งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 321
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารดา    มันเดวอ
2. เด็กหญิงธรรมยา    ธรรยาสิริ
3. เด็กหญิงปูริดา    อุ่นเอกลาภ
4. เด็กหญิงศุภิสรา    อึ้งสุวรรณพานิช
5. เด็กหญิงรินรดา    เกตุแพร
1. นายปณิธาน    จันทราปัตย์
2. นายสิทธิชัย    เทียนกระจ่าง
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ดาราพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    บุญมาศ
4. เด็กหญิงสายขิม    สิงห์ปั้น
5. เด็กหญิงขัดติยา    กาสุริย์
1. Mr.Gerald    Dela Cruz Ellasus
2. นางกัญญาภัทร    ครุวรรณ์
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทร    สมเนตร
2. เด็กหญิงลออรัตน์    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสิริรัตญา    อิ่มเอิบ
4. เด็กหญิงวณิชยา    คงเจริญ
5. เด็กหญิงรวิสรา    ศรีทะโชติ
1. นางสาวทวีทรัพย์    ไทยสุริยะ
2. นางสาวพรพรรณ    อู่พิทักษ์
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธาวี    บ้านกล้วย
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    นพดารา
3. เด็กชายนโม    เหล็งไทย
4. เด็กชายปรมรรค    ปฐมเพทาย
5. เด็กชายพชร    อุ่นกิตติ
1. นางวรรณา    สกุลวัฒนะ
2. นางสาวสุพิชชา    สาตรา
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    บรรณเภสัช
2. เด็กหญิงดวงพรรณ    พวยอ้วน
3. เด็กหญิงนวสรณ์    เที่ยงเจริญ
4. เด็กหญิงนัชชา    อ่อนจันทร์
5. เด็กหญิงดลหทัย    หวัง
1. MissVanessa    Vasquez
2. นางสาวอรอนงค์    นิยมวิทยพันธุ์
6 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวรส    เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ชูจิตร
4. เด็กหญิงชลิตา    คงมาลายู
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พลายสายทอง
1. นายประมาณ    ภูลบศรี
2. นางศรีรัตนา    ตันอารีย์
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอวิภา    สุขเจริญ
2. เด็กหญิงกณภัทร    นโคทรไกรศรี
3. เด็กหญิงรัชนีกร    รุจิเรขอภิรักษ์
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    วงษ์ดาว
5. เด็กหญิงพิมลภัส    กลิ่นแก่นจันทร์
1. นางคำแพง    บุญคุ้ม
2. นางพรทิพา    อินทจักร์
8 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐทริกา    พลอยเกษม
2. เด็กหญิงนพวรรณ    คุณสาร
3. เด็กหญิงนวพรรณ    คุณสาร
4. เด็กหญิงเปรมศิรา    รักเรียน
5. เด็กหญิงอรปรียา    อนันตวิไลเลขา
1. Mr.Renato    JR Lantacon
2. Ms.Shellynin    Loriezo Sinfuego
9 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาภิชญ์    ธนกิจการเกษตร
2. เด็กชายศรัณ    ปานพรม
3. เด็กชายตรีภูมิ    เพชรสังข์
4. เด็กหญิงเกวลิน    สอนพันระ
5. เด็กหญิงธนวรรณ    แสงเพิ่ม
1. นางสาวดวงฤทัย    บัวชัย
2. นางพฤติพร    วรรณจงคำ
10 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา    สำนองบุตร
3. เด็กหญิงวนิดา    ภักดี
4. เด็กหญิงกิตติยา    สระทองเติม
5. เด็กหญิงวิชาดา    ภักดี
1. นางธัญยภัสร์    ธนพัชร์อมรกุล
2. นางสุรีรัตน์    กลีบโกมุท
11 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาพร    ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงพุทธรัตน์    บุญบำรุง
3. เด็กหญิงภูสุดา    เนาวคุณ
4. เด็กหญิงลักษณาพร    พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงสลิลภร    แสงทอง
1. นางสาวพัชรวลัย    สมบูรณ์ผล
2. นางสมทรัพย์    บุญแต่ง
12 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฉัตรฐริกา    กองคำ
2. เด็กหญิงกุสุมา    ศรีสุข
3. เด็กหญิงมัลลิกา    อุ่นคำ
4. เด็กชายธนากร    แก้วลังกา
5. เด็กชายสุรพัศ    สิทธิมงคล
1. นางสาวจันทราภา    เทศธรรม
2. นางสาวปัศณี    เทียบไธสง
13 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอันนา    แก้วมะไฟ
2. เด็กหญิงทักษพร    สวัสดิไชย
3. เด็กหญิงอรณี    สมคำพี
4. เด็กหญิงตะวันฉัตร    จันทร์วงศ์
