งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภีพัฒ    หัตถกรรม
2. นางสาวชลธิชา    อาจสามารถ
3. นางสาวพิมพิมาย    ชูสูงเนิน
1. นางณัฏฐยา    ธารบุปผา
2. นางนิธินันท์    โควินท์ทวีวัฒน์
2 2 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนันท์    จุลสิงห์
2. นางสาวแววดาว    มะลี
3. นางสาวกลิ่นสุคนธ์    เพ็งพันธุ์
1. นางชูเสริม    สิมสวัสดิ์
2. นางอุทุมพร    รัตนรังษี
3 3 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวมินตรา    นุ่นทะสอน
2. นางสาวชฎาพร    ตั้งตัว
3. นางสาวชุลีกร    โกโสตร
1. นางนฤทิพย์    ศรีเกษตรสรากุล
2. นางพรพิมล    ทรงศิริ
4 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    หอมชื่น
2. นางสาวบุษรา    รุ่งมณี
3. นางสาวจิตรานุช    อิ่มอก
1. นางวิจิตรา    เศรษฐกร
2. นางศรีรัตน์    ศิริโฉม
5 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    เพิ่มสวัสดิ์
2. นางสาวรุ่งทิวา    เสนกล่ำ
3. นางสาวอภิสรา    ทำทอง
1. นางพรทิพย์    หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์    ทองรัตนะ
6 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนฤเบศร์    สุภรัตน์ธนกุล
2. นางสาวศิริพร    แก้วคำ
3. นางสาวนุจิรา    ไผ่กอ
1. นางรื่นฤดี    เดือนตะคุ
2. นางศรีสุวรรณ    คำหอมกุล
7 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศินีณัฐ    ประทีปทอง
2. นางสาวสุทธิชา    เกตุคำ
3. นางสาวเข็มเพชร    ประพล
1. นางอรอนงค์    ชัยประเสริฐ
2. นางอุทัยวรรณ    ตีรณเวคิน
8 8 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    เชิดพานิชย์
2. นางสาววิภาดา    แซ่โล่ง
3. นางสาวจริยา    มูสิกสังข์
1. นางนวลจันทร์    ศรีโสธร
9 9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    แซ่เซียว
2. นางสาวสมฤทัย    จุกสีดา
3. นางสาวรัชนีกร    แก่นสิงห์
1. นางสาวปาริชาติ    ก๋งใช้
2. นางสาววริศา    ภู่ระหงษ์
10 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    ใหญ่สูงเนิน
2. นางสาวศิริพร    ปฏิทิน
3. นางสาวสมฤทัย    เกตานนท์
1. นางสาวชาลินี    ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี    กลิ่นชื่น
11 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณิภา    สิงห์สวัสดิ์
2. นางสาวชุติมา    พยับศรี
3. นางสาวจิราภรณ์    นิลสนธิ
1. นางวรรณพร    กุลเสน
2. นางสาวสุภาภรณ์    คะโลรัมย์
12 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจรัตน์    บางกุ้ง
2. นางสาวมยุรา    ชุมพาลี
3. นางสาวกานต์ชนิต    หมายดี
1. นางวิบูลย์ศรี    วรสูตร
2. นางสุรีย์    เมืองทอง
13 14 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวดอกรัก    จิตพิมาย
2. นางสาวชลลดา    คำชื่น
3. นายคชาชาญ    สุดใจ
1. นายคมศักดิ์    ชาวตาก้อง
2. นางสมร    ฉายอรุณ
14 15 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนากานต์    ผิวทองดี
2. นายจักรกริศน์    อาจหาญ
3. นายสุมิตร    จิตหาญ
1. นางจิราภรณ์    ชูสาลี
2. นายสมศักดิ์    ชูสาลี
15 16 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปวีณา    ศรีพูล
2. นางสาวกัลยา    ด้วงโคตะ
3. นายกิตติศักดิ์    สุขบรรณ
1. นางสาวจินตนา    สุขเจริญ
2. นางบรรยาย    สุขสำราญ
16 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    ตันจีย์บุญย์
2. นายนันทวัฒน์    เขียวอ้วน
3. นางสาววราพร    แตงอ่อน
1. นางอนงค์    มีปัญญา
2. นางอินทุกาญ    แสงสุริโยทัย
17 18 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวฝน    ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวอรุณี    คำทุม
