งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 320
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรธนันท์    กิติคุณานนท์
1. นางโกสุม    สมหวัง
2 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    สุขขำ
1. นางอำไพ    สมประสงค์
3 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเต็มศิริ    ปัญเศษ
1. นางสาวสุริยาพร    ชาคริตานันท์
4 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญยุพา    สุวรรณดารา
1. นางสาวบุศรินทร์    หงษ์ทอง
5 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    มั่นคง
1. นางสาวสุวรา    ทาทิตย์
6 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายอำนาจ    สาวิสิทธ์
1. นางสาวจรสพร    นาคปฐม
7 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิตา    เพียนอก
1. นางบังอร    ปัสมะริสสา
8 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตติมา    เหลาหลัก
1. นางศรีนภา    พระเดโช
9 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวปวรรัตน์    นนทแก้ว
1. นางมุกดา    พูลศรี
10 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัสวี    กรรณเทพ
1. นางวิจิตรา    วรพุฒิ
11 27 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาววิชชา    พูลมี
1. นางพรทิพย์    โตมอญ
12 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวไอยลดา    วนพานิช
1. นางศศิธร    จิระภาค
13 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายณัฐกิตติ์    ช่อจันทร์
1. นางอินทิรา    นาสมบูรณ์
14 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิทักษ์    เหล็กดี
1. นางสาวกนกวรรณ    ช่างทอง
15 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวมนรดา    หมื่นภักดี
1. นางสาวพัชราพรรณ    โสมนัส
16 33 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    อรรถยุทธเสมา
1. นางเฉิดฉันท์    รัตน์ปิยะภาภรณ์
17 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐชา    สำราญพันธ์
1. นายราเชนทร์    จันทร์มณี
18 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิดา    เจริญสุข
1. นางศศิธร    อัศววรุณ
19 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวลักษิกา    ตรีวรชัย
1. นางมณฑา    แสงสุกใส
20 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนากร    มีชอบ
1. นางสาวสุกัญญา    เนียมงาม
21 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิสรา    หิรัญชาติ
1. นางสาวกังษตา    พิบูลนุรักษ์
22 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาภา    สุดแสนสง่า
1. Mr.Jean -Marie    ฺBOESEL
23 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอทิตยา    วันนุประธรรม
1. นางสาววัจนา    สุวรรณภาพ
24 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายอำนาจ    แตงจุด
1. นางสาวสุพรรณี    มงคลปทุมรัตน์
25 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชัญญา    บุญประเสริฐ
1. นายสรศักดิ์    เจริญการค้า
26 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิภา    พลภักตร์
1. นางสาวศรัณยา    ฤทธิเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................