งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 062
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรภัสสร    เปรมปรีดา
2. นางสาวกฤษณา    ประสมทรัพย์
3. นางสาวณัฐริกา    อะระวิล
1. นายธนกฤต    แก้วทะเล
2. นางมาลิสา    ศรีทอง
2 2 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรษา    โกกิรันต์
2. นางสาวอุษณี    แดงตนุ
3. นางสาวสุจิตตรา    สพโชค
1. นางสาวบุญพา    อินทสุวรรณ์
3 3 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรพรรณ    งามฤทธิ์
2. นางสาวฐิติมา    พิมานรัมย์
3. นางสาวณัฐยา    แสนคำราง
1. นางนิตยา    มังวอ
2. นางสาวสุธิษา    ศรพรหม
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนาภรณ์    ธรรมดี
2. นางสาวชลธิชา    มั่งมีผล
3. นางสาวจุฬวดี    ลีฬญาณานนท์
1. นางปราณี    บุญทวีบรรจง
2. นางสุรภา    เดชพงษ์
5 6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพร    ทองบู่
2. นางสาวอมรรัตน์    พรมมา
3. นางสาวสุธิดา    นิลพฤกษ์
1. นางลิขิต    มามีเจริญ
2. นายวิเชียร    ฟ้ากระจ่าง
6 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจันจีรา    หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวจิราภรณ์    ลือกุลวัฒนะชัย
3. นางสาวเจนจิรา    เจริญจิตต์
1. นายปรีชา    ร่มโพธิ์ชี
2. นางอรัญญา    สนิทปัญญาวุโธ
7 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวประติภา    วิเศษสิงห์
2. นางสาวธนาภรณ์    ซิ้มสกุล
3. นางสาวณิชนันทน์    เจียงวัฒนชัยกุล
1. นางสาวภาณุตา    อุทุมพร
2. นางอุทัยวรรณ    นิลดำ
8 9 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนากรณ์    แย้มสำราญ
2. นายสิวะ    ทาศรี
3. นางสาวสมฤทัย    โสมทอง
1. นางสาวประภาพรรณ    อ่อนละออ
9 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายวิรุณรัตน์    แป้นทอง
2. นายพงค์ภัค    เชยประดิษฐ์
3. นายภาณุภัสส์    ธนัชญ์สุธาโชติ
1. นางทิพวรรณ    มีรักษา
2. นางสงวน    อุทธยาน
10 11 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปริศนา    คงมา
2. นางสาวพรกมล    วิเศษสุวรรณ
3. นางสาวกุลธิดา    วิเศษสุวรรณ
1. นางสาวอรอนงค์    ทิพยชล
2. นางเกวลิน    ณัชธนิกปิติ
11 12 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ไชยวงษ์
2. นางสาวพิมวิภา    นามเมือง
3. นางสาวภานุมาส    ชื่นผักแว่น
1. นางปุณณภา    เจนธนยุทธ์
2. นางอรนุช    แสงชยาภา
12 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร    คชวงษ์
2. นางสาวกันริกา    จุระกรรณ์
3. นางสาวกุลธิดา    ทรายคำ
1. นางสาวดนิตา    บุญทิพย์
2. นางสาวรัชฎา    ต่างภาษา
13 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรดา    สร้อยเพชร
2. นางสาวหฤทัย    พันธ์จินดา
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ประเสริฐ
1. นายชาตรี    จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์    จันทร์จารุภัค
14 15 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวดี    ทนเถื่อน
2. นางสาวมาริษา    สีทองแจ้ง
3. นางสาวปทิตตา    ใจกล้า
1. นางจิรวัฒน์    สุขัมพรรณ์
2. นายโสภณ    สุขัมพรรณ์
15 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3
16 17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลาธร    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกุลธิดา    ประดิษฐ์
3. นางสาวณัฐวดี    แสงทิม
1. นางถาวร    พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา    จำปาศรี
17 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาศ    ยาสุทธิ
2. นายแง    -
3. นางสาวดาว    -
1. นางอนงค์    จันทาวุฒิ
18 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกมล    ฉุนเฉียว
2. นางสาวธมนวรรณ    ทัศนีย์
3. นางสาวกมลรัตน์    คล้ายชู
1. นางธวัลรัตน์    นารีรักษ์
2. นางปริณดา    กลิ่นถือศีล
19 20 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายธนธรณ์    เกาะเกตุ
2. นายสุธีรัตน์    วงแหวน
3. นางสาวจันทิมา    ชูแก้ว
1. นางสาวนันทภัค    อุดมคมวิรัตน์
2. นางบุปผา    สิริวัฒน์สุนทร
20 21 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายสงกรานค์    ฤทธิ์สุวรรณ
2. นางสาวรุ้งทิพย์    ยิ่งสบาย
3. นางสาวปิยะดา    ลอยโพธิ์
1. นางสำราญ    บุญนะฤธี
2. นางไพรวัน    วงษ์ศรี
21 22 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบุญยนุช    ใหญ่ยิ่ง
2. นางสาวพรวิภา    กาทอง
3. นายนันทวุฒิ    แจ้งบุตร
1. นางลำเพียร    สีสำลี
2. นางสาวสุพิศ    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
