งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 609
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัทราวดี    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ชาบัน
3. เด็กหญิงทัณฑิกา    ศรีอ่อน
1. นางมยุรี    บัวเจริญ
2. นางสุภาภรณ์    เครือฟ้า
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรา    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกนิษฐา    แสงทอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พันธะสา
1. นางจันทิมา    มณีสุปัญญา
2. นางอุบลรัตน์    ถึกสุวรรณ
3 3 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิดา    แสงสุข
2. เด็กหญิงสัญจิตา    ภู่สุบิน
3. เด็กหญิงชลธิชา    นุ่มแปลก
1. นางบุปผา    ตันตะราวงศา
2. นางอุบล    บูรณะศรีศักดิ์
4 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    สุปัญญา
2. เด็กหญิงจินดาพร    ใจมั่น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พวงไม้
1. นางผ่องรัตน์    เพ็งประเดิม
2. นายสมนัส    นิลน้ำเพ็ชร
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาคริต    บัวพันธุ์
2. เด็กหญิงนุจจรินทร์    หิตปราณีต
3. เด็กหญิงอักษราภัค    อมาตยกุล
1. นางสาวเบญจวรรณ    ฟักน่วม
2. นางเยาวเรช    จิตต์ผูก
6 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    ไพรสันต์
2. เด็กหญิงณัฐชา    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงกชมน    ศรสะอาด
1. นางนันทา    ตุ้มทอง
2. นางวราภรณ์    ชนะกุล
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    มาศเฮง
2. เด็กหญิงปิลันธนา    วัณโน
3. เด็กหญิงสรัญญา    บุญช่วย
1. นางอรอนงค์    ชัยประเสริฐ
2. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
8 8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    เรเรือง
2. เด็กหญิงรัตนวลี    พิพัฒธากรณ์
3. เด็กหญิงปนิดา    ดวงแข
1. นางชญาน์นันท์    ไกรเลิศมงคล
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรภพ    ธรรมนิติพงศ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    นากวิกรัย
3. เด็กหญิงศศิวิมล    สิทธิพรวรกุล
1. นางเกื้อกูล    สุขปิติ
10 11 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    สุขสมพืช
2. เด็กหญิงชลธิชา    ศิริปัญญา
3. เด็กหญิงสินิชชากร    ศรีษะแก้ว
1. นางฉลวย    สอาดเอี่ยม
2. นางทิพย์วิภา    สุวรรณหงษ์
11 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงผการัตน์    ศรีษา
2. เด็กหญิงเนตรนภา    อร่ามเรือง
3. เด็กหญิงสุชาดา    โดงกะโทก
1. นางสาวกัญญาพัชร    ทองเศรษฐี
2. นายพงษ์ศักดิ์    ลอองปลิว
12 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สีลาทอน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    เทียนเรียว
3. เด็กหญิงธิดาญา    การะเกตุ
1. นางวิบูลย์ศรี    วรสูตร
2. นางสุรีย์    เมืองทอง
13 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    จ้อยร่อย
2. เด็กหญิงแอนนา    โยธา
3. เด็กหญิงทองสุข    กล่อมฉิม
1. นางสมร    ฉายอรุณ
2. นางสุมันตา    พุ่มประทีป
14 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจารี    ปัชชา
2. เด็กหญิงสุพัญา    ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอัญจิมา    ชำนาญดี
1. นางสาวละออง    องค์วิมลการ
2. นางสมศรี    ชินสุวรรณ
15 16 โรงเรียนบ้านรถไฟ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอายะฮ์    อาลีมินทร์
2. เด็กหญิงภานิศา    กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอรชร    ทองจันทร์
1. นางวนิดา    อาลีมินทร์
2. นางอุทุมพร    สุโง๊ะ
16 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    ทองนุ่ม
2. เด็กหญิงกมลวัลย์    ศรีพรชัยเจริญ
3. เด็กหญิงฌาฎา    พรมกสิกร
1. นางทัศนีย์    ทองคำ
2. นางอุไร    หวายบุตร
17 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริศรา    อ่องบางน้อย
2. เด็กหญิงพงษ์    -
3. เด็กหญิงเจนจิรา    เสือมัจฉะ
1. นางกาญจนา    ยศตระกูล
2. นางสาวพรรณภา    แสงหิรัญ
