาวอรสา    ลีนวิภาต
43 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    ปาณัฐโยธิน
1. นายกังวาฬ    ยมจินดา
44 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายวราพงษ์    กุสูงเนิน
1. นางสาวอรวรรณ    สีดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................