งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    เวชประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันทพร    ดีสี
3. เด็กหญิงปภัสสรณ์    เมษาเจริญสุข
1. นางสาวบุศบง    เมืองโพธิ์
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เมืองจินดา
2. เด็กหญิงลดาวัลย์    ถัดหลาย
3. เด็กหญิงเบญจรักษ์    จันเขียว
1. นางภัทรพร    อาษาดี
2. นางรัชนี    ศิลาอาสน์
3 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริศนา    ซิเต็ง
2. เด็กหญิงฐิติมา    ชื่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หาญจันทร์
1. นางสาวลำแพน    คำเฉียง
4 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    อาบสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนลิตา    สาดเสาเงิน
3. เด็กหญิงสโรชา    ปู่ดำ
1. นางขวัญตา    สงบจิต
2. นางสาวชลดา    มลิวัลย์
5 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    ชุจิตร
2. เด็กหญิงนันทินี    ดนัยดุริยะ
3. เด็กหญิงภณิดา    เสาวพันธ์
1. นางสาวพัชมน    ธำรงเวียงผึ้ง
2. นางอุทิษา    อ่วมมั่น
6 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทานตะวัน    ศรีอุดม
2. เด็กหญิงณัฐกฤติยาภรณ์    บำรุงไทย
3. เด็กหญิงเต็มศิริ    รุ่งสุข
1. นางทิวากร    ในทอง
2. นางพัชรีย์    แก้วประเสริฐ
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรดา    ตันเถื่อน
2. เด็กหญิงอนงค์พร    กระจายแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรพร    เครือวัลย์
1. นางปราณี    เทพเทียน
2. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
8 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณัฐชา    ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงชนากานต์    ฮะสุน
3. เด็กหญิงอภิญญา    ฟักสอน
1. นางสาวภรทิพย์    ศรีขจร
2. นางสาวรจนา    สะตะ
9 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนที    สุขสมบูรณ์พงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ    เจริญสุข
3. เด็กหญิงปภาอร    บวรชนาพันธุ์
1. นางนรารัตน์    เล็กสิงห์โต
10 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรกนก    บุญช่วย
2. เด็กหญิงอรษา    บุญช่วย
3. เด็กหญิงอริสา    นุ่มอยู่
1. นายณัฐพัชร์    ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์    ทิพยชล
11 12 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวทันยา    ศรีเมืองโข
2. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์    ยอดมา
3. เด็กหญิงนิรชร    นิ่มวร
1. นางสาวมณีศร    สมใจสระแก้ว
2. นายสมบัติ    เสาวบุตร
12 14 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤชา    ถนอมพลาดิศัย
2. นางสาวอังคณา    สีหนู
3. เด็กหญิงเสานีย์    อาจน้อย
1. นายจตุรงค์    ตรีรัตน์
2. นางศิริญา    สุทธิพันธ์
13 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัดดา    แซ่อึ้ง
2. นางสาวรณิดา    นิลาโพธิ์
3. นางสาวสายสมร    สระทองคำ
1. นางสาวทับทิม    จันทร์จู
2. นายอนันต์    แสงสุข
14 16 โรงเรียนบ้านรถไฟ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจรีย์พร    เปี่ยมถาวร
2. เด็กหญิงสโรชา    คนทน
3. เด็กหญิงณัฐริกา    จันทร์กลาง
1. นางสาวกมลทิพย์    สงศ์รัตน์
2. นางปัทมา    มะดะเรส
15 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลภัสสิริ    เครือพิมล
2. นายธีรวัฒน์    อินฉ้วน
3. เด็กหญิงนฤมล    สุวรรณยุติ
1. นางทัศนีย์    ทองคำ
2. นางอุไร    หวายบุตร
16 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิทวัส    สีวันนา
2. เด็กหญิงสุชาดา    น้อมพนม
3. เด็กหญิงสวรรณมน    สุจริต
