งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 322
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเอมอัยย์    พลพิทักษ์
2. นางสาวอิสรีย์    สินสมบรูณ์
3. นางสาวณัฐนันท์    วรภัทร์จิรนนท์
4. นางสาวญาณิศา    โชคสมัย
5. นางสาวภูริชญา    อัศวเดชเมธากุล
1. Mrs.Anna    Khangkavit
2. Mr.Jesfer    David
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายพีรกานต์    ซิมเจริญ
2. นางสาวบ็อนนิ    เบาเออร์
3. นางสาวกันติยา    ยงชววงศ์
4. นางสาวพรรษมน    เพชรมาก
5. นางสาวธนภรณ์    ฝ่ายสุข
1. นางสาววรารัตน์    คำยอง
2. นางสาวศิรินภา    ทองดีนอก
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิติภา    รัตนวิโรจน์
2. นางสาวปาลิกา    สิริธานิยภักดี
3. นางสาวณัชชา    มาลัยลอย
4. นายกาลัญญู    บุญส่ง
5. นายพงศธร    พุ่มนิคม
1. นางสาวจิตมณี    อะเมกอง
2. นางอุ่นเรือน    เนื่องจำนงค์
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาพิชญ์    หนูนารถ
2. นางสาวสิรีธร    อานันทชัย
3. นายธนภัทร    สินธุวณิชเศรษฐ์
4. นางสาวนันท์นภัส    ศรีแผ้ว
5. นายสัณฐิติ    ด่านปาน
1. Mr.Ian Mark    Sumalinog
2. นางอรพิน    มณีวงศ์
5 6 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายอัครพล    จันทร์ทอง
2. นางสาวลลิตา    อุ่นละม้าย
3. นางสาวธมลวรรณ    ลิบู่
4. นางสาวสุจิตตรี    ทับบุรี
5. นางสาวกมลชนก    เที่ยงพุ่ม
1. นางชมพูนุท    แสงประทีปทอง
2. นางสาวนันทวดี    เพ็งสาทร
6 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจันทร์สุข    สังขประเสริฐ
2. นายมานะ    จิตไพรงาม
3. นางสาวไพลิน    คมขำ
4. นางสาวบุณนภา    คงกลั่น
5. นายอกัณห์    หลอยกร
1. นางลภัสรดา    ศรีรุ่งเรือง
2. นางอภิกขณา    ป้อมสุข
7 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติภัส    ทรัพย์ชูกุล
2. นางสาวสุทธิดา    วีระโยธิน
3. นางสาวธนัชชา    บุญกันภัย
4. นางสาวพรสินี    จิตรโรจนรักษ์
5. นางสาวอติกานต์    ลักษณะกุลบุตร
1. Mr.Allan    Balceta
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวโชติมา    อนันต์ศุภมงคล
2. นางสาวอรทัย    ยังให้ผล
3. นางสาวปาจรีย์    ต่วนเทศ
4. นายชวันดิษฐ์    บำรุงศิลป์
5. นางสาวกชกร    สิทธิกุล
1. นางสาวศศิลักษณ์    เกตุจรุง
2. นางสุวรรณา    ปิติทรัพย์สกุล
9 11 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายกานต์ธนิต    ทรัพย์เขต
2. นางสาววิลาวัณย์    ศรีใส
3. นางสาวธนาภรณ์    สุขศรีจันทร์
4. นางสาวสุภัสสร    อินทอง
5. นางสาวพนิดา    กลิ่นศรีสุข
1. นางสาวพชรพร    ไลเมือง
2. นางสุรีรัตน์    กลีบโกมุท
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐทิชา    พรมแพง
2. นางสาวกนกวรรณ    ออมสิน
3. นายนพรุจน์    นกสว่าง
4. นายนันทวุฒิ    หงษ์สุด
5. นายชัยวัฒน์    ไพรัตน์
1. นายดังตะวัน    ขันธ์ศิรินุกูล
2. นางวชิรินทรา    พัฒนกุลเดช
11 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    พันธุ์จึงเจริญ
2. นางสาวปาลิตา    แก้วอมร
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ราชวงค์ศา
4. นางสาวอาทิตยา    ประสาน
5. นายปฏิภาณ    สิทธิบูรณ์
1. นายพรทวี    สีเคน
2. นางยุพา    พรมพิชัย
12 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    แถววงษ์
2. นางสาวมานิตา    บุญมี
3. นางสาวอุษา    สุจำนงค์
4. นางสาวฐิติวัลค์    แก้วประดับ
