งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 622
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์    ถาวรวงศ์
2. นางสาวกรชนก    สรวิสูตร
3. นางสาวอุไรพร    อักษร
1. นายสุรศักดิ์    โพธิ์นิล
2. นางสาวสุุลักขณา    คุ้มทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวกันติชา    จุฬาวงศ์สวัสดิ์
2. นางสาววรวีร์    คุ้มปลี
3. นางสาวกาญจน์    มณีทุม
1. นางสาวชมพิชาน์    กฤษฎิ์ธนกาญจน์
2. นางลัดดาวัลย์    กินนารัตน์
5
3 3 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวจาตุพรวดี    วันลา
2. นางสาวปิยะพร    เรืองศิริกุล
3. นางสาวสิรินยา    ทิพย์อุทัย
1. นายณัฐพงษ์    บุญลิขิต
2. นางสาวสุวิชา    บุญรังสิมันตุ์
23
4 4 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนาถ    สมบัติอำนวยโชค
2. นางสาววิชุตา    ชูรัตน์
3. นางสาวกฤติภรณ์    จุ้ยเจริญ
1. นางจิราพร    พนานุสรณ์ศิลป์
2. นายศิรสิษฐ์    เชื้อทอง
8
5 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายทักษ์ดนัย    จันทร์อิน
2. นายชวภูมิ    เชวงกูล
3. นางสาวมนัญชยา    จงสุตกวีวงศ์
1. นางสาวสิริยุพา    บุญเพิ่ม
2. นางหรรษญากาญจน์    อินกอ
14
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    เนตรชลายุทธ
2. นายสิงห์    คำปาน
3. นางสาวชนิตา    วงษ์แหวน
1. นางละเอียด    สงวนสุทธิกุล
2. นางสาวอรวรรณ    ฉ่ำชื่น
34
7 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววนิดา    หอมขจร
2. นางสาวมณฑาทิพย์    บุญเเก้ว
3. นางสาวสิริพร    ปรีเถื่อน
1. นายถาวร    กราบขุนทด
2. นางสาวรสสุคนธ์    มั่นคง
31
8 8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภมาศ    กุลนรัตน์
2. นางสาวสิริกร    เตชะมวลไววิทย์
3. นางสาววิภาวี    วิมานบรรพต
1. นางสาวธนัญญา    เปี่ยมศิลปกุลชร
2. นายนครินทร์    เครือวัลย์
27
9 9 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายคริษฐ์    เจริญธนสิทธิ์
2. นายณัฐพงศ์    เฟื่องสวัสดิ์
3. นายไชยวัฒน์    อิทธิขจรรัตน์
1. นางจันทร์จิรา    คงพิสุทธิ์
2. นายไพศาล    สุขสถิตย์
5
10 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัฏฐา    เรือนเงิน
2. นางสาวพิณรัตน์    จันทเลิง
3. นายชยากร    เรือนคำ
1. นางสาวศรินยา    อินทรประเสริฐ
39
11 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกวินนา    สินรัตนะ
2. นางสาวอรอนงค์    จริตพันธ์
3. นางสาววรรษมน    หว่างเจริญศักดิ์
1. นางสาวชนิดาภา    ตรีเหรา
2. นางสาวน้อย    หว่างเจริญศักดิ์
48
12 12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวโสภิดา    ชัยลิ้นฟ้า
2. นางสาวสุภัทรา    บุญร่มเย็น
3. นางสาวณัฐชยา    ตรีวัฒนานนท์
1. นายนิพิฐพนธ์    รูปพรหม
47
13 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชฐิชา    วงษ์กำภู
2. นายณัฐพงศ์    จันทร์จรัสสกุล
3. นายทรรศนะ    โชติชื่น
1. นางสาวนันทพร    สังอรดี
2. นางสาวอรุณประภา    อินทะสอน
35
14 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกมล    หนูนันท์
2. นางสาวพจณิชา    ต๊ะศิริ
3. นางสาวพัชรีพร    เกิดฤทธิ์
1. นางสุมาลี    รวมธรรม
49
15 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายอาทิพงศ์    พุ่มจันทร์
2. นางสาวสุชาดา    โสภา
3. นางสาวนันท์นภัส    เจสดุ
1. นางสาวอรพรรณ    ทองศรีนาค
2. นางสาวเกษราภรณ์    สุระ
ชนะเลิศ
16 16 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐชา    ปณะราช
2. นางสาวนลินี    อบอุ่น
3. นายศิวกร    นุชสวาท
1. นายกฤษณะ    อ่อนเอื้อน
2. นางชุติมา    ปณะราช
18
17 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธนบดี    ฤกษ์การันต์
2. นายภานุวัฒน์    เดชานุภานนท์
3. นางสาววารุณี    ฉ่ำสูงเนิน
1. นางเปรมกมล    พิริยปัญจบุตร
2. นายไพฑูรย์    เอื้อบุญประดิษฐ์