18 19 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    ดีบาง
2. เด็กหญิงธรรมสรณ์    ชาวไร่อ้อย
3. เด็กหญิงสกุณา    หงษาชุม
1. นายธนู    ทอมุด
2. นางสุนทรี    สิทธิเวช
19 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนทัต    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงธนัชชา    บุญโท
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    โมกแก้ว
1. นางอภิรัสมิ์    ศรีชาติ
20 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสมปราถนา    ประดิษฐรา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    จันนพคุณ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วสีหมอก
1. นางมยุรา    หัสดินรัตน์
2. นางสุรีรัตน์    ไพรสารี
21 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    โชคชัยชาญ
2. เด็กหญิงพรเทวี    กายงาม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ดวงพรหม
1. นางสาวทักษญา    เณรตาก้อง
2. นางวัจนา    ดิถีเพ็ง
22 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัณฑนา    ปฐมจินดา
2. เด็กหญิงปทุมมา    เรียงแหลม
3. เด็กหญิงประภัสสร    สำเภาทอง
1. นางสาวผ่องศรี    เป้าเพชร
2. นางสาวละออ    โตเลี้ยง
23 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยชาญ    ร่มเย็น
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา    เมฆาลัย
3. เด็กหญิงพิรญาณ์    ทรงความดี
1. นางศรัญญา    เดชมาก
2. นางสาวสุกัลยา    บุญประเสริฐ
24 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชะยานี    ชาดา
2. เด็กหญิงจรัญญา    ดีอ่อง
3. เด็กชายธนวัฒน์    นิยมเดิม
1. นางสาวกนกชล    มูลมณี
2. นายธนกฤต    สุกเขียว
25 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัศวรรณ    สุนทร
2. เด็กหญิงกรพินธุ์    ภิญญไทย
3. เด็กชายศุภกิตติ์    พิทักษ์วงศ์
1. นางปราณี    ชัยวิรัตน์
2. นางอรุณี    พุ่มวงษ์
26 27 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรินทร    บุญประสิทธิ์พร
2. เด็กหญิงอรวรรยา    สิทธิ์สิริโสภา
3. เด็กหญิงญารินดา    แก้วเกิด
1. นางสาวพรกมล    ทานประสิทธิ์
2. นางเนาวรันตร์    ตั้งยะฤทธิ์
27 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    วังหล้า
2. เด็กหญิงอาทิตยา    นามมูล
3. เด็กหญิงจิรนันท์    สร้อยทอง
1. นางสาวนงลักษณ์    แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์    แสงเหลา
28 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิรชา    นรารัตน์
2. เด็กหญิงสุนันทา    ศรีท้วม
3. เด็กหญิงบุณยวีร์    บุญลักษณ์
1. นางสมพร    เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา    พ่วงขวัญ
29 30 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    จันทรแดง
2. เด็กชายอนุชา    วงษ์ศรีรักษา
3. เด็กชายภูมินทร์    เจริญขวัญเมือง
1. นางสาวจีรวรรณ    สุขผล
30 31 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรภร    เหมือนเผ่า
2. เด็กหญิงราตรี    ควรหัต
3. เด็กหญิงอมรวรรณ    ปัญญา
1. นายนฤนาท    คล้ายลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์    รักงาม
31 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    รามันจิตร
2. เด็กหญิงกัญภร    สพลกิตติ์
3. เด็กหญิงนิติกาญจน์    จันทร์ฟ้ารุ่งเรือง
1. นางจามรี    ศรีถาพร
2. จ.ส.อ.ประเสริฐ    ยังมี
32 33 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาริกา    ภูวารคำ
2. เด็กชายจิรพัฒน์    เหมือนสังข์ดี
3. เด็กหญิงมุสิตา    วุฒิยา
1. นางสาวผกาทิพ    เอียมพิบูลย์
33 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร    สิริอัคคะโชติ
2. เด็กหญิงธนนันต์    มงคงอินทร์
3. เด็กหญิงจุติพร    อยู่ยาง
1. นางจุฑามาศ    เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน    อิงคนินันท์
34 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี    คล่องคณิตสรณ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เดชบุญ
3. เด็กหญิงมนทกานติ    ทิพรส
1. นางสาวละเอียด    กังวานทวีทรัพย์
2. นายเปรมกมล    ทองจันทร์ฮวด
