งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 621
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายหัสนัย    นิ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์    จันนา
3. เด็กชายก้องภพ    ทองนาค
1. นายกิตติพงศ์    สมรัตน์
2. นายหัษฎายุ    กองพอด
6
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ผาตินาวิน
2. เด็กหญิงวรรณสิริ    สืบสอน
3. เด็กหญิงพิชชาพร    คำรพ
1. นางสาวจันทิมา    รัตนวาร
2. นางสาวจันทิมา    แตงทอง
7
3 3 โรงเรียนหมอนทองวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนาดา    หมัดพิทักษ์
3. เด็กหญิงอารยา    และเย๊าะ
1. นางรัชนี    อิสมาแอล
2. นางสาวสะรียา    สะและหมัด
23
4 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวริศา    ล้อมสินทรัพย์
2. เด็กหญิงเมทินี    อบเชย
3. เด็กหญิงบุญสิตา    ตันสง่า
1. นางสาวประภัสศร    เทียมทัศ
2. นางสาวอรอุมา    แซ่เล้า
9
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกริษฐา    พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงวรรณิสา    ทองจันทร์เทาร์
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    อุกฤษฏ์เสาวภาคย์
1. นางดรุณวรรณ    ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวมาลัย    อ่อนละมัย
19
6 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    ขันทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ    ขันจันทร์
3. เด็กหญิงบังอรรัตน์    ภูนาหลวง
1. นางสาวยอดข้าว    พลอยสุกใส
2. นางสาวอัญชลี    แจ้งดี
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรลภัส    ไทยธัญญพานิช
2. เด็กหญิงปฏิมากรณ์    น้ำใจสุข
3. เด็กหญิงภัทรา    จันทร์ขำ
1. นางสาวกัญญารัตน์    สร้อยคำ
2. นางสาวเฌอธกาญจน์    ศิริถาวร
26
8 8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    พัฒนวศิน
2. เด็กหญิงปพิชญา    โกยแก้วพริ้ง
3. เด็กหญิงธันยาภัทร์    สุขขี
1. นายบรรพต    คงตรง
2. นางวรรณวิภา    สุทธเกียรติ
11
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    พงษ์เสวลักษณ์
2. เด็กหญิงวริษา    วัฒนพิชญากูล
3. เด็กหญิงสุพัตรา    หาผล
1. นายประจวบ    วิสมล
2. นางประนอม    รื่นสุคนธ์
23
10 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    งามทับทิม
2. เด็กหญิงวิยะดา    อรุณ
3. เด็กหญิงอัฐพร    โคตะทัน
1. นางนพมาศ    เปฏะพันธ์
2. นางสาววิลาวัลย์    ศิริมงคล
19
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอโรชา    บุญปกครอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    กันทุกข์
3. เด็กหญิงวรารักษ์    สนโสม
1. นางสาวสุนีย์    ลิ้มรสสุคนธ์
2. นางเพลินตา    เข็มทอง
8
12 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาสนา    เกตุการ
2. เด็กหญิงญาณิศา    สร้อยนาค
3. เด็กหญิงวรรณิกา    เวียงนิล
1. นางจุรีพร    แก้วศรี
2. นางสาววิยะดา    ปัตตานี
40
13 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนศักดิ์    นัคราภิบาล
2. เด็กหญิงธดาภรณ์    สมบุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงกุลธิรา    ทิพยสุข
1. นางฉวีวรรณ    ภูผา
2. นางภัครดา    อินเที่ยง
33
14 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงนัดดา    สนประเสริฐ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ลาภเจริญวงศ์
1. นางสาววรรณวิสา    จันทร์สุนทราพร
2. นางสาวเรืองรัศมิ์    ผิวศรีสุข
17
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอำนวยพร    พันธุ์เกิด
2. เด็กหญิงนิตติญา    อาจคงหาญ
3. เด็กชายธนพล    จันทร์มั่น
1. นางภัณวดี    แก้วทิพย์
2. นางเสาวภาคย์    พุ่มระชัฏร์
29
16 17 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาสินี    นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงชลลดา    พินิจ
3. นางสาวสิรินธร    เอียดซัง
1. นางชลิตตา    สีเสือ