10
18 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวดาริกา    บุญสา
2. นางสาวจันทา    ทิพวัน
3. นางสาวสุกัญญา    กาญจนวงศ์
1. นางพัฒนา    โพศาราช
2. นางสาวสุกัญญา    ศรีเดช
16
19 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายศิริปัญญา    อาษา
2. นายจักรกฤษณ์    บุญประสพ
3. นางสาวจุฑามาศ    แจ๋วเจริญวัฒนา
1. นางกฤษณา    วงศ์กวินวุฒิ
2. นางสาวเยาวลักษณ์    เล็กท่าไม้
4
20 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฐ    ยิ่งนคร
2. นางสาวกชกร    เทียมทัด
3. นางสาววริศรา    อุทัยธรรม
1. นายธนิต    พงษ์รอด
2. นางสาวปัทมา    สุวรรณนัง
40
21 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนุสรินทร์    พุกแก้ว
2. นายกฤชณเดช    อ่อนศรี
3. นายสหรัฐ    ขยันการ
1. นางประนอม    นอบน้อม
40
22 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายศิวกร    มุ่งเครือ
2. นางสาวสุวนันท์    วันทอง
3. นางสาวศิริรัตน์    คงสังข์
1. นางยุพิน    เต่าพรมห์
2. นายสราวุธ    พลับลัดโพธิ์
8
23 23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    แสนสาธารณะ
2. นางสาววิชาดา    แจ่มใจ
3. นายคุณากร    พิมพา
1. นางจิตณา    มั่นคง
2. นางสาวเพ็ญลดา    ทู้ไพเราะ
23
24 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอารียา    อวยชัย
2. นางสาววัชริตา    แซ่ชี
3. นางสาวสุธิตา    วิเชียรประสาสน์
1. นางพิมลพร    พรนิเวศน์
2. นางสุมา    แท่นนิล
18
25 25 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสกุณา    โม่งคำ
2. นางสาวเบญพร    บัวหลวง
3. นางสาวเฟื่องฟ้า    แสงมล
1. นางกมลฉัตร    ถาวรบุญ
2. นางสาวจันทิมา    แพนลา
26 26 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญารัตน์    น้ำใจดี
2. นางสาวนงลักษณ์    ศรีเพียงจันทร์
3. นางสาววิศัลย์ศยา    ปานสุวรรณ
1. นางศิรินภา    จิตติชานนท์
2. นางสิริพรรษ์    คล้ายสุบรรณ์
11
27 27 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายนรภัทร    ว่องสมบูรณ์สิน
2. นายนิชกานต์    คุ่ยจาด
3. นางสาวบัณฑิตา    ศิรพัฒน์พงค์
1. นางพรทิพย์    รุ่งรัตน์
2. นายพรสิทธิ์    เลิศเสรีพัฒนกุล
29
28 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    สุวรรณมงคล
2. นางสาวปฏิมาภร    อ่อนละมุล
3. นางสาวบุษยา    เฉลียง
1. นางสาวสูญญตา    หรือเสือ
2. นางสาวเพ็ญประภา    นาเคน
44
29 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาวี    ปราบใหญ่
2. นางสาวภัทรสุดา    บุญมา
3. นางสาวมัลลิกา    โพธิ์นอก
1. นายพัฒน์พงษ์    คงที่
2. นางสาวรัชฎาการณ์    ศรีกลั่น
15
30 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายธารา    บุบผาชาติ
2. นางสาวกัญญา    พูนเฉลียว
3. นายอดิศร    คล้ายสอน
1. นางสาวบุศรา    บุญยงค์
31
31 31 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพมาศ    สุขะพละ
2. นางสาวธรัญญา    เถียรอ่ำ
3. นางสาววรนุช    ทะยอม
1. นางสาวปาริฉัตร    คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี    สนามทอง
17
32 32 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายธวัชชัย    ยาโงะ
2. นางสาวเบญจวรรณ    จีนนาสา
3. นายนราเมศร์    แสงสว่าง
1. นางประภาวรินทร์    ภิรัตน์สุภาศิริ
2. นางสุภานัน    สัตบุศย์
33 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธีรพันธ์    ทองอ่วมใหญ่
2. นายณัฐภัทร    เพ็งวันพุฒ
3. นายชยพล    นิติชาคร
1. นายวิชัย    พรสิริโชคชัย
2. นางสาวอรชา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
20
34 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวทิพานันท์    แป้นพงษ์
3. นางสาวนิภาภัทร    ถึงสุข
1. นางวันเพ็ญ    แพร่หลาย
2. นางสาวสุภนิดา    ระนำไทยสงฆ์
42
35 35 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวอัมรัตน์    แซ่เฮง