35 36 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    อรรถาพิช
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ดีรัมย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    วนสันเทียะ
1. นายสัญชัย    โพธิ์อิ่ม
2. นางอติพร    คงใหญ่
36 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาภรณ์    ปรางทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวินทร์    ประสพรัตนโชค
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ลาภไม่น้อย
1. นางชุติกาญจน์    ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์    ศรีวรมัยธนากุล
37 38 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิตินันท์    ตั้งทอง
2. เด็กชายสุขสันต์    เขาทอง
3. เด็กหญิงมาริษา    สุวิลัย
1. นางทัศน์วรรณ    พูลเพิ่ม
38 39 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    คงดี
2. เด็กหญิงทิวธิวา    พิลัย
3. เด็กหญิงวิราพร    ยาประดิษฐ์
1. นางสาวชนนี    ทิพย์วัฒน์
2. นางประทีป    แป้นเจริญ
39 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ก้านจันทึก
2. เด็กหญิงณัฐมน    นวมนิ่ม
3. เด็กชายวัชรพงษ์    ช่อดอกไม้
1. นางจิตติมา    ทิมศรี
2. นางเสาวนุช    นุชพันธุ์
40 41 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวดี    รอจั่น
2. เด็กหญิงจีราวรรณ    สวิทเซอร์
3. เด็กหญิงนุจิรา    สาหร่าย
1. นางวิมลพรรณ    รักทอง
2. นางสุพรรณี    เณรตาก้อง
41 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิตาภา    ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัลยา    อย่างคุณธรรม
3. เด็กหญิงปิยะมาศ    เก่งสาริการ
1. นางพัชรี    สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี    บำรุงสุข
42 43 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ชนะค้า
2. เด็กหญิงรินรดา    จีนใจตรง
3. เด็กหญิงสิริยา    นิสัยซื่อ
1. นางกันยา    ชัยเจริญศิลป์
2. นางชนันดา    นิสัยมั่น
43 44 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตรลดา    เย็นเปิง
2. เด็กหญิงปนัสยา    อัคธรรมโม
3. เด็กหญิงจิรัชยา    ตันเจริญรัตน์
1. นางนิตยา    ลิ้มติ้ว
2. นางวรรณงาม    อนันตชินะ
44 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    ศรีวิรัญ
2. เด็กหญิงอัจฉรา    เอกสกุล
3. เด็กหญิงพัชรา    ปราศราคิน
1. นางสาวธัญลักษณ์    เจียมจันทร์
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญศรี
45 46 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอินธิรา    เงาภู่ทอง
2. เด็กหญิงอรสา    น่วมปาน
3. เด็กหญิงวนิดา    แซ่จัน
1. นางสาวทิวากร    ดวงแก้ว
2. นางสาวโชติกา    ขาวผ่อง
46 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนินทร    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพรรณรดา    เขมะเพ็ชร
3. เด็กหญิงณัฏฐิยา    เกียรติเกษม
1. นางสุมิตรา    จันทร์ประสพพร
47 48 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    ประจิตร์
2. เด็กหญิงวรันลักษณ์    ชนาธิปกรณ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทับนิยม
1. นางสาวนงค์นภัส    อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวรัตติกร    ธนะสาร
48 49 โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    สมพิทักษ์
2. เด็กหญิงสาริตา    ปันสันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฐพร    มูหะหมัดตาเฮด
1. นางวริณษ์ยา    พลไพรินทร์
2. นางสัจจาพร    เบญจาทิกุล
49 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชลนธี    บัวประเสริฐ
2. เด็กหญิงปนัดดา    ทศภา
3. เด็กหญิงศดานันท์    ปัญญาเสน
1. นายพลพจน์    ชูเชิด
50 51 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เบญคุ้ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขำจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เบญคุ้ม
1. นางสาวฉัตรนภา    วรปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา    โนนหิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................