5. นายธนพล    ประสิทธิ์วัฒนเสรี
1. นางจรรยา    สุภาพเนตร
2. นางสาวทิพยสุดา    ปู่ไทย
13 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายชนินทร์    คล้ายคลัง
2. นายจักกฤษณ์    บุญมาก
3. นางสาวปิยรัชต์    แก้วลี
4. นางสาวอรกัญญา    ลิขิตบัณฑูร
5. นายนทีกานต์    นิฐาน
1. นางสาวธนัตตา    ทองบ้านโข้ง
2. นางสาวสุธาพร    โมกข์บุรุษ
14 16 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริลักษณา    ศรีพรหม
2. นายสุกฤษฎิ์    หงษ์ษา
3. นายดีออน    ซุง
4. นายธรรพ์ณธร    อเนกรัชดาพร
5. นางสาวปิยาภรณ์    ศรีสัตยา
1. Mr.Ruel    Bantoto
2. นายนิกร    ชุกะวัฒน์
15 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    สมประสงค์
2. นางสาวฐิตาภา    รัฐอาจ
3. นายกายสิทธิ์    ศรีพิโรจน์
4. นางสาวชฎาพร    รักษ์ชน
5. นายอัษฎา    ราษฎรอาศัย
1. Mr.Andrew Thony    Miralles
2. นางรุ่งนภา    โชติกรณ์
16 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนินนารา    เวียงคำรุ้ง
2. นางสาวอรทัย    ต้นพงษ์
3. นางสาวไข่ส่วยเว    ไม่มีนามสกุล
4. นายทวีโชค    จิตรจำนงค์
5. นายคำนวณ    ตึกดี
1. นางสาววรพิตร์    ไพรบึง
2. นางสาวศิริลักษณ์    หนูแก้ว
17 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายภาคิน    อารีรอบ
2. นางสาวณัฐณิชา    นุ่มเดช
3. นางสาวณัฏฐา    ช่างเรืิอ
4. นางสาวอนงค์นาฏ    เมืองสาคร
5. นางสาวมนัสนันท์    ทองคำ
1. นางสาวจิตรลดา    เวียงอินทร์
18 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายมงคล    นิลประดับ
2. นางสาวธนภรณ์    บุญเกิด
3. นางสาวลัดดาวัลย์    ผสมทรัพย์
4. นางสาวนัฐจรียา    ปรีเปรม
5. นางสาวปณิธิ    ศรีแจ้
1. Mr.Julius    C. Pacheco
2. นายภาณุชิต    ศิลาศรี
19 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเมย์    โซเดทเมย์
2. นางสาวประกายดาว    เจริญชอบ
3. นางสาวมนัสนันท์    เลิกชัยภูมิ
4. นายชัยวิจิตร    มุจรินทร์
5. นายเมธา    บุญศรีพิรัตน์
1. Mr.Ghong    -
2. นางนราวดี    ศรีพิทักษ์
20 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกำไรทอง    สินหมู่
2. นางสาวจิราวรรณ    เชื้อประดิษฐ์
3. นางสาววรางคณา    สุภัทรทรัพย์
4. นายนเรศ    ตั๊นใช่ฮะ
5. นายสิทธิ    เชยสุวรรณ
1. นางสาวศศิวิมล    คุ้มมัน
21 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวประภารัตน์    จินงี่
2. นางสาวณัฏฐา    เหมือนวงษ์ธรรม
3. นายมงคล    มณีวรรณ
4. นายณัฐพล    เรืองวัฒนไพศาล
5. นางสาวสุดาวรรณ    ยิ่งยอดกุล
1. นางศรีนวล    โพธิ์ทอง
2. นางเฉลา    ธวัชพันธ์ุ
22 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสรัลชนา    กลั่นยิ่ง
2. นางสาวอภิชญา    พึ่งแพง
3. นางสาวธณิสรา    ลาภภัทรานนท์
4. นายปฐวี    อนุสรณ์
5. นายปิยรัฐ    เพ็งศรี
1. นางสาวภีรดา    ทองจีน
2. นางศิริวรรณ    บุญโพธิ์
23 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    อาสินรัมย์
2. นางสาวพจณิชา    สารพันลำ
3. นายอดิศร    ศรีจันทร์
4. นายจิรายุ    กิ่งเกล้า
5. นายเนรัญ    ศุภพรโอฬาร
1. Mr.Gabriel    P.Salvacion
2. นางมานิต์ตา    ไชยเจริญ
24 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิรยา    ไชยโย
2. นางสาวพุทธรักษา    พุทธจำ
3. นางสาวพลอยพิชชา    ภัทรวิกรัยกุล
4. นางสาวอรณิชา    แปลงเงิน
5. นางสาวมัลลิกา    จารุอารยนันท์
1. MissSusanah    Bell
2. นายสุพรรณชาติ    แปลงเงิน