2. นางสาวบุญมณี    วัฒนกิจไพศาล
3. นางสาวจิราวรรณ    พันธ์เทียน
1. นางสาววรรณนิภา    ฉิมพลี
2. นางสาวศิริพร    แกล้วการไร่
38
36 36 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนกานต์    เอี๊ยบกงไชย
2. นายกิตติชัย    จารย์พรมมา
3. นางสาวนฤมล    มากูล
1. นางกาญจนา    หุตะเจริญ
2. นางวัชรา    จรูญผล
13
37 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพุธิตา    ศิริพฤกษ์พงษ์
2. นางสาวพนิตพร    ดำรงสุกิจ
3. นางสาววรกมล    น้อยโสภณ
1. นางสาวกาญจนี    บ่อสุวรรณ
2. นางจำนงค์    ตั้งสุนทรขัณฑ์
22
38 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรินภา    สังข์ทอง
2. นางสาวชนกสุดา    บินดี
3. นางสาวญาสุมินทร์    ต่ายตระเวณ
1. นายปัญญา    กินสูงเนิน
2. นางสาวปิยรัตน์    แพรสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    มานะเพียร
2. นางสาวพรยมล    แก้วกำเนิด
3. นางสาวรัชฌา    น้อยเจริญ
1. นางสาวกัญยาภรณ์    กิ่งไทร
2. นายพีรพงษ์    พงษ์ประเสริฐ
46
40 40 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศินารถ    หมอติ้น
2. นางสาวสุธิดา    ก๋งอุบล
3. นางสาวภัทรานิษฐ์    บัวหอม
1. นายศักดิ์นรินทร์    จันทร์นาค
2. นางสาวสนฤดี    ศรีสวัสดิ์
20
41 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐาปนี    แสงสว่างเสรีกุล
2. นางสาวพรนภา    เด่นจารุกูล
3. นางสาววิศรุตา    สังข์ทอง
1. นางจีรภา    ดุงศรีแก้ว
2. นางสาวไอริณ    ถาวรนันท์
7
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายชัยวุฒิ    การสมเพียร
2. นายเศรษฐสิทธิ์    ตลอดไธสงดาภา
3. นายภัทรพล    สืบศรี
1. นางสาวสิริรัตน์    นิลวรรณ์
2. นางสาวแฉล้ม    อินวารี
31
43 43 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา    ยิ้มถนอม
2. นางสาวหทัยทิพย์    คำบาง
3. นางสาวสุภัชชา    ผ่องมณี
1. นายพิภพ    นามสนิท
2. นางสาวลัดดาวัลย์    เชื้อพลบ
42
44 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    แย้มเยี้อน
2. นางสาวสุพิชชา    บัวบาง
3. นางสาวรัตนวลี    จันทร์ตรี
1. นางสาวชนิดา    ประพฤติกิจ
2. นางสาวรังสิมา    ถิรจันทรา
28
45 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    สุขัง
2. นางสาววรรณภา    มิสกร
3. นางสาวอรวรรณ    วที
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
2. นางสาววรรณภา    ฐานธรรม
23
46 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจมาศ    โพธิ์ทองคำ
2. นางสาวสุทธิษา    วังงาม
3. นางสาวณัฏศราพร    สังข์เจริญ
1. นางราตรี    ศรีบุญมี
2. นางลาวรรณ    ยังศิริ
23
47 47 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเมริษา    จันทสิทธิ์
2. นางสาวทรายทอง    พวงไทย
3. นางสาวขวัญฤดี    รำพึงกิจ
1. นางสาวประทินพร    รัตโนภาส
2. นางสาวเบญจวรรณ    ภักดีพงษ์
35
48 48 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววริษฐา    ไชยสิทธิ์
2. นางสาวนัฐกานต์    สติชอบ
3. นางสาวรุจิษยา    อารีญาติ
1. นางสาวสุดารักษ์    พยัคฆ์มะเริง
2. นายอนุกรณ์    อวนใหญ่
29
49 49 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรชนก    ศุภมงคลดี
2. นางสาวปริณดา    นนทะภา
3. นางสาวพิมพ์ปวีณ์    พิศาลปีติ
1. นางสาวสุภาดา    ศิริขจร
2. นายอดิศักดิ์    เผียงสูงเนิน
11
50 50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวี    ทรัพย์อร่าม
2. นางสาววรกานต์    แก้วปานกัน
3. นางสาวนวภัทร    ดอกป่าน
1. นางสาวสุพัตรา    เขตสมุทร
44
51 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา    วรโพด
2. นางสาวกาญจนา    ภักดีโต
3. นางสาวอรอุมา    แดงชอุ่ม
1. นางสาวน้ำตก    เพียซ้าย
2. นางศรีสุพัตร์    วัฒนกุล
37
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................