งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญญิสา    ประสมญาติ
2. นางสาวสิประภา    คะศรีทอง
3. นางสาวรุ่งทิวา    ดวงสุดา
4. นางสาวประการัง    เขียวชะอุ่ม
5. นางสาวณัฐรินทร์    กิตติเธียรไชย
6. นางสาวสุชัญญา    กฤติยาวงศ์
1. นายธนกฤต    แก้วทะเล
2. นางภาวิณี    ปิ่นเย็น
3. นางสุนทรี    บุนนาค
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายสราวุธ    รัตนนท์
2. นางสาวสโรชา    พิไลกุล
3. นางสาวสุภัสสร    ช่อลัดดา
4. นายอิศราภัทร์    พาทิศศิวรัตน์
5. นางสาวอุสาหะ    ตาดทอง
6. นายอานนท์    ขวัญศิริมงคล
1. นางสาวณัฐวรินทร์    โยธาภิรมย์
2. นายภาคิน    กุดแถลง
3. นายวรมิตร    วังบวรสิน
3 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุติมา    ประชาฉาย
2. นางสาวกัญณิฌา    พรจิดาศิล
3. นางสาวสิรีธร    ขวัญอ่อน
4. นางสาววณิชยา    ประพันธ์
5. นางสาวเบญญาภา    แสงจันทร์
6. นางสาวมนต์นภา    อินทร์แสง
1. นางศุภวรรณ    แย้มมา
4 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายสายธาร    เรืองหิรัญ
2. นางสาวณัฐนันท์    วิลัยวัฒน์
3. นางสาวมณฑิรา    พงษ์พยัคฆ์
4. นางสาวณัฐพร    เอี่ยมบัว
5. นายชัยวัฒน์    รัตเนตร
6. นายธนชล    จั่นเสือ
1. นางสาวกัลยารัตน์    จันทร์ขาว
2. นางจุฑามาศ    สังข์เงิน
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษณพล    น้อยเผ่า
2. นายพิษณุ    นพโกศล
3. นายปุญญพัฒน์    ใจเจริญ
4. นางสาวนิรันชลา    บุญหอม
5. นายพงศ์ศรันย์    ยิ้มแย้ม
6. นายจักรพันธ์    ช่างประดิษฐ์
1. นางสาวฐิติมา    ธะนะศรี
2. นางมยุรี    เพชรดี
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชื่นกมล    อินทัด
2. นางสาวนลธิชา    เกษราช
3. นางสาวเฌอมาลย์    แสนกล้า
4. นางสาวศิริวรรณ    บุญมา
5. นางสาวเกษรา    ทับเที่ยง
6. นายนายฐิติพงศ์    จัดละ
1. นางอรอนงค์    ชัยประเสริฐ
2. นางอุทัยวรรณ    ตีรณเวคิน
3. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
7 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศิริพล    หวังสิทธิเดช
2. นางสาวภัคจีรา    บุญสืบวงษ์
3. นางสาวธันยา    ทองชั้น
4. นางสาวอนัทธิภา    ศรภักดี
5. นางสาวรัตตินันท์    พัชรวุฒิพันธุ์
6. นางสาวชลธิชา    ศรีฤทธิ์
1. นางละมูล    ชมเดช
2. นางสุวรรณ์    หัถมารถ
8 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายเกษม    ไทยเจริญ
2. นายอัฐพล    จุกสีดา
3. นางสาวกฤษณา    กรีวัชรินทร์
4. นางสาวนฤมล    บุญประเสริฐ
5. นางสาวชลธิชา    ดูเรืองรัมย์
6. นางสาวธัญญรัตน์    ชูศรี
1. นางมาลี    เอียดแก้ว
2. นายสายัณห์    เจือจันทร์
3. นางสาวสุรางค์    วงษ์เสถียร
9 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    ดาราโรจน์
2. นางสาวพรหมพร    แซ่โอว
3. นางสาวปนัดดา    สดสี
4. นางสาวฤทัยรัตน์    สายทอง
5. นางสาวนันทวรรณ    ศิริประเสริฐ
6. นายธนพันธ์    นวมสุคนธ์
1. นางสาวณัฐนันท์    สีบุญเรือง
2. นางนิยม    มาลากุล ณ อยุธยา
3. นางพัชรี    มูฮัมหมัด
10 11 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายอนันต์    ป้อมแก้ว
