งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    เริงนพดล
3. เด็กหญิงเอมิกา    แรมจะบก
1. นางถาวร    อยู่สำราญ
2 2 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายศตวรรษ    ศรนุรักษ์
2. เด็กชายจักรริน    ทัฬหะ
3. เด็กหญิงประภัสสร    บ้านใหม่
1. นางสาวสุกัญญา    สุจริต
2. นางอุทุมพร    รัตนรังษี
3 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรพัฒน์    มณีอินทร์
2. เด็กชายภูวดล    บุญเกิด
3. เด็กชายศุภกฤต    ศิริจำรัส
1. นายสุรพงษ์    รัตนแสง
2. นายใย    ยศยิ่ง
4 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    สารใจ
2. เด็กชายศรัณย์    พูนเพิ่ม
3. เด็กชายธราธิป    เรียงรวบ
1. นายภูวดล    ปิ่นทกูล
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    เมืองงาม
2. เด็กหญิงชุติมา    น่วมภักดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา    กลั่นตา
1. นางจิรัฏฐ์    ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายปรัชญา    เดิมหลิ่ม
6 6 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    สว่างเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุญมา
3. เด็กชายนิติพงษ์    พลอยแสง
1. นายอรรรถพร    แก้วบวร
2. นางสาวอัชฌา    แพรสุวรรณ์
7 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายวันชัย    นิลเปลี่ยน
2. นายมนัส    ชื่นหุ่น
3. เด็กชายนนท์ธฬา    กุญชร
1. นายปรีชา    ร่มโพธิ์ชี
2. นางอรัญญา    สนิทปัญญาวุโธ
8 8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริยากร    พรสุทธิพันธุ์
2. เด็กหญิงรัฎฐภรณ์    คล้ายทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์    นำทีมพูนทรัพย์
1. นางสาวณัฐกฤตา    ดีดศรี
2. นางอรทัย    อนุสิทธิ์
9 9 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    ศรีระวัต
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    นิยมาภา
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ทองกล่ำ
1. นางสาวณัฏฐากุญช์    ปฐมพีรกานต์
2. นางอัมพร    อภิปรัชญา
10 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรินดา    อภัยแสน
2. เด็กหญิงพรรณราย    เกลียวนาค
3. เด็กหญิงกณิกนันท์    บัวปลี
1. นางสาวอรพิน    ธนิกกุล
11 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    รุ่งอดิศร
2. เด็กชายธีรยุทธ    สุขขีชิต
3. เด็กชายณัฐพล    ผาสุขพักตร์
1. นายสิริชัย    นนทะศรี
2. นางเกวลิน    ณัชชนิกปีติ
12 12 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชราวุฒิ    พฤทธิ์เศรษฐดา
2. เด็กชายสุทธิมนต์    ห่อยไธสง
3. เด็กชายนรภัทร    กาญจนกุล
1. นายสุริยาวุธ    วิศิษฎ์ศิลป์
13 13 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวันยาว    ยะซุน
2. เด็กชายวัฒนะ    จันสรา
3. เด็กชายศรราม    ศิลาชัย
1. นางสาวจิราพรรณ    โอชารส
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา    บุญโต
14 14 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    ชื่นชมน้อย
2. เด็กหญิงนิภาพร    สิงห์ทุย
3. เด็กหญิงจิรพรรณ    พิสุทธิอานนท์
1. นางนงเยาว์    เฉยบำรุง
2. นางสาวนิรมล    พันธ์ปา
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติกา    จำปีเรือง
2. เด็กหญิงจีรารัตน์    ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    โพธิ์พันธุ์
1. นางสมรัก    พานิชวงษ์
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายอชิตพล    ตะภา
2. เด็กชายสุริยะ    สังวาลย์
3. เด็กชายพีรพงศ์    เอี่ยมภิญโญ
1. นายศารทูล    ธิมะสาร
2. นายเฉลิมชัย    บุญล้อม
17 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงเกวลิน    ยาหยี
3. เด็กหญิงนุชธิดา    ลือชัย
1. นางวาสนา    กระแสร์
2. นางสุชญา    ควรพันธุ์
18 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ใจรื่น
2. เด็กชายยอดชาย    -
3. เด็กชายสาละวิน    -
