งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐาตินันท์    โพธิ์ระดก
2. เด็กหญิงธัญพร    บุญดี
3. เด็กหญิงกาญจนาวรรณ    ชาวพิจิตร
1. นางณัฏฐยา    ธารบุปผา
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายนรินทร์    จันตะเคียน
2. นางสาวพัว    วันนี
3. เด็กหญิงยุวดี    ฉัตรแก้ว
1. นางจันทิมา    มณีสุปัญญา
2. นางอุบลรัตน์    ถึกสุวรรณ
3 3 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวรรณ    สมใจ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    คำแก้ว
3. เด็กหญิงสิรินยา    เกตุคล้าย
1. นางบุปผา    ตันตะราวงศา
2. นางอุบล    บูรณะศรีศักดิ์
4 4 โรงเรียนวีรศิลป์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์    จิรโชคธนทิพย์
2. เด็กหญิงลีลาวดี    มากระดี
3. เด็กหญิงสุทธิณี    ปิตวัฒนกุล
1. นางดาราวรรณ    เอกพร
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวจีพร    นนท์ศิลา
2. เด็กหญิงเพ็ญพร    นุชนาบี
3. เด็กหญิงวรวรรณ    ศรศรี
1. นางพรทิพย์    หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์    ทองรัตนะ
6 6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิภา    ไถ้เงิน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    แสงทอง
3. เด็กหญิงนฤภร    แสนยานุสิทธิ์กุล
1. นางกฤษณา    แป้นงาม
2. นางสาวขวัญชนก    รอดไผ่
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    บรรเทิง
2. เด็กหญิงตรีรัตน์    เถาแก้ว
3. เด็กหญิงนุชจรี    ศิริมณฑา
1. นางอุทัยวรรณ    ตีรณเวคิน
2. นางสาวไพเราะ    กาฬภักดี
8 8 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิ่นไพร    ยอดบัว
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    ศรีทัศน์
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ    สารสังข์
1. นางนวลจันทร์    ศรีโสธร
9 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หน่ายคอน
2. เด็กหญิงณัฐชยา    วันละพัน
3. เด็กหญิงรินรดา    ปาระมีศรี
1. นางสาวปาริชาติ    ก๋งใช้
2. นางสาววริศา    ภู่ระหงษ์
10 10 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    ทองใบ
2. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีรังสรรค์
3. เด็กหญิงปาลินี    คงรักช้าง
1. นางสมศรี    ทองนวล
11 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรศักย์    ภู่หมั่นเพียร
2. เด็กหญิงจามจุรี    สีชาวนา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ภานุภาพศรี
1. นางสาวชาลินี    ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี    กลิ่นชื่น
12 12 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาพร    ทูอาษา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ทองคลี่
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์    บุญทัน
1. นางสาวชณิชานี    พิลาทอง
2. นางธนภร    ธนะอมรมงคล
13 13 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวิณี    ศรีไพรวัน
2. เด็กหญิงรัตติกาล    แก้วสุขใส
3. เด็กหญิงกัณทิมา    ทิพย์สุข
1. นางสาวจิราพรรณ    โอชารส
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา    บุญโต
14 14 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกนก    กันทา
2. เด็กหญิงปัถยา    สิมาเลาเต่า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทองชัยเดช
1. นางสุพัตรา    ศรีพิพัฒน์
2. นายอนัน    บุตรดี
15 15 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพร    แป้นเพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    มากระจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา    สืบกลัด
1. นางสาวทวีพร    แก้วบัวดี
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฤกรักษณี
16 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงไปรยา    นิลแสง
2. เด็กหญิงมัลลิกา    เจ๊ะหมัด
3. เด็กชายสหสวรรษ    คงเมือง
1. นางสาวจินตนา    สุขเจริญ
2. นางบรรยาย    สุขสำราญ
17 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจุลดิษฐ์    อรัญสาร
2. เด็กหญิงเกวลิน    อินทรยุง
3. เด็กหญิงนิสรีน    มินสุวรรณ
1. นางอนงค์    มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ    แสงสุริโยทัย