3. นายศิริพงษ์    ช่างฉาย
1. นางสาวปานน้อย    แพ่งบรรเทา
2. นางสาวสุทิตา    ชมเชย
18 19 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา    พรมเสน
2. นางสาวพัชรินทร์    คำเกิด
3. นางสาวอัญนิลา    อาษา
1. นางนิรมล    คงบัว
2. นางสาวพัชรินทร์    ปิ่นทอง
19 20 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐิดา    อรุณสว่าง
2. นางสาวธิดารัตน์    จำปาเทศ
3. นายชานนท์    นาน้อย
1. นายทศพร    ครุฑเสม
2. นางนิสิตา    สุวรรณนัง
20 21 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐมล    อ่อนบุญพงษ์
2. นายนิธิ    ไม้แดง
3. นางสาวพรประภา    หลักคำ
1. นางบงกช    ธรรมวิญญา
2. นางอำนวยพร    มงคลหมู่
21 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริกา    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวพิมประภาพร    จั่นเพ็ชร์
3. นายวัฒนะ    วัดรอดเพ็ชร์
1. นางนารี    พัฒนวรพงศ์
2. นางปวีณพร    สุขประพันธ์
22 23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวดี    อินทร์แก้ว
2. นางสาวสุจิตา    ง้วนเพียรภาค
3. นางสาวปิยาพัชร    ปัตตวงษ์
1. นายอดิเทพ    เรืองสม
23 24 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    ลีลาจิตต์เจริญ
2. นายอำพล    แก้วศรีสุข
3. นางสาวโสภา    หงษ์ลอ
1. นางชนันท์นุช    อุ้ยนอง
2. นางสาวสุภาวดี    เขมะศรีสุวรรณ
24 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    ปานแร่
2. นางสาวนภัสสร    ทองสีกล่ำ
3. นายสิทธิโชติ    ผนมผา
1. นางสาวกนกชล    มูลมณี
2. นางนาฏยา    สูงเนิน
25 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชื่นนภา    พันตัน
2. นางสาวทิพย์วรินทร์    พุทธโอวาท
3. นางสาวสุธาสินี    ศรีทอง
1. นางสุภัทรา    บุญญสิทธิ์
2. นางอรพินท์    อุดมผล
26 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัส    พลับพลา
2. นางสาวกัญจนารักษ์    เสาร์ศิลา
3. นายณัฐฐิกร    ทองรอด
1. นางสาวณฐนน    รัตนศุภสิน
2. นางสาวพีรวรรณ    แก้วสุกแสง
27 28 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพร    กองทำ
2. นางสาวนิติญา    ถี่มาพัด
3. นางสาวศิริญาพร    ถ้วนถี่
1. นางสาวธนพร    พิสูจน์
2. นางสาวสุวิญชา    นาศรี
28 29 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศรัตน์    คำเสนาะ
2. นางสาวสรัลชนา    เฟื่องแก้ว
3. นางสาวภารวี    ภู่สาร
1. นางสาวปิยนาฏ    สงวนทรัพย์
2. นางสาววาสนา    ศิลาพร
29 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกลักษณ์    จำปาแดง
2. นางสาววราวรรณ์    เชื้อกสิกรรม
3. นางสาวหทัยรัตน์    แวดไธสง
1. นางสาววีรยา    นวรัตน์รุ่งเรือง
2. นางสาวเปรมวดี    พลลาภ
30 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภร    ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวหทัยรัตน์    พุทธเฮง
3. นางสาวกานต์ชนก    เมฆสุวรรณ์
1. นางบุญเชิญ    จิตรงาม
2. นางเพ็ญแข    เรืองพาณิชย์
31 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราพรรณ    ยอดพรมทอง
2. นางสาวฐิติมา    เรืองไชย
3. นายปรเมทฆ์    ธีรคุณวิศิษฎ์
1. นางรวิกานต์    บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี    สุขนิรันดร์
32 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    ประทิน
2. นางสาวพัชร์สิตา    เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
3. นางสาวกมลวรรณ    ท้าวโพธิ์เอน
1. นายธิติ    พันธุ์ศุภผล
2. นางสาวศศิกาญจน์    ทองประจวบ
33 35 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวพรพันธ์    คล้ายคลัง
2. นางสาวภัสสร    ตระกูลอินทร์
3. นางสาวนัทธมน    ก้อนใส