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ทองดอนจุย
1. นางสาวสุวรรณณา    สุขสุมิตร
2. นางเบญจพร    กุหลาบแก้ว
14 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    เขียนจินดา
2. เด็กชายสมมารถ    เจริญโอกาศ
3. เด็กหญิงสุนิสา    แทนเพชร
4. เด็กหญิงทัศวรรณ    จันทร์มณีพร
5. เด็กหญิงจันทร์ทิมา    กาญจนะ
1. นางสาวธนัตตา    ทองบ้านโข้ง
2. นางสาวนพรัตน์    ยุคเกษมวงศ์
15 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกชกร    สุขมหา
2. เด็กหญิงปรัสรา    อินหนุน
3. เด็กหญิงวรัญญา    ทองจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา    วงค์ชื่น
5. เด็กหญิงอภิชญา    กมลเดช
1. นางสาวกรรณิการ์    มั่งคั่ง
2. นายธีรพงษ์    จันเทศ
16 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุทธินี    หงษ์ศรี
2. เด็กชายบดินทร์    สายแปง
3. เด็กชายฉัตรดนัย    อินทรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงฑิตยา    พงศ์เรืองรัตนา
5. เด็กชายโกญจนาท    วัฒนพันธุ์
1. Mr.Andrew Thony    Miralles
2. นางสาวรัตนาพร    รุ่่งวิทยา
17 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุวพร    ผาภูมิสุชน
2. เด็กหญิงมลฑิรา    ศรีงาม
3. เด็กหญิงปัณธร    เม่นหมี
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    -
5. เด็กชายอนุชา    -
1. นางสาวกฤษณา    ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    หุตารมณ์
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิตา    ปรางโท้
2. เด็กหญิงนภาพร    ล้ำวารีกุล
3. เด็กหญิงณฐพรรณ    ออกประทุม
4. เด็กหญิงปัทมา    แสงสว่าง
5. เด็กชายสุจิปุลิ    พลสารโสภณ
1. นางสาวปิยนุช    เทียนซ้อน
19 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอธิรา    แก้วสมนึก
2. เด็กหญิงกชกร    พัดเย็น
3. เด็กหญิงธัญชนก    นวลชาวนา
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    กิมซัง
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    พิมศร
1. Mrs.Abigail    Esguerra
2. MissRovi    Ann Ortiz
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จันทชาติ
2. เด็กหญิงณัฐกมล    เจียมภักดี
3. เด็กหญิงนัฐกาญจน์    ฟองแพร่
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    พินดวง
5. เด็กหญิงสุนันทา    ขุนเทพ
1. MissCharesse    -
2. นางฐิติพร    ยอดดี
21 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    เทพณรงค์
2. เด็กหญิงพิชาภรณ์    เทศทอง
3. เด็กหญิงมินตรา    ชัฎสุวรรณ
4. เด็กหญิงปรารถนา    บุญช่วย
5. เด็กหญิงศิริพร    ทองดี
1. นางเพ็ญนภา    ธีรทองดี
22 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภัทร    เกตุมาลา
2. เด็กหญิงเอ๋ย    สิงห์คำ
3. เด็กชายธีรภัทร    ชาวหงษา
4. เด็กหญิงพิมพ์พัณณิน    โพธิ์แดง
5. เด็กชายชรินทร    กสิวิริยะวงศ์
1. นางสิริมา    รัชวัฒนะ
2. นางเยาวลักษณ์    เสียงเจริญ
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฤชากร    สีดอกบวบ
2. เด็กชายอัฐพล    กลมเกลียว
3. เด็กหญิงกีรดา    เลาหสถิตย์
4. เด็กหญิงณภัทร    เพราะสุนทร
5. เด็กหญิงปภาดา    พุ่มพวง
1. นางสัณห์พิชชา    ชวนสำราญ
2. นางสาวสุพัตรา    เพ็งอุดม
24 25 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    ปุยขำบก
2. นางสาวชลธิชา    วรเวก
3. นางสาวพิยดา    ปุยขำบก
4. นางสาวจารุพรรณ    ทีประติ้ว
5. เด็กหญิงนันทิกานต์    หนามพรม
1. นางสาววัลลภา    เจริญศิริ
2. นางสาวเอื้อใจ    ซื่อตรง
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัชชญา    ตั้งต้นตระกูล
2. เด็กหญิงนภสร    แก้วทิพย์
3. เด็กชายวัชริศ    พลเสน
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    ราศีนวล
5. เด็กชายกวินภพ    ทองนาค
1. MissSusanah    Bell
2. นายสุพรรณชาติ    แปลงเงิน
26 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทนัช    จันทร์ย้อย
2. เด็กหญิงกนิฏฐา    ศศิปรียจันทร์
