งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 615
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัทร์พร    คล้ายอู่ทอง
1. นางสาวรภัสสิทธิ์    ตั้งสุจริตภงศ์
2 9 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรทัต    มหายุวานนท์
1. นางระเบียบ    จินตอารี
3 27 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญกมล    รักษาราษฎร
1. นางสาวสโรชา    ชูช่วย
4 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนทรี    เชี่ยวการค้า
1. นางกัลยาณี    สุทธิรักษ์
5 34 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    อินเกตุ
1. นางสาวช่อทิพย์    พวงศิริ
6 36 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภชา    แสงกุล
1. นางพิมพา    ดาวบริบูรณ์
7 49 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิกร    แซ่โง้ว
1. นางสาววรัญนิตย์    จอมกลาง
8 51 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    พรมงาม
1. นางบงกช    วิจบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................