2. นางสาวบังอร    สวนพลู
29
17 18 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดวงกมล    มณี
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ    ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพิยาดา    ธีระโต
1. นางสาวจินดาพร    ทองอ้ม
2. นางจิรัชยา    สามสี
38
18 19 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายฐากูร    พิมมงละ
2. นายภาคภูมิ    ยินดีชน
3. นายภูธิป    สมบูรณ์จันทร์
1. นางจมาพร    นามสม
2. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เจริญสุข
2. เด็กชายธีรภัทร    บำรุงฤกษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา    ลิ้มวสุรัตน์
1. นางกรนันท์    คงอยู่สุข
2. นางสาวสายฝน    ศรีรอด
31
20 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    อุ้มญาติ
2. เด็กชายอนณ    ก้องเรืองเกียรติ
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี    แก้วมี
1. นางสาวนภาภรณ์    คงเนียม
2. นางแก้วใจ    ชัยศิริ
14
21 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุณิษา    ปิงมูลทา
2. นางสาวนวพร    แก้วหนองโพธิ์
3. เด็กหญิงนันทินี    ทองศรี
1. นางนิตยา    คล้ายเครือ
2. นางวิไล    โพธิ์ชิ่น
45
22 23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนพร    สุขปราโมทย์
2. เด็กหญิงกนกวลัย    ปานน้อย
3. เด็กหญิงณัฐชา    ทองอยู่
1. นางจีรวรรณ    วรยศ
2. นางสาวรัตนาภรณ์    มีรักษา
33
23 24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยา    สุขเจริญ
2. นางสาวธัญญารัตน์    พวงไม้
3. นายศุภกร    วิพัชครุฑ
1. นายทแกล้ว    อินทร์วงศกร
2. นายประชา    แก้วสวัสดิ์
33
24 25 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พิกุล
2. เด็กหญิงอัครมณี    น้อยเพชร
3. เด็กหญิงพรชิตา    ขันทวงษ์
1. นางสาวพิมพ์ลดา    ไพศาลวัสยศ
2. นางสิรินาถ    แสงเมือง
42
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิณัฐตามาศ    พาพสท์
2. เด็กหญิงกฤตวรรณ    หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญกร    แฝงยงค์
1. นายมานัส    ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
38
26 27 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรัญญา    เมืองแก้ว
2. เด็กชายณัฐนนท์    อุบลทิพย์
3. เด็กชายสิรภพ    วสุประสาท
1. นางปวีณา    ลมชิด
2. นางศรีสมัย    สอดศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิติยา    ไกรสวรรค์
2. เด็กหญิงนพเกตุ    พงษ์สีดา
3. เด็กหญิงดวงหทัย    นันทวิสิทธิ์
1. นางสาววรัญญา    คำตรง
10
28 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยธนาธัชช์    ไตรญาณสิริ
2. เด็กหญิงกุลิสรา    สืบสัมพันธ์
3. เด็กหญิงวิภาดา    สุนิวัชรานุพงษ์
1. นางสาวกิตติยา    มุสิกะสังข์
2. นางสาวกิริยา    กองชุน
13
29 30 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิวรรธน์    พงษาปาน
2. เด็กชายรวินทร์    นากเอี่ยม
3. เด็กหญิงพลอย    กระฉอดนอก
1. นางสาวจุไรรัตน์    อิ่นคำ
48
30 31 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    วันเหล็ก
2. เด็กหญิงมุทิตา    วิทยาภัค
3. เด็กหญิงนันทิชา    ม่วงศิลป์
1. นางสาวมัลลิกา    ยิ้มพงษ์
2. นางสาวอัจฉระพรรณ    ทองสันต์
16
31 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคขิณี    ทองชู
2. เด็กหญิงภัทธวรรณ    ตระกูลวารี
3. เด็กหญิงฐาปนี    เริ่มประชาธิปไตย
1. นางสมจิตร์    หอมลำดวน
2. นางสาวสุรางคนา    ยาหยี
11
32 33 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โพธิพฤษ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา    แผ้วโคกสูง
3. เด็กหญิงแจ่มนภา    วิชยประชา
1. นางสาววาสนา    วงษาไชย
2. นางสาวอัญชนา    โพธิพลากร
47
33 34 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภากร    แซ่ม้า
2. เด็กชายกฤษฎา    แซ่ซ้ง
3. เด็กชายเรืองชัย    อวนป้อง
