งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วันกลิ่น
2. เด็กหญิงณัฐกาน    สมัยกลาง
3. เด็กหญิงอธิศรี    ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงธิดาสวรรค์    จูงาม
5. เด็กหญิงบุณยวีร์    บัณฑิตฉาย
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ใจภักดิ์
1. นายฐสิษฐ์    วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์    เครือฟ้า
2 2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรษา    ขวัญยืน
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์    ทวาเรศเรืองคาม
3. เด็กหญิงกมลชนก    แก้วบัวสา
4. เด็กหญิงจิราพร    อุทัยวงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา    วงษ์เกษม
6. เด็กหญิงสโรชา    กลั่นมั่น
1. นางสาวณัฐวรินทร์    โยธาภิรมย์
2. นายภาคิน    กุดแถลง
3. นางสาวสาวิตรี    วงษ์สวรรค์
3 3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ปานเย
2. เด็กหญิงหทัยชนก    หน่อไชย
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ดงคำ
4. เด็กหญิงณัฏฐา    สินพรม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ร่มโพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงกาญจนา    ดวงแสงฤทธิ์
1. นางสาววิมล    ผลบุญ
2. นางสาวโสภา    อุดมสิน
4 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลักษมี    แพงป้อง
2. เด็กหญิงคณภรณ์    จันธิมา
3. เด็กหญิงวณพันธน์    อิงควระ
4. เด็กหญิงมัญชรี    วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงพจนรรถ    จงสัมฤทธิ์ผลดี
6. เด็กหญิงอภิรดา    ประยงค์ทรัพย์
1. นางศุภวรรณ    แย้มมา
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก    ทองเกตุ
3. เด็กหญิงนิภา    กนิษฐสุนทร
4. เด็กหญิงมณีรัตน์    ไตรรัตน์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ    แสวงวาว
6. เด็กหญิงอารี    นาคเสวก
1. นางสุปราณี    อินทพิบูลย์
2. นางอุษา    ตันติโภคา
6 6 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    เฉลิมพล
2. เด็กชายอรรถฎา    หานะกุล
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา    แฉ่งฉวี
4. เด็กหญิงชนิดาพร    ขุนแผน
5. เด็กชายถิรยุทธ์    สุภาพรอด
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์    บัวสีตัน
1. นางสาวขนิษฐา    ปอใหม
2. นางปนัดดา    ปั้นโต
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงอังคณา    แก้วไพร
3. เด็กหญิงอรัญญา    อร่ามวัตร์
4. เด็กหญิงนันทิมา    การสะอาด
5. เด็กหญิงพรนภา    ทินราช
6. เด็กหญิงภิญญดา    สุวรรณวงค์
1. นางอรอนงค์    ชัยประเสริฐ
2. นางอุทัยวรรณ    ตีรณเวคิน
3. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
8 8 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัฏฐา    พุ่มแสง
2. เด็กหญิงปรีชญา    มัดทองหลาง
3. เด็กหญิงจีรพรรณ    จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงปาณิศา    นิมากรณ์
5. เด็กหญิงกนกนาถ    นพบาล
6. เด็กหญิงวรัญญา    บุญวิเศษ
1. นางผ่องพรรณ    จิรเกียรติโชดก
2. นางลักษ์ธเนตร    สุริยะเรืองรัศมี
3. นางสาววิลาวัณย์    ชัยนิชยกุล
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา    กัปตัน
2. เด็กหญิงดวงกมล    บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงนรีพรรณ    นามมุงคุณ
4. เด็กหญิงนรีวรรณ    นามมุงคุณ
5. เด็กหญิงภัคจิรา    บุญอินทร์
6. เด็กหญิงวราพร    เพ็ชรศักดา
1. นางสาวนิภารัตน์    ไวขุนทด
2. นางสาวมาลี    เอียดแก้ว
3. นางสาวสุรางค์    วงษ์เสถียร
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐิยา    นาคผ่อง
2. เด็กหญิงธัญชนก    เจียมอนันท์กุล
3. เด็กหญิงพรพิมล    รอดแดง
4. เด็กหญิงธัญญานุช    วรวัตร
5. เด็กหญิงธนพร    ธรรมวินิจฉัย
6. เด็กหญิงสุชาดา    มีสุข
1. นางณัฐนันท์    สีบุญเรือง
2. นางนิยม    มาลากุล ณ อยุธยา
3. นางพัชรี    มูฮำหมัด
11 11 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญชัย    สำโรงแสง