18 18 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเดือน    -
2. เด็กหญิงปิยเนตร    อุดมจรัสศรี
3. เด็กหญิงสุชาดา    สีสำลี
1. นางยอดขวัญ    ธีรโชคดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองจิตร์
19 19 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนิภา    ทองอยู่
2. เด็กหญิงปิติชา    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงธัญจิรา    เฟื่องฟุ้ง
1. นางอนัญญา    ดีเด่น
2. นางสาวเยาวภาพันธ์    แวงเลิศ
20 20 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เข็มทอง
2. เด็กหญิงธณัฐชา    สืบเทศ
3. เด็กหญิงนาตาเดีย    เซ็นหลวง
1. นางบุษรินทร์    พรมทา
21 21 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เอกมัย
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    นิลสน
3. เด็กหญิงเกวลิน    จักร์พรรดิ์แก้ว
1. นางกานดา    พูลสวัสดิ์
22 22 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    อึ้งจิ๋ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ภวิษย์    โชคชัยชาญ
3. เด็กหญิงวันวิภา    เอมทอง
1. นางสาวณัฐานันท์    สมถวิล
2. นางสาวทักษญา    เณรตาก้อง
23 23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเหมหงส์    แผลงมา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จิตอารี
3. เด็กหญิงนัฐชิญาภรณ์    แจ่นประโคน
1. นางอัธยา    นนธ์พละ
24 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐาริณี    แผนเจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์    สุขตรี
3. เด็กหญิงพัณณิตา    ขำสี
1. นางบุญประคอง    บุญรอดน้อย
2. นางศรัญญา    เดชมาก
25 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญา    เพชรอ๊อด
2. เด็กหญิงศุภาพร    ม่วงงาม
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา    ปราบรัตน์
1. นางสาวนุสนา    นาชัยสิทธิ์
26 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญชล    สุพรรณไสว
2. เด็กชายเพิ่มพูน    สาลีผล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    คล้ายวรรณ
1. นางปราณี    สวยรูป
2. นางสมจิต    ลาวัง
27 27 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงคณัสนันช์    วงศ์แฉ่ง
2. เด็กหญิงจิตติมา    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงอรนัญธ์    ญาติมิ
1. นางรัตนกานต์    วรรณตระกูล
2. นางสาวสุรียาภรณ์    ดวงดี
28 28 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    โอสถานนท์
2. เด็กหญิงโศภิสรา    เตโพธิ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พลพยุหะ
1. นางสาวจิตสุมา    ธรรมจินดา
2. นางบุหงา    จรรยาสวัสดิ์
29 29 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปราบใหญ่
2. เด็กหญิงอรทัย    อร่ามสร้อย
3. เด็กหญิงขวัญชนก    เทียนกระจ่าง
1. นางสมพร    เรืองกลิ่น
2. นางสุธีรา    พ่วงขวัญ
30 30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เอมบางเมือง
2. เด็กหญิงศศิกานต์    สงวนพันธ์
3. เด็กชายกฤตยชญ์    นาดี
1. นางสาวสุนันทา    พรหมรัตน์
2. นางสาวโสพิศ    สงประสพ
31 31 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารีวรรณ    เถื่อนเจริญ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    เมฆรารัตน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีดี
1. นางสาวนภสร    หินทอง
2. นางสาวสุวรรณี    เชื้อคง
32 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริมนต์    ศรียาภัย
2. เด็กหญิงเศาวณัฏฐ์    เพชรติ้น
3. เด็กหญิงนันทินี    รักภิรมย์
1. นางจิราภรณ์    แสงพงศ์ชวาล
2. นางบุญเชิญ    จิตรงาม
33 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    น้อยอยู่นิตย์
2. เด็กหญิงวริยา    จันทร์เจียวใช้
3. เด็กหญิงปภาดา    ลีลาวัฒนะกุล
1. นางสาวพรรษภรณ์    สุขผล
2. นางศรีสุรีย์    มณฑา
34 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมษร    วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา    ถนอมเขตต์
3. เด็กหญิงพิมพ์พลอย    สมัครการ
1. นางจุฑามาศ    เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน    อิงคนินันท์
35 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรศักดิ์    แช่มช้อย