1. นางเนาวรัตน์    สาระศาลิน
2. นายเอกชัย    ตันสุวรรณ
17 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเนติพงศ์    ภักวงษ์ทอง
2. เด็กชายธันยบูรณ์    สร้อยสุวรรณ
3. เด็กชายอติกันต์    พนาวรรณ
1. นางนฤภร    ราชานาค
2. นายประจวบ    สุวรรณนัง
18 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริยากร    วิใจยา
2. เด็กหญิงแพรพลอย    เรืองสิทธิชัย
3. เด็กหญิงวรพรรณ    สารบรรณ์
1. นางสาวนลินรัตน์    จันทร์น้อย
2. นางมยุรา    หัสดินรัตน์
19 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราภรณ์    สิทธิโยธี
2. เด็กหญิงอนัญญา    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ    มั่นแร่
1. นายจตุรงค์    รัตนมุง
2. นางนงนุช    รัตนมุง
20 23 โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา    วงษ์ดียิ่ง
2. เด็กหญิงสิริยากร    พรมสงวน
3. เด็กหญิงจันทร์่จิรา    วงษ์ดียิ่ง
1. นางณฐภัทร    พรมมา
2. นางสาวนาถนภัส    แพรเขียว
21 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เกตุสุก
2. เด็กหญิงสุรางคณา    ทองดอนง้าว
3. เด็กหญิงณัฐริกา    ชูจร
1. นางสาวศุภางค์    ครุฑสุวรรณ์
2. นายสยาม    บุญประเสริฐ
22 26 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คงศิริ
2. เด็กหญิงอนุชิตา    พึ่งล้อม
3. เด็กหญิงสรินธร    ทองฤทธิ์
1. นายนเรศ    จันทร์ขำ
2. นางอมรรัตน์    จำปาเงิน
23 27 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    เชาว์อยชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์รำไพ    เจียตระกูล
3. เด็กหญิงเรืองบุญ    อุ่นเจริญ
1. นางวันวิสา    บุญประเสริฐ
2. นางสุภาพร    สิงห์ยอง
24 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงเดือน    โคตรลุน
2. เด็กหญิงวิมลมณี    พรหมรักษา
3. เด็กหญิงกาญจนา    สุเสนา
1. นางลำไพร    นาคสุข
2. นางวาสนา    พิมพ์ยงยาง
25 29 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    พิกุลทอง
2. เด็กหญิงปุณยภา    เพชรไพร
3. เด็กหญิงกิตติวรา    เกตุสกุล
1. นางประเทืองทิพย์    สังข์ทอง
2. นางอรวรรณ    ฟักสังข์
26 30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    บุญยพิมพะ
2. เด็กหญิงนันทการ    สินสมุทร
3. เด็กหญิงสาลินี    กิ่งนอก
1. นางสาวดารุณี    รักซ้อน
27 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    พลายชุมพล
3. เด็กหญิงรุจิกา    ริทธิรักษ์
1. นางกัลยาณี    สุทธิรักษ์
2. นางสาวสมจิตร์    พยุงวงษ์
28 32 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวมารีนส์    เพาะบุญ
2. เด็กหญิงอภิชญา    เข็มทอง
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์    สีพิลา
1. นางรัชนี    วิจิตรโท
2. นางสาวสำรวย    เครือหอม
29 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัชญา    ปัญโย
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    จินตอัจฉริยะ
3. เด็กชายธนธัช    รณเกียรติ
1. นางสาวประภัสสร    วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพรรษภรณ์    สุขผล
30 34 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ชวดตระกูล
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ทองธรรมชาติ
3. เด็กหญิงณัฎธิดา    ปรีเปรม
1. นางสุกัญญา    พงษ์ศิริ
2. นายเอนก    พงษ์ศิริ
31 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลันดา    ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงกิตติยา    หลาวมา
3. เด็กหญิงชลธิชา    เซี่ยงหวอง
1. นางสาวปัทมา    ภักดี
2. นางสาวอินทิรา    อินทะแสน
32 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชญา    พิเชียรวงศ์
