งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัชญากร    ชุ่มชื้น
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ร่วมเงิน
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    ร่วมเงิน
1. นายมนตรี    น้อยท่าทอง
2. นางสาววรรณวรี    วัฒนพายัพกุล
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิชัย    ตะนาวศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    มังกร
3. เด็กหญิงชณัญญา    เจริญชาติสกุล
1. นายมนัส    ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์    ถึกสุวรรณ
3 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายกองทัพ    ดิษฐศิริ
2. เด็กหญิงบุษบา    ทองไพจิตร
3. เด็กหญิงอริสรา    ล่ำสัน
1. นายธรรมเทพ    เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช    ทองขาว
4 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณีฉัตร    ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงอริศรา    หมวดเอ่น
3. เด็กหญิงดุษญา    แซ่เอง
1. นายสมบูรณ์    บุญกอง
2. นายสุนทร    ทองสุขใส
5 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรากร    คนหลัก
2. เด็กหญิงสุณัฐชา    อ่อนพูล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร    ตุรงค์เรือง
1. นายวีระชาติ    ชื่นตา
6 6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนราธร    พรมสบุตร
2. เด็กชายอรรถพร    พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายมงคลชัย    ม่วงฉ่ำ
1. นางจันทร์นิภา    เย็นทรวง
2. นางหยาดรุ้ง    จงรักพงศ์เผ่า
7 7 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีระศุภ    บุตรเกตุ
2. เด็กชายปฏิภาน    ทองแท่งใหญ่
3. เด็กชายอาทิตย์    พันธ์ุแสน
1. นายสุทธิ    เกิดสุข
8 8 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกอร    บัวแดง
2. เด็กชายยุทธวิชัย    วรรณวงศ์
3. เด็กหญิงศิริแก้ว    ผกาแดง
1. นางจุฑามาส    โกมลมรรค
9 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอนก    โผงแผง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงมินตา    ร่มเจริญ
1. นางสาวนิภารัตน์    ไวขุนทด
2. นางมาลี    เอียดแก้ว
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุญเลิศ    ตรีนุสรณ์
2. เด็กชายสิทธิพล    ลอยแก้ว
3. เด็กชายสถาพร    แก้วสีม่วง
1. นางณัฐนันท์    สีบุญเรือง
2. นายสิทธิไชย    นุชผดุง
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายชวกร    ดีเมือง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    จันทร์แจ้ง
1. นายรังสรรค์    จันทรกระจ่าง
2. นางอำไพ    ประชานิยม
12 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิชญาดา    ขันติยู
2. เด็กหญิงกวิสรา    ศรีคูณแสน
3. เด็กหญิงกนกพร    แสวงดี
1. นายชนินทร์    วงษ์สกุล
2. นายชวนะชัย    เพรชพิรุณ
13 13 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายคมสัน    ทองศรี
2. เด็กชายสยาม    ทูคำมี
3. เด็กหญิงประภัสสร    เข้าครอง
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์    สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา    สหะวิริยะสกุล
14 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรวิชญ์    พรหมจำรัส
2. เด็กชายจุติกรณ์    อินทะรังษี
3. เด็กชายอังคีรส์    เกษมสุขเจริญชัย
1. นางทิพภาภรณ์    เจี่ยวเลี่ยน
2. นายวินัย    กล่อมพุ่ม
15 15 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศรา    วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงธนพร    จีนแสง
3. เด็กหญิงมณีกานต์    หน่ายนวม
1. นายอมรเทพ    ภัทรสุวรรณกิจ
16 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติยา    สอนศิลป์
2. เด็กหญิงมนทกานติ    ยอดเมือง
3. เด็กหญิงอาทิมา    บุญยิ่ง
1. นายพิชัย    ชลสีมัธยา
2. นางสิริณัฎฐ์    ชลสีมัธยา
17 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    สอนทะโชติ
2. เด็กหญิงญาณิศา    วิมุตติบุตร
