งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    คำแก้ว
2. เด็กหญิงนาตาฌา    สุวรรณอภิชน
3. เด็กหญิงนันท์จิตรา    ทองคำพันธ์
1. นางดวงฤทัย    ชะดี
2. นางพิมพ์จิตร์    รมยะพันธุ์
2 2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพดล    กุมภะ
2. เด็กชายกิตติพันธุ์    เวชสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัครชา    โรจนศิลป์
1. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
2. นายสุริยา    ฮุยประโคน
3 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตวดี    โคทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา    พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรางคณา    ศรีสว่าง
1. นางสาวลลิตพร    สุทธิประภา
2. นางหฤทยา    วิเศษรจนา
4 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรภัทร    เพชรวาลี
2. เด็กหญิงนพัชนันต์    สิงคีบุตร
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์    พรมอ่อน
1. นางธาริดา    น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์    พันกลั่น
5 6 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    ภูมี
2. เด็กชายภูริทัต    จันทยานี
3. เด็กชายสืบสกุล    ภูมี
1. นางภาราดา    เอมอินทร์
2. นางสุนันท์    เรือนหลวง
6 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    มาลัย
2. นายนันทวัฒน์    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงนอลาทุย    -
1. นางสาวพฤกษา    ภุมรินทร์
2. นางอรุณี    ศรีสิทธิชูชาติ
7 8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญสิริ    สิงคะปะ
2. เด็กหญิงภรสุภา    สมบัติศิริ
3. เด็กหญิงชญานิศ    ตั้งภาธร
1. นางสาวมาลัย    เกื้อกิจ
2. นางสาววนิดา    ชมมาลี
8 9 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์    วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ทิมทะวงษ์
3. เด็กหญิงณฤทัย    คำพัด
1. นางวลีพรรณ    ผลากุลสันติกร
9 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    บัวทอง
2. นางสาวกานต์สินี    กันเกต
3. เด็กหญิงโชติกา    อยู่ศิริ
1. นางมุจลินท์    สุวรรณสันติสุข
2. นางสุรีรัตน์    เปลี่ยนดวง
10 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยศวดี    เอื้ออารีศิลป์
2. เด็กหญิงกฤษณา    เปลื้องทุกข์
3. เด็กหญิงณัฐริกา    วิเศษสุวรรณ
1. นายณัฐพัชร์    ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์    ทิพยชล
11 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิศวะ    ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐชญาน์    ขัดทะขัน
3. เด็กหญิงสุตาภัทร    ดัดทิพย์
1. นางสาวดนิตา    ประถมพันธ์
2. นายบุญเลิศ    ทัดเทียม
12 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตตินันท์    สายพนัส
2. เด็กหญิงปัทมพร    นกอยู่
3. เด็กหญิงอรณีย์    หลงสิงห์
1. นางฉวีวรรณ    ภูผา
2. นางฐนิตา    นกอยู่
13 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ด่านปาน
2. เด็กหญิงประภัสสร    ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงรัตนากร    โก้เครือ
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
14 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    คุณโท
2. เด็กหญิงชลิตา    กนกกิจ
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    สุวานิชย์
1. นางสมรัก    พานิชวงษ์
15 16 โรงเรียนศรีสุวิช สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเจนจิรา    แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงธัณญารัตน์    บุญประสิทธิ์
3. เด็กชายมรรควัตร    ไคร่นุ่นโพธิ์
1. นางสาวกนกวรรณ    สร้อยสน
2. นางสาวสุชาดา    มลิวัลย์
16 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดลพร    อัษฎมงคลเลิศ
2. เด็กหญิงณิชณฐินี    กิตติยศธารีย์
3. เด็กหญิงกานต์ทิตา    รองเย็น
1. นางทัศนีย์    ทองคำ
2. นางอุไร    หวายบุตร
17 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนฤมล    แสงเคลือบ