22 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวสันนิภา    ไตรยศ
2. นางสาวปิยธิดา    สอนสิทธิ์
3. นายวิบูลย์    แสนสุข
1. นางอัจฉรา    สุริยกานนท์
23 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายนนทกานต์    ช้างสาร
2. นายกันพล    คนบุญ
3. นายไพโรจน์    สุตาพันธ์
1. นายกิตติเดช    เปรมกมล
2. นายเตือนใจ    บัวพรม
24 25 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจตุรงค์    กิ่งสำโรง
2. นายอนุชิต    ทองศรีม่วง
3. นายเอกรัฐ    สังวาลย์เพ็ชร
1. นายพัฒนพงษ์    พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา    เนติพัฒน์
25 26 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    มาลาพันธ์ุ
2. นางสาวจุฑามาศ    ทาเหล็ก
3. นางสาววนิดา    โขนัง
1. นายรุ่ง    อ่อนอินทร์
2. นายอำนวย    สมพงษ์
26 28 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    ศักดิ์สูง
2. นางสาวสุวิมล    สุขุม
3. นางสาวนัทรียา    ขอดแสง
1. นายสำราญ    บุญเขียว
27 29 โรงเรียนราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายอัฏฐกาล    มะเวียงวัน
2. นางสาวกมลมาตุ    ดิสผล
3. นางสาวณัฐธิชา    ทรงเดช
1. นางรัชดา    นามศรี
2. นางสายฝน    เริงศาสตร์
28 30 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    เงินยวง
2. นางสาวกนกวรรณ    ภูมินางาม
3. นางสาวนุจรินทร์    กันภัย
1. นายธรรมนูญ    อ่อนนิ่ม
2. นางสาวภัทรียา    จิตตาคำ
29 31 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติภพ    รองเดช
2. นางสาววิรัญญา    บุญรอด
3. นางสาวภัทราพร    ภักดีมา
1. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
2. นางอรุณี    บุญมี
30 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิศ    ก้านใบยา
2. นายนัทธพงศ์    ควรปราโมทย์
3. นางสาวพัชรีกร    บุญรื่น
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ    แก้วพรหม
2. นางจำปี    พงษ์ชุบ
31 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวดวงพร    วอนเพียร
2. นางสาวกานต์ธิดา    ช่างเกวียนดี
3. นางสาวศศิวิมล    น้อยมาลัย
1. นางสาวฉันทนา    สมบัติ
2. นายยงยุทธ    สงพะโยม
32 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลยา    ฉวีวรรณชล
2. นางสาวจินต์จุฑา    บุญมะโน
3. นางสาวฌาษิตา    กล้วยไม้เจริญ
1. นางปรัชญ์ฐมา    บัวแก้ว
33 37 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญฤทัย    คงสมทบ
2. นางสาวศิดาพร    ตองอ่อน
3. นางสาวณัฐพร    คงสมทอง
1. นายประธาน    สิงห์แก้ว
2. นางพรพิไล    สิงห์แก้ว
34 38 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพเรศ    ศรีสลุง
2. นางสาวยุพารัตน์    ศรีสลุง
3. นางสาวเบญจวรรณ    ทอดขุนทด
1. นางกฤษณา    ศลสกล
2. นายประเสริฐ    ศลสกล
35 39 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายอัมรินทร์    จีระวัฒนากิจ
2. นางสาวสวรรค์คณิต    นาทองบ่อ
3. นายพิษณุ    น้อยหมอ
1. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ    พาแก้ว
2. นางศศิพงษ์    แจ่มปัญญา
36 40 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    วัจโรจน์กัญญา
2. นางสาวอรทัย    บุญเปี่ยม
3. นางสาวจันทิมา    ศรีธวัช
1. นางวีรวรรณ    ฉลองชาติ
2. นางสยมพร    หาญราษฏร์
37 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววสุธา    เสนาทัศนเสถียร
2. นายยุทธนา    โชคขวัญยืน
3. นางสาวฐิติพร    แซ่เฮ่อ
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางพัชรี    สุขสบาย
38 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายทักษ์ดนัย    แถลงสัตย์
2. นายธนาธิป    ทองหล่อ
3. นางสาวเสาวลักษณ์    กุดรังนอก
1. นางสาววรรวิมล    ไชยริปู
2. นางสาวใจภักดิ์    ไชยวัฒน์
39 44 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีรศักดิ์    บัวดี
2. นายเอกพล    พ่วงศิริ
3. นายไตรภพ    หอมกลิ่น
1. นางพิศมัย    นันยา
2. นายมงคล    นันยา
40 46 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวรจนา    เอี่ยมสมาน
2. นางสาวอาทิตยา    คำมี
3. นางสาวจันทร์วดี    คำจันทร
1. นางสาวชิดชนก    ทองนุ่ม
2. นางสาวธันย์ชนก    ศรีเงินงาม
41 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    เมฆสุวรรณ์
2. นางสาวชลลดา    พึ่งธรรม
3. นางสาวภัทธีญาภรณ์    โยนลอย
1. นางเสาวนีย์    ดาบทอง
42 51 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายมนตรี    พัลวัล
2. นางสาวสุนีย์    พวงมาก
3. นางสาวสุภาวดี    สุขนวล
1. นางสาวพิกุล    เพ็ชรประเสริฐ
2. นายแก้วนิมิต    ธนะพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................