2. เด็กหญิงชฎาพร    หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงชฎาพร    ศรีบุญ
1. นางสาวละเอียด    กังวานทวีทรัพย์
2. นายเปรมกมล    ทองจันทร์ฮวด
36 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายตะวัน    สุรนันท์
2. เด็กชายคุณาธิปญ์    คุณากรธำรง
3. เด็กชายกริช    บุญนาค
1. นางปรัชญ์ฐมา    บัวแก้ว
37 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    โมระชาติ
2. เด็กหญิงวราภรณ์    พุทธิไสย
3. เด็กหญิงฟ้าใส    พิมสา
1. นางชุติกาญจน์    ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์    ศรีวรมัยธนากุล
38 38 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    อนันสลุง
2. เด็กหญิงนลินี    ด้วงสีแก้ว
3. เด็กหญิงปุญชรัตมิ์    อิ่มด้วยบุญ
1. นางสาวประพัฒน์ศร    อัญไชยศรี
2. นางเพทาย    แก้วมณี
39 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชฌานันท์    สินเจริญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    จันทร์โสม
3. เด็กหญิงสุภาพร    นุชรักษา
1. นางพรรณิภา    ศุระศรางค์
2. นางสุภาพร    เหล่าวนิชชานนท์
40 40 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุญยสิทธิ์    บรรทัดเที่ยง
2. เด็กชายขจร    รักษาราษฎร์
3. เด็กชายสิริวัฒน์    ถมยา
1. นางสาวระยอง    เมฆา่
2. นายวศิน    พุดซ้อน
41 41 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    ชีล้อม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    ช้างทอง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    จิตอารีย์
1. นางมาลัย    อ่วมอ่อง
2. นางสาววราภรณ์    คนึงคิด
42 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิศรุต    สังข์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกานต์สินี    ฤทธิ์ทัพ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ตะเภาพงษ์
1. นางทิพวรรณ    ภูสุภา
43 43 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรางคณา    มาตรมนตรี
2. เด็กหญิงศิริพร    สารากาล
3. เด็กหญิงพัชราวดี    วงศ์ภิญ
1. นางสาวกรองทิพย์    เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา    เพียรพิจิตร
44 44 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทวัส    อินทร์หอม
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ช้างน้ำ
3. เด็กหญิงอภิญญา    สมจิต
1. นางกาญจนา    จันทรดาสุข
2. นางสาวจิตสุภางค์    ชมใจเลิศ
45 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินทร์เกิด
2. เด็กหญิงกมลชนก    จางวางมา
3. เด็กหญิงเนตรนภา    อุดมญาติ
1. นางสาวธัญลักษณ์    เจียมจันทร์
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญศรี
46 46 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    เมืองช้าง
2. เด็กหญิงรจนา    บัวบุญเลิศ
3. เด็กหญิงอรทัย    ประถมทอง
1. นางยุภา    สุจริตธุระการ
2. นางสาวโสภณา    นาคเกษม
47 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาภรณ์    หมื่นเตียง
2. เด็กหญิงหนึ่งนุช    เหรียญทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา    ร่มเย็น
1. นางกัญญาภัค    บุตรธาจารย์
2. นางจินตนา    ทัพรัตน์
48 48 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญ์ณัฐ    ครุฑไชยันต์
2. เด็กหญิงปวีณ์ศุภกร    บุตรศรี
3. เด็กหญิงธนัชพร    บรรลุประสงค์
1. นางสาวรติพร    ช่อลำไย
2. นางวรรณี    นาคหาญ
49 49 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนัน    ชูเกตุ
2. เด็กหญิงพรธีรา    ภักดี
3. เด็กหญิงปรียานุช    ดาวลอย
1. นางสาวสราลี    หมาดนุ้ย
2. นางสาวสุนันทา    เชื้อฉ่ำหลวง
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริภรณ์    วงษ์หงษา
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ทิศไทย
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ยิ่งยืน
1. นางสาวพรภิญญา    นาพรม
2. นางเยาวลักษณ์    มหาจักษ์
51 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนพเก้า    แสงเพชร
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ครองรักษ์
3. เด็กหญิงจณิตา    วายลม
1. นางชลลดา    ชำนาญ
2. นางสุวิภาพร    ดาวเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................