1. นางสาวธิดารัตน์    ลือโลก
2. นางวัฒนา    หิรัญโญภาส
26
34 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายธวัชชัย    สืบกลัด
2. เด็กหญิงวรรณนิภา    งามดี
3. เด็กหญิงผกากาญจน์    สำเภาทอง
1. นางสาวกรุณา    กังสนานนท์
2. นางยาใจ    เหมือนว้า
40
35 36 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุเมธ    พูสมศรี
2. นายปรัชญา    เพชรโอภาส
3. นายวัชรินทร์    กมลเมือง
1. นางสาวปรียาภรณ์    เกลาเกลี้ยง
2. นายพจนวัฒน์    จารย์พรมมา
42
36 37 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรชัย    แจ้งประยูร
2. เด็กหญิงผกาวรรณ    มังสา
3. เด็กหญิงพรสุดา    กองวาจา
1. นางพัชชา    แก้วทอง
2. นางวัชรี    รื่นกมล
33
37 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหฤทัย    ดีกลาง
2. เด็กหญิงธนัชชา    บุญอ้วน
3. เด็กหญิงพัชราพร    แหวนทองคำ
1. นางสาวจินตนา    ปัญญาแหลม
2. นางสาวปิยรัตน์    แพรสี
33
38 39 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงลิ่วละล่อง    รังสิยานนท์
3. เด็กหญิงชาลิสา    ปัญจะเทวคุปต์
1. นางสาวชุติมา    ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา    เกิดทรัพย์
4
39 40 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายขจรพงศ์    บุญเทศ
2. เด็กชายพิชัย    ชุ่มจิตร
3. เด็กชายสุวัฒน์    ยืนสุข
1. นายกฤษณะ    แก่งาม
2. นางสาวสุกัญญา    สีปูน
31
40 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ฟองศรีจันทร์
2. เด็กชายวศิษฐ์    สุขผล
3. เด็กชายยงกิต    แพ่งสภา
1. นางสาวมะยุรี    หอมเนียม
2. นางไพลิน    ตุ่มทอง
41 43 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวเกวลิน    พินสระน้อย
2. นางสาวบุรพร    พันธุนาค
3. นางสาวสุพรรษา    เทพวงศ์
1. นางสาวกรรณิการ์    บำรุงศาสตร์
2. นายพิภพ    นามสนิท
44
42 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัญชุสา    ชินเวช
2. เด็กหญิงจันทิมา    จุลนารา
3. เด็กหญิงญาตาวี    มนตรี
1. นางสาวขนิษฐา    กลิ่นหอม
2. นางวิมลรัตน์    อิ่มสุดสำราญ
26
43 45 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวรรณี    คำดี
2. เด็กหญิงกาญจนา    บุดดาวงค์
3. เด็กชายกิจวัตร    บุตรดีสุวรรณ
1. นางสาวจารุวรรณ    สะมานี
2. นางสาวเฟื่องฟ้า    ไชยมาก
18
44 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชากร    จันทร
2. เด็กหญิงนิราภร    ภูฆัง
3. เด็กหญิงวริศรา    ยงยุทธ
1. นางสาวนิตยา    วันทอง
2. นางสาวมัลลิกา    เตชะเสนา
14
45 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโมทนา    นุ้ยศรี
2. เด็กหญิงชนัญญา    สิทธิบุศย์
3. เด็กหญิงอภิญญา    เจริญทรัพย์
1. นางสาวดวงกมล    เอี่ยมสกุล
2. นายทรงศักดิ์    คำพะแย
46
46 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีระดา    ไพรัชวรรณ
2. เด็กชายธนัท    ฮง
3. เด็กชายกฤษณะ    ศรีสมบุญ
1. นางสาวผานิตย์    ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นางสาวสกาวรัตน์    จรุงนันทกาล
5
47 49 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกวลี    อริยทรัพย์
2. เด็กหญิงษมาวรรณ    ทองประมูล
3. เด็กหญิงรมย์นลิน    เจริญก่อบุญมา
1. นางสาวณัฐมณฑ์    สังขพันธ์
2. นางสาวอุไรวรรณ    อัศวเวคินกุล
19
48 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินราช    สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงศิริญา    สุเพ็ญ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ใหญ่กล้า
1. นางชญาภรณ์    จันทจิรวงษ์ศรี
2. นางสาวอลิษา    งดงาม
23
49 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    เวชวิมลรัตนา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    สุขิโต
3. เด็กหญิงศุภิศรา    ธรรมมะ
1. นายกัมปนาท    เทียนจันทร์
2. นางรจนา    เทียนจันทร์
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................