งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาภรณ์    พานสง่า
2. นางสาวอรัญญา    สุุดตัง
3. นางสาวอภิญญา    ประภารัตน์
1. นางศรีธนา    คุ้มทรัพย์
2. นางเกตุนิตา    ศรีสังข์
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายกรวิชญ์    โชติเจริญนาน
2. นายพิสิฐ    สุขสวัสดิ์
3. นายเสฏฐวุฒิ    ทาทอง
1. นายวิรัตน์    สุประดิษฐ
2. นายสุกริช    บวรสถิตย์
3 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายสถาพร    เลาะมิน
2. นายศุภกิตติ์    มณีสุข
3. นายศักดา    รังประเสริฐ
1. นางสมพร    คงเอี่ยม
2. นางอัญชนา    อินแบน
4 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ดอกหญ้า
2. นายสุรสิทธิ์    จุฬา
3. นายบริวัตร    กลุ้มกลัด
1. นายศุภเดช    พุ่มพยอม
5 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายภาคิน    เขียวหวาน
2. นายวัชระ    วงค์สำเภา
3. นายสมชาย    สุขมิตร
1. นางณัจนา    สุขกรีด
6 6 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิเดช    คงมั่น
2. นายภาณุวัฒน์    กองแก้ว
3. นายเมย์    กลิ่นจันทร์
1. นายอรรรถพร    แก้วบวร
2. นางสาวอัชฌา    แพรสุวรรณ์
7 7 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนพล    ภาคภูมิ
2. นายไพศาล    มาลา
3. นายจักรกฤษณ์    แสงนิ่ม
1. นางปัณน์ญะพัทธ์    ชินวัฒนกาญจน์
2. นายพิศิษฏ์    ศุภวิชญ์ธัญธร
8 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอุไรวรรณ    ประคองวงศา
2. นางสาวศรินธร    วชิรวิทยากุล
3. นางสาวมณีกาญจน์    กรองรัตน์
1. นางสาวรัชนี    นารถเจริญกิจ
2. นางอรอนงค์    เพ็งตะคุ
9 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายนันฐวัตร    สุจริต
2. นายนันทวัฒน์    ทองโคตร
3. นายบุญชูศักดิ์    ตุ้ยแคน
1. นายทนงศักดิ์    บุญมี
2. นางวริศรา    บุญมี
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนีย์    แย้มปิ๋ว
2. นางสาวสุทัตตา    ขำนพคุณ
3. นางสาวสุดารัตน์    ป้านพราย
1. นางทิพวรรณ    มีรักษา
2. นางสงวน    อุทธยาน
11 11 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายฉัตรชัย    ฉากประดู่
2. นายฉัตรมงคล    สว่างประทีป
3. นางสาวรัตนา    นุ่มสุข
1. นายจิณณพัต    ปั้นดี
2. นายอภินันท์    เลขะพันธุ์
12 12 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายนันทชัย    ครองสัตย์
2. นายจักราวุธ    กำเหนิด
3. นายวิระพนธ์    แสนพินิจ
1. นางปุณณภา    เจนธนยุทธ์
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายรุ่งเรือง    กายสิทธิ์
2. นายอัมฤทธิ์    เล่สิงห์
3. นายแสงทอง    บูระทิศ
1. นายมนตรี    พุทธิเมธากุล
2. นางวัชรี    พุทธิเมธากุล
14 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    สงประเสริฐ
2. เด็กชายกฤษณ    ตุ้มฉิม
3. นายดนุพล    มูลคร
1. นางบุรัรัตน์    วัฒนกุลมีชัย
2. นายรุ่งเรือง    วัฒนกุลมีชัย
15 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายสมภพ    แซ่อึ้ง
2. นายวุฒิไกร    คล้ายคลัง
3. นายสุรศักดิ์    สวยขุนทด
1. นางศรีเวียง    ช้างป่าดี
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายสุจิน    ประสพสุข
2. นายเฉลิมชนม์    อรุณพันธ์
3. นายณัฐพล    สิงห์คำวงศ์
1. นายศารทูล    ธิมะสาร
2. นายเฉลิมชัย    บุญล้อม
17 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาภรณ์    ทิมเจริญ
2. นางสาวกาญจนา    สัตย์ธรรม
3. นางสาวเจนจิรา    สลาฮุดดีน
1. นายชานนท์    แสงโสด
2. นางวาสนา    กระแสร์
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายไตรภพ    สายมาอินทร์
