งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 329
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    ขำภักดิ์
1. นายประพัฒน์พงษ์    จิระวิจิตรกุล
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายสกุลเพชญ    กรรณฉวี
1. นางสาววรรณงาม    สุขแสงดาว
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    วชิระ
1. นางสาวจินดา    เกิดผลมาก
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครเดช    ชูประยูร
1. นางสาวจีราพร    เชื้อวัฒนา
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติกร    นามผล
1. นางสาวชนะขนิษฐ    สุรมิตรไมตรี
6 8 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุสนา    ศรนารายณ์
1. นางนิตย์นาถ    ทวีตั๊งตระกูล
7 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันตา    ธาราธาร
1. นางสาวรัตติกาล    ชิณโคตร
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤตภาส    เชษฐเจริญรัตน์
1. นางสาวขนิษฐา    ปัญญาสงค์
9 12 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกตวลิน    น้อยพะไล
1. นางสาววิลัยภรณ์    คำพลงาม
10 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวิณี    โพธิ
1. นางขวัญใจ    กองศักดา
11 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ทองบ้านกรวย
1. นางสาวพิมพ์วรีย์    บุ้นหลี
12 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรุจิรดา    สงวนทรัพย์
1. นางสาวณัฐิยา    พาที
13 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาทินี    ช้างสนธิ์
1. นางศศิธร    แสงสะท้าน
14 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรุณี    กุลเกตุ
1. นางสาวชลธิดา    ภาคทรวง
15 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภัสกร    คุ้มวงษ์
1. นางสาวมาริษา    เดชวัน
16 27 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรณัฐ    พงษ์ชัยไกรกิติ
1. นางสาววีดารัตน์    ณะวิชา
17 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ฟู่กระเดื่อง
1. MissMami    Imoto
18 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพศวัต    โชคเจริญ
1. นางสาวสุมนวรรณ    จรวุฒิพันธ์
19 33 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอิงครัศม์    ไกรปรีชาสิทธิ์
1. นางสาวลัลนา    ปลั่งศรีรัตน์
20 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    แพรพงษ์ศรี
1. นางสาวเมวิกา    อุดมพืช
21 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยปวีณ์    เกิดศรีทอง
1. MissArisa    Kitazume
22 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัฎดา    ทรวดทรง
1. นางสาวดาเรศ    พุทธา
23 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    ใจเด็ด
1. MissMina    Nozawa
24 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ศุกลมนัส
1. นางสาวกนกกร    สุบินประเสริฐ
25 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปรมฟ้า    สุขโชค
1. นางสาวณิชาภา    ชนะชัยรุ่งกมล
26 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิแผ่นดิน    เกษเกษม
1. นางสุพรพันธ์    จิตรบรรเทา
27 49 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุวรรณสุโข
1. นางสาวศศิวิมล    โพธิ์แก้ว
28 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ทรงสถาพรเจริญ
1. นางอาทยา    ธนชัยศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................