งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 324
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอติภา    ตันตยานนท์
1. นายธานัท    เดชะศาศวัต
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    สีเงิน
1. นางสาวพัชรินทร์    ชูวัฒนเกียรติ
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาววรชา    สีแดง
1. นางสาวเยาวธิดา    เสี้ยวเส็ง
4 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายทยาวีร์    เจียจำรูญ
1. นางสาวนิภาวรรณ    วศินนิติวงศ์
5 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายปรีชา    จินตบุตร
1. นางสาวกุลวดี    บุญสมภพ
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปอแก้ว    สิงชัง
1. นางวิภาวรรณ    เทศทอง
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเซินเซิน    แซ๋เต๋ง
1. นางสาวอรทัย    สุขเกษม
8 8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวิมล    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวสุภาวรรณ    ชะม้ายกลาง
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรวีร์    คงคารวิวรรณ
1. นางสาวยดา    ลีตะกานนท์ชัย
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิตนันท์    บัวเขียว
1. นางสาวกนกวรรณ    ถาวรพิทักษ์
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวฟาริดา    ไพรหก
1. Mr.FU    XIANXU
12 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    มิ่งคำมี
1. MissZhao    Shufen
13 13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    พรหมบุตร
1. MissDuan Xiao    Han
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายธนาเศรษฐ์    จารุชัยฐิติโชติ
1. MissLin    Meng
15 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายวีรพล    แก้วศรีงาม
1. นางสาวทับทิม    ตาไหว
16 16 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายยศพล    สงเคราะห์
1. นางวันเพ็ญ    อุดแก้ว
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นภัส    ฤทธิ์เทพกิตติกูล
1. นายปฏิจักร    ประขัน
18 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา    ทองชู
1. นางสาวรัชวรรณ    ว่องจริงไว
19 19 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายขวัญชัย    โกวิฬาร
1. Mrs.Lu    Xie Qian
20 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชานรี    เพาะจะโปะ
1. MissGong    Cuiyan
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีวรสาร
1. นางสาวสมพิศ    พรรดา
22 22 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธนภัทร    แตงฮ่อ
1. นางสาวสุพัตรา    โกมลมุสิก
23 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดา    เพชรเสถียรชัย
1. นางสาวอิสรา    อินปั๋น
24 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    วาดประเสริฐ
1. นายฐิติกร    สุจิรชนานนท์
25 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัณฑิมา    โสมเจริญ
1. นางสาวพรศิริ    แสนโ่ครต
26 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    ลีนานุวัฒน์
1. นางสาวชนกกมล    เนียมวรรณ์
27 27 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    บัวผัน
1. MissLai    Yan
28 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    ทองบัว
1. นางสาวปวีณา    แสงสุวรรณ
29 29 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทักษพร    เมฆวรวุฒิ
1. นางชาลินี    มุสตัง ติงกี
30 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวกชมน    กิตติอัชวาลย์
1. นางสาววิวรรณรักษ์    นวอนันต์สกุล
31 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนากร    หาญป่า
1. นางสาววรรณวิศา    กรีโสภา
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    กาญจนกิจเจริญ
1. นางสาวธัญญรัตน์    แก้วนันทวัฒน์
33 33 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายสมภพ    เพ็ชรแก้ว
1. นางสาวนภัสวรรณ    แสงศิลา
34 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชนรรถพร    เนตรคุณากร
1. MissNa    Zhou
35 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายฐิตวัฒน์    เชิงพัฒนะ
1. นางสาวกุลวรินท์    ญานประภาส
36 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปัวทิพย์    ศรีทอง
1. นายจีระยุทธ    น้อยแดง
37 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสมจินตนา    ด้วงสกุล
1. Mr.ZHANG    XUHE
38 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    โตอ่อน
1. นางสาวนิกษ์นิภา    พัดศรี
39 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธันย์ชนก    จันทร์แดง
1. MissChen    Zhuizhui
40 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนัชชา    ศรีสอาด
1. นางสาวสุชาดา    จันทร์ประทับ
41 42 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณยวีร์    พรรโณภาส
1. นางสาวอารมณ์    ศรีนิล
42 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวพุธิตา    โชยเจริญ
1. นายสุรชัย    กมลฤทัย
43 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาพร    เกิดพร้อมพันธ์
1. นางสิริวรรณ    แซ่หลิว
44 45 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร    มิตรวิเชียร
1. MissZhao    Haoyun
45 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวรินลดา    ทองสาร์
1. นางสาววันวิสาข์    เรืองปานกัน
46 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสัชฌุกร    กิจพิบูลย์
1. นางสาวรสนรินทร์    แก้วใส
47 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานดา    ฟักสาคร
1. นางสาวธิดารัตน์    คนตรง
48 49 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายเทพพิทักษ์    สิมสุวรรณ
1. นางสาวจุฑาภรณ์    มุกดาหาร
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนันธิกานต์    ปัตพี
1. นางสาวจันทา    จำปีกลาง
50 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอารีย์    หมายงาน
1. นางสาวสมหญิง    สิงห์โต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................