2. เด็กหญิงอัจฉรา    บุญมั่น
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ    แก้วทอง
4. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์    เจริญไทย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เจริญไทย
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    เจริญลาภ
1. นายจิณณพัต    ปั้นดี
2. นางประไพ    ทับทิมเจือ
3. นายอภินันท์    เลขะพันธุ์
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรายุทธ    อินทนิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    กองก่ำ
3. เด็กหญิงศิริพร    บัวหอม
4. เด็กหญิงภารดี    ศรีเพียวไทย
5. เด็กหญิงมันทนา    กองแก้ว
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ภูมีทอง
1. นางสาวชณิชานี    พิลาทอง
2. นางธนภร    ธนะอมรมงคล
3. นางมงคล    สำเริศรัมย์
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปทุมวดี    แสงจ้า
2. เด็กหญิงศิริมา    จูมจันดา
3. เด็กหญิงโสรยา    โพธิ์ลังกา
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กุลธรรม
5. เด็กหญิงสุภานัน    สิทธิปลื้ม
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กันเกา
1. นางสมบูรณ์    อยู่ประสพโชค
2. นางอนพัทย์    หรีรักษ์
3. นางอุษมา    สหะวิริยะสกุล
14 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรวนัช    อรชร
2. เด็กหญิงเกษมณี    ประชานันท์
3. เด็กหญิงเกวลิน    เลาหจารุรัตน์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์    สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงมิรันตี    กล่ำรัตน์
6. เด็กหญิงสุนิษา    บุญธรรม
1. นางสาวบุษบา    เปี่ยมทรัพย์
2. นางเรณู    อยู่เย็น
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเนติพงษ์    บัวอำไพ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ    เนยสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ภูฆัง
4. เด็กหญิงศศิประภา    มะลิอ่อง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เจ้าโมรา
6. เด็กหญิงสุกัญญา    สีน้ำเงิน
1. นางจุฬาลักษณ์    กล้าหาญ
2. นางสาวศิรินาท    ใจวุฒิ
3. จ่าเอกหญิงหทัยชนก    คำนึงธรรม
16 16 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพันธกานต์    สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณา    หมื่นจิตร
3. เด็กหญิงมณีนุช    เพ็งสว่าง
4. เด็กหญิงวิกานดา    แซ่ลี้
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กระจาย
6. เด็กหญิงชฎารัตน์    แซ่จิว
1. นางศรุตยา    หอมจันทร์
17 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    บุญเคลือบ
2. เด็กหญิงปณัฐตา    สมฤดี
3. เด็กหญิงภัทราดา    สุดดี
4. เด็กหญิงวชิรญา    เนตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงอาณัชญา    เสริมศรี
6. เด็กหญิงเกศริน    หีบโอสถ
1. นายชานนท์    แสงโสด
2. นางสาวนางสาวพรรณี    นาคสอิ้งศาสน์
3. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
18 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายรักษ์    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงฝน    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายวันชัย    ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายทรงพล    ขจรชัยพิชิต
5. เด็กหญิงมีซู    ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายสันติภาพ    วงษ์ตา
1. นางสาวปรารถนา    คงคา
2. นางสาวปานน้อย    แพ่งบรรเทา
3. นางสาวสุทิตา    ชมเชย
19 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    ภิรมย์ประชาภัทร์
2. เด็กหญิงภคพร    เข็มต้น
3. เด็กหญิงณัฐรินีย์    สวัสดี
4. เด็กหญิงภาสินี    นันทสังข์
5. เด็กหญิงสุพิชชา    ม่วงพรหม
6. เด็กหญิงมาริษา    ทองถนอม
1. นางนิภา    บัวผัน
2. นายสมวงษ์    เอี้ยงชะอุ่ม
3. นางสาวเมตตา    อัมพะวะผลิน
20 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายกรวิชญ์    สัตยพันธุ์
