งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 316
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    เด่นเทศ
1. Mrs.Roxanne    Lim-Catane
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลประพัทธ์    ปานประเสริฐ
1. นางสุมาลี    สิริสุขสมภพ
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    ตะอินทร์
1. นางกาญจนา    เฑียรกุล
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรดา    ดวงรัตน์
1. นางวัชราภรณ์    อังสถิตย์อนันต์
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบงกชมาศ    ปักมาศ
1. นางสาวพนิตนาถ    ฟุ้งเฟื้อง
6 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิติยา    พรประทุม
1. นางนุชจรี    อันเกรียงไกร
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    นิ่มนวล
1. Mr.jessie    Magalong Ordonio
8 8 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาภา    แก้วไวยุทธิ์
1. นางสาวธีรนุช    สังขศรี
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูริตา    อรุณชาติ
1. นางสาวสุภารัตน์    อัญทะโส
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตา    สินศักดิ์
1. นางสาวสุนันทา    นิลมาก
11 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    เอี่ยมพงษ์
1. นางฉวี    ปิ่นวิเศษ
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรมิตา    ฮวดเฮง
1. นางสุดศิริ    จันทร์เจริญ
13 13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฐา    ม่วงนาค
1. นางสาวพัชรศรี    ศรีมานพ
14 14 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจสสิก้า    ริคเตอร์
1. นางสาวสุนิสา    จักรสิทธิ์
15 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอำนาจ    หงษ์ทอง
1. นางสาวสุภาพร    รัตนกุลวดีวงศ์
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรารมย์    จารุธำรง
1. นางวาฐิณี    เอี่ยมพิมลรัตน์
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ยงสูงเนิน
1. นางศรินทร์ทิพย์    อุดมศักดิ์
18 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสวรรค์    -
1. นางสาวสุพัตรา    สิทธิวงศ์ษา
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิรชา    แซ่เตี่ย
1. นางภาวิณี    พูลสวัสดิ์
20 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กิจเถกิง
1. นางสาวทยากร    ศักดิ์ศรีเท้า
21 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงซาแมนต้า    ฮันท์ มูลเพ็ญ
1. นางกาญจนา    กอนจอหอ
22 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เสือรอด
1. นางบุษบา    เจติยานุวัตร
23 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาริสสรา    วงษ์คำ
1. นางคนึงนิจ    แก้วพิกุล
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    นาคนคร
1. นางเสาวรส    บุพรรณ
25 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพันแสนดาว    คุณสารธรรม
1. นางร่มไทร    รัตนเกรียงไกร
26 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    คำจวง
1. นางวิภาวดี    ศิษย์ครองวงษ์
27 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัญจ์ลักษณ์    ภักดีวิจิตร
1. นางสาวฉันทนา    สังขสุดประเสริฐ
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    พรหมสถิตย์
1. นางสาววรารักษ์    จิตต์หมวด
29 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    เทพอวยพร
1. นางพัณณิตา    สืบสว่าง
30 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีญา    กวง
1. นางสาวธัญญาวดี    พนมเขต
31 31 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถพล    พวงสกุล
1. นางสาววรรณภา    ไทยประยูร
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกีรติ    คุ้มภัย
1. นางสาวจินตนา    บุษบันชาติ
33 33 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรภพ    วิชัยขัทคะ
1. นายรัชต    เย็นตระกูล
34 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    มั่งนิมิตร
1. นางปัณฑิต์พันธุ์    พึ่งจิตร
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เปียปาน
1. นางสาวยุวดี    ศิลาดี
36 36 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพูนภัสสร    สุวรรณพันธุ์
1. นางสมโภชน์    ส่องสว่าง
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    สาดเสาเงิน
1. นางชนนิกานต์    สามสี
38 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณฺิศา    พิทักษ์วงศ์
1. นางสาวเมทนี    โสมาบุตร
39 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    สุขครุฑ
1. นายเศรษฐวิทย์    บารเมษฐ์ฤทธิกร
40 40 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรนรรญ    ดาราศรี
1. นางสาวบังอร    นกเทียน
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เพ็งสกุล
1. นางศิริกุล    เชิงฉลาด
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    เพ็งนิ่ม
1. นางสาวพิมพ์อนงค์    ศรีเดช
43 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    เวียนติง
1. นางสาวแสงจันทร์    มณีทรัพย์
44 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพริบพันดาว    ศิริสาคร
1. นางสาวบุญส่ง    ประเสริฐสม
45 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอวัสดา    น้ำจันทร์
1. นางวัลภา    ศรีสุข
46 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    บุญมั่น
1. นางปรญา    เรือนเงิน
47 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายดิยอร์เบ็ค    อ็อคโยเลอร์
1. นายนิวัฒน์    เสนาะ
48 49 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    วรรณจร
1. นางปาริชาติ    กลิ่นทอง
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุจินธร    เที่ยงสุนทร
1. นางนงลักษณ์    โชคนิมิตร
50 51 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรี    คำโหยก
1. นางสาวศิรินทิพย์    สืบจากศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................