งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 317
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลภัสส์    นิมา
1. MissMa.Renelia    Prado
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตรสถาภรณ์    วิสุทธิแพทย์
1. นางหทัยรัตน์    เจริญผล
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวการดา    ทองดีเจริญ
1. นางสาวสายฝน    ผุยพันธ์
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชานันท์    เจริญทัศนศิริ
1. นางเบญจมาศ    จงเจริญ
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภควดี    เป้าทอง
1. นางมิ่งขวัญ    จุนขุนทด
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    กรัตะนุตถะ
1. นางสุกัลยา    นวลจันทร์
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร์    มหามงคล
1. นางมนทิรา    มะม่วงชุม
8 8 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติกาญจน์    คัมภีร์
1. นางสาวสมฤดี    พิมูลชาติ
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรารัตน์    วนาวงศ์
1. นางนิภาพร    ประเสริฐศรี
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวหทัยรัตน์    อิสระณะวัฒน์
1. นางมลิวัลย์    ลิมปนชัยพรกุล
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวชลันดา    เหมะนิล
1. นางปาริชาติ    ยมวรรณ
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวอนงค์รัตน์    อำนวยสมบัติ
1. นางสาวสุกัญญา    ถกลประจักษ์
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิมล    ทองชิตร
1. นางภาวนา    หวังวิชา
14 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิรดี    คิ้วสุนทรเนตร
1. นางดวงพร    บุษบรรณ
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ดอกพุฒซ้อน
1. นางสาวกัญญาพัชร    เกตุแก้ว
16 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอธิชา    วิศุภกาญจน์
1. นางกัลยา    ศรสุรินทร์
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพลอย    รีเกอร์
1. นายพงษ์ดนัย    นามปักใต้
18 18 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายเต็งโทน    -
1. นางสาวสุพัตรา    สิทธิวงศ์ษา
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายศุภชีพ    เลิศนำพา
1. นางเสาวนีย์    ปัตทวีคงคา
20 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชาบูล    เขาปัง
1. นางลดารัตน์    กิจคุณธรรม
21 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ทับสาร
1. นางสาววิภารัตน์    บุญล้อม
22 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรววรา    พ่อค้า
1. นางกัญญาวีร์    สืบนุช
23 23 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธิติมา    นิสภารมย์
1. นางประทุม    สังข์สุข
24 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาดา    ลิลเจบลาด
1. นางสาวกิจจา    สุวรรณโณ
25 25 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลนารี    ฤทธิ์ทา
1. นางสาวปาริชาติ    ประวันเนา
26 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายธรรมชาติ    แสงสวัสดิ์
1. นางนิตยา    ปริปุรณะ
27 27 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปวริศา    พรหมชาติ
1. นายธนพล    พรมโอก
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภมาศ    วงษ์สายยัน
1. นางสาวจารุวรรณ    สิทธิพล
29 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายโนเอล    อชิระ บนท์เซมา
1. MissArlene    E.Balaba
30 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวอาริสา    กรมแสง
1. นางบุญปลูก    ลิมปพฤกษ์
31 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรนภา    เนตรหาญ
1. Mr.Robert Cecil    Graham
32 32 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    มาลัย
1. นางจิตสุกา    จำปีกาง
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชยา    ชัยธนะภิญโญ
1. นางสาวจุฑารัตน์    จรูญรักษ์
34 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวรา    วงษ์หิรัญ
1. นางสาวษะวริน    ติยะสัญ สุซา
35 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายฐิติภัทร    ทัดบุญนาค
1. นางสาววารุณี    สุรังสี
36 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาววงศ์รวี    โตทวิวงศ์
1. นางสาวอภินุช    พรมทา
37 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรภัสสร    นิ่มทอง
1. นางวิไล    เสือก้อน
38 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายอัครพล    อัครสูริย์
1. Mr.Mark June    Lantaca Oro
39 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญมณี    เลิศอาวาส
1. นางเกษร    ประสมศรี
40 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายอนุพงศ์    เสียงเพราะ
1. นางนภากร    สุขสมอรรถ
41 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉริยา    จันทรภาค
1. นางพัชรี    สุวรรณโชติ
42 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวมนชนก    ภู่ทอง
1. นางสาวชวนพิศ    วงศ์คช
43 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรางคณา    สุวรรณสิทธิ์
1. นางจินตอาภา    ผลบุณยรักษ์
44 45 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งทิวา    สิทธิพงษ์
1. นางศิริพร    โคตะมา
45 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายสิทธิโชค    จิตสิงห์
1. นางวัลภา    ศรีสุข
46 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนาเดีย    กิจจานนท์
1. MissMary Grace    Pascual
47 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววิชัญญา    แตงพันธ์
1. นางสุกัลยา    จิตมานะ
48 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวญา    ยรรยง
1. นางสาวสุกัญญา    มหาฤทธิ์
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวซาบริน่า    เวลดูเซน
1. นางสาวจินตนา    จิรเสาวภาคย์
50 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายศุภกานต์    ปันส่วน
1. นางอัมพิกา    ฝักแคเล็ก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................