3. เด็กหญิงวิลาสินี    ศรีพุทโธ
1. นายชานนท์    แสงโสด
2. นางวาสนา    กระแสร์
18 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนัชภา    ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กหญิงอรนุชร์    ไทรสังขธิติสุรีย์
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก    ผาภูมิพฤกษา
1. นางสาวจำปี    เอกฉันท์
19 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ธรรมนุส
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กหญิงอมลวรรณ    มากสมบูรณ์
1. นายธันว์    ขำทอง
2. นายสมบัติ    แสงทองศรี
20 20 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชพร    วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงกนกพร    คีรีนิล
3. เด็กหญิงสุนันทา    คชชะ
1. นางสาวพัชรี    คล้ำจิต
21 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บุญแป๊ะ
2. เด็กหญิงภัทราวดี    แสงสกุล
3. เด็กหญิงพรกนก    ประทุมวงษ์
1. นายเชษฐา    กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์    ก่ำน้ำผึ้ง
22 22 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์    ชาวเมือง
2. เด็กหญิงอุ้มรัตน์    สังกะระณี
3. เด็กหญิงสาว    ราศี
1. นายทวี    ไท้สุน
2. นางภัคพิมล    มาศภากร
23 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญนันท์    พลอยประดิษฐ
2. เด็กหญิงอุมาลี    วงค์แตง
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    บัวแจ่ม
1. นางสาวชมพูนุช    สุนทรพรนาวิน
2. นางสาวธัญญารัตน์    วงษ์สวัสดิ์
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    อยู่รวม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    น้อยภาษี
3. เด็กหญิงลมมณี    อังกินันทน์
1. นางสาวจุฑามาส    บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์    รอดลอย
25 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายทศกรานต์    ปั่นสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    วงษ์มา
1. นางสาวกิตติยา    แก้วเขียว
2. นายพิชัย    วินยพงศ์พันธ์
26 26 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    รัตนวราภรณ์
2. เด็กชายกิตติพิพัฒน์    ไวเร็วเลิศ
3. เด็กชายบัณฑิต    สมจิตร์
1. นางมัณฑนา    นิลวงษ์
2. นายสายัณห์    นิลวงษ์
27 27 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายเทพบัญชา    ชมภูพื้น
2. เด็กหญิงประณยา    อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงปาริชาติ    อ้วนสะอาด
1. นางสาวนวลจันทร์    ช่วงโชติ
28 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    อุ่นคำ
2. เด็กหญิงนิศาชล    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงบุณยาพร    พลสีลา
1. นายสรเทพ    แมนเมือง
2. นายเลิศเกียรติ    ศรีคำมูล
29 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีระชน    ฎพันนา
2. เด็กชายธนบดี    เรืองธนาเศรษฐ์
3. เด็กชายอาชาง    ก้างหลวง
1. นางประคอง    แสงดี
2. นายวรวุฒิ    โอษะคลัง
30 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    ยังประโยชน์
2. เด็กหญิงชลนิภา    ผาสุข
3. เด็กชายธนบูรณ์    ดาวเรือง
1. นางบุศรา    พลอยมณีวงษ์
2. นายสุรพล    พลอยมณีวงษ์
31 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    นวลมิ่ง
3. เด็กหญิงมัสธริดา    กันยาบัณฑิตย์
1. นางกัญญา    ปาลวัฒน์วิไชย
2. นายธานี    สุจริตจันทร์
32 32 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    คล่องแคล่ว
2. เด็กชายสหศวรรษ    จันทร์พวง
3. เด็กชายนพดล    ม่วงจินดา
1. นายธนภัทร    ดวงประชา
33 33 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิช    เจริญผล
2. เด็กชายสุมงคล    คำสอน
3. เด็กชายพิเชษฐ์    เหลืองคำ
1. นางสาวพิทยา    กุศลปฏิการ
34 34 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิตพล    ทองพันชั่ง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ์    เฉ่งทอง
3. เด็กหญิงรวงข้าว    ปิติคาม