2. นางสาวแอปเปิ้ล    ควรสุข
3. นางสาวกนิษฐา    เจริญสุข
4. นางสาวฐิติมา    สินสมบุญ
5. นางสาวมุกดา    สุวรรณ์เจริญ
6. นางสาวณัฐิกา    จันทร์เอม
1. นายจิณณพัต    ปั้นดี
2. นางประไพ    ทับทิมเจือ
3. นายอภินันท์    เลขะพันธุ์
11 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    ชมชื่น
2. นางสาวจุฑาทิพย์    สายทองสุข
3. นางสาวณัฏฐ์นรี    จันทะแจ่ม
4. นายวีรยุทธ    ชื่นรส
5. นางสาวบังอร    สมบูรณ์
6. นางสาวไพลิน    ทองแท่ง
1. นางสาวพรรณนารา    วิเชียร
2. นางสาวพิมพ์ลภัทร    อาญาเมือง
3. นางสุรัตน์    อุดแก้ว
12 13 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    ราชวงค์
2. นางสาวพริมา    พุทธวิเศษสวรรค์
3. นางสาวพรชนิตา    กลมเกลี้ยง
4. นางสาวรัตนมณี    จาดเปรม
5. นางสาวพรพิมล    เสงี่ยมวงศ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์    สืบวงษ์
1. นางประเสริฐ    ปลั่งประมูล
2. นางวัลภา    ซื่อตรง
3. นางสาวสายสมร    มิตรยง
13 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ศุภชัยโกศล
2. นางสาวมนขนิษฐ์    อรชร
3. นางสาวนัฐฐา    ล้นเหลือ
4. นางสาวภัทรวรินทร์    แซ่เฮง
5. นางสาวจินตปาตี    กรพิพัฒน์
6. นางสาวจิตราพร    แตงแดง
1. นางวิภาดา    กลั่นหวาน
2. นางเรณู    อยู่เย็น
14 15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพลวัต    แก้วพงศา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    พุ่มมาลา
3. นางสาวแก้วใจ    ศรีบุญเพ็ง
4. นายอนุชิต    ระโหฐาน
5. นางสาวสิริกาญจน์    แป้นเพชร
6. นางสาวอมรรัตน์    ทองบ้านโข้ง
1. นางสาวสมหมาย    วิเชียรณรัตน์
15 16 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายธีร์คณาธิป    ไพฑูรย์
2. นายพิเศษ    บุญชู
3. นายณฐพล    วัสติ
4. นางสาวสุพิน    ยารัมย์
5. นางสาวนันทพร    แซ่อึ้ง
6. นางสาวอรวรรณ    บรรดิษฐ์
1. นางรัชนีกร    แมดพิมาย
16 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเพชรรัตน์    ศิลาสุวรรณ
2. นางสาวผไทมาศ    ทำหินกอง
3. นางสาวกาญจนา    ลุลบุตร
4. นางสาวนัดดา    เหม็งทะเหล็ก
5. นางสาวจันทิมา    ขำประดิษฐ์
6. นางสาวนิธิมา    คงเจริญ
1. นายชานนท์    แสงโสด
2. นางสาวพรรณี    นาคสอิ้งศาสน์
3. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
17 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายศรทอง    สอนเกตุ
2. นายสุทธิชัย    แก้วพวง
3. นางสาวเรวดี    ดีสว่าง
4. นางสาวสาลิตา    ดรวิชา
5. นางสาวชญาณี    เที่ยงพลับ
6. นางสาวอัฉราพรรณ    รสชอบ
1. นางนิภา    บัวผัน
2. นายสมวงษ์    เอี้ยงชะอุ่ม
3. นางสาวเมตตา    อัมพะวะผลิน
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภากร    จิตรซื่อตรง
2. นายวิโรจน์    รอดนิล
3. นางสาวมานิตา    บุญเพ็ง
4. นางสาวสิริลักษณ์    บุญเดช
5. นางสาวสุุภัทธา    สุดสุข
6. นางสาวนัฐรินธรณ์    ปาผล
1. นายปฐมพงษ์    มะลาศรี
19 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธันย์ธีตา    ภัทรชัยนิมิต