2. นายกมลภัทร    โกทา
3. นางสาววชิราภรณ์    ภูนาเงิน
4. นางสาวศิริวรรณ    พิบูลย์
5. เด็กหญิงอรนุช    บุทศรี
6. เด็กหญิงสุธีรา    มะนาวนอก
1. นางนิภา    มหาสุข
21 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    พาพันธ์ุ
2. นายจตุพงษ์    สุ่มยศ
3. เด็กหญิงทิพยรัตน์    บุญชาลี
4. เด็กหญิงสิริรัมภา    ลูกแก้ว
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ธรรมวิเศษ
6. เด็กหญิงพัชรีพร    ศรีคำบล
1. นายปฐมพงษ์    มะลาศรี
22 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ง่วนหอม
2. เด็กหญิงณัฐพร    บุญเกิด
3. เด็กหญิงจตุพร    ศรดี
4. เด็กหญิงอาภาพร    รักสนิท
5. เด็กหญิงณัฏฐิดา    ซังตู
6. เด็กหญิงวันดี    โพธิ์ทอง
1. นางสาวพรศิริ    พงษ์ฉาย
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยมาส    ยรรยงค์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    คงทับทิม
3. เด็กหญิงลักษิณา    ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงอิสรีย์    อิทธิฤทธิ์มีชัย
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    ภู่เจริญ
6. เด็กหญิงสุภารัตน์    เกตุแก้ว
1. นางสาวละอองดาว    ผมหอม
2. นางสาวสุนิษา    สุวรรณเนตร์
3. นางสาวอัจฉรา    ผุยรอด
24 24 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ชูศรี
2. เด็กหญิงมัณฑณา    น่วมทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    แก้วสอาด
4. เด็กหญิงปิยฉัตร    ยินดี
5. เด็กหญิงสุภาวดี    ทับทิมดี
6. นางสาวสุธามาศ    กิ่งแก้ว
1. นางสาวยอดขวัญ    น้อยมะหาไว
2. พระครูสังฆรักษ์นพ    น้ำทิพย์
25 25 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลดา    เครือจันทร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    อังชุน
3. เด็กหญิงพรรณี    จิตรพานิชย์
4. เด็กหญิงศิริธาดา    พุพงษ์
5. เด็กหญิงสายฝน    ทับมณี
6. เด็กหญิงสุทธิกานต์    เข่งดี
1. นายสหรัถ    หินกอง
2. นางอารมณ์    บุญเกิด
26 26 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    บุญมาช่วย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    แสงอินทร์
3. เด็กหญิงวีรวรรณ์    แสงทับทิม
4. เด็กหญิงจิราพร    ขวัญอ่อน
5. เด็กหญิงปิยะธิดา    เผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงฉัตธิยา    ครุฑคำ
1. นางสาวนันทา    สรรพมงค์
2. นางพจนีย์    ประสิทธิวงษ์
3. นายสมปอง    สุขศรีดา
27 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณปพร    ธาราวุฒิ
2. เด็กหญิงนัฐนรี    พุฒจันอัด
3. เด็กหญิงกฤตยาณี    ศรีสำราญ
4. เด็กหญิงวาริยา    พันธ์พงษ์
5. เด็กหญิงสุธัญญา    แผ้วชนะ
6. เด็กหญิงนัจชา    โคธา
1. นางสาวกนกวรรณ    งามสนิท
2. นางสาวรัชนก    พรหมมิตร
3. นางสาววรัญญา    อังศุธรารักษ์
28 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิชัย    นิยมสุข
2. เด็กชายณัฐกิตต์    ผ่องใส
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา    แซ่เฮง
4. เด็กหญิงธัญกร    มานอก
5. เด็กหญิงนารินทร์    วงค์หิรัญ
6. เด็กหญิงนุชนาถ    ศรีเคลือบ
1. นางรดาทิพย์    อยู่สุข
29 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนยศ    สนใจแท้
2. เด็กชายนนท์ธิชัย    ประทุมสิทธิ์
3. เด็กชายยุทธพิชัย    ม่วงไทย
4. เด็กหญิงโกมลชนก    อรุณรัตน์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์    รัตนวงศ์บุญมี
6. เด็กหญิงสุทธิภาณี    กมลรัมย์
1. นางผกายรัตน์    จันทร์ชู
2. นายสมศักดิ์    ทองดีนอก
3. นางเดือนนภา    อุ่นอ่อน
30 30 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายฟาร์โรห์    เอี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชรี    หมื่นสีพรหม
3. เด็กหญิงวริศรา    วงศ์สระหลวง
4. เด็กหญิงอภิญญา    สามารถ
5. เด็กหญิงอารีสุข    มยุรา
6. เด็กหญิงวรนุช    สารการ
1. นายคเณศณ์    พึ่งอ่ำ
2. นางสาวพัชราภรณ์    เหมือนศาสตร์
3. นางสาวยุวภาภรณ์    สุระคันธ์