1. นางสาวสญามล    ศักดี
2. นางสาวสุธาสินี    สิรินวรัตน์
34 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกานต์    แสงหิรัญ
2. นางสาวชยาภรณ์    นภาโชติ
3. นางสาววิมลรัตน์    ดีสนั่น
1. นางสาวชุติญา    เอี่ยมมีทรัพย์
2. นางวิจิตรา    รักษาสุข
35 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรขวัญ    น้อยใหญ่
2. นางสาวพลอยไพลิน    อินชะนะ
3. นางสาวฐิติภา    เฉลยโอฐ
1. นางชุติกาญจน์    ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์    ศรีวรมัยธนากุล
36 38 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรติวรรณ    ภู่เกิด
2. นางสาววริศรา    หอมจันทร์
3. นางสาวอังคณา    ยิ้มเจริญสุข
1. นางสาวทิพวรรณ    สายโย
2. นางเพ็ญพรรณ์    แก้ววรรณา
37 39 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายทิพวัฒน์    นีละพัน
2. นายเฉลิมพล    รุ่งเรือง
3. นางสาวอาทิตยา    คำปั๋น
1. นางปานทอง    แสงจันทร์งาม
2. นางเพลินพิศ    โพธิราช
38 40 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา    เฟื่องรอด
2. นางสาวทานตะวัน    เพิ่มพูล
3. นายประยุทธ    เกิดมั่งมี
1. นางศิริพร    เกิดโชติ
2. นางเสาวลักษณ์    จงเจตจำนง
39 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    ลำภา
2. นายสุรศักดิ์    พูลทอง
3. นางสาวพิมชนก    เจริญชีพ
1. นางสาวจิราวรรณ    เนียมศรี
2. นางยุพา    แดงฉ่ำ
40 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวพาจนา    จินดาพงษ์
2. นายนพดล    แซ่หว้า
3. นางสาวณัฐชยา    แสนโซ้ง
1. นางพัชรี    สุขสบาย
2. นางสาวสันธินี    บำรุงสุข
41 43 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวแคทรียา    หวานเสนาะ
2. นางสาวปิยะรัตน์    ไชยมงมงคล
3. นางสาววนิดา    พงษ์นัยรัตน์
1. นางสาววรรวิมล    ไชยริปู
2. นางสาวใจภักดิ์    ไชยวัฒน์
42 44 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฉลอม    สรรเสริญ
2. นางสาวปิยนุช    ้เมฆฉาย
3. นางสาวมาลัย    ้เต็มสูงเนิน
1. นางประภานิช    บุนนาค
43 45 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ชนก    อิ่มเอิบ
2. นางสาวปราณี    เวชาชีพ
3. นางสาวสุนิทรา    สิงคเณย์
1. นางวราภรณ์    พรมอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา    สาหุทัศ
44 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทนา    เมืองวงศ์
2. นางสาวศิริพรรณ    แก้วปลาด
3. นางสาวสิริรัตน์    หัสชู
1. นางสาวอัมพร    วรรชะนะ
2. นางเลิศลักษณ์    ขันทอง
45 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสมถวิล    บุญธรรม
2. นางสาวจุฑารัตน์    รุ่งแจ้ง
3. นางสาวรัชฎา    ดาราเย็น
1. นางกัญญาภัค    บุตรธาจารย์
2. นางจินตนา    ทัพรัตน์
46 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญชนก    หาญอุดมลาภ
2. นางสาวชนกนาถ    หลายพัฒน์
3. นางสาวรัมภา    หิรัญสาโรจน์
1. นางสาวเพชรชรี    รักษาศรี
47 49 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวตรีทิพยนิภา    ยงยุทธ
2. นางสาววรพรรณ    ภูรีโรจน์
3. นางสาวยุวดี    มาสาลี
1. นางสาวฐิตยารัตน์    บุ่งนาแซง
48 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวปริชญา    เกิดทอง
2. นางสาวปัทมวรรณ    ประสพสุข
3. นางสาวยมุนา    ประดิษฐ์วงษ์
1. นางสาวดุษฎีภรณ์    พิมพ์น้อย
2. นางสุนันทา    วิมลรัตน์
49 51 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตติยา    สืบสิงห์
2. นางสาวกฤติพร    กล้าหาญ
3. นายโสพะนัด    โสรัตน์ถาวร
1. นางทรงสุดา    พวงแก้ว
2. นายทศพล    กิจเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................