2. เด็กชายนวพล    ญาดี
3. เด็กชายศุภรเกียรติ    ปะนามะทัง
1. นางปรัชญ์ฐมา    บัวแก้ว
33 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนิศร    สร้อยซา
2. เด็กหญิงพณตยา    มีสินกิจ
3. เด็กหญิงสุทัศศา    ป้อมแก้ว
1. นางจันทนา    สิทธิรุ่งเรือง
2. นายไพบูลย์    สิทธิรุ่งเรือง
34 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิวาริน    กลึงกลางดอน
2. เด็กหญิงสุทธิดา    รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงณุธิดา    ธานอาจนา
1. นางสาวกาญจนา    ชาติไทย
2. นางเพ็ญพรรณ์    แก้ววรรณา
35 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์    อภิสมย์กร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สิมวิเศษ
3. เด็กหญิงวิจันทรา    ต้อกระโทก
1. นางภัณฑิลา    เจียงวรีวงศ์
2. นางรัตนา    เกิดมงคล
36 40 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกสิณา    ทับมนเทียน
2. นางสาวศิริวรรณ    ชาติรัมย์
3. นางสาวโสภา    เสมเถื่อน
1. นางวารี    สมใจ
2. นางสมจิตร    วาดวงศ์
37 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ตะเภาทอง
2. เด็กหญิงชาติมา    บุญศรี
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ประสงค์
1. นางสาวนภาพร    ผ่องเพริดพริ้ง
2. นางยุพา    แดงฉ่ำ
38 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    สมคิด
2. เด็กหญิงธนารัตน์    พลโครต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    รอดย้อย
1. นางชุลีกร    ปิ่นแก้ว
2. นางวัชรินทร์    โมรา
39 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภิสา    วงศ์เนียม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    อู่อรุณ
3. เด็กหญิงนพรดา    แช่มชื่น
1. นางสาวกรองทิพย์    เพียรพิจิตร
2. นางอัจฉนา    มุลิ
40 44 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกสิริ    จันทศร
2. เด็กหญิงอรอนงค์    ป๊อกงาม
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    กิติพันธยาพร
1. นางศุภานุช    ทองเจริญ
2. นางเจียรนัย    อยู่บรรยงค์
41 45 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสาธิดา    สมสมัย
2. เด็กหญิงจณิษตา    ซ่องเก๊า
3. เด็กชายปานเทพ    แสนสุข
1. นายนฤทธิ์    นิลโกศล
2. นายอิทธิพล    พรมชัย
42 46 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชชาภา    ทองเสวตร
2. เด็กหญิงปานรพี    ช้างคง
3. เด็กหญิงกุสุมา    รุ่งเรือง
1. นางสาวทิวากร    ดวงแก้ว
2. นางสาวโชติกา    ขาวผ่อง
43 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพดล    ปุราชะโก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    สีสัจจา
3. เด็กชายณัฐพงศ์    ศรีมา
1. นางสาววรรณภา    เอี่ยมสมบัติ
2. นางสมพร    แผ่วจะโปะ
44 49 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรธิมา    สุโขมุด
2. เด็กชายวัชรินทร์    มยุรา
3. เด็กชายสิทธิกร    จันทร์สุหร่าย
1. นางสาววนฤดี    แสงอันประเสริฐ
2. นางเสริมสุข    เปลียนเดชา
45 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชนันท์    พันธะลิ
2. เด็กหญิงอารียา    พุ่มทอง
3. เด็กหญิงจิราพร    ปิตะแสง
1. นางสาวศิวพร    สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์    ไชยชาญรมย์
46 51 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    บ้านแสน
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์    แกมนิล
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    คุยพัก
1. นางดวงแก้ว    เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์    ตันเฮง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................