งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 319
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรา    นิตย์โฆษกุล
1. นางสาวอารมย์    ประภพรัตนกุล
2 2 โรงเรียนวัดคลองสน สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิชฌากรณ์    โรเบิร์ตสัน
1. นางสาววิไลลักษณ์    บำรุงเวช
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวทัตพร    ช่วยณรงค์
1. นายพีรสุต    พรหมสุวรรณ
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายชาคริต    ธีระวิจิตร
1. นางวิรัลพัชร    เครือเมฆ
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายปวัน    อินทวงษา
1. นางสาวสริญญา    วรสิทธิ์
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    สังข์ทอง
1. นางสาวตวงทิพย์    โสภาจารีย์
7 8 โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพุธิตา    ดอกพุฒ
1. นายเมธาวิน    แสงมาศ
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรนันท์    อัฐกุลชัย
1. นางวันทณี    ธุถาวร
9 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายสุทธินันท์    เดชะบุญ
1. นางอัญชุลี    นักฟ้อน
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกันตาภัทร    พุทธสุวรรณ
1. นางธรรมรักษ์    วัฒนพลาชัยกูร
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายปฐมพร    สีหราช
1. นางวรนุช    สัตยวงศ์ทิพย์
12 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนัฐ    สุวรรณวิเศษ
1. นางสาววราภรณ์    วัฒนกุลเจริญ
13 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพสุวิชญ์    สำราญไทยวงษ์
1. นางเยาวลักษณ์    เกษประทุม
14 16 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายศิวัฒน์    กาญจนพาณิชย์กุล
1. นางสุุจิตรา    ขำประเสริฐ
15 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนภสร    แพรกทอง
1. นางนภสรณ์    เทวะเศกสรรค์
16 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภาสินี    พุกบัวขาว
1. นางนันทกา    เหล็งสุดใจ
17 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายปีเตอร์    วอเด็น
1. นางวชิราภรณ์    ประสงค์กิจ
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาภรณ์    สิทธิประชาราษฎร์
1. นางพัชรพร    หอมยิ่ง
19 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายอภินันท์    จิรัคคกุล
1. นางสาวกัญญา    พูสมจิตต์
20 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายเหม    ธาระวานิช
1. นายถิรายุ    ใหญ่เจริญยิ่ง
21 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายปธานิน    ศรจังหวัด
1. นางสาวนมัสสิยา    สร้อยระย้ากุล
22 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายยุทธการ    ใบเงิน
1. นายสหาย    สุระเสียง
23 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิรญาณ์    สุขอนันตธรรม
1. นางวิภาวดี    ศิษย์ครองวงษ์
24 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเวชิยา    ขันเชื้อ
1. นายธนาณุวัฒน์    นาคยิ้ม
25 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายธนันตชัย    สุขมา
1. นางชุลีพร    ริ้วทอง
26 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์วิภา    อุปถัมภกานนท์
1. Mr.Charles    McFulds
27 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวปวิชญา    ดนุพัฒน์วราธร
1. นายอนุชิต    นาสมบูรณ์
28 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเหมือนฟ้า    เนตรหาญ
1. นางหทัยรัก    อังกาบศรี
29 32 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐกาญจน์    ลิ้มสุวรรณ
1. นางสมยงค์    พุฒตาล
30 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชนา    นัยพัฒน์
1. นางสาวจุฑารัตน์    จรูญรักษ์
31 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายจิรายุ    เพ็ชรอำไพ
1. นางพรรณี    รักสุข
32 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตสุภา    ดีมะการ
1. นายธรรมนูญ    รัตนมุง
33 37 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาววริษา    โอฬารกิจวานิช
1. นางสาวพิมผกา    แก้วศรีปราชญ์
34 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาภา    ดลเสมอ
1. นายศรัณย์    ตรีคุณ
35 39 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาววิธิดา    จึงวิโรจน์
1. นางสาววิลดา    ศรีทองกุล
36 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณาฏรพี    รอดจิตต์
1. นางศิริพร    คำสิงห์
37 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายสุพศิน    หมื่นกล้า
1. นางศศิลักษณ์    ธรรมกุล
38 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวณัชชา    มะลิวัลย์
1. นางจิรนาฏ    สรรเสริญ
39 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเซียร่า    นโปลี
1. Mrs.Catherine Robyn    Trostle
40 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายชาญวิทย์    ชาวปลายนา
1. นางสาวฉันทนา    ปิ่นวิเศษ
41 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    แพทย์รังษี
1. นายพงษ์ศักดิ์    สวัสดีมงคล
42 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายธีรภ์เชษฐ์    ลัคนาวิเชียร
1. นางณัฐกาญจน์    เกิดศรีทอง
43 49 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายดวิษ    มูฮัมหมัด
1. นางสาวทัชชา    อิ่มสำราญ
44 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายชัชพงศ์    บุญศิลป์
1. นายนาวี    เวทวงศ์
45 51 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายจีรวัฒน์    ธนศิลป์
1. นางสาวสุพรรณษา    ศรีรีรัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................