2. เด็กหญิงพรรณนิภา    ไทยถุงผล
3. เด็กหญิงโสรดา    คุ้มรักษา
1. นายกฤษณ์    ยังดี
2. นายภูมิศักดิ์    พิศูจน์
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญดาวรรณ    ปิ่นวิลัย
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    พลสนาม
3. เด็กหญิงจิราพร    เสริมจันทร์
1. นางสุภาพร    กมล
19 20 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชติญา    เชิดฉิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร    บุญนาค
3. เด็กหญิงกวินทิพย์    ไชยสอน
1. นางประภัสสร    พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี    พิมพ์ทอง
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนา    ขุนน้อย
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    จันทร์ตัน
3. เด็กหญิงวรีรัตน์    แดงเจริญ
1. นายสมนาม    ณ เชียงใหม่
2. นางสุภาพ    ณ เชียงใหม่
21 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมที    สืบท้วม
2. เด็กชายสิทธิเดช    บุญชู
3. เด็กชายสุวัฒน์    คล้ายเอี่ยม
1. นายจตุรงค์    รัตนมุง
2. นางนงนุช    รัตนมุง
22 23 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายสรวิศ    ดิษรัก
2. นายเกริก    กิราวัลย์
3. นายสหัสวรรษ    คมปรียารัตน์
1. นางสาวจิรศุภา    อินทสะอาด
23 24 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณกานต์    ภิญโญ
2. เด็กหญิงณพัฐอร    ยศไกรภพ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    ป้อมใหญ่
1. นางสาวธิติยา    กล่ำทอง
2. นางพะเยา    นาสถิตย์
24 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุติบุตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เชือกกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์    คำจันทร์
1. นายมนตรี    เพลินไพศาล
2. นางวันเพ็ญ    รังสิโรจน
25 26 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนิดา    สุดแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา    ยิ้มพลาย
3. เด็กหญิงสุวนันท์    นาคโชติ
1. นายลิขิต    ปิ่นทอง
2. นางสุพิศา    ปิ่นทอง
26 27 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงเมริษา    เชาว์ไฝ
3. เด็กหญิงสุภัทสร    สันเต๊ะ
1. นางสาวภัทราภรณ์    ละลี
2. นางสาวรัณธนิญาน์    มโนธนธัญกรณ์
27 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันตนพ    ปรัชญสุนทร
2. เด็กหญิงนาฎอนงค์    ส่องแสงจันทร์
3. เด็กหญิงกนกพรรณ    เพ็งบุบผา
1. นายนิรันดร์    เหลืองสวรรค์
2. นางสาวสุดใจ    วงษ์สุด
28 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนิสา    ฮวดศรี
2. เด็กหญิงนารารัตน์    สัจจเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงธัญชนก    ศิลาลาย
1. นางสมพร    เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา    พ่วงขวัญ
29 30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนพมาศ    โชคกลาง
2. เด็กหญิงมุทิตา    บุญคุ้ม
3. เด็กหญิงศุลักขณา    อาศัยนา
1. นางสาวดารุณี    รักซ้อน
30 31 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอังคนา    เกตุเผือก
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ช่วงกรุด
3. เด็กหญิงธัญดา    วัฒนะชานนท์
1. นางกัญกร    แสงวิทยาประทีป
2. นางวรณัน    อิ่มจรูญ
31 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรสาชล    ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เมฆขลา
3. เด็กหญิงวารุณี    บุญจูง
1. นางสาวจีระประภา    แจ้งเอี่ยม
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ    ยังมี
32 33 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิพงศ์    ประสพถิ่น
2. เด็กหญิงอลิน    แสนชัยชนะ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา    ฉิมวงศ์
1. นางพิสมัย    มิ่งเมือง
33 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายวทัญญู    กลุ่มพรม
2. เด็กหญิงฉัตรชนก    มดแสง
3. เด็กชายธันยภูมิ    เขมะชิต