1. นายธนพล    ขลังธรรมเนียม
2. นายบันเทิง    ทรงบัณฑิตย์
35 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจีรพร    หุ่นไทย
2. เด็กหญิงพรชิตา    ทำผ้า
3. เด็กหญิงธิติมา    วรรณเลิศ
1. นายฉลอม    สิงห์จันทร์
2. นายประเมิน    โพธิ์หอม
36 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรชวัล    แพงไพรี
2. เด็กหญิงกอปรพร    พานจำปี
3. เด็กหญิงอรวิศา    จินดาพงษ์
1. นายวิชาญ    จินดาพงษ์
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ชะนีลึก
2. เด็กหญิงนพมาศ    คงรื่น
3. เด็กหญิงอลิษา    พิษาภาคย์
1. นายจตุพร    กล้วยอ่อน
2. นายวิเชษฐ    ค้าสุวรรณ
38 38 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บัวพนัส
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุญพูล
3. เด็กหญิงสุชาดา    สินใหม
1. นายธนพงษ์    วรรณมาตย์
2. นางบุปผา    ใจดี
39 39 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศัลยา    แนวพญา
2. เด็กหญิงศุภินทรา    ชาญพิทยากิจ
3. เด็กชายธนพล    บูรณานนท์
1. นางวิไล    สิทธิวรรณธนะ
2. นางสาวศรีประภา    ชมเชย
40 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรศักดิ์    สงคราม
2. เด็กชายสวพล    ดูมหามงคล
3. เด็กชายณัชพล    มีสมบัติ
1. นางสาวระยอง    เมฆา
2. นายวศิน    พุดซ้อน
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมประสงค์    พูนเพิ่ม
2. เด็กชายจิราพัฒน์    รวดเร็ว
3. เด็กชายณัฐนันท์    เกตุรักษา
1. นางสาววิจิตรา    ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์    มิตรสมหวัง
42 42 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวร    เทียนเบ็ญจะ
2. เด็กหญิงอังควิภา    สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์    บุญแจ้ง
1. นางสาวณปภัช    กล้าสาริกิจ
2. นางนพมาศ    โพโต
43 43 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    ดิฐกุลชัยมงคล
2. เด็กหญิงจีรประภา    สนั่นไหว
3. เด็กหญิงณัฐนรี    สวัสดิภาพ
1. นายณรงค์    อนุกูลวงษ์
2. นางหฤทัย    อนุกูลวงษ์
44 44 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    จิตรหาญ
2. เด็กชายราชวุฒิ    บัวลา
3. เด็กชายกมล    สุทธาศวิน
1. นางกาญจนา    จันทรดาสุข
2. พ.ท.รณพงษ์    เรืองจุ้ย
45 45 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจตุพร    สุกใส
2. นางสาวกนิษฐา    คุมคณะ
3. เด็กชายมงคล    ดวงฤทัย
1. นางสาวสงกรานต์    ไชยประสาทสุข
46 46 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พรเทวิน
2. เด็กชายกรกช    เสร็จกิจ
3. เด็กชายสราวุฒิ    ตังหงษ์
1. นางทิพรัตน์    ชื่นเอี่ยม
2. นางมรรษกร    พุ่มจันทร์
47 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิสิทธิ์    โภโค
2. เด็กชายสิทธินนท์    เต็มเปี่ยม
3. เด็กชายธนวัฒน์    วงชารี
1. นางภัสสร์ชนกภรณ์    พงษ์ดี
2. นายเดชา    ฤกษ์เรืองฤทธิ์
48 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุทุมพร    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงสมฤดี    คำจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา    ชูชีพ
1. นางสาวดวงนภา    บานชื่น
2. นางสาวปราณี    เอี่ยมสอาด
49 49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    กิตติวรรธโนทัย
2. เด็กหญิงอารียา    ดาณีสมัน
3. เด็กหญิงฐิติยา    ดิเจริญ
1. นางสาวกิตติวรรณ    เข็มวงศ์ทอง
2. นางวิมล    ยะก๊บ
50 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    นวลภักตร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    มงคลศรีสะอาด
3. เด็กหญิงปนัดดา    เงางาม
1. นายธีรชัย    ชุ่มชื่น
2. นายมิตร    โทบุรี
51 51 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมรักษ์    บุตรพรม
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    ใจอาคะ
3. เด็กหญิงเพรชฎา    ชวนนวน
1. นายดาวทอง    จ้ำนอก
2. นายอภิโชค    กุลเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................