25 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวรุจิเรส    เกษรหอม
2. นายพีระพจน์    จันทร์ยืนยง
3. นายชญตว์    เชิดเกียรติชัย
4. นายวรศักดิ์    นุ่นสุวรรณ
5. นางสาวศิริกาญจนา    พรสิริฉัตรเพชร
1. นางภิรพร    หาญกิตติ
26 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายชนาธิป    จันทะราช
2. นางสาววัชรินทร์    ต่วนประสิทธิ์
3. นางสาวกมลชนก    ชื่อมณีสวรรค์
4. นางสาวศุภานัน    เฉลยไตร
5. นางสาวสรินยา    พิมพ์กิ
1. นางสาวสุทธิดา    วัฒนกิจวิชัย
27 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ชาญประเสริฐ
2. นางสาววิภาดาลักณ์    ดอกกระทุ่ม
3. นางสาวณัฐธยาน์    ดอกบัว
4. นางสาวพรลภัส    จอมศรี
5. นายธนกฤต    จักรเสน
1. Mr.Juan Carlos    C.Dilan
2. นางพัณณิตา    สืบสว่าง
28 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายณัชนนท์    สุขสง่า
2. นายพุฒิพงศ์    มารวิชัย
3. นางสาวณัชภัทร์    เกาะโพธิ์
4. นางสาวสุมิตตรา    นิลวดี
5. นางสาววัชราภรณ์    สอนพล
1. Mr.Terry    Sayers
2. นางสาวธัญญาวดี    พนมเขต
29 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติภพ    บุญตาระวะ
2. นางสาวรมนปวีร์    ชุณห์วิสิทธิกิจ
3. นายชัชพล    เทพอารักษ์
4. นายกษิดิศ    มั่นพรม
5. นางสาวบุปผาชนนี    กองชนะ
1. Mr.Matthew Earl    Wilkinson
2. นายอมรชัย    สถานนท์
30 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญธิดา    งามวงศ์
2. นางสาวชุติมา    จันนา
3. นางสาวสุนิสา    มะลิ
4. นางสาวธัญลักษณ์    คมสันต์
5. นายศาศวัต    รอดเกตุกุล
1. นางสาวสุภารัตน์    เกาะหวาย
31 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิปรียา    ผลสุขขา
2. นายรัฐการ    ชุ่มวารี
3. นายธนิสร    รุ่งรักษ์สันติ์
4. นายณัฐวุฒิ    พูลเกิด
5. นายกิตติกร    โตรื่น
1. นางสาวจันทร์นภา    ผลทิพย์
2. นางสาวเสาวรัตน์    เจริญวรชัย
32 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวธมลวรรณ    ไชยวรรณ์
2. นางสาวปภาวี    สุขชมทอง
3. นางสาวอรอมล    ทองมา
4. นางสาวนงนภัส    ขำวงษ์
5. นายสุรัตน์    มหาพราหมณ์
1. นางสาวจิรพร    เจริญกิจวัฒนาชัย
2. นางสาวพลอยประดับ    งามสง่า
33 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายสยมภูมิ    บุปผเวส
2. นางสาวธมลวรรณ    พลุกระโทก
3. นางสาวธมนวรรณ    อะติชาคะโร
4. นายกีรติ    กุลกฤตพงษ์
5. นายศิรชัช    รัตนพันธ์
1. MissMA Theresa    G.Aldaba
2. นางสาววารุณี    สุรังสี
34 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐธัญ    ทองไหลรวม
2. นายภาณุมาศ    จันทร์สว่าง
3. นายพีรพล    วิรัชจินดา
4. นางสาวรัตติยากร    แซ่ลี้
5. นางสาวเนติภรณ์    ลายเขียน
1. นายนภัทรวิชญ์    โอริส
2. นางมาลัย    ยิ่งมานะ
35 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพย์    บุญเกิด
2. นางสาวปิยภรณ์    พรึ่งชัยภูมิ
3. นางสาวกัลยรัตน์    แทนไล
4. นายพิทยา    ช่างเกวียน
5. นายอักษร    บุญริ้ว
1. นางสาวธีมาพร    สลุงสุข
2. นางวิไล    เสือก้อน
36 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวภาลิณี    ศรีรักษา
2. นายภควัตร    นิยมมงคล
3. นางสาวอารยา    ปาจิตร์
4. นางสาวธิติพร    เคร่งกระโทก
5. นางสาวอารียา    บุญลือ
1. Mrs.Divina    Obena Reyes
2. นางสาวธาริน    คำพานิช
37 40 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายด้าแบระ    เวนะ