3. เด็กหญิงปัญจ์ลักษณ์    ภักดีวิจิตร
4. นางสาวณัฐณากร    ศิริเมธี
5. เด็กหญิงคนธวรรณ    กัณฑชาติ
1. นางจันท์สุดา    แก้วงามพรรณ์
2. นางรัตนา    กิจพัฒนาสมบัติ
27 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กล้าหาญ
2. เด็กชายภากร    เช่นขาว
3. นางสาวกรกมล    เข็มลาย
4. นางสาวชวัลลักษณ์    แสงทอง
5. นางสาวสุนิตา    ดวงสิน
1. นางสาวศศิมาพร    หลักคำพันธ์
28 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสรา    พิมพ์อ้วน
2. เด็กหญิงรติมา    วิโรจนะดารา
3. เด็กหญิงญาณี    รินสาร
4. เด็กหญิงปณิดา    ศรีดาวเดือน
5. เด็กชายอภิวุฒิ    ยงทรัพย์
1. Mr.Juan Carlos    C.Dilan
2. นางพัณณิตา    สืบสว่าง
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญนภา    ถามานาศาสตร์
2. เด็กหญิงปวัณณา    สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์    รอดสมบุญ
4. เด็กหญิงจัสมิน    เซเยอร์ส
5. เด็กหญิงภูสุดา    ทอสา
1. Mr.Terry    Sayers
2. นางสาวธัญญาวดี    พนมเขต
30 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรินทร์    นิ่มสกุล
2. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์    สุทธา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ดายงค์
4. เด็กชายมณฑล    แก้วบริวงษ์
5. เด็กชายจิตวีร์    เหลืองสนิท
1. นางชุมแพ    แจ้งดารา
2. นางนุชนารถ    สังคเลิศ
31 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบูรณิมา    มั่งคั่ง
2. เด็กชายยศพล    จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงชวัลพัชร    ไป๋สกุล
4. เด็กชายจตุภูมิพจน์    แพงมา
5. เด็กหญิงธิรารีย์    แสงอรุณรัตน์
1. นางสาวพิชชาภา    รุ่งเรือง
32 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    สืบพลาย
2. นางสาวกมลวรรณ    เกษตรชาญชัย
3. เด็กหญิงณธษา    เตชธรธนาคูณ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์    แป้งหอม
5. เด็กหญิงพราวฉัตร    ตรงสันติพงศ์
1. นายธีรพงษ์    ทับทิมบัว
2. นางสาวศศิธร    นิลพุ่ม
33 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพงศ์    พรหมสิงห์สกุล
2. เด็กหญิงสไบแพร    หวังสะแล่ะห์
3. เด็กหญิงณัชชา    จันทร์ครุฑ
4. เด็กหญิงอัญชิสา    เถื่อนวิถี
5. เด็กหญิงศศิธร    พูลทอง
1. นายพงษกรณ์    พลเยี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา    วรรณโส
34 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายชานนท์    ศรีรอด
2. เด็กหญิงสุนิสา    ปานอำพันธ์
3. เด็กชายธวัช    ดอนไผ่ล้อม
4. เด็กหญิงเมษาวดี    คณฑา
5. เด็กหญิงอัญชิสา    สงไตรรัตน์
1. นางสาวชุตินันท์    ศิริชัยวิริยะ
2. นางสาวศรินยา    ฤกษ์งาม
35 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรวิชญ์    นพสิทธิ์
2. เด็กชายจักรพงศ์    เตชะวัฒนวรรณา
3. เด็กชายชนบดี    ภานุสุนทร
4. เด็กชายชลภฤศ    วิปุลพงษ์
5. เด็กชายนินนาท    นินนาทนนท์
1. MissMA Theresa    G.Aldaba
2. นางสาววารุณี    สุรังสี
36 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มิตรประชาชน
2. นางสาวดวงหทัย    สุ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงรติกานต์    ประดับลาย
4. เด็กชายพีระพัฒน์    ฤทธิญาณ
5. เด็กหญิงพิชญา    นามกุล
1. นางชนนิกานต์    สามสี
2. นางสาวพรรณรจน์    วัฒนจิตต์
37 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร    แฝงวัด
2. เด็กหญิงสุทธิดา    นาบุญ
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์    เนตรพลับ
4. เด็กหญิงปรายรุ้ง    กลิ่นโกสุม
5. เด็กหญิงนรินที    คูสุวรรณ
1. นางประกายแก้ว    พรมสิงหา
2. นางแก้วใจ    ก้างออนตา
38 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวัยชัย    กองคำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดอกดวน
3. เด็กหญิงพลอยสวย    บุบผา
4. เด็กหญิงพุธิตา    มาดำ
5. เด็กหญิงสุภาพร    อู่พันธุ์
1. Mrs.Divina    Obena Reyes
2. นางสาวธาริน    คำพานิช