1. นายธิติพันธ์    สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์    ใจหาญ
34 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    จีนใจเย็น
2. เด็กหญิงอริสา่    แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงดาริกา    นุ่มน้อย
1. นางสาวละเอียด    กังวานทวีทรัพย์
2. นางสาวอนิษา    ช่อพะยอม
35 36 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณีญา    เดือนงาม
2. เด็กหญิงสาวิตรี    พูนพัฒนาทรัพย์
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์    แสงสุดตา
1. นายยิ่งยศ    จิตร์ประวัติ
2. นางสาวสลิลทิพย์    พลอยประดับ
36 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล    ภัทรบรรณกิจ
2. เด็กหญิงวริศรา    พักเรือนดี
3. เด็กหญิงศศิธร    เลื่อมนรินทร์
1. นางทันทิวา    รวบรวม
2. นางพรฉลอง    พันธุรัตน์
37 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    อินยา
2. นางสาวฉัตรลดา    สิงห์งาม
3. นางสาวบัวหลวง    เอื้อสันเที้ยะ
1. นายชนัตพล    ช้างน้อย
2. นางสาวอนุชชิดา    หงษ์ใจ
38 39 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธิตา    ใจบุญ
2. เด็กหญิงรามาวดี    ตรงแก้ว
3. เด็กหญิงบุญญาวีร์    ขันทอง
1. นางสาวขวัญฤทัย    รัตนวาณิชกุล
2. นางพัชรี    อรรถพันธุ์
39 40 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวรินทร์    ศรีสด
2. เด็กหญิงอาติยา    สวัสดี
3. เด็กหญิงฐาปนี    สินกอง
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร    ภูเงิน
2. นางสาววีระวัลย์    เกิดทรัพย์
40 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกษมา    กลางสุพันธ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สายวงษ์
3. เด็กหญิงวิลัยวัณย์    แก้วขาว
1. นางแพรวพรรณ    ชุ่มชื่น
41 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศกนก    ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพิยดา    ธีรัตสกุล
1. นางพัชรี    สุขสบาย
2. นางศิริวรรณ    ผุดผ่อง
42 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารวี    คิดประดับ
2. เด็กหญิงปิยดา    รัตนพงศ์
3. เด็กหญิงกัญทิมา    ศิลาเลิศ
1. นางสมัชญา    ผุดผ่อง
2. นายอัครพงศ์    สุจริต
43 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนงนภัส    เปลี่ยนสีทอง
2. เด็กหญิงอังคณา    อ่อนแช่ม
3. เด็กหญิงศศิภา    จิตร์ภักดี
1. นางชูศรี    สุวรรณรัตน์
44 45 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิตา    หาญเทศ
2. เด็กหญิงชนานันท์    สมจิตต์
3. เด็กหญิงกัณทิมา    สีเข้ม
1. นายชูเกียรติ    คงกะพันธ์
2. นายอิทธิพล    พรมชัย
45 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศรัณย์    ปัทมะรางกูล
2. เด็กชายนพดล    มีปราง
3. เด็กชายธนพล    แก้วเรือง
1. นายวัฒนา    แก้วเรือง
46 47 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชกร    อิ่มรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา    วิสุทธาภรณ์
3. เด็กหญิงทักษพร    สุขเกษม
1. นายนิวัฒน์    เปลี่ยมลาภ
2. นางพรรณิการ์    มิ่งนาขวัญ
47 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทัศน์    ใจทน
2. เด็กหญิงปนิดา    พริ้งปานผง
3. เด็กหญิงวิชชุลดา    ยะยันรัมย์
1. นางสาววรรณภา    เอี่ยมสมบัติ
2. นางสมพร    แผ่วจะโปะ
48 49 โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนิภา    ทูลนันตา
2. เด็กหญิงวิรินรี    มะกาแก้ว
3. เด็กหญิงพฤกษา    กิริยา
1. นางวริณษ์ยา    พลไพรินทร์
2. นางสัจจาพร    เบญจาทิกุล
49 50 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อัมพรมหา
2. เด็กหญิงปิยมน    สายพฤกษ์
3. เด็กหญิงพรสหัสวรรษ    แสงรัตน์
1. นางสาวนิตยา    เรืองหอม
2. นางอุทัยวรรณ    อินศิริ
50 51 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    กมลวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงมลวิภา    ทองบุ
3. เด็กหญิงมินา    สุรินทา
1. นายกฤษฎา    สกุลวิโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................