2. นางสาวรุ้งดาว    หมีแรต
3. นางสาววรญา    ประภาวงศ์
4. นางสาวทิวาพร    จันทร์บาง
5. นางสาวนงลักษณ์    รวมทรัพย์
6. นางสาวแสงระวี    แย้มอุ่ม
1. นางสาวพรศิริ    พงษ์ฉาย
20 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธมลวรรณ    การะเวก
2. นางสาวชนิสรา    รอดปรีชา
3. นางสาวจันทรรัตน์    คุ้มรักษา
4. นางสาวสิรินยา    ศิริมหาวรรณ
5. นางสาวสุทธิดา    สวัสดีดวง
6. นายสุวัจชัย    เที่ยงพูนวงศ์
1. นางสาวละอองดาว    ผมหอม
2. นางสาวสุนิษา    สุวรรณเนตร์
3. นางสาวอัจฉรา    ผุยรอด
21 24 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายจตุพร    อุดมนาค
2. นางสาวอารีรัตน์    บุญธรรม
3. นางสาวชนันญา    จันทะสาร
4. นายหัตถพร    เจริญพล
5. นางสาวณัฐชา    ซื่อสุทธิ์
6. นางสาวนัทธมน    พวงหิรัญ
1. นางพิมพ์ผกา    บุญมั่น
22 25 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชาลิสา    นาเขตร
2. นางสาวสุดารัตน์    เลิศดำรงค์
3. นางสาวกัลยาณี    โพธิ์ลอย
4. นางสาวเกศราภรณ์    ไชยเคน
5. นางสาวจินตนา    สักขะกิจ
6. นางสาวอารียา    กิ่งแก้ว
1. นางสาวกุลวดี    ใจยืน
2. นางสาวชไมพร    น้อยศิริ
3. นางอารมณ์    บุญเกิด
23 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภกฤต    แสงภู่วงษ์
2. นางสาวปัญจพัฒน์    อังกาบขาว
3. นางสาวธันย์ชนก    เทพสุวรรณ
4. นางสาวพรทิพย์    อินรอดวงศ์
5. นางสาวรสิตา    หลิมตระกูล
6. นางสาววันวิสาข์    วิศาลโภคะ
1. นางสาวนันทา    สรรพมงค์
2. นางพจนีย์    ประสิทธิวงษ์
3. นายสมปอง    สุขศรีดา
24 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายชนินทร์    ผาทอง
2. นางสาวพัชราภรณ์    พลอยล้วน
3. นางสาวพิมพ์ณิชา    โคธา
4. นางสาวณัฏฐากร    ธงขวาง
5. นางสาวศิริลักษณ์    แข็งขัน
6. นางสาวภาวินี    สุขขีธรรม
1. นางสาวรัชนก    พรหมมิตร
2. นางสาวราตรี    มหาศิริ
3. นางอัมรา    อินโอภาส
25 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    สิงห์สนิท
2. นางสาวสุภาวดี    สุพจนวดี
3. นางสาวศิริพร    ประชาเขียว
4. นางสาวภาวินี    พลวงศ์
5. นางสาวคันธรส    ปานามา
6. นางสาวปนัดดา    โถทอง
1. นายลิขิต    จิตรขันตรี
2. นายสรเทพ    แมนเมือง
3. นายเลิศเกียรติ    ศรีคำมูล
26 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิชชุดา    คำภูษา
2. นางสาวกนกวรรณ    คุ้มเงิน
3. นางสาวธิดารัตน์    ธาราวาสน์
4. นายกรณ์กรกฏ    อ่อนละมูล
5. นางสาวจุฑารัตน์    จำปาวงศ์
6. นางสาวเทพรัตน์    ขันตี
1. นางผกายรัตน์    จันทร์ชู
2. นายสมศักดิ์    ทองดีนอก
3. นางเดือนนภา    อุ่นอ่อน
27 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษราภรณ์    แก้วมณี
2. นางสาวอุไรวรรณ    แย้มกลาง
3. นางสาวเบญจพร    ศรีวิลัย
4. นางสาววราลักขณ์    โมธรรม
5. นางสาวพรประภา    จันดี
6. นางสาวอัมริดา    พรมเกษา
1. นายคเณศณ์    พึ่งอ่ำ
2. นางสาวปรียาภัทร    ปะโปตินัง
3. นางสาวยุวภาภรณ์    สุระคันธ์
28 31 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ธรรมะ
2. นางสาวอมรวรรณ    กระโปรงทอง
