งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรองแก้ว    เกษแก้ว
2. เด็กหญิงธันยมัยธร    ทิวะศะศิธร์
3. เด็กหญิงสุปวีณ์    เหล่าบัวบาน
1. นางสาวจิตลดา    ตันธะสินธุ์
2. นางสุชาดา    เหมือนเอี่ยม
2 2 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินดารัตร    ปุณทรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ช่างเขียน
3. เด็กหญิงอัญชิสา    ศรศรี
1. นายกิจจีพงษ์    กุลนอก
2. นางสาวกิ่งกาญจณา    สุวรรณโชติ
3 3 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยรักษ์    ทัพเสลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เสื่อทอง
3. เด็กหญิงสหฤทัย    เมาะฮำหมัด
1. นางนิตยา    มังวอ
2. นางสาวสุธิษา    ศรพรหม
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์    บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงรัตนพร    สุขเจริญ
3. เด็กหญิงเมธาวี    เต้มีย์
1. นางปราณี    บุญทวีบรรจง
2. นางสุรภา    เดชพงษ์
5 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายประสิทธิ์    หมื่นสท้าน
2. เด็กหญิงสุนิสา    มะลิลัย
3. นายเกรียงศักดิ์    สุดชะดา
1. นายวีระชาติ    ชื่นตา
6 6 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลดา    ดวงสาม
2. เด็กหญิงอรอุมา    เชื้อเย็น
3. เด็กชายปฏิพัท    บุญล้น
1. นางสุปรีดา    เรืองพันธ์
2. นายเทพประธาน    กิจไทยสงค์
7 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรวินันท์    โอ่งทอง
2. เด็กชายยุตพงษ์    พุทธะ
3. เด็กหญิงจินตรา    เจริญจิตต์
1. นายปรีชา    ร่มโพธิ์ชี
2. นางอรัญญา    สนิทปัญญาวุโธ
8 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรณัฐ    สุภาพร
2. เด็กหญิงวราภรณ์    พรหมเสน
3. เด็กหญิงภคพร    อุดมโชคภิญโญ
1. นางนิตยา    กฤทศิลป์
2. นางสาวพิชญา    ตริสกุล
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ    บุญญา
2. เด็กหญิงแสนสุข    บุญญา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ    สมบุญ
1. นางมาลี    เอียดแก้ว
2. นายสายัณห์    เจือจันทร์
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เพียรธรรม
2. เด็กหญิงพิชชาภา    เที่ยงบริบูณ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา    โสภาค
1. นางสุรีรัตน์    เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี    สังข์ศิริ
11 11 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    ทับทัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสุชาดา    ใหม่อ่อน
1. นางสุกัลยา    คำพึ่งอุ่น
12 12 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    สันเต
2. นายภูวนัย    บุตรวงค์
3. นางสาวศิริวัลย์    ทองเกตุ
1. นายสมบัติ    เสาวบุตร
13 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรัสร์    ป้อมเฮง
2. เด็กหญิงจันทกานต์    นงค์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์    เชื้อเจริญ
1. นางสาวดนิตา    บุญทิพย์
2. นางสาวรัชฎา    ต่างภาษา
14 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกุลกานต์    ผิวสูง
2. เด็กหญิงธิญาดา    นาเกลือ
3. เด็กหญิงชฎารัตน์    เชิดฉัน
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
15 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ใจตรง
2. เด็กหญิงสุนิษา    มีเผ่าพงษ์
3. เด็กหญิงสุวัจนี    มะโนลัย
1. นางจิรวัฒน์    สุขัมพรรณ์
2. นายโสภณ    สุขัมพรรณ์
16 16 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บาทชารี
2. เด็กหญิงศิวิมล    ฟ้าห่วน
3. เด็กชายณัฐพล    ศรีใจยา
1. นายรัตน์    บุญก่อ
2. นางสาววรินทร    รัตนวงศ์
17 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณธิดา    ศรีมงคล
2. นางสาวณัฐณิชา    สังข์พิชัย
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์    หวังภูติบดี
1. นางถาวร    พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา    จำปาศรี
18 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุณยนุช    บัวขาว
2. เด็กหญิงดารินันท์    เสือขำ
3. เด็กหญิงเรณุมาศ    พวงผิว
1. นางอนงค์    จันทาวุฒิ
19 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไพลิน    องค์เอี่ยม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บัวเข็ม
3. เด็กหญิงรัตน์ศิการ์    ยิ้มใหญ่
1. นางธวัลรัตน์    นารีรักษ์
2. นางปริณดา    กลิ่นถือศีล
20 20 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายก้องภพ    วงศ์เณร
2. เด็กหญิงนิรชา    พุ่มเเจ้
3. เด็กชายสหัสวรรษ    ตั้งสกุลพรชัย
1. นางสาวอรุโณทัย    โพธิ์ทอง
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทมณี    เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุริวิภา    ทับสุริย์
3. เด็กหญิงสุภารวี    ทับสุริย์
1. นางสาวนลินรัตน์    จันทร์น้อย
2. นายปฏิวัติ    บุญนะฤธี
22 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    พรสุขศิริ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พุกหา
3. เด็กชายกิติศักดิ์    แย้มสุข
1. นายจำนงค์    คล้ายเครือ
2. นายสราวุธ    พลับลัดโพธิ์
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ทยาพัชร
2. เด็กหญิงชุติมา    สุกสว่าง
3. เด็กหญิงณิชา    วิชชุนากร
1. นางนันทวัลย์    รอดเจริญ
2. นางสุกาญจนา    ทยาพัชร
24 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    รักษ์สัตย์
2. นายสหรัฐ    ทับทิม