39 40 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยประภาพร    บูรเกียรติกุล
2. เด็กหญิงโชติมณี    แสงกล้า
3. เด็กหญิงเรวดี    โคสินธิ์
4. เด็กหญิงเกวรินทร์    ชูชาติ
5. เด็กหญิงสายฝน    เวนะ
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์    เนตรวิจิตร
2. นายสุเทพ    ทองสีไพล
40 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกานต์    เกาะมุก
2. เด็กหญิงจิดาภา    สวัสดิ์พิบูลย์
3. เด็กหญิงปภาวิชญ์    พรหมอินแก้ว
4. เด็กชายยอดฟ้า    จันทำ
5. เด็กหญิงศรัณยา    เนียมสวัสดิ์
1. นางดวงจิต    สิงหนาท
2. นางพัชรินทร์    แคล้วปรปักษ์
41 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชุเนตร    กลิ่นขวัญ
2. เด็กหญิงสิมิตา    ภู่เกิด
3. เด็กชายรวิวิชญ์    เกษมสิน
4. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีนวล
5. เด็กหญิงวาสนา    วงษ์แก้ว
1. นางสาวรัชนีกร    สิงห์โต
2. นางสาวลักขณา    จิตต์เจริญ
42 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลพัชร    สง่างาม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สุนทร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุขแก้ว
4. เด็กหญิงมณฑิตา    อยู่สุข
5. เด็กหญิงณัฐกมล    อรุณ
1. นางสาวอริสา    มงคลไพบูลย์สุข
43 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดรัลพร    เพิ่มวงศ์นิติกร
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    บุญยืน
3. เด็กหญิงระวีวรรณ    หลิมพลอย
4. เด็กหญิงสุธีรา    กสินุรักษ์
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์    พิณเกษมจิต
1. Mr.Romeo Terogo    Ordan,Jr.
2. นางสาวกรองแก้ว    ภู่ศิริ
44 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนายุทธ    จันทร์สำเนียง
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    หัถษี
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ฉัตรเงิน
4. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ผันผาย
5. เด็กชายคณพรณ์    คงคาใส
1. นางสาวกติยา    เคหะเจริญ
2. นางปิยะพร    การสมเนตร
45 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณพนัสชัย    อุ่นทรัพย์
2. เด็กชายมงคล    รักพวงทอง
3. เด็กหญิงจินตนา    นาเอก
4. เด็กหญิงฐิติพร    บรมทองชุ่ม
5. เด็กหญิงมนัชญา    แก้วจันทร์
1. นายศรัณยู    นิติศิริ
2. นางอุบลรัตน์    จันทน์ชัย
46 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกีรติ    กมล
2. เด็กชายชยากร    สุภัททธรรม
3. เด็กหญิงณัฐพร    ขาวแจ้ง
4. เด็กหญิงณิชกานต์    แก้วเก้า
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ศรีอุดม
1. นางพชรวรรณ    ศิริไพศาลนันทกุล
2. นางสาวพรทิพย์    อนุลาวัลย์
47 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยภัทท์    นิดฉาย
2. เด็กชายปัณณธร    แสงเงิน
3. เด็กชายบริพัฒน์    ศิรีประทุม
4. เด็กหญิงรสา    มณีวัธน์
5. เด็กหญิงฐิตารีย์    วชิรพงศ์
1. นายพลรบ    พรายรักษา
2. นางพิมพา    ใจยงค์
48 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงแพรพรรณ    อัศรัสกร
3. เด็กหญิงชรนันท์    บวรพงษ์สกุล
4. เด็กหญิงศิฐิฌา    พูลเขตร์กิจ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ลิลิตลักษณา
1. MissChristei    Buencochillo
2. นางสาวนงนาถ    ชัยชนะวิจิตร
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    มาบุญ
2. เด็กหญิงลลิตา    วงศ์ภิญโญยศ
3. เด็กชายธนบดี    ธาดาพรพิทักษ์
4. เด็กหญิงอสมาภรณ์    เฮ็งเจริญสิงห์
5. เด็กชายนันทิพัฒน์    ชูวงษ์
1. นางกาญจนา    ประสิทธิแพทย์
2. นางอรอุมา    รัตนวิจิตร
50 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ตงลิ้ม
2. เด็กหญิงรจิตา    ชมเจริญ
3. เด็กหญิงปภาวี    สาคร
4. เด็กหญิงชลลดา    พังพี
5. เด็กหญิงวิชญาพร    กรเสนาะ
1. นางสุภาดา    สโมสร
2. นางอุษา    ประยูรศุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................