2. นายกิตติศักดิ์    อุมาประโคน
3. นายนันทภพ    อิ่มพลับ
1. นายกฤษณ์    ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์    พิศูจน์
19 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายสถาพร    จันทร์ใหญ่
2. นายพรดนัย    คำหอม
3. นายณัชพล    เพิ่มสมบัติ
1. นางประภัสสร    พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี    พิมพ์ทอง
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฏิพันธ์    บุญมี
2. นางสาวรุ่งนภา    วงษ์ขอม
3. นางสาวอภิญญา    จันทร์ฤทธิ์
1. นายสมนาม    ณ เชียงใหม่
2. นางสุภาพ    ณ เชียงใหม่
21 22 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพีรพร    เปลาเล
2. นางสาวชลธิชา    ศรีสุข
3. นางสาวธัญญลักษณ์    จันจะ
1. จ.ส.อ.มงคล    มาระเนตร์
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวอินทิรา    ตั้งนิรามัย
2. นางสาวกัญญรัตน์    น้อยพิทักษ์
3. นางสาวนิยะดา    นาถึง
1. นางนันทวัลย์    รอดเจริญ
2. นางสุกาญจนา    ทยาพัชร
23 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายนภดล    รัดยิ่ง
2. นายคณิน    แก้วสุวรรณ
3. นายสันติศัก    เผือกทอง
1. นายสยาม    บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
24 25 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายศักดิ์รินทร์    ชินศรี
2. นายนรินทร์    มูลเชื้อ
3. นายนครินทร์    แสงใส
1. นายพงศ์พันธ์    เจริญผล
2. นายสมยศ    เขตตุ์สิงห์
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีย์รัตน์    อ่วมคำ
2. นางสาวสายฝน    อินทโชติ
3. นางสาวจุฑามาศ    แจ่มกระจ่าง
1. นางคนึง    ไวยโอรส
2. นายณรงค์    ชูศรีชัย
26 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาสินี    อมาตยกุล
2. นางสาวจามจุรี    ทิพย์ลม
3. นางสาวลลิตา    ละมาตร
1. นางปทุมพร    กลิ่นธรรมเสน
2. นางสาวผกามาศ    หมอกมัว
27 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    ต่างสันเทียะ
2. นายศุภกฤษณ์    วระชุน
3. นายธนากร    วงศ์กำภู
1. นายสมศักดิ์    ภูมิพล
28 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายกฤตพงศ์    เอ้งฉ้วน
2. นายณัฐพล    เดชะราช
3. นายศุภธัช    ฤทธาคนี
1. นายวิฑูรย์    สถิตยานุรักษ์
2. นายสุชิน    ฟักสังข์
29 30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายรวิภาส    ขลัง
2. นายณฐกร    คำนิล
3. นายอนุชิต    สุภาสวัสดิ์
1. นายไพศาล    วันธนานันท์
30 31 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววัตถาภรณ์    วงษ์รุ่ง
2. นายเจษฎา    วงษ์รุ่ง
3. นายชลทิศ    ฟักทองพรรณ
1. นางธัญยธรณ์    จิรายุอัครหิรัญ
2. นางสาวศิริวรรณ    อยู่พุ่ม
31 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายธีรไนย    ไพรสัณฑ์
2. นายกฤติกร    วรประภาชัย
3. นายชัยวัฒน์    จีนไม้
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ    ยังมี
2. นายสุรกิตติ์    สุทธากร
32 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวธันย์ชนก    ฮะประสาร
2. นางสาวเพ็ญนภา    สีลาโล้
3. นายฐาปากรณ์    หัฎฐะสิทธิ์
1. นางรวิกานต์    บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี    สุขนิรันดร์
33 34 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชยันต์    แซ่เฮ่อ
2. นายยุทธสิทธิ์    กลมกล่อมดี
3. นายสิทธิพงษ์    แซ่วื้อ
1. นายพิรญาณ์    น่วมด้วง
34 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายเจษฎา    สุขธูป
2. นายอภิสิทธิ์    โพธิ์จันทร์
3. นายกนกกร    เนียมเกิด
