งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 323
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริษา    สุขกำเนิด
1. นายธานัท    เดชะศาศวัต
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัลิปรียา    สุวรรณศรี
1. นายวัลลภ    พัฒนผล
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมย์ธาดา    วิเชียรน้อย
1. นางสาวรวมพร    สดศรี
4 4 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนพัช    ฟูตระกูล
1. นางสาวสุดาทิพย์    อารินทร์
5 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พรหมมาศ
1. นางสาวรพีพรรณ์    ประมาภรณ์
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยากร    แต้สมบูรณ์
1. นางวิภาวรรณ    เทศทอง
7 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัทรา    พู่พันธ์
1. Mr.Mai    Zheng Yu
8 8 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    หวังนิเวศน์กุล
1. นางสาวปัทมา    ฮูเซน
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนิดา    ปัญจวัฒนางกูร
1. นางสาวยดา    ลีตะกานนท์ชัย
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิพรรณ    ช่วยชูวงศ์
1. MissZhou    Shan
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนิดา    พิมพ์สมุทร
1. นางสาวนุชาภา    ส่งสวัสดิ์
12 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ทิศชัย
1. นางลู่    หลิว
13 13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัมรินทร์    คงสวัสดิ์
1. MissYe Yuan    Hua
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศินี    คำอินทร์
1. นางสาวสินีนาฏ    ฉ่ำชะเอม
15 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรารถนา    เพ็ชรรัตน์
1. นางสาวทับทิม    ตาไหว
16 16 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชานันท์    คำแก้ว
1. นายตง    แซ่ฉี
17 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายแนน    ใบตราลำ
1. นางสาวสุวรรณี    เสือสมิง
18 19 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    คำพิทักษ์
1. MissSun    Meng Hong
19 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรักษิณา    สาทวงษ์
1. นางสาวอจิระวดี    ไชยบุตร
20 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภา    สอนกระจ่าง
1. นางสาวสมพิศ    พรรดา
21 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยพนธ์    ศรีเผือก
1. นางสาวอรธีรา    สุวรรณประเสริฐ
22 23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจรุวรรณ    รติปฏิรูป
1. นางสาวศิรินุช    กองตัน
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    ขำทวี
1. นางสาววัฒนาพร    เจนไพศาล
24 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    เทพสัตรา
1. นายสหาย    สุระเสียง
25 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนวรรณ    คำหอมรื่น
1. นางจันทร์ฉาย    อินสว่าง
26 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เต๋จ๊ะ
1. นางสาววาสนา    สมบัติ
27 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    วนิชย์ธัญญาทรัพย์
1. นางศสิธร    เฮ็งเจริญ
28 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุมน    วิริยพงศ์พัฒน์
1. นายณัฐพล    เพ็งโสภา
29 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    เนรมิตกันทร
1. MissLiu    Qin
30 31 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอสมา    เอี่ยมสะอาด
1. นางพรพิมล    มาลา
31 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    คมคาย
1. นางสาวธัญญรัตน์    แก้วนันทวัฒน์
32 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง    สุดสวาท
1. นางสาวจุไรภรณ์    พงษ์ศรีสันติ
33 36 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจอนนี่    เกษมลักษณ์
1. นางสาวกมลวรรณ    สังขเสนากุล
34 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวริศฐ์    ปิติเลิศพรสิริ
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    กองสัมฤทธิ์
35 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชุดา    วรรณศิลป์
1. นางสาวอุไรวรรณ    ประเสริฐรอด
36 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    หยาง
1. นางสาวมิกิ    แซ่หยาง
37 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลิสรา    มหาบุญปีติ
1. MissChen    Zhuizhui
38 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมรกตวงค์    ดำรงบูรณะกุลชัย
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ    สาระเกษตริน
39 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    ไม้เลี้ยง
1. นางวันทนีย์    สีเข้ม
40 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมชนก    กุลสลานุภาพ
1. นายสุรชัย    กมลฤทัย
41 44 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฮันน่า    เอคเฮิร์สท์
1. นางสาวสุภาวดี    สวัสดี
42 45 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไพลิน    น้อยมงคล
1. นางสาวจุฑามณี    แต้มทอง
43 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสโรชา    สว่างศรี
1. MissLi    Shu fang
44 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กุลกะดี
1. นางกัญยารัตน์    พลอยศิริภูริช
45 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิดาภา    เลิศภูมิภัทร
1. นางสาวมนธิดา    มณีกัลย์
46 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิณชา    วานิชประเสริฐพร
1. นางสาวนลินทิพย์    แซ่หลู่
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ศรีสังข์
1. นายศรายุทธ    กวงแหวน
48 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ใจงูเหลือม
1. นายสุราช    โศจิศิริกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................