31 31 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภนิดา    ช้างหัวหน้า
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ดวงอาจ
3. เด็กหญิงกมลฉัตร    งามวิลัย
4. เด็กหญิงชนิตา    จันทบุตร์
5. เด็กหญิงกิตติกา    สรรพสุข
6. เด็กหญิงกิตติมา    สรรพสุข
1. นางสาวดารณี    ยอดโพธิ์
2. นางไฉไล    แจ้งนพรัตน์
32 32 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสา    ปั้นสิน
2. เด็กหญิงนันทิชา    รักสนิท
3. เด็กหญิงพรนภา    โพธิ์แจ่ม
4. เด็กชายพัฒนพงษ์    เสือสวัสดิ์
5. เด็กหญิงดวงฤทัย    ถิ่นวงษ์เมือง
6. เด็กหญิงวิยะดา    สิมัยนาม
1. นายวิทิต    วงศ์ศิริ
2. นางสำราญ    จันท้วม
3. นางสิตา    บัวขาว
33 33 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภคมนต์    บรรเลงจิต
2. เด็กหญิงธนภรณ์    บำรุงพาทย์
3. เด็กหญิงสุภาพร    รักนาค
4. เด็กหญิงเกื้อจิต    เพ็งลี
5. เด็กหญิงชมน์นิภา    ชินวงศ์
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช    รัตนโพธิพรกุล
1. นางสาวสุภาพ    แจ้งจำรัส
34 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วอยู่
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เปรมปรี
3. เด็กหญิงกชกร    ใจตรง
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เหล่าอุ่นอ่อน
5. เด็กหญิงสุมิตตา    ศรีพยัคฆ์
6. เด็กชายธนพล    บุญจันทร์
1. นางจุฑามาศ    เมฆเจริญ
2. นางบุญสนอง    ชูวิไล
3. นางสาวไพลิน    อิงคนินันท์
35 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกชกร    จันทร์แดง
2. เด็กหญิงธิติสุดา    จันหอม
3. เด็กหญิงวารุณี    วันแสน
4. เด็กหญิงศิริอาภา    สมบัติบูรณ์
5. เด็กหญิงสิริวิมล    แนมไส
6. เด็กหญิงอธิชา    หนองกุ่ม
1. นางสาวพรปวีณ์    ชโยทิต
2. นางมนัสนันท์    เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
3. นายโกวิท    เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
36 36 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    อุไรพันธุ์
2. เด็กหญิงเฟื่องฝน    เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงจามรี    ศรีใหม
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ด้วงงาม
5. เด็กหญิงวริษฐา    มีศรี
6. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่ตั้ง
1. นายปรีชา    เข็มทำ
2. นางสาวลักขณา    อุ่นจันทร์เงิน
3. นางสาวศิริรัตน์    มีศิริ
37 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    อรรถาพิศ
2. เด็กหญิงพิชญา    สมร
3. เด็กหญิงธารารัตน์    แก้วกล่ำ
4. เด็กหญิงสุมิตรา    ตันเฮง
5. เด็กหญิงกุลณัฐ    เกตุวิทย์
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    ภู่บำรุง
1. นางณรังษี    บุญคง
2. นางศิริลักษ์    โลหิตไทย
38 38 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    สายโสภา
2. เด็กหญิงกรกนก    บุญกิจ
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    อาจอาสา
4. เด็กหญิงปนัดดา    โทนหงษ์ษา
5. เด็กหญิงธัญจิรา    สีโส
6. เด็กหญิงศศิกานต์    เพ็งเปิ้น
1. นางทิพย์ภา    รอดศรี
2. นายอาวุธ    รอดศรี
39 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    ผาลิโน
2. เด็กหญิงวรณัฐ    อ่วมภู่
3. เด็กหญิงมัชฌิมา    มะลิแย้ม
4. เด็กหญิงสุดธิดา    ทัพไทย
5. เด็กหญิงขนิษฐา    แจ่มพุทธา
6. เด็กหญิงนิภาภัทร    กู้เมือง
1. นายณัฐพงษ์    บ่อสะอาด
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
3. นายอนันต์    แจ่มแสง
40 40 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัยลัดดา    กลิ่นเถื่อน
2. เด็กหญิงนรารัตน์    แสงทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ลานบัว
4. เด็กหญิงวิลาสินี    คำรัก
5. เด็กหญิงพิมากร    ภู่ดำริ
6. เด็กหญิงสุชาลินี    สาริศรี
1. นางสาวทักษิณา    ฉิมทอง
2. นางศิริพร    เกิดโชติ
3. นางเสาวลักษณ์    จงเจตจำนง
41 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพวงทิพย์    แตงอ่อน