2. นายโนอาห์    เพ็ญเพชร
3. นายวิทวัส    ผิวอ่อน
4. นางสาวเรณู    อรุณประสิทธิชัย
5. นางสาวเนติมา    ชูชาติ
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์    เนตรวิจิตร
2. นายสุเทพ    ทองสีไพล
38 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรวรรณ    ไขขุนทด
2. นายณัฐพงศ์    ภิญญาณ
3. นายสิทธิโชค    รอดวงศ์ศา
4. นางสาวภาณุมาศ    พึ่งพันธ์
5. นางสาวรัชนีวรรณ    เชิดชูชวลิต
1. นางสาวพรพิมล    เห็นแก้ว
2. นางพัชรินทร์    แคล้วปรปักษ์
39 42 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทนาพร    มะคะวงศ์
2. นางสาวพรพิมล    พันพุ่ม
3. นางสาวลักษิกา    พลนิกร
4. นางสาววริยา    พลนิกร
5. นายอัษฎา    สมจิตร
1. นางอุทุมพร    เลิศปรีชา
40 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวมาลินี    แวววับศรี
2. นางสาวมาริสา    ไกรพงษ์
3. นางสาวศุภาพิชญ์    พลอยศิริ
4. นางสาวณัฐสุดา    เสาวคนธ์
5. นางสาวสุดารัตน์    แสงศิวะฤทธิ์
1. นางสาวณิชาภัทร    จีนประโคน
41 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงศ์    เข็มราช
2. นายลิขิตสวรรค์    สุขธวัช
3. นางสาวรุจิเรข    พูลสวัสดิ์
4. นางสาวแว่นแก้ว    ศรีวิลัย
5. นางสาวปภาวี    กุลชนะไพโรจน์
1. Mr.Romeo Terogo    Ordan,Jr.
2. นางสาวกาญจนา    เจนวิถีสุข
42 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสรวิชญ์    ประชุมชน
2. นางสาวธันยกานต์    นามวงษ์
3. นางสาวกมลลักษณ์    อุดมสุข
4. นางสาวสุภาภรณ์    บุญประคอง
5. นายภาณุพงศ์    โพธิชัย
1. นางสาววราภรณ์    กระทอง
43 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอิสสรา    น้ำจันทร์
2. นางสาวภาวินี    บุญเพ็ชร
3. นางสาววรรณเลขา    พันจันทร์
4. นายจิรายุส    ไพรวรรณ์
5. นายอรรถพล    สุรวิทย์
1. นางจิราวรรณ    เอี่ยมสงคราม
2. นางสาวดวงนภา    ทองน่วม
44 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชลีพร    สายศรี
2. นางสาวศลิษา    โพธิคุณ
3. นางสาวชุติมณฑน์    มาศผล
4. นางสาวภิญญดา    พงษ์สุวรรณ
5. นางสาวรสริน    สารจันทร์
1. นางสาวณิชชากร    สร้อยระย้า
2. นางสายใจ    ชำนาญเท
45 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวิชรัตน์    เปาอินทร์
2. นางสาวพิชฎา    สมวี
3. นางสาวพรสินี    สุวรรณอักษร
4. นางสาววสมล    เหล่ามรกต
5. นายธนชัย    วงษ์ทัศนีย์กร
1. นายนำชัย    แสนศิลป์
2. นางวาสนา    สุวรรณรัตน์
46 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนัชชา    ทองธาราดล
2. นางสาวลลิตภัทร    ศรีอนุตชัย
3. นายพิชญ์พงษ์    นาคะยืนยงสุข
4. นางสาวอภิชนา    ปีติพัฒนพันธ์
5. นางสาวเอ็มม่า เอมิกา    กร้านท์
1. นางบุษราคัม    ศรีสวาสดิ์
2. นางศิริรุ่ง    เตียงนิล
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาว พิชามญชุ์    จิระดารากุล
2. นายบารมี    ธัญญะภู
3. นางสาว วรัญชนา    สงค์ประชา
4. นางสาวจิรชยา    ขันทอง
5. นายอุกฤษฎ์    กิตติภักดี
1. นางกฤษฎาพร    สุวรรณประสิทธิ์
2. นางสาวสมนาถ    ยอดมณี
48 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวรัชดาภรณ์    บุญเสริม
2. นางสาวมณฑกา    เกษกุล
3. นายธรรมนูญ    ทององค์
4. นางสาวศศิโสภา    สังข์ชม
5. นางสาวนุสบา    แข็งขัน
1. นางสาวทิพย์นภา    นิเวศกูล
2. นางสาวศิวพร    ศรีคราม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................