งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 601
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเปมิกา    นาคาดิเรกกุล
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ล้ำเลิศ
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลพธู    สงวนหงษ์
1. นางสาวศิริกาญจน์    เรืองเดช
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    สุริวงค์
1. นางสุมาลี    วังทรายทอง
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรวัฒน์    คงคา
1. นางสาวทัดชา    อินทร์เนื่อง
5 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัฑฒิดา    ฟักนิ่ม
1. นายธีระ    วงษ์สง่า
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันทา    วงศ์เงิน
1. นางสาวพิกุลทอง    สักการะ
7 8 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญา    มะโนแสง
1. Mr.Kazuya    Watanabe
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณภัทร    บูรณสรรพสิทธิ์
1. นายภมรเทพ    บุตรด้วง
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ศรีเพชร
1. นางสาววิภาวรรณ    แสนสุข
10 12 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวรติมา    โยสังข์
1. นางสาววิลัยภรณ์    คำพลงาม
11 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาพร    ภู่เจริญ
1. นางขวัญใจ    กองศักดา
12 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อผกา    กุมกัน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์    โมเล็ก
13 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายเจษราวุธ    ศรีคำ
1. นางสาวพิมพ์วรีย์    บุ้นหลี
14 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพิชญา    มาสม
1. นางสาวฐิติรัตน์    ชูเกตุ
15 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรดา    บุญศิลปปราชญ์
1. นางอิศราพร    เพ็ชรพะเนาว์
16 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอาจรีย์    กิจประสงค์
1. นางสาวนันทวรรณ    แวงเลิศ
17 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายไกรสิทธิ์    กรุณาพิทักษ์
1. Mrs.Seika    Pong-sa-ard
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุริวิภา    จันทร์ลอย
1. นางศศิธร    แสงสะท้าน
19 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุพศิน    ศาลา
1. นางสาวชนิกานต์    คะนนท์
20 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายวงศ์สกุล    เข่งคุ้ม
1. นางสาวธันยพร    ศิวพงศ์โรจน์สิริ
21 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกุนตลา    ทองเก๋ง
1. นางสาวสุกัญญา    ศิลประสาท
22 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพาโชค    ธนสีลังกูร
1. นางสาวภัทรภา    เอกทักษิณ
23 27 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวฐนิดา    ทิพย์ทอง
1. นางธนิดา    กุรุพินท์พาณิชย์
24 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญมณี    มั่งมี
1. นางเบญจลักษณ์    สว่างเนตร
25 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    พุฒซ้อน
1. นายชัชวาลย์    ปานสมบัติ
26 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศวิตา    พิมพาแป้น
1. นางสาวเกวลี    จันทร์ทอง
27 33 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชกานต์    นาคา
1. นางสาวดารากันย์    เจริญจิตต์
28 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายวงศกร    อยู่วัฒนา
1. นางสาวเมวิกา    อุดมพืช
29 36 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววนัทพร    ชัยวัฒนพงศ์
1. MissKanami    Okabayashi
30 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาทิพย์    ศรีทรัพย์
1. นางพันธ์ธีรา    จิตติจารีย์กุล
31 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    รอดคำ
1. นางสาวขวัญชนก    สกุณี
32 39 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัสตราภรณ์    ไกรรัฐกร
1. นางสาวทัสสินี    แซ่อึ้ง
33 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายธนพล    สรณตรัย
1. นายอำนาจ    ไพนุชิต
34 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายวีรพงษ์    เทพแก้ว
1. MissTae    Otani
35 46 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตา    มหาชัย
1. นางสาวศศิร์ภร    เกาะแก้ว
36 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมาลิณี    อยู่เกษม
1. นายอภิเดช    แสงหงษ์
37 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวรมิดา    มิ่งขวัญ
1. Dr.Tatsu    Tsuruishi
38 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเกล็ดทราย    ชายคง
1. นางสาวจิตติมา    นุตะมาน
39 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐจุฑา    สุวรรณรัตน์
1. นางอาทยา    ธนชัยศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................