2. เด็กหญิงนภัสศร    สุนทร
3. เด็กหญิงนฤมล    แดงจ้อย
4. เด็กหญิงชนนิกานต์    ภูวรณ์
5. เด็กหญิงปารีณา    โกยปฐม
6. เด็กหญิงจรรยพร    สุขสนาน
1. นางสาวประนอม    หุ่นเก่า
42 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรินทรา    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงว้าง    แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงอภิษฎา    มั่นพัฒนาการ
4. เด็กชายสุชัชจ์    จังพินิจกุล
5. เด็กหญิงพรทิพย์    แซ่เถ้า
6. เด็กหญิงมยุรา    แซ่เล่า
1. นางคณิฐา    โพธิ์แป้น
2. นายมนตรี    อารีรอบ
3. นายสมชาย    สุขอ่ำ
43 43 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีนวล    กาญจนโกศล
2. เด็กหญิงปณิสรา    อรัญวงศ์
3. นางสาวกาญจนา    มั่งคั่ง
4. นางสาวอริสรา    จันทร์แจ่ม
5. เด็กชายไพรัตน์    รุจิวงศ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล    ท้าวผา
1. นางสาวจุฑามณีสิน    สนิทพิทักษ์สินธุ
2. นางเบ็ญจพร    สัตย์อุดม
44 44 โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฐา    พวงเครือ
2. เด็กหญิงกัญชลิกา    แก้วงาม
3. เด็กหญิงขนิษฐา    เลี้ยจี่
4. เด็กหญิงชรินรัตน์    จันเจริญ
5. เด็กหญิงนิศา    เสียงเพราะ
6. เด็กหญิงณัฐริกา    สังข์แก้ว
1. นางชาลินี    จันเจริญ
2. นางสาวสมฤดี    ยอดเจริญชัย
3. นางอัญชลี    เลิศพานิช
45 45 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    บัวใหญ่
2. เด็กหญิงเจนจิรา    หินนอก
3. เด็กหญิงกาญจนา    วงษ์สา
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์    จันทรัตน์
5. เด็กหญิงสุนารี    จำปาขาว
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุญศรี
1. นางสาวลักษณาวดี    วีวัน
2. นางสุภจารี    เทพสุนทร
46 46 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศุทธิณี    อินทพันธุ์
2. เด็กหญิงปนิดา    แสนเน
3. เด็กหญิงวิลัดดา    ชาวป่า
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ผิวชู
6. เด็กหญิงสายธาร    มาลัยทอง
1. นางสาวชิดชนก    ทองนุ่ม
2. นางสาวธันย์ชนก    ศรีเงินงาม
47 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    ธัญญสิทธิ์
2. เด็กหญิงกิตติยา    จินตกวีพันธุ์
3. เด็กหญิงไอรดา    ขวัญเกตุ
4. เด็กหญิงวาสนา    กิจจริต
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    ลมัยวงษ์
6. เด็กหญิงวริศรา    ทิมา
1. นางนลินทิพย์    เพชรวงษ์ดี
2. นางอรอนงค์    มกระธัช
3. นางสาวอำพร    ศรีครินทร์
48 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัณย์    ดอกกระถิน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เจริญสุข
3. เด็กหญิงศศินาถ    ทองเหลา
4. เด็กหญิงทัศนีย์    กว้างนอก
5. เด็กหญิงพิมพกานต์    โพธิ์วัด
6. เด็กหญิงสิริวิมล    กล้าคง
1. นางลภัสรดา    จิรัฐติกาลกุลเวท
49 49 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรวาล    พงษ์สำราญ
2. เด็กหญิงจิราภา    บุญล้น
3. เด็กหญิงแก้วกันยา    จั่นรัตน์
4. เด็กหญิงชุติภา    ไชยดำ
5. นางสาวมนพร    เชียรรัมย์
6. เด็กหญิงสุนิตยา    คูณพรม
1. นางสาวจรวยพร    ทัศนียสกุลชัย
50 50 โรงเรียนเพรักษมาตาพิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิยา    นาทะสัน
2. เด็กหญิงชยาวรรณ    ธีรปัญญาคุณ
3. เด็กหญิงฐิตาภา    หิรัญมาศ
4. เด็กหญิงทิตติยา    สารบูล
5. เด็กหญิงมุฑิตา    นามประสิทธิ์
6. เด็กหญิงรติมา    ชื่นใจ
1. นางกองชุน    ศรีบุรินทร์
51 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้องฟ้า    เศษยา
2. เด็กหญิงสิรินดา    ดีมุข
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ตันติสิริเดช
4. เด็กหญิงผกาวดี    คะเชนเนียม
5. เด็กหญิงสุพพัตรา    ทองดี
6. เด็กหญิงจิตรทิวา    หอมผล
1. นางสาวยุภาพรรณ    ยอดพะเนา
2. นางสาวสุขทรัพย์    สิงห์พรม
3. นางอลิสา    เพชรมะดัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................