1. นายกฤษณ์    ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์    พิศูจน์
19 19 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    เดชปรารมย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา    นพคุณ
3. เด็กหญิงกนกพรรณ    งามญาติ
1. นางสาวปัณฑารีย์    แซ่เตียว
20 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    ใจไทย
2. เด็กหญิงปนัดดา    พุกจินดา
3. เด็กหญิงจรรยพร    เครือแตง
1. นางสาวนวรัตน์    โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์    อินทร์อ่อน
21 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีระวัฒน์    ฤทธิ์มหันต์
2. เด็กชายมรุเดช    เหรียญทอง
3. เด็กหญิงจิราพร    สังข์จะโป๊ะ
1. นายนพดล    หอยสังข์
2. นางไฉไล    หมื่นมี
22 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายประพันธ์    หลงสมบุญ
2. เด็กชายวิริยะ    ปลาทอง
3. เด็กชายสหัสวรรษ    อยู่ยง
1. นายจำนงค์    คล้ายเครือ
2. นายสราวุธ    พลับลัดโพธิ์
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพนิดา    อุณหทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงวราศิณี    สิทธิอักษร
3. เด็กหญิงอัณฑิกา    สาธร
1. นางนันทวัลย์    รอดเจริญ
2. นางสุกาญจนา    ทยาพัชร
24 24 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพคุณ    ชอบงาม
2. เด็กชายเอกชัย    เวชประดิษฐ์
3. เด็กชายกฤษณะ    คงแคล้ว
1. นายขวัญชัย    ชอบงาม
25 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวยูมา    บี
2. นางสาวฮาซีนะ    บี
3. เด็กหญิงฐิติมา    ศรีเข้ม
1. นายธนกฤต    สุกเขียว
2. นายสถิตย์    หาญรบ
26 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แพทย์คำหอม
2. เด็กหญิงยลดา    ธรรมกุล
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ    สิงห์สู่
1. นายพินัย    โพธิ์ศรี
27 27 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตาภา    สามกษัตริย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อุปัญญ์
3. เด็กหญิงสิรินธร    ปากอง
1. นางณัฐกานต์    ศรีวิสุทธิ์
2. นางธัญญวัน    เมืองสุวรรณ์
28 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    แก้ววิจิตร
2. เด็กชายอดิศร    นรสิงห์
3. เด็กชายสุทัศน์    อยู่ดีรัมย์
1. นายสมศักดิ์    ภูมิพล
29 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงณัฏฐาพร    อินทรกมล
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    จามิกร
1. นางสมพร    เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา    พ่วงขวัญ
30 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายธัญพล    สมจิตรชอบ
2. เด็กหญิงสุพิชชา    สวัสดิ์อักษรชื่น
3. เด็กหญิงชนิสรา    สุวรรณจินดา
1. นางชนิษฏา    ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี    หลงสวัสดิ์
31 31 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    นาคนาค
2. เด็กชายพิสิทธิ์    งามเทียน
3. เด็กชายพีรธัช    ชามีรส
1. นายนิรุตต์    ปานฉิม
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
32 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ทาริวิก
2. เด็กหญิงพิมพ์ปภัส    ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์    แตงจืด
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ    ยังมี
2. นายสุรกิตติ์    สุทธากร
33 33 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุภา    อำพล
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จันทร์แจ้ง
3. เด็กหญิงพรหมพร    รัตนจงกล
1. นางสาวนาถยา    กรอบมุข
2. นางสายชล    กุลละวณิชย์
34 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรียุทธ    อินทร์กูล
2. เด็กชายฉัตรเฉลิม    ทรัพย์มาก
3. เด็กชายสฤษดิ์    ภู่เล็ก
1. นายธิติ    พันธุ์ศุภผล
2. นายอนุพันธ์    ทุ่งทอง
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายทัตพงษ์    เกตุชื่น
2. เด็กชายธนโชติ    จ่าช้าง