1. นางสาวพรปวีณ์    ชโยทิต
2. นายโกวิท    เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
35 36 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    อ่องชิงชัย
2. นายวรานนท์    ตติยาประภา
3. นางสาวเบ็ญจมาศ    แซ่ลี้
1. นางอติพร    คงใหญ่
36 37 โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวิภา    เย้ยรัมย์
2. นายอัครพล    ทาบ้านฆ้อง
3. นายนันทวัฒน์    เกตุศรี
1. นางภาวดี    รัมมะกรณ์
37 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุทธิพงศ์    ราชเสนา
2. นายสุรชัย    สิทธิ์ขวา
3. นายเอกพงษ์    น้อยวงศ์
1. นายธนพงษ์    วรรณมาตย์
2. นางบุปผา    ใจดี
38 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายอนันต์    ป่าไม้ทอง
2. นายภูบดินทร์    สัมพันธ์
3. นายณัฐพล    มะลาวัน
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ    พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
39 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา    แสงดี
2. นางสาวสุมิตรา    สวามิภักดิ์
3. นางสาวสุนทราภรณ์    แสนสวัสดิ์
1. นางจรัสศรี    ตาลลักษณ์
2. นางสยมพร    หาญราษฏร์
40 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    ชมโลก
2. นายฉัตรนพคุณ    แดงงาม
3. นายวัชรพงศ์    เรือนจันทร์
1. นางนัยนา    จันทร์สอน
41 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายเฉลิมวงศ์    ขจรศักดิ์เลิศ
2. นายวิชาญ    แซ่กือ
3. นายเดชา    ลำไยโศภิต
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางพัชรี    สุขสบาย
42 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายสิริชัย    ดีคง
2. นายวีรพงษ์    ช่างเหล็ก
3. นายอนุรักษ์    บุญเพ็ญ
1. นายพีระ    วงศ์คงดี
2. นายอนุพงศ์    ศิริสวัสดิ์
43 44 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายพฤพงษ์    ทุกข์เปลื้อง
2. นายพิสิทธิ์    หีบทอง
3. นายประวีณ    เสือเฒ่า
1. นางพิศมัย    นันยา
2. นายมงคล    นันยา
44 45 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์    บุญจันทร์
2. นายจารุเดช    แสนสุข
3. นายธรรมนูญ    แสงเนตร
1. นางสาวปาริฉัตร    ทวีวงศ์
2. นางสาวอุษา    ยังคำ
45 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายบุญประกอบ    นาเอก
2. นายณัฐภูมิ    มาบุตรดา
3. นายวรพล    เกตุแป้น
1. นายสำเริง    บุญมี
2. นางสุราวรรณ    หมอยาดี
46 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชดาภรณ์    ประสงค์รัตน์
2. นางสาวสสิตา    เอี่ยมสกุล
3. นางสาวปรียาภรณ์    ชายน้ำเค็ม
1. นางสาวกันตพร    ปุสสเทพ
2. นางมณี    พูลทรัพย์
47 48 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายธนกร    รื่นมาลัย
2. นายวราวุธ    บุตรา
3. นายนันฐวัฒน์    ยศอูป
1. นางปทิตตา    โสภณศิริ
2. นางสุมัทนา    เมฆฉาย
48 49 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภควดี    เพ็ชรกลับ
2. นางสาวลักษมี    พาบุตร
3. นางสาวสุนันทา    แจ้งจิตร
1. นางสาวปราณี    วางหา
2. นางวันเพ็ญ    เจริญผล
49 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศราภรณ์    ฐานบำรุง
2. นายพรสรรค์    เศรษฐศิลป์
3. นายสิทธิพงษ์    ภักดีเกียรติภูมิ
1. นายชโนโชติ    โสตะนิรัชกฤดา
2. นายดุสิต    อิ่มกระจ่าง
50 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    บุญดี
2. นายสมรัก    ฤาดี
3. นางสาวอิงอุรา    มะลิซ้อน
1. นางสะอาด    โพธิ์กาศ
2. จ.ส.อ.สุวิชัย    โพธิ์กาศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................