3. นายอนุรักษ์    เงินระย้า
1. นายกิิตเดช    เปรมกมล
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
25 25 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    ภูมิ
2. เด็กชายวิศรุต    พันธ์ดวง
3. เด็กชายสิทธิณัฐ    มณีรัตน์
1. นายพัฒนพงษ์    พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา    เนติพัฒน์
26 26 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    อุยนันทพิทักษ์
2. เด็กหญิงศันสนีย์    สอนเครือ
3. เด็กชายจตุพล    ฤทธิเดช
1. นายรุ่ง    อ่อนอินทร์
2. นายอำนวย    สมพงษ์
27 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุเสนา
2. เด็กชายธนพร    ใยทา
3. เด็กหญิงเกวลิน    พลเยี่ยม
1. นางสาวกัญญา    สุเสนา
2. นางสาวณัฐปภัสร์    สิงห์มณี
28 29 โรงเรียนราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษกร    ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงสุนิษา    แป้นเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุภาพร    เสมขำ
1. นางรัชดา    นามศรี
2. นายสุวิชญ์    มนัสวกุล
29 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชลสิทธิ์    หลงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงยุรดา    อุตมัง
3. เด็กหญิงพรนารายณ์    เหมือนครุธ
1. นางชนิษฏา    ธรรมชาติ
2. นางสุภาวดี    หลงสวัสดิ์
30 31 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอลิสา    ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงปริญยา    สีเจือทอง
3. เด็กหญิงศวิตา    กระเป๋าทอง
1. นางพรพิมล    มาลา
31 33 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริมประภา    ศรีอรุณ
2. เด็กหญิงศิริพร    แสนท้าว
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    กองปัญญา
1. นางสาวชุติประภา    ชัยแสน
2. นางสาวพรปรีณัน    สมภักดี
32 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวินี    ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงภริตา    บางกระแว่น
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    มั่นคง
1. นางจำปี    พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน    ทองคำ
33 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เหลืองสุริยะ
2. เด็กหญิงมุฐิตา    อินทรปัญญา
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    พูลเมือง
1. นางสาวสุมาลี    พุ่มเจริญ
2. นายอดิเรก    วงศ์เทียมจันทร์
34 36 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สอนศรี
2. เด็กหญิงญาศิกรณ์    คำผล
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    บุญเสริม
1. นางสาวพนาวัญ    หนูสุข
35 37 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพเกล้า    เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงสุชาดา    แพรขลิบ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ไม้แก้ว
1. นางสาวจรรยา    วงศ์ละมาย
2. นายฤทธิชัย    พร้อมเพรียง
36 38 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    ชื่นยัง
2. เด็กหญิงนฤมล    ทองสุข
3. เด็กหญิงวรนุช    บุตรเงิน
1. นางนิศานาถ    น้าวเนือง
2. นายสมบัติ    สิมาแก้ว
37 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    อ่ำคง
2. เด็กหญิงบุษกร    แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เกิดสิน
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ    พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
38 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรากร    เจียนสันเทียะ
2. เด็กชายธนภัทร    เทศนา
3. เด็กชายอมรเทพ    อำนวยพร
1. นางนัยนา    จันทร์สอน
39 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิราวรรณ์    แสนช้าง
2. เด็กหญิงมาริษา    ทรงสวัสดิ์วงษ์
3. เด็กหญิงพรณิภา    อย่างคุณธรรม
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางพัชรี    สุขสบาย
40 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    ปรีเปรม
2. เด็กชายชนะพล    ผึ่งสอาด
3. เด็กชายนิชนันท์    แซ่ตั๊น
1. นางเอ็นดู    วงศ์พยัคฆ์
41 44 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    ขุนไชย
2. เด็กหญิงปรารถนา    เอียงสวาท
3. เด็กหญิงอรยา    โสภา
1. นางพิศมัย    นันยา
2. นายมงคล    นันยา
42 46 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณวพร    พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงอลิษา    กาฬภักดี
3. เด็กหญิงภควดี    ดีพิจารณ์
1. นายณัชพล    กาฬภักดี
2. นางสุนันทา    พันธุมิตร
43 47 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณรดา    มังกร
2. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์    มังกร
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    ดวงชาทม
1. นางสุปราณี    เกิดพุ่มนาค
44 48 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    พึ่งเทียน
2. เด็กหญิงลันทนี    เปลี่ยนรัศมี
3. เด็กหญิงเบญญาภา    คณาโจทย์
1. นางบุญเสมอ    ปิตินานนท์
2. นางสาวมนัสนันท์    แสนโบราณ
45 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริญญ์    เด่นดวงเดือน
2. เด็กชายสุพงษ์    เรืองสุขสุด
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    เรืองสุขสุด
1. นายวิทยา    อรรคเสริญ
2. นางอลิสา    เพชรมะดัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................