งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนารี    ศัลยวุฒิ
2. เด็กหญิงภัทราพร    เหรียญวิจิตร
3. เด็กหญิงกัณชณิกา    วรรณศิริ
1. นางพจนารถ    เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม    ศุภศิริ
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณกร    เดชบำรุง
2. เด็กหญิงณัฎยา    พราหมพิทักษ์
3. นายเจีย    กุนเทิง
1. นางภัทรพร    อาษาดี
2. นายภาสกร    ศรภักดี
3 3 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    คำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเฮาวา    หริ่มเพ็ง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ภู่เจริญ
1. นางสมหมาย    ลัดลอย
2. นางสาวสุภาพรรณ    ศิริเพ็ชร
4 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    กากะนิก
2. เด็กหญิงณัฐชา    ราชมนตรี
3. เด็กหญิงพรรณิกา    ลอยวิรัตน์
1. นางดวงพร    ใจรักษ์
2. นายอนุรักษ์    ศรีไตรรัตน์
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐลดา    หาญเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงกาญจนา    ปักมาต
1. นางสาวพรสวรรค์    ปทานนท์
2. นางอารีย์    มงคลพิชญรักษ์
6 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมธา    ลำใยนิยม
2. เด็กหญิงมาลัย    -
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    วิจิตธำรงศักดิ์
1. นางสาวพรพิศ    ชนะดวงใจ
2. นางพรสวรรค์    วิษณุวงศ์
7 8 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธัชพล    ทรรทรานนท์
2. เด็กชายธนัท    แสงกิ่ง
3. เด็กชายนรภัทร    สินขุนทด
1. นายวิจารณ์    โตอ่อน
2. นางเพ็ญนภา    โตอ่อน
8 9 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริญญา    แย้มภู
2. เด็กหญิงจิรภัทร    ศรีวรรณ
3. เด็กหญิงปาริตา    เนตรทอง
1. นายพัสกร    พิทักษ์อมรพันธ์
2. นางรัชนี    อมรินทร์
9 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิดา    สุวรรณพิชัย
2. เด็กหญิงวรรณภา    ลองพล
3. เด็กหญิงจันทรา    ผาคำ
1. นางสาวกัญญาพัชร    ทองเศรษฐี
2. นายบุุญเลิศ    ทัดเทียม
10 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรยา    อาภานันท์
2. เด็กหญิงภูษณิศา    อยู่จงดี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ชูรอด
1. นางสาวมรกต    ตุลพงศารักษ์
2. นางสาวอัญชลี    แสงทอง
11 15 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมินตรา    มุสิจะ
2. เด็กหญิงศุภิญา    ใจซื่อกุล
3. เด็กหญิงอังคณา    บุญครอง
1. นางประคอง    เทศทอง
12 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    อัคราช
2. เด็กหญิงอนุปรีญา    ศรีโสม
3. เด็กหญิงฐิติชญา    นาคเกิด
1. นางสาวปาณิศา    รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา    รัตนบุรี
13 17 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    แก่สีโลหิต
2. เด็กหญิงณัฐชา    ด้วงนิล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์    ชมชู
1. นางศรัณยา    ศรีจันทร์
2. นางสาวสมบัติ    สังวาลย์สวย
14 18 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา    แก่นลา
2. เด็กหญิงสุดใจ    นุชผักแว่น
3. เด็กหญิงธันยพร    กอกกระโทก
1. นายอานนท์    การพันธุ์ทา
2. นางไพวรรณ    นิมิตรเกาะ
15 19 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเดือนนภา    จันทร์นฤกุล
2. เด็กหญิงสุภัสสร    ถาวรกูล
3. เด็กชายเกริกชัย    ประดิษฐ์ทรัพย์
1. นางสาวยุพาวดี    ภูธรรมมา
2. นางสาวสถิตย์พร    ดีมงคล
16 20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษณา    แก้วฉวี
2. เด็กหญิงแสงระวี    แต้เจริญ
3. เด็กหญิงชนิภา    สีพิณ
1. นางสาวนวรัตน์    โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์    อินทร์อ่อน
17 22 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    ทองแถบ
2. เด็กชายพิรัชย์    ชวนชื่น
3. เด็กชายณัฐพงค์    พันดิดสี
1. นางสาวจรรยา    คงเนียม
2. นางศรีทอง    เจสตาคม
18 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จุกมงคล
2. เด็กหญิงดรุณี    สกุลณีย์
3. เด็กหญิงกานต์หทัย    กูเปี้ย
1. นางสาวละเอียด    บุญทับทิม
2. นางสาวอัจฉรา    ผุยรอด
19 24 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิตยา    อ่วมแสง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    บุญส่ง
3. เด็กหญิงนิชนันท์    กลิ่นกลั่น
1. นางพันทิพย์    สวัสดิ์ทัศน์
2. นางอ้อยอุมา    วิจารณ์
20 25 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอู่เพชร    ดวงศรี
2. เด็กหญิงมลธิกานต์    ลำพล
3. เด็กหญิงจิรนันท์    วิมุตติกร
1. นางบุญเรือง    ลำพล
21 26 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ดิฐเล็ก
2. เด็กหญิงนัตยา    ใจงามดี
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ศรีตองอ่อน
1. นางสาวจันทนา    ขุนพินิจ
2. นางยุพเยาว์    พวงเพชร
22 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ภู่สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอารีญา    สมศรี
3. เด็กหญิงพจนาภรณ์    พานแก้ว
1. นางกลิ่นผกา    วุฒิศักดิ์สถิตย์
2. นางมยุรี    เพิ่มพรศรี
23 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เลิศภูมิธรรม
2. เด็กหญิงวิภาวินี    ขำเลิศ
3. เด็กหญิงกุสุมา    เงินทอง
1. นางสมพร    เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา    พ่วงขวัญ
24 30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริศรา    แสงสิมมา
2. เด็กหญิงนภัสสร    พรมทา
3. เด็กหญิงสาวิตรี    บุญช่วย
1. นางบุษบา    ชูแสง
2. นางสาวอัญชลี    แก้วน้อย
25 31 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ชั้นอังคาร
2. เด็กหญิงวรวรรณ    นาคบุญ
3. เด็กชายจิรพัฒน์    แสงเดือน
1. นางสาวศิริวรรณ    อยู่พุ่ม
2. นางอุทิศ    ทิพย์ประยูร
26 32 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภา    ชัชวาล
2. เด็กหญิงเจติยา    ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทับกลัด
1. นางอรุณี    ศิริหงษ์ทอง
27 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    โสตสิริกุล
2. เด็กหญิงมัชฌิมา    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงอภิชญา    ชยาภัม
1. นางสาวพรรษภรณ์    สุขผล
2. นางรวิกานต์    บุญฤทธิ์
28 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงสมหทัย    จันทร์เศรษฐี
3. เด็กหญิงพรชิตา    บุญเด่น
1. นางจงถนอม    แสวงนิล
2. นางสาวน้ำฝน    ทองคำ
29 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเนตรนภา    กลั่นศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล    ดอกกะถิน
3. เด็กหญิงอรปรียา    จันไพจิตร์
1. นางสาวละเอียด    กังวานทวีทรัพย์
2. นายเปรมกมล    ทองจันทร์ฮวด
30 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปอรพัชร์    วุฒิสินธุ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา    สีดำ
3. เด็กหญิงกัลยกร    ลอยชื่น
1. นางระพีพรรณ    รุ่งโรจน์
2. นางวิจิตรา    รักษาสุข
31 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริศรา    ภู่กำจัด
2. เด็กหญิงกนกพร    แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงสุพรรณี    สุวัต
1. นางสาวทิพวรรณ    สายโย
2. นางเพ็ญพรรณ์    แก้ววรรณา
32 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรวงพร    รอดสุพรรณ
2. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมครองอาตม์
3. เด็กหญิงวรรณกานต์    นิ่มถนอม
1. นางขวัญเรือน    กันภัย
33 40 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายดุสิต    ม่วงมงคล
2. เด็กหญิงพาขวัญ    คงสมุทร
3. เด็กหญิงพรนภา    สาริยัง
1. นางสาวอมรรัตน์    ปราณีมาโพธ
2. นางสาวอัญชลี    บัวงาม
34 41 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษร    ขาวปลอด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    เหมทานนท์
3. เด็กหญิงสุชานาถ    แสงทอง
1. นางนัยนา    จันทร์สอน
35 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิรดา    ถนอมวงศ์ศรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    แซ่หว้า
3. เด็กชายสิทธิพล    แซ่หลอ
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางพัชรี    สุขสบาย
36 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัชชา    ดอกไม้
2. เด็กหญิงอรทัย    คำมูล
3. นายธีรพล    ค้ำจุน
1. นางศศธร    ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง    พรามเอก
37 44 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวรรณี    ช้างเผือก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ศรีเรือง
3. เด็กหญิงชลธิชา    จูตะเสน
1. นางกาญจนา    จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์    ชมใจเลิศ
38 45 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาริน    ขำวงษ์
2. เด็กหญิงมนพร    ล้วนดี
3. เด็กหญิงวรัญญา    เหลืองาม
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์    เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง    จงบริบูรณ์
39 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    วิระนนท์
2. เด็กหญิงสายพิณ    ศิลปะชัย
3. เด็กหญิงอรวรรณ    พูลเพิ่ม
1. ดร.กรองทอง    เขียนทอง
40 47 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชชากร    เกิดพุ่มนาค
2. เด็กหญิงรชนีกร    สมวงศ์
3. เด็กหญิงปลิตา    จักรแก้ว
1. นางสุปราณี    เกิดพุ่มนาค
41 48 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ปั้นน่ิ่ม
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    แสงทอง
3. เด็กหญิงอลิษา    ชนขุนทด
1. นางนงลักษณ์    บุตระ
42 49 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิสรียา    วิชัยวงษ์
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ศิริเทพทวี
3. เด็กหญิงชนิษฐา    เศิกศิริ
1. นางสาวอรทัย    ชัยวัง
43 50 โรงเรียนอรวินวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทราวรรณ    โกมลวานิช
2. เด็กหญิงรวิสรา    ความปรงใจ
3. เด็กหญิงชลธิดา    ทวีพงษ์
1. นางสดุดี    เทพศาสตรา
44 51 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิวรรณ    ขันทอง
2. เด็กหญิงรำพึง    ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงปนัดดา    แปลนกอง
1. นางดวงแก้ว    เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    ตันเฮง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................