3. นางสาววารุณ๊    พุทธวงษ์
4. นางสาวทัตพิชา    บัวใหญ่
5. นางสาวเจนจิรา    แพอำไพ
6. นางสาวปัทมาพร    นิรชน
1. นายนิรุตต์    ปานฉิม
2. นายปฐมพงษ์    สระบัว
3. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
29 32 โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายสมรักษ์    สุขเสงี่ยม
2. นายจักรพันธ์    เมฆศรี
3. นางสาวณัฐฐินันท์    วาดเขียน
4. นายวัชรพงษ์    เมฆศรี
5. นายชัยวุฒิ    ไชยสนาม
6. นางสาววันวิสา    ศรีทองเกิด
1. นายณัฐพล    มากทรัพย์
30 33 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเยาวลักษณ์    โททอง
2. นางสาวปิยรัชนี    ไวยธิศรี
3. นางสาวศิริพร    คชเสี้ยม
4. นางสาวกวินทิพย์    ระแหง
5. นางสาวสุดารัตน์    เกตุจันทร์
6. นางสาวอัตราภรณ์    เติมกล้า
1. นางบังอร    เลิศพรสุขสวัสดิ์
31 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพันทิวา    เทียนขาว
2. นายวรายุทธ    นาคชื่นชม
3. นายชินฤกษ์    ชีอยู่
4. นางสาวนนทนัทดา    ผลภาค
5. นางสาวสุพรรษา    น้ำพระทัย
6. นางสาวอารญา    ช่างยันต์
1. นางจตุพร    น้อยโสภณ
2. นายมณเฑียร    สิงห์งาม
32 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายภรัณยู    เมตตา
2. นายปฏิพล    ใคร่ครวญ
3. นางสาวธัญญา    ทองบาง
4. นางสาววันวิษา    ย้ิมละไม
5. นางสาวอรอุมา    เหมือนเขียว
6. นางสาวกัลยา    สุภาพ
1. นางสาวพรปวีณ์    ชโยทิต
2. นางมนัสนันท์    เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
3. นางสาวเมตตา    กัลยามงคล
33 36 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    ศรีมงคล
2. นางสาววิรัญญา    พระเสวก
3. นางสาวสุวนันท์    แสงอรุณ
4. นางสาววรรณิศา    อุทุมพร
5. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวเบญจวรรณ    สมพอง
1. นางกฤษณา    นันทิพัฒนพงศ์
2. นายสัญชัย    โพธิ์อิ่ม
34 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัคพิชา    บุญมี
2. นางสาวชโลธร    สิงห์ทอง
3. นายอนุชา    แสงจันทร์
4. นางสาวปภาวรินทร์    เพชรคง
5. นางสาวรัตดาวรรณ    พาระหันต์
6. นางสาวณัฐชยา    ช่วยดับโรค
1. นางชาลินี    เดชศิริ
2. นางแก้วรฎา    ทรัพย์สุขเกษม
35 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนิกา    รัศมี
2. นางสาวชลิตา    สัมมิตร
3. นายธนพล    สั่งจ้อย
4. นางสาวพรทิพย์    เทียบตา
5. นางสาววรกมล    สาอาจ
6. นางสาวชญานี    จานรัมย์
1. นายณัฐพงษ์    บ่อสะอาด
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
3. นายอนันต์    แจ่มแสง
36 40 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธันยาภรณ์    ดอกรัก
2. นางสาวธนพร    นิลทอง
3. นางสาวศุภณัฏฐ์    เจริญรัตน์
4. นางสาวนพมาศ    ทองรอด
5. นางสาวนฤมล    ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวภาวิณี    ปานจุด
1. นายพิสิฐ    โพธิ์เงิน
2. นางศิริพร    เกิดโชติ
3. นางเสาวลักษณ์    จงเจตจำนง
37 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายธาดา    ภูวรณ์
2. นางสาวปภาวี    บุญนำศิริจิต