3. เด็กชายอัครชัย    โสไกร
1. นายพีรัชย์    เพิ่มพูล
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล    ฤทธิ์คำรพ
36 36 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎากร    เลี้ยงจันทร์
2. เด็กชายนครินทร์    ผสมทรัพย์
3. เด็กชายอภิชาติ    มัคที
1. นายวิทยา    เอ็นดูราษฎร์
37 37 โรงเรียนอุทัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพล    ใจแสน
2. นายสิรภพ    ม่วงบึงพร้าว
3. นายราเชนทร์    พลชารี
1. นางนงคราญ    ลาภอารมณ์
2. นางอุบล    คุ้มพงษ์
38 38 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    สังวร
2. เด็กชายธวัชชัย    โสขุมา
3. เด็กชายวิชัย    ทองเกล็ด
1. นายธงชัย    ศรีทา
2. นางสาวแคทรียา    แสงดาวเทียน
39 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพคุณ    วังคีรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา    คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงชลธิชา    เกิดพูล
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ    พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
40 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพัชรินทร์    ลาดเลาดี
2. เด็กหญิงเรืองลดา    เรืองลาภ
3. เด็กหญิงปานมณี    อรมัย
1. นางวีรวรรณ    ฉลองชาติ
2. นางสยมพร    หาญราษฏร์
41 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฐมพร    กำบัง
2. เด็กชายธนภัทร    ยังมีมาก
3. เด็กชายสุนทร    ชูพร
1. นางนัยนา    จันทร์สอน
42 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรเทพ    มิ่งมานิตย์
2. นายณัฐชัย    ไตรศรีรัตน์
3. เด็กชายนัฐพล    สำเริง
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางพัชรี    สุขสบาย
43 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    เค้ามูล
2. นายศิริมงคล    กอมะณี
3. นายเปี่ยมศักดิ์    รู้ธรรม
1. นายมาโนช    ครอบครอง
44 44 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    หลวงจู
2. เด็กหญิงสุนิชา    เนียมหอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    รสชุ่ม
1. นางกาญจนา    จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์    ชมใจเลิศ
45 45 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายดนุนันท์    สีชมภู
2. เด็กชายธรรมนูญ    สีบาดาล
3. เด็กชายปิติพล    ทองนวล
1. นายณรงค์ศักดิ์    วะโร
46 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลภัสรดา    เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงนภัสสร    พุทธคาวี
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ซื่อสัตย์
1. นายสราวุฒิ    กำลังแพทย์
2. นางอรุณี    กำลังแพทย์
47 47 โรงเรียนตังเอ็ง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาจารีย์    กำจัดภัย
2. เด็กหญิงกัลยกร    สายรัตน์
3. เด็กหญิงณิชนันทน์    ทองศรี
1. นางสาวลัดดาพร    โชติกนกรัตน์
2. นางสาววสินี    วงษ์ทองสาลี
48 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลวัต    ปฐมไพบูลย์
2. เด็กชายกฤษณพงษ์    วรรณอ่อน
3. เด็กชายภูริทัต    ปรีชากุล
1. นายการันต์    จันทา
2. นางวรรณา    กันตะโสพัตร์
49 49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกิจ    ผลประเสริฐ
2. เด็กชายนภดล    อิ่มอ่วม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    เติมผลบุญ
1. นางสุดธาดา    สวนสุข
2. นายเชาวนิชย์    มณีพันธุ์
50 50 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสามารถ    นาคภูมิ
2. เด็กชายธีรภัทร์    เจ็งที
3. เด็กชายอภิชาติ    ฉายแก้ว
1. นายพสิษฐ์    ด้านเนาลา
2. นายศุภากร    งามเสงี่ยม
51 51 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมธุรส    โคตสมบัติ
3. เด็กหญิงบงกชมาศ    วิทานันท์
1. นางสุธีรา    แก้วอ่อน
2. นายสุปราณี    ฮวดเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................