3. นางสาวปิลันยา    สกุณา
4. นางสาวพรพิมล    เพชรขวัญ
5. นางสาววรสา    ทับทิม
6. นางสาวกนกวรรณ    ยิ้มแย้ม
1. นางนัยนา    จันทร์สอน
38 42 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายพัฒนพงศ์    จอมนก
2. นายภาสวร    นุ่มเอี่ยม
3. นางสาวดลยา    เรืองคุ้ม
4. นางสาวสุปราณี    เรือนภู่
5. นางสาวสโรชา    มณีไสย
6. นางสาวชาวรีย์    เกตุปราชญ์
1. นางสมพิศ    กลัดภู่
39 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัธฌา    กตัญญู
2. นางสาววีรยา    แข่งขัน
3. นางสาวศิวาลักษณ์    ก้องเสนาะ
4. นางสาวกนกทิพย์    สิทธิรุ่ง
5. นางสาวปวีณา    แม่นหมาย
6. นางสาวบุษยา    สมนึก
1. นางนวลทิพย์    วรโรจนศิริ
2. นางเบ็ญจพร    สัตย์อุดม
40 45 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรษา    บัวใหญ่
2. นางสาวอมรรัตน์    ฉิมเกล็ด
3. นางสาวศิรดา    ผิวทอง
4. นางสาวนัชชา    เชียงหยอง
5. นายสินทร    พุฒตาล
6. นางสาวไพลิน    จันแก้ว
1. นางสาวลักษณาวดี    วีวัน
2. นางสุภจารี    เทพสุนทร
41 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปริยฉัตร    ศรีอ่อนดี
2. นางสาวกมลวรรณ    เกลี้ยงเกลา
3. นายณัฐพล    วังงาม
4. นายสิทธิพล    สว่างศรี
5. นายชัยพิพัฒน์    ประดุจชนม์
6. นางสาวภณิดา    หนองน้ำขาว
1. นางสาวสุนัน    กลำพะบุตร
42 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายวิศรุต    สระทองน้อย
2. นายประพันธ์    สุขสมกิจ
3. นายประสงค์    ชมจันทร์
4. นางสาวเสาวนีย์    เสนะวงศ์
5. นางสาวกนกพร    ประทุม
6. นางสาวทิพย์อาภา    พันธ์ผาจิตต์
1. นางกมลทิพย์    เตชะเสน
2. นางนลินทิพย์    เพชรวงษ์ดี
3. นางสาวอำพร    ศรีครินทร์
43 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศนีย์    คำด้วง
2. นางสาวทัศนา    คำด้วง
3. นางสาวกชกร    สุวานิช
4. นางสาวจิตสิณีย์    พวงยอด
5. นางสาวจิตราพร    พละศูนย์
6. นายพศวัต    ศรีธูป
1. นางสาวกฤษณา    วงษ์วิกย์กรรม
2. นายณัฐวุฒิ    เจริญสม
44 49 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ก้านขวา
2. นางสาวกมลวรรณ    จันทร์เพ็ญ
3. นางสาวจีราวดี    นพคุณ
4. นางสาวจันจิรา    ชินวรรัตนกนก
5. นางสาววาสิตา    ทองตา
6. นายอุดมเดช    ประกิ่ง
1. นางสาวภานุมาศ    ชาติทองแดง
2. นางสาวมวารี    ใจชูพันธ์
3. นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์
45 50 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศน์    แก้วจันทร์
2. นางสาวทิพย์    แก้วจันทร์
3. นางสาวมิ้นทิรา    แทนชัยภูมิ
4. นางสาวกัญญาวีร์    ทองประดิษฐ์
5. นางสาวจิราวรรณ    ดิสา
6. นางสาวกฤษณา    กฤษณประยูร
1. นางกองชุน    ศรีบุรินทร์
46 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายภาณุพงศ์    สวัสดี
2. นายอนุวัตน์    โคตรชนะ
3. นางสาววิยะดา    พันธุ์มาตร
4. นางสาวกชพร    สุนประโคน
5. นางสาวมาลัยศรี    เย็งประโคน
6. นายอเนชา    เงินนาค
1. นางประเทือง    วงษ์หอย